Dainų diena 2018
1997 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

1997 METŲ ETNINĖS KULTŪROS LEIDINIŲ BIBLIOGRAFIJA


BENDRASIS SKYRIUS | ARCHEOLOGIJA | RELIGIJA. MITOLOGIJA | ETNOGRAFIJA | TAUTODAILĖ | KRAŠTOTYRA | FOLKLORAS: Žodinė tautosaka; Dainos; Instrumentinė muzika; Šokiai, rateliai, žaidimai..


BENDRASIS SKYRIUS


Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje (konferencijos medžiaga) / Lietuvių etninės kultūros draugijos ir Vilniaus etninės veiklos centro leidinys. - Vilnius: "Lygė"' 1997. 75 p.

Etnologiniai ir folkloristiniai tyrinėjimai: ekspedicijų medžiaga ir patirtis/ VU d-ja "Etnologijos ir folkloristikos akiračiai" / sudaryt. V. Čiubrinskas. - V.: Vilniaus universiteto leidykla, 1997. - 75 p.

Klaipėda' 97: kultūros įstaigos ir meno kolektyvai: informacinis leidinys / (sudaryt.) Vidas Pakalniškis. -Klaipėda: Klaipėdos m. s-bės kult. sk., 1997. -64 p.

Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys Nr. 4. Kultūros paveldo centras; red. kol.: V. Karčiauskas (pirm.). - Vilnius: Savastis, 1997. - 219 p.

Kultūros paminklų enciklopedija / red. Jonas Varanauskas (ats. red.). - V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. - 367 p.

Lietuvos istorijos institutas: mokslinė veikla: informacinis leidinys. - Vilnius: LII, 1997. - 56 p.

Milius V. Žemaičių etnologijos bibliografija. - V.: Žemaičių kultūros draugija, Žemaičių akademija, 1997. - 60 p.

Rytų Lietuva: kultūros įstaigos, meninės veiklos kolektyvai, kūrėjai, atlikėjai, tautodailininkai, tradiciniai renginiai, lankytinos vietos: [informacinis leidinys] / sudarė Juozas Žitkauskas. - V.: Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centras, 1997. - 74 p.

Šešelgis K. Lietuvių liaudies architektūros paminklai. T.4: Pietryčių Lietuvos gatviniai kaimai (Monografija). - V. Mokslo ir enciklopedijų leidykla: Kultūros paveldo centras, 1996. - 248 p.ARCHEOLOGIJA


Gimbutienė M. Senoji Europa. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996. - 381 p.

Girininkas A., Lukoševičius O. Lietuvos priešistorė. Materialinės ir dvasinės kultūros raida, genčių formavimasis. - Vilnius: "Agora", 1997. - 192 p.RELIGIJA. MITOLOGIJA


Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai [T.] 1/ sudarė Norbertas Vėlius. - Vilnius: Mokslų ir enciklopedijų leidykla (Kaunas: Spindulys), 1996. - 742 p.

Beresnevičius G. Kosmosas ir šventvietės lietuvių ir prūsų religijose. - Kaunas: VDU, 1998 (K.: Morkūnas ir Ko, 1997). - 16 p.

Beresnevičius G. Religijotyros įvadas. - Vilnius: Aidai, V.: Vilspa. - 373 p.

Beresnevičius G. Religijų istorijos metmenys. - V.: Aidai, 1997. - 332 p.

Laurinkienė N. Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose. - Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos institutas, 1997. - 237 p.

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis / red. kol.: Antanė Kučinskaitė (ats. red.). - Vilnius: Katalikų akademija. T.11. / LKMA, Lietuvos istorijos inst. Vilnius: UAB "Rotas", 1997. - 454 p.

Lietuvių mitologija T.1. / parengė Norbertas Vėlius. - Vilnius: Mintis, 1997. - 606 p.

Lietuvių mitologija T.2. / sudarė N. Vėlius - V.: Mintis, 1997.- 466 p.

Mitologija šiandien: antologija / sudarė Algirdas Julius Greimas, Teresa Mary Keane. - Vilnius: Baltos lankos, 1997. - 31 p.

Mitologijos enciklopedija; [pasaulio tautų mitologinės būtybės ir vaizdiniai]. T.1. / iš latvių kalbos vertė Irena Teresė Ermonytė, Lilija Kudirkienė, Žaneta Ona Markevičienė. - Vilnius: Vaga, 1997. - 396 p.

Narbutas I. Senieji lietuvininkų tikėjimai. - Kaunas: VDU, 1998. (K.: Morkūnas ir Ko, 1997). - 59 p.

Ramuva (Ramuvos b-ja). Vilnius: Diemedis: - Vydūno draugija "Prūsos" klubas, Lietuvininkų b-ja "Mažoji Lietuva"/ red. kol. : Vacys Bagdonavičius, 1997. - 148 p.ETNOGRAFIJA


Buivydienė R. Lietuvių kalbos vedybų giminystės pavadinimai. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1997. - 247 p.

