blank

CUSTOMS AND TRADITIONS> YOUTH TRADITIONS

Selected bibliography

 1. Aleksa K.J. Lietuvos moteris sodietė (vienos anketos daviniai). Kaunas, 1932.
 2. Baldauskas J. Mūsų dainų erotika (Rūtos erotinė simbolika) // Gimtasai kraštas. 1935. Nr.1. P. 232-237.
 3. Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1993.
 4. Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. Tautosakinė medžiaga ir aiškinimai. Lietuvių tautosakos lobynas VII. Silver Spring, 1978.
 5. Balys J. Lietuvių tautosakos skaitymai. Tubingen, 1948. D. 2.
 6. Balys J. Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai. Silver Spring, 1986.
 7. Balys J. Vaikystė ir vedybos. Silver Spring, 1979.
 8. Bauer G. Gesellshaft und Weltbild im Baltischen Traditionsmileu. Heidelberg, 1972.
 9. Buračas B. Lietuvos kaimo papročiai. Vilnius, 1993.
 10. Čepienė I. Šiuolaikinės dzūkų vestuvės // Kraštotyra. Vilnius, 1971. P. 255-264.
 11. Daunys S. Mergaičių auklėjimo aspektai pirčių papročiuose //Lietuvių liaudies papročiai. Vilnius, 1991. P. 145-173.
 12. Dulaitienė (Glemžaitė) E. Kupiškėnų senovė: Etnografija ir tautosaka. Vilnius, 1958.
 13. Dundulienė P. Duona lietuvių buityje ir papročiuose. Kaunas, 1989.
 14. Dundulienė P. Lietuvių etnologija. Vilnius, 1991.
 15. Dundulienė P. Lietuvių kalendoriniai ir agrariniai papročiai. Vilnius, 1979.
 16. Dundulienė P Lietuvių šventės: tradicijos papročiai ir apeigos. Vilnius, 1991.
 17. Dundulienė P. Senieji lietuvių šeimos papročiai. Vilnius, 1999.
 18. Gaška A. Pandėliečių buitis// Kraštotyra. Vilnius, 1991. Kn.25. P.72.
 19. Yla S. Lietuvių šeimos tradicijos: Šeimos kūrimo vyksmai. Chicago, 1978.
 20. Jakelevičius J. Jei mergina atsisako šokti ... // Šeima. 1992. Nr.2. P. 5-7.
 21. Kriauza A. Šis tas apie kupiškėnų jaunimo pramogas // Gimtasai kraštas. 1943. Nr.31. P. 246-251.
 22. Kudirka J. Apso ir Pelekų Lietuviškoji kultūra. Vilnius, 1997.
 23. Kudirka J. Lietuvių sportiniai žaidimai. Vilnius, 1993.
 24. Kudirka J. Užgavėnės. Vilnius, 1992.
 25. Kudirka J. Velykų šventės. Vilnius, 1992.
 26. Kudirka J. Joninės. Vilnius, 1991.
 27. Kudirka J. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos. Vilnius,1993.
 28. Kudirka J. Lietuviškos kūčios. Vilnius, 1994.
 29. Lasickis J. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. Vilnius, 1969.
 30. Lepner T. Der Preusche Littauer. Danzig, 1744.
 31. Marcinkevičienė N. Jaunimo subuvimai // Mūsų kraštas. 1994. Nr.2. P. 112-113.
 32. Matusas J. Lietuviškas rūtų vainikėlis ir istorija // Aidai. 1962. Nr.1. P. 43-44.
 33. Mažiulis A. Duona // Lietuvių enciklopedija. Boston, 1955. T. 5. P. 247-251.
 34. Mažiulis A. Ežerų krašto Joninės // Draugas. 1956. 06. 23. P. 6.
 35. Mažiulis A. Iš žmonių tarpusavio santykių // Gimtasai kraštas. 1940. Nr.3-4. P. 242-247.
 36. Mažiulis A. Jauja // Lietuvių enciklopedija. Boston, 1956. T. 9. P. 333-334.
 37. Mažiulis A. Kaimo bendruomenė // Lietuvių enciklopedija. Boston, 1957. T. 10. P. 240-241.
 38. Mažiulis A. Mergavimas // Lietuvių enciklopedija. Boston, 1959. T. 18. P. 239.
 39. Mažiulis A. Pirtis // Lietuvių enciklopedija. Boston, 1961. T. 23. P. 58-59.
 40. Mažiulis A. Rūta // Lietuvių enciklopedija. Boston, 1961. T. 26. P. 221.
 41. Mažiulis A. Senoji pasartiškių pirtis // Mūsų kraštas. 1992. Nr.1. P. 90-103.
 42. Mažiulis A. Šienapjūtė // Lietuvių enciklopedija. Boston, 1963. T. 29. P. 471-472.
 43. Mažiulis A. Vaižganta // Lietuvių enciklopedija. Boston, 1965. T. 32. P. 511.
 44. Merkienė R. Didžiosios vilties šventė // Moteris. 1989. Nr.12. P. 2-3.
 45. Merkienė R. Kalendoriniai papročiai Vakarų ir Pietvakarių Lietuvoje: Etninės kultūros bendrybės ir savitumai// Vakarų baltai. Etnogenezė ir etninė istorija. Vilnius, 1997. P.357-367.
 46. Merkienė R. Linų ūkis ir audiniai // Rietavo apylinkės. Kaunas, 1992. P. 288-314.
 47. Merkienė R. Prisikėlimas // Moteris. 1990. Nr.4. P. 5.
 48. Merkienė R. Tautos kultūros sandara // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. Vilnius, 1990. P. 3-13.
 49. Merkienė R. Žemaičių ir klaipėdiškių linamynio talkos // Kraštotyra. Vilnius, 1967. P. 144-148.
 50. Merkienė R. Žydėjimo, vešėjimo ir santarvės dienos// Moteris. 1990. Nr.5. P.12.
 51. Mėnesinės lietuvių papročiuose // Lietuvių enciklopedija. Boston, 1959. T. 18. P. 203.
 52. Morkūnas V. Nuo tamsos ligi tamsos. Žemės ūkio darbininkų buitis Lietuvoje 1919-1940 metais. Vilnius, 1977.
 53. Moszynski K. Kultura ludova Slovian. Warszava, 1967. T. 2.
 54. Nausėdas V. Lietuviškos mokyklos Prūsijoje XVI-XVIII amžiais // Iš lietuvių kultūros istorijos. Vilnius, 1959. T. 2. P. 320-332.
 55. Nezabitauskis L. Talkos Žemaičiuose // Tautosakos darbai. Kaunas. 1935. T. 1. P. 112-127.
 56. Pakalniškis A. Žemaičiai: Etnografija. Chicago, 1977.
 57. Patackas A., Žarskus A. Gimties virsmas: Gimimas ir krikštynos. Vilnius, 1990.
 58. Patackas A., Žarskus A. Vestuvinis virsmas: Martavimas ir vestuvės. Prienai, 1993.
 59. Petrulienė V. Vyresniškumas // Gimtasai kraštas. 1942. Nr.32. P. 156-157.
 60. Pietsch R. Fischerleben auf der Kurischen Nehrung. Berlin, 1982.
 61. Pušaitis. Lietuvių Joninės// Prūsų Lietuvos kalendros 1926 metams. Tilžė-Klaipėda, 1925. P.83
 62. Ridley R. Wolf and Werewolf in Baltic and Slavic Tradition // The Yournal of Indo-European Studies. 1976. Vol. 4. P. 321-331.
 63. Ruseckas P. Baudžiava. Kaunas, 1936. T. 1.
 64. Sauka D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 1982.
 65. Sauka L. Lietuvių vestuvinės dainos (XIX a.-XX a. pradžia) // Literatūra ir kalba. Vilnius, 1968. Kn. 9. P. 9-296.
 66. Skrodenis S. Žemaičių buitis J.Pabrėžos pamoksluose // Jurgis Pabrėža (1771-1849). Vilnius, 1972. P. 66-76.
 67. Statkevičius V. Šilališkiai: Darbai ir papročiai. Vilnius, 1992.
 68. Steponaitis V. Lietuvių liaudies žaidimai ir pramogos. Vilnius, 1956.
 69. Šaknys Ž. Gegužinė: Esminiai šventės bruožai // Liaudies kultūra. 1991. Nr.2. P. 21-22.
 70. Šaknys Ž. Ir atėjo Trys Karaliai // Moteris. 1990. Nr.1. P. 3.
 71. Šaknys Ž. Jaunų sambūriai (Iš Vakarų Lietuvos jaunimo papročių) // Liaudies kultūra. 1994. Nr.1. P. 13-15.
 72. Šaknys Ž. B. Brandos apeigos Lietuvoje: XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje”. Vilnius, 1996.  Summary.
 73. Šaknys Ž. Jaunimo laisvalaikio tradicijos ir inovacijos Lietuvoje (XX a. 3-4 dešimtmečiai) // Etninė kultūra ir tautinis atgimimas. Vilnius, 1994. P. 140-151.
 74. Šaknys Ž. Lietuvos kaimo jaunimo bendravimo formos XX a. 3-5 dešimtmečiais: Klasifikacija // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. Vilnius, 1990. P. 146-157.
 75. Šaknys Ž. Lietuvos kaimo jaunimo brandos apeigų tipai (XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė) // Lituanistica. 1993. Nr.4. P. 75-87.
 76. Šaknys Ž. Nematomi kaimo ir žmogaus saitai (Tarpukario kaimo jaunimo garbės suvokimas ir palaikymas) // Liaudies kultūra. 1993. Nr.1. P. 21-22.
 77. Šaknys Ž. Pirmgimystės teisė Lietuvos kaimo jaunimo papročiuose (XIX a. antroji-XX a. pirmoji pusė) // Lituanistica. 1994. Nr.4. P. 95-107.
 78. Šaknys Ž. Pirmoji jaunystės šventė: Konfirmacijos papročiai Klaipėdos krašte // Liaudies kultūra. 1991. Nr.4. P. 16-17.
 79. Šaknys Ž. Jaunimo bendrija: Socialinio aktyvumo kaita metų cikle (XIX a. II pusė - XX a. I pusė)"// Lituanistica. 1999. Nr.1(37). P.115-134. Summary.
 80. Šaknys Ž. Senųjų tradicijų kaita XX a. pabaigoje// Etninės kultūros paveldas ir dabarties kultūra. Vinius, 1999. P. 13-16.
 81. Šaknys Ž. Patalkių vakarėliai Lietuvoje// Etninė kultūra ir tapatumo išraiška. Vilnius, 1998. P.147-157.
 82. Šaknys Ž. "Pietų dzūkų jaunystė atkurtojoje Lietuvos Respublikoje: iniciaciniai ir kalendoriniai papročiai"// "Mūsų praeitis". 1999. Nr. 6. P. 105 - 115.
 83. Šliavaitė K. The Status of Youth in the Traditional Lithuanian Local Community//Identity of Peripheries. Tartu, 1997.
 84. Vaicekauskas A. Kalėdų - Trijų karalių laikotarpio čigonautojų vaikštynės Šiaurės Lietuvoje// Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. Vilnius, 1990.P. 187-196.
 85. Vaicekauskas A. Užgavėnių apeigos// Darbai ir dienos. 4(13). Kaunas, 1997. P. 7-17.
 86. Vaitkevičius V. Šokių vakarai ir gegužinės // Batakių apylinkėse: kraštotyros ekspedicijos medžiaga. Kaunas, 1991. P. 8-9.
 87. Valančius M. Raštai. Vilnius, 1972. T. 1-2.
 88. Valiukevičius G. Dzūkiški aprašai. Vilnius, 1991.
 89. Vilmontienė O. Joninių papročiai Prūsų lietuviuose// Gimtasai kraštas. 1941. Nr. 1-2. P.118.
 90. Vyšniauskaitė A. Kalėdos ir Kalėdinio laikotarpio papročiai //Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1990. P.10-29.
 91. Vyšniauskaitė A. Kaimo buitis ir papročiai // Lietuvių etnografijos bruožai. Vilnius, 1964. P. 527-550.
 92. Vyšniauskaitė A., Kalnius P., Paukštytė R. Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius, 1995.
 93. Vyšniauskaitė A. Liaudies kalendorius. Šventės // Lietuvių etnografijos bruožai. Vilnius, 1964. P. 536-550.
 94. Vyšniauskaitė A. Lietuvių lininkystės papročiai//J. Kudirka, V. Milius, A. Vyšniauskaitė. Valstiečių verslai. Vilnius, 1983.
 95. Vyšniauskaitė A. Lietuvių šeimos tradicijos. Vilnius, 1967.
 96. Vyšniauskaitė A. Lietuvos valstiečių lininkystė // Vyšniauskaitė A., Laniauskaitė J. Valstiečių lininkystė ir transportas. Vilnius, 1977. P. 7-138.
 97. Vyšniauskaitė A. Linamynio talkų papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje (1. Istoriografija, darbo, poilsio ir talkininkų maitinimo organizavimas) // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1979. T. 3. P. 55-67.
 98. Vyšniauskaitė A. Linamynio talkų papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje (2. Dainos, žaidimai, vaidinimai, kuršio kilmės klausimas) // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1980. T. 4. P. 53-66.
 99. Vyšniauskaitė A. Linarovio talkų papročiai // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1974 metais. Vilnius, 1975. P. 207-219.
 100. Vyšniauskaitė A. Mūsų metai ir šventės. Kaunas, 1993.

 

blank
PREVIOUS

CONTENT

NEXT