Dainų diena 2018
Lietuvių etnologijos 1994­ - 1996 metų knygų bibliografija
Lietuvių etnologijos 1994­ - 1996 metų knygų bibliografija

Vacys MILIUS

The bibliography of Lithuanian books in ethnology 1994­ - 1996 compiled by professor Vacys Milius is presented (in lithuanian).


Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, išleista nemaža knygų ir brošiūrų apie lietuvių etninę kultūrą. Jos apima etnologijos istoriją, bibliografiją, medžiaginę kultūrą, tautodailę, šeimą, žmonių tarpusavio santykius, kalendorinių ir šeimos švenčių papročius, muzikos instrumentus. Vienuose darbuose nagrinėjama kuri nors viso etnoso sritis, kituose pateikiama atskiro regiono ar apylinkės apybraiža. Jų autoriai taip pat įvairūs ­ profesionalai tyrinėtojai, muziejininkai, kraštotyrininkai. Šioje bibliografijoje taip pat sudėti lokalinės istorijos tyrinėjimai, pasižymintys gausia etnologine medžiaga, leidiniai, kuriuose rašoma apie etninės kultūros materialųjį paveldą. Nedėta straipsnių rinkinių, nes straipsniai priklauso atskirai mokslinės veiklos grupei. Dėl vietos stokos nepateikta aprašomų pozicijų recenzijų.

 

 • Aliulis, Vaclovas. Palūšės bažnyčia ir parapija. ­ V.: Voruta, 1996. ­ 101 p.: iliustr.
 • Amatai ir verslai Dzūkijos nacionaliniame parke / Sudarytojas A.Lazdinis. Teksto autorius H.Gudavičius. Fotografai A. ir M.Černiauskai. ­ Alytus: Dzūkijos nacionalinis parkas, 1994. ­ 26 p.: iliustr.
 • Apanavičius, Romualdas. The origin of the musical instruments of the anciet Balts: The theses of the habilitationwork. ­ V.; 1994. ­ 66 p.: ill.
 • Apanavičius, Romualdas; Alenskas, Vytautas; Palubinskienė, Vida; Virbašius, Egidijus; Visockaitė, Nida. Senovės kanklės ir kankliavimas. ­ 2-as pataisyt. ir papild. leid. ­ V.: Muzika, 1994. ­ 160 p.: iliustr., žml., gaidos. ­ santr. angl., suom., rus.
 • Bugailiškis, Peliksas. Gyvenimo vieškeliais: Medžiaga istorijai: / Ats. red. ir įvadą „Peliksas Bugailiškis ir jo „Gyvenimo vieškeliais´ (p. 4­23) parašė V.B.Pšibilskis. ­ Šiauliai: Šiaulių „Aušros´ muziejus, 1994. ­ 537 p., 26 iliustr. lap.
 • Dumciūtė-Breichmanienė, Genovaitė. Mylėjom Lietuvą iš tolo. ­ V.: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1996. ­ 215 p.: iliustr. ­ Kanados lietuvių tautinių šokių ansambliai po Antrojo pasaulinio karo.
 • Detlefzenas, Richardas. Rytų Prūsijos kaimo mediniai namai ir medinės bažnyčios. ­ V.: Mintis, 1995. ­ 146 p.; iliustr.
 • Dundulienė, Pranė. Žalčiai lietuvių pasaulėjautoje ir dailėje. ­ V.: Mintis, 1996. ­ 192 p.: iliustr. ­ Santr. angl., rus.
 • Gimbutienė, Marija. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene. ­ V.: Mintis, 1994. ­ 144 p.: iliustr.
 • Girininkienė V.; Paulauskas A. Vilniaus Bernardinų kapinės. ­ V.: Mintis, 1994. ­ 78 p.: iliustr.
 • Guobis, Raimondas. Inkūnai. ­ Anykščiai: A.Baranausko ir A. Vienuolio memorialinis muziejus, 1996. ­ 78 p., 18 iliustr. lap.
 • Ilgūnas, Gediminas. Prie Sasnos ir Šešupės. ­ V., 1995. ­ 335 p.; iliustr.
 • Končius, Ignas. Žemaičio šnekos. ­ 2-as leid. ­ V.: Vaga, 1996. ­ 479 p. ­ Dzigaitė, Lina. Ignas Končius ir jo „Žemaičio šnekos´, p. 5­28; Gimbutas, Jurgis. Igno Končiaus biografijos santrauka, p. 474­476.
 • Kudirka, Juozas. Der Heilige Abend und die Weihnachten in Litauen: Thesen der Habilitationsarbeit. ­ V., 1995. ­ 23 S.
 • Kudirka, Juozas. Lietuviškos Kūčios: Istorinė lyginamoji apžvalga. ­ V.: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994. ­ 62 p.
 • Kudirka, Juozas. Motinos diena. ­ 2-as papild. ir pataisyt. leid. ­ Ukmergė: Verslininkas, 1994. ­ 44 p.
 • Kudirka, Juozas. Papročiai ir kaimo kultūra. ­ K.: Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai, 1996. ­ 58 p. (Žemės ūkio rūmų knygynėlis Nr. 1).
 • Lietuvių liaudies dailės paroda. Katalogas: Skulptūra, tapyba, grafika / sudarė Alė Počiulpaitė. ­ V.: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994. ­ 99 p.: iliustr.
 • Lietuvių tautiniai drabužiai / Sudarytoja Saulė Šemeškevičienė, dailininkė Ona Danutė Buivydaitė, teksto autorė Aldona Stravinskienė. ­ V.: Alka, 1994. ­ 48 p.: iliustr.
 • Lietuvių tautiniai rūbai = Lithuanian national costume / Vyrų drabužius rekonstravo Vida Kulikauskienė, moterų ­ Marija Miliuvienė, teksto autorė Vida Kulikauskienė, piešė Rūta Lelytė. ­ V.: Scena, 1994. ­ 62 p.: iliustr. ­ Santr. angl.
 • Lithuanian Roots: An Overview of Lithuanian Traditional Culture / Ed. Rytis Ambrazevičius. V.: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1995. ­ 24 p.: ill. map., notes.
 • Marcinkas, Feliksas. Lietuva: Juodkrantė, Raganų kalnas. ­ V.: Tautodailė, 1994. ­ 72 p.: iliustr.
 • Milius, Vacys. „Gimtojo krašto´ (1934­1943) bibliografija: „Gimtojo krašto´ Nr. 32 priedas. ­ V.: Lietuvos kraštotyros draugija, 1996. ­ 32 p.
 • Milius, Vacys : Bibliografinė rodyklė 1950­1996 [Birutė Kulnytė. Profesoriui Vaciui Miliui 70, p. 3­6]; Sudarė Rita Strazdūnaitė. ­ V.: Lietuvos istorijos institutas, 1996. ­86 p.: portr.
 • Morkūnienė, Janina. Valstiečių rogės, pakinktai ir jų gamyba. ­ V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. ­ 175 p., 16 iliustr. lap., žml. ­ Santr. vok., rus.
 • Nemanis J. Zarasų rajono kultūros paveldas. ­ Zarasai, 1994. ­ 86 p.: iliustr.
 • Piškinaitė-Kazlauskienė, Laura. Bitininkystė Lietuvoje (XVI a. ­ XX a. pirmoji pusė). ­ V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. ­ 173 p.: iliustr., žml. ­ Santr. vok., rus.
 • Rimkus, Vytenis. Lietuvių liaudies skulptūra: Ryšiai ir sąveikos. ­ V.: Šiaulių pedagoginis institutas, 1996. ­ 120 p.: iliustr. ­ Santr. rus.
 • Rimkus, Vytenis. Mūsų tautodailininkai: Leidinys apie Šiaulių krašto tautodailininkus. ­ Šiauliai: Saulės Delta, 1995. ­ 88 p.; iliustr. ­ Santr. angl., rus.
 • Savaniokaitė, Vida. Tekstilė kaimo kultūroje: Lietuvių geometriniai raštai XIX­XX a.: Daktaro disertacijos tezės. V., 1996. ­ 16 p.
 • Senoji lietuvių skulptūra = The old Lithuanian sculpture = Die alte litauische Holzskulptur / Tekstas; Marcelijus Martinaitis. Foto: Arūnas, Baltrėnas, Raimondas Paknys. ­ V.: R.Paknio leidykla, 1994. ­ 143 p.: iliustr.
 • Stanikūnas, Vytautas. Lietuvos liaudies buities muziejus. ­ Rumšiškės, 1996. ­ 16 p.: iliustr.
 • Šaknys, Žilvytis Bernardas. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje XIX a. pabaigoje ­ XX a. pirmojoje pusėje. ­ V.: Pradai, 1996. ­ 212 p.: iliustr., žml. (Lietuvos etnologija, 1). ­ Santr. angl.
 • Šaknys, Žilvytis Bernardas. Jaunimo gyvenimas Lietuvoje XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje: Brandos apeigos. Daktaro disertacijos tezės. ­ V., 1996. ­ 16 p.
 • Šliavas, Juozas. Žiemgalių pėdsakais. ­ V.: „Žiemgalos´ draugija, 1996. ­ 200 p. ­ Etnografija, P. 105­159.
 • Tytuvos kraitelė: Tytuvėnų krašto tautodailininkų ir literatų kūryba / Sudarė Ignas ir Justina Viržintai. ­ V.: Asveja, 1996. ­ 96 p.: iliustr.
 • Ulčinskas, Vladas. Raitininkų kaimas (1850­1950) / Mokslinis redaktorius ir straipsnio „Apie autorių´ (p. 154­155) autorius Jonas Mardosa. ­ V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. ­ 158 p.: iliustr. (Lietuvių etnografijos šaltiniai, 3).
 • Vaicekauskienė, Aldona. Punsko ir Seinų krašto vestuviniai papročiai. ­ Punskas: „Aušros´ leidykla, 1995. ­ 177 p.: iliustr.
 • Vaivada, Antanas. Features of the Lithuanian folk pedagogics and their reflections in Žemaitė's social activities and literary works: Summary of the theses for the doctor's degree. ­ V., 1994. ­ 11 p.
 • Vyšniauskaitė, Angelė. Lietuviai IX a. ­ XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. ­ V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. ­ 195 p., 12 iliustr. lap. ­ Santr. angl., vok., rus.
 • Vyšniauskaitė, Angelė; Kalnius, Petras; Paukštytė, Rasa. Lietuvių šeima ir papročiai. ­ V.: Mintis, 1995. ­ 557 p. ­ Santr. angl.