Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

1992-1995 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

ETNINĖS KULTŪROS LEIDINIŲ BIBLIOGRAFIJA

1992-1995 m.


· Aleksynas K., Sauka L. "Tautosakos darbai". II(IX). V. 1993 
· Almanachas "Tautodailė". V. 1993 
· Almonaitis V. "Ką šniokščia Jūros Rėvos". K.-V. 1994 
· Andrejevas A. "Senieji Lietuvos malūnai " (1994 m. kalendorius ). V. 1993 
· Antalkis P. "Žemdirbiams lemiu pavasarėlį".(Aistuvos žemių žmonių padavimai). Vilkija, 1993 
· Apanavičius R. "Baltų etnoinstrumentologija". K. 1992 
· Aurimas V. "Verčiu aš miesto knygą". (Šiaulių miesto legendos). Šiauliai, 1993 
· "Baltų archeologija ir etnologija". Naujausi tyrimų rezultatai (konferencijos tezės) (red. D. Vėbrienė)". V. 1993 
· Balys J. "Lietuvių kalendorinės šventės". V. 1993 
· Bagdanavičius V.J. "Kultūrinės gelmės pasakose". V. 1992 
· Bartninkas M. "Senovės lietuviai". V. 1993 
· "Baltos lankos, juodos avys". Tautosakos abecėlė. (parengė E. Laugalytė). K. 1992 
· Buračas B. "Lietuvos kaimo papročiai". V. 1993 
· Butkus A. "Mažosios Lietuvos instrumentai ir apeiginė muzika". V. 1994 
· Čepienė I. "Lietuvių etninės kultūros istorija". V.-K. 1992 
· Čepienė I. "Lietuvių etninės kultūros istorijos programa". V. 1992 
· "Džiugo varpai". (Padavimai. Legendos. Sakmės) (red. A.Ivoncius). Telšiai, 1993 
· "Dapkūniškio apylinkės padavimai ir pasakojimai". (parengė R.Tamašauskas). Molėtai, 1992 
· Daukantas S. "Anksti rytą kėliau". (sudarė K.Grigas). V. 1993 
· Didžpetris V. "Lietuvos karmelitų bažnyčia ir vienuolynas" (istorija ir kultūra). V. 1993 
· "Dieveniškės". (Monografija). (sud. V. Mačiekus). V. 1995 
· Druvis: 1992 vasara: Romuvos didžiosios šventės. (rengė A.Jucevičius ir kiti). V. 1992 
· Dundulienė P. "Akys lietuvių pasaulėjautoje". V. 1992 
· Dundulienė P. "Gyvybės medis lietuvių mene ir tautosakoje". K. 1994 
· "Etninė kultūra ir tautinis atgimimas". (1991 m. konferencijos medžiaga). V. 1994 
· Gimbutienė M. "Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene". V. 1994 
· Girininkas A. "Baltų kultūros ištakos". V. 1994 
· "Griežynė 1994 - Tarptautinis instrumentinės muzikos festivalis". V. 1994 
· "Ikikrikščioniškos Lietuvos kultūra". V. 1992 
· "Iš Barstyčių ir Platelių apylinkės senovės". (sud. V.Vaitkevičius). V. 1994 
· "Ir apie miltus, ir apie tiltus". (Patarlės, priežodžiai). V. 1994 
· "Iš užmaršties sugrįžę" (Kauno kraštas: kultūros paminklai) 
· Jakštas P. "Senoji Šilutė". Šilutė, 1994 
· Jablonskis I. "Budrių kaimas". V. 1993 
· Janavičienė J. "Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai". V. 1992 
· "Joninių dainos". (sud. A. Nakienė). V. 1993 
· Jurkuvienė T. "Tautinis kostiumas vaikams ir jaunimui". V. 1993 
· "Kai kurie Užuguosčio-Aukštadvario apylinkių senovės bruožai". (sud. V.Vaitkevičius). V. 1994 
· Klova A. "Kalėdų dainos vaikų balsams ir autentiškiems lietuvių liaudies instrumentams". V. 1992 
· Klova A. "Velykų dainos". V. 1992 
· Klimka L. "Lietuviškasis mėnulio išminties kalendorius". V. 1993 
· "Kražiai". (red.kol. pirm. A. Tyla). V.-K. 1993 
· Kriščiūnienė I. " Užgavėnės". V. 1992 
· Kriščiūnas J. "Šiaudiniai papuošalai eglutei". V. 1992 
· Krivickienė-Gustaitytė G. "Vilnius lietuvių liaudies dainose". V. 1992 
· Kondroškaitė A. "Pasakos. Padavimai". V. 1992 
· Kubilius A.. "Nebark manęs, tėveli".( Senovinės tarpukario, pokario biržiečių dainos). V. 1993 
· Kudirka J. "Motinos diena". Ukmergė, 1992 
· Kudirka J. "Užgavėnės". V. 1992 
· Kudirka J. "Velykų šventės ". V. 1992 
· Kudirka J. "Vilniaus verbos". V. 1993 
· Kudirka J. "Lietuvių sportiniai žaidimai". V. 1993 
· Kudirka J. "Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos". V. 1993 
· Kurtinaitis A. "Baltasis žodis". Alytus, 1993 
· Kurtinaitis A. "Dvigalvis ir dviuodegis žirgas": Kn. "Baltasis žodis" papildymas. Alytus, 1994 
· "Liaudies kūryba" III. V. 1992 
· "Lietuvių liaudies anekdotai (parengė B.Kerbelytė, P.Krikščiūnas)". V.1994 
· "Lietuvių liaudies ornamentika". (sud. F.Marcinkas, G.Puodžiukaitytė). V. 1994 
· "Lietuvių liaudies dainynas" VII. (Šeimos dainos 1). V. 1994 
· "Lietuvių liaudies dainynas" VIII (Vestuvinės dainos 4). V. 1994 
· "Lietuvių liaudies dainynas" (Darbo dainos ). V. 1993 
· "Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai". (Metodinė priemonė pradinių klasių mokiniams). (sud. A.Kirvaitienė). K.1992 
· "Lietuvių liaudies menas". (Albumai) V. 1992, 1993 
· "Lietuviškos pasakos įvairios". (surinko J. Basanavičius, parengė J.Aleksynas). V. 1993 
· "Lietuvininkų kalba. Mažosios Lietuvos tautosaka. Mažosios Lietuvos etnografija". K. 1994 
· "Lietuvių tautiniai drabužiai" (sudarė S.Šemeškevičienė ). V. 1994 
· "Lietuvių tautiniai rūbai" (Albumas ) (tekstas V.Kulikauskienės). V. 1994 
· "Lopšinės ir žaidinimai". (sud. J. Šemetaitė). V. 1992 
· Milius V. "Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija". V. 1993 
· "Mitologiniai-sakraliniai kultūros paveldo objektai". (sud. V. Vaitkevičius). V. 1994 
· Morkūnienė J. "Valstiečių rogės, pakinktai ir jų gamyba". V. 1994 
· "Mūsų kraštas". Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys. 1992 (2), 1993 1 (2), 1993 2 (3), 1994 1 (4), 1994 2 (5) 
· Narbutas T. "Lietuvių tautos istorija T.1 Lietuvių mitologija". V. 1992 
· Norkūnas A. "Aisčiai". V. 1994 
· "Oi atbėga baikštus elnias".(Lietuvių liaudies advento kalėdų ciklo dainos) (sud. A.Klova). V. 1992 
· Rimša V. "Senovės baltų kultūra". K. 1994 
· "Rietavo apylinkės". (Monografija). (red.kol. I.Seliukaitė ir kiti). V. 1992 
· "Rusnė". (Monografija). (red. kol. sp. red. A. Matulevičius). V. 1992 
· "Panevėžio krašto mįslės ir skaičiuotės." (sud. E.Urbonas). V. 1995 
· "Panevėžiškiai šneka". (sud. B. Guoberienė ir kt.). Panevėžys, 1992 
· Patackas A., Žarskus A. "Vestuvinis virsmas". Prienai, 1993 
· "Pasaulio popieriaus karpiniai". (sud. F. Marcinkas). V. 1995 
· "Pavasarėlis". (sud. G.Germanienė). V. 1993 
· Poškaitis K. "Liaudies choreografija". V. 1992 
· Poškaitis K. " Šokio aprašymas". V. 1992 
· "Prisiminus jaunystę: Iš močiutės skrynių ". (Dainos). Utena, 1993 
· "Prūsijos kultūra". (sud. G. Beresnevičius , I. Narbutas). V. 1994 
· Puronas V. "Kryžių kalnas" (Paslaptys, legendos, padavimai). Šiauliai, 1993 
· "Rasos šventė arba kaip švęsti Jonines". (sud. R.Braziulis). Kaišiadorys, 1994 
· "Rudenėlis". (sud. G.Germanienė). V. 1993 
· "Saulutė tekėjo". (Dainos) (sud. J.Jurga). V. 1992 
· "Senovės baltų simboliai". (red. kol. pirm A. Gaižutis). V. 1992 
· "Skamba, skamba kankliai". (Šokiai). (sud. E.Venskauskaitė). V. 1994 
· "Skamba, skamba kankliai". (Dainos), (sud. R.Ambrazevičius). V. 1992, 1993, 1994 
· Statkevičius V. "Šilališkiai". V. 1992 
· "Šilalės kraštas" (sud. E.Vidmantas). V. 1994 
· Šimkūnaitė E. "Gyvačių karalystė". V. 1993 
· Šimkūnas V. "Molykai: Istorija. Etnografija". V. 1993 
· Šliavas J. "Žiemgalos tyrinėjimai". (Žeimelis). V. 1993 
· Šmulkštys-Paparonis A. "Pasakų atošvaitos: Tautinis epas". K. 1993 
· "Tautosakos darbai". I (VKI) V. 1992, II(IX) V. 1993 
· "Tėviškėlė". (Gimtinės abėcėlė). (parengė E. Laugalytė). K, 1994 
· "Trakų krašto dainos". (sud. B. Tunkevičienė). V. 1994 
· Tūrienė V. "Dešimt Šventaragio mįslių". V. 1993 
· "Uliūnai". (sud. A.Ulys). V. 1993 
· "Vasarėlė". (sud. G.Germanienė). V. 1992 
· Verseckienė L. "Švenčių stalui". V. 1992 
· "Vidurio Lietuvos archeologija". Konferencijos medžiaga. (Marvelės ekspedicija). (sud. A. 
· Astrauskas). V. 1994 
· Vyčinas V. " Didžiosios deivės epocha". V. 1994 
· Vyšniauskaitė A. "Lietuviai IX a. - XIX a. vidurio istoriniuose šaltinkiuose". V. 1994 
· Vyšniauskaitė A. "Mūsų metai ir šventės". K. 1993 
· "Žemaičiuos girdėti anekdotai ". (sud.V. Čiapas ir kt.). Tauragė, 1992 
· "Žiemužė". (sud. G. Germanienė). V. 1993 

Parengė Inga KRIŠČIŪNIENĖ