Čepienė I. Etninė kultūra ir ekologija: vandens ir medžio sakralumas. - Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centras, 1997. - 85 p.

Čepienė I. Etninė kultūra mokykloje (knyga Rytų Lietuvos mokyklos mokytojui). - V., AB "Standartų spaustuvė", 1997. - 67 p.

Etninės kultūros pamokos antroje klasėje (papildomas ugdymas) / parengė Stasė Abromikienė. - Šiauliai, "Šiaurės Lietuvos " Šiaulių "Titnago" spaustuvė, 1997. - 16 p.

Kisielienė S. Lietuvių kalendorinės šventės. - Kaunas:

Klimka L. Senolių kalendorius: etnologinis kalendorius 1997 m.; žvaigždynų grav. reprodukuotos iš Johano Bodės atlaso "Uranometria", išl 1603 m., o mėnesių grav., kurių aut. A. Tarasevičius, - iš XVII a. išl. kn. "Rosarium". - Kaunas: Šviesa, 1996. - 84 p.

Kudirka J. Apso ir Pelekų lietuviškoji kultūra.: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1997. - 78 p.

Kudirka J. Jurginės. - Kaunas: Lietuvos Respublikos ž. ū. rūmai, V.: Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos Informacijos ir leidybos centras, 1997. - 32 p.

Levi Strauss C. Laukinis mąstymas. - Vilnius: Baltos lankos, 1997. - 332 p. (klasikinė XX a. antropologijos knyga)

Pečiūra P. Bučinys, šokis, mada: etiudai. - Vilnius: Žurnalistika, 1997. - 165 p.

Punsko ir Seinų krašte: atsiminimai, tautosaka / sudarė Eugenijus Urbonas. - Panevėžys: UAB "Panevėžio sp.": Lietuvos maironiečių d-ja, 1997. - 357 p.

Ramanauskaitė J. Kakarykalnio aidai. - Vilnius: Atkula, 1996. - 151 p.

Šaknys Ž.B. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje: XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje. - V.: Lietuvos istorijos inst., 1996. - 210 p.

Šiaulių "Aušros" muziejaus etnografiniai rinkiniai / sudaryt. Skaistė Mockutė. - Šiauliai: Šiaulių "Aušros" muz. l-kla, 1997. - 18 p.

Uginčienė J. Viešnagė senolių pastogėje: senoviškų ir dabartinių skanių ir įvairių lietuviškų valgių receptų rinkinys. - V.: Rosma, Kaunas: Spindulys, 1997. - 216 p.

Užgavėnės Šiaulių krašte: informacinis leidinys / sudaryt. Alė Mikalauskienė, Mykolas Žalnieravičius. - Šiauliai: Lietuvos Šiaulių region. suaugusiųjų švietimo informacijos centras,1997. - 39 p.

Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija: (straipsnių rinkinys) / Lietuvos istorijos inst.: red. kol.: Regina Volkaitė-Kulikauskienė. - Vilnius: UAB "Arlila", 1997. - 367 p.

Žalčiai lietuvių pasaulėjautoje ir dailėje / Pranė Dundulienė. - Vilnius: Mintis, 1996. - 189 p.FOLKLORAS:


Žodinė tautosaka


Čir vir vir pavasaris. Smulkioji lietuvių tautosaka / paruošė Kazys Grigas. - Vilnius: Vyturys, 1997. - 107 p.

Jauniškis B. Žiloji senovė: padavimai ir legendos. - Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1997. - 123 p.

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais / surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis. - Vilnius: Lietuvių rašytojų s-gos l-kla, 1997. - 350 p.

Lietuviškos pasakos įvairios. Kn. 3. / surinko Jonas Basanavičius, parengė K. Aleksynas. - Kaunas: Spindulys, 1997. - 495 p.

Lietuvių mįslės / parinko ir parengė Pranas Sasnauskas. - K., Spindulys, 1997. - 137 p.

Linksmosios lietuvių pasakos (iš J. Basanavičiaus, S. Daukanto, A. Giedriaus, S. Tijūnaičio rinkinių): K.: Vaga, 1997. - 192 p.

Paberžės krašto smulkioji tautosaka.: Kėdainiai: Kėdainių raj. s-bės švietimo sk., 1997. - 32 p.

Senovinis kalendorius / sudarė G.V. Germanienė. - Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo m-jos Leidybos centras, 1997.- 364 p.

Tautosakos darbai./ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; red. kol.: Leonardas Sauka (vyr. red.) T.5. / parengė Kostas Aleksynas, L. Sauka. - V.: Petro ofsetas, 1996. - 284 p.

Žemaičių pasakos/ parinko ir paruošė sp. Pr. Sasnauskas. - K.: Spindulys, 1997. - 134 p.

Dainos


išdainavau visas daineles: (apybraižos, atsiminimai, straipsniai) / sudarė ir parengė Danutė Krištopaitė. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997. - 377 p.

Druskininkų apylinkių dainos / sudaryt. Lina Balčiūnienė. - Druskininkai:Druskininkų kultūros centras, 1997. - 40 p.

Lietuvių liaudies dainynas / Liet. literatūros ir tautosakos inst.: red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) - Vilnius: LLTI
[T.] 11: Vestuvinės dainos. [Kn.] 5: Sugrįžimo iš jungtuvių - jaunosios apdovanojimo dainos / parengė Norbertas Vėlius; melodijas parengė Laima Burkšaitienė, red. kol.: L. Sauka (vyr. red.) - 1996. - 745 p.

Marcinkevičius Z., Grumadienė L. Dainuokime lietuviškai (dainynas su aiškinamuosju žodynėliu) Ignalinos atominės elektrinės Operatyvinės poligrafijos centras, 1996

Punsko ir Seinų krašto dainos ir rateliai vaikams / parengė A.Veverskytė, šokių aprašymus parengė A.Vaicekauskienė. - Punskas: "Aušros" l-kla, 1996. - 52 p.

Sirutienė L. Dainu dainu dainuškelį...: dainynas 3-7 metų dainoriams, jų tėvams, mokytojams ir visiems norintiems išmokti bei išmokyti mūsų senolių dainų. - Vilnius: Muzikos švietimo centras, 1997. - 91 p.

Tylią
šventą naktį: Kalėdų giesmės/ sudarė Vygantas Marcinkevičius. - Vilnius: Klavyrai, 1997. - 47 p.

Instrumentinė muzika


Baltrėnienė-Gasčiauskaitė M. Devyniastygės kanklės: kankliavimo tradicijos ir dabartis / Etnomuzikolog. inst., VPU. - Vilnius, 1997. - 86 p.

Kaknavičiūtė V. Armonikos tipo instrumentai. - Klaipėda: Klaipėdos menininkų namai, 1997. - 341 p.

Šokiai, rateliai, žaidimai


Grinevičienė K. Jarovaitė R. Tradiciniai žaidimai. - K.: Šviesa, 1997. - 206 p.

Lietuvių šokių, ratelių ir žaidimų bibliografijos rodyklė/ sudarė Snieguolė Einikytė. - Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo m-ja, 1997. - 38 p.

Stankevičius L. Žaidimai visiems. - 2-asis papild. leid. - Kėdainiai: D. Sakalauskaitės l-kla, 1997. - 222 p.

Vaikai vaikai vanagai: Švenčionių krašto vaikų ir piemenų folkloras pagal Antano Bielinio ir kitų surinktą medžiagą / parengė E. Venskauskaitė ir J. Šemetaitė. - V.: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1997. - 110 p.TAUTODAILĖ


Burdulienė E. Sau ir svečiui: staltiesės, staltiesėlės, papuošalai... - Vilnius: Tautodailė. 1997. - 32 p.

Jankevičienė A. Žemaičių medinių bažnyčių architektūra: [monografija]. - V.: Vilniaus dailės akademija l-kla, 1997. - 86 p.

Kargaudienė A. Lietuvių tautodailės ir etnokultūros metmenys: vadovėlis. - Kaunas: KTU, Technologija, 1997. - 186 p.

Krikščioniškosios ikonografijos žodynas/ sudarė Dalia Ramonienė. - V.: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 1997 - 327 p.

Kulikauskienė-Volkaitė R. Senovės lietuvių drabužiai ir jų papuošalai (I-XVI a.). - Vilnius: Lietuvos istor. inst., 1997.- 151 p.

Lietuvos dailės muziejus. Metraštis/ sudarė Ona Mažeikienė, red. kol. Romualdas Budrys (pirm.). - V.; Baltos lankos, 1996. - 309 p.

Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. l. - Vilkaviškio vyskupija. Kn. 1: Marijampolės dekanatas. - V., 1996. - 344 p.

Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. l. - Vilkaviškio vyskupija. Kn. 2: Vilkaviškio dekanatas / sudarytoja Teresė Jurkuvienė.- V.: "Gervelė", 1997. - 318 p.

Pauza M. Medžio drožyba: (mokymo priemonė) - Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, Informatikos ir prognozavimo centras. - Vilnius: UAB "Baltic Amadeus", 1997. - 159 p.

Rankdarbiai: albumas: 1996 m. kūryba/ sudaryt. F. Marcinkas. - Vilnius: Tautodailė, 1997. - 79 p.

Rimkus V. Lietuvių liaudies skulptūra: ryšiai ir sąveikos. - Šiauliai: ŠPI, 1996. - 120 p.

Tautodailė: almanachas. - Vilnius: Tautodailė Kn. 6: Mano Jėzus / Ipolitas Užkurnys. - Vilnius: Spauda, 1997. -109 p.

Tradiciniai audiniai / Tkaniny tradycyjne / Parodos, veikiančios Punsko etninės kultūros židinyje katalogas / sudarė A.Vaicekauskienė. - Punskas: Suvalkų regioninis kultūros ir meno centras, b.m. - 27 p.

Žemaičių dailės muziejus / sudarė D. Mukienė, V. Turskytė, S. Beržonskaitė. - Žemaičių kultūros draugija. V.: Lietuvos banko spaustuvė, 1997. - 142 p.

Ženklas ir simbolis senojoje Lietuvos dailėje. Vilniaus dailės akademijos darbai, 7. Dailė / red. kol. pirm. A. Butrimas. - Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996. - 207 p.


KRAŠTOTYRA


Anykščiai'97. [informacinis leidinys]. - Anykščiai: Anykščių r. savivaldybė, 1997. - 44 p.

Blaževičius P. Rokiškio krašto sentikiai. - Panevėžys: UAB "Panevėžio sp.", 1997. - 79 p.

Bulzgis St. Šiaulių Mikeliai. - Šiauliai: Lietuvos kraštotyros draugijos Šiaulių miesto skyrius, 1997. - 44 p.

Čepienė I. Seliukaitė I. Mokyklinė kraštotyra, metodiniai patarimai. - Vilnius: Presvika, 1996. - 53 p.

Darsūniškiai - 625: 1372-1997/ sudarė Kąstytis Pavalkis. - Kaunas: Atmintis, 1997. - 83 p.

Fabijonavičius J. Bibliografija (1989-1997 m. kraštotyrininko paskelbtų straipsnių bibliografija) - V., 1997. - 14 p.

Indrašius V. Mūsų kaimai prie Šventosios. - Zarasai: Gimtinė, 1996

Janušonis J.G. Nuo Linkuvos į pietus ir į vakarus. - Kaišiadorys: Kaišiadorių etninės kultūros centro leidykla, 1996. - 67 p.

Jonavos kraštas: [informacinis leidinys]/ R. Karaliūnienė, D. Simanaitis. - Klaipėda: Sp. "Druka", 1996. - 23 p.

Jurbarkas. Istorijos puslapiai / sudaryt. A. Piročkinas. - Vilnius: Pradai, 1996. - 448 p.

Juodagalvis J. Švenčionių kraštas. - Vilnius: Diemedis, 1996.

Kaimų istorijos: red. kol.: Jonas Švoba (pirm.) - Vilnius: UAB "Valstiečių laikraštis" - D. 2:/ sudaryt. ir red. Romas Masteika, 1997. - 351 p.

Kelmės kraštas / sudarė A. Krutkevičius. - Vilnius: "Atkula", 1997. - 450 p.

Kupiškis [informacinis leidinys] / parengė M. Narmonienė, E. Sokienė, M. Pečkuvienė ir kt. - Vilnius: UAB "Arlila", 1996. - 31 p.

Kupiškio kraštas / Lietuvos istorijos inst., Kupiškio r. Savivaldybė: red. komis.: Vytautas Merkys. - Vilnius: A.Varno personalinė įmonė, 1997. - 431 p.

Marijampolės apskritis: [informacinis leidinys]/ sudaryt. Valdas Tumelis. - Vilnius: Fotografijos ir leidybos firma "Vyzdys"' 1987. - 31 p.

Meilus E. Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII amžiaus II pusėje-XVIII amžiuje: (raida, gyventojai, amatai, prekyba): - Vilnius: Lietuvos istorijos inst. l-kla, 1997. - 224 p.

Molėtai [leidinys turistams] / sudarė Gintautas Matkevičius, Laimutis Bareikis. - Dotnuva (Kėdainių r.), 1996. - 32 p.

Mūsų kraštas, 8
. Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys. - Vilnius, 1996. - 152 p.

Paparčių ir Žaslių apylinkės (lokalinė monografija ) / sud. J. Mačiokienė.- Vilnius: "Žiburys", 1997. - 438 p.

Pažintis su Lietuva (informacinis albumas) / sudaryt. Kristina Maciulevičienė. - Kaunas, 1996

Peteraitis V. Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai.- Vilnius, 1997.- 608 p.

Plečkaitis J. Kviečia Tauragės kraštas. - Vilnius: Atkula, 1997.- 32 p.

Punsko ir Seinų krašto materialinė kultūra/ sudaryt. J. Vaina, S. Birgelis. - Punsko "Aušros" leidykla, 1997. - 250 p.

Račkaitis V. Mūsų Anykščiai / A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memor. muziejus. - Anykščiai, 1996

Raguvos praeitis. - Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo m-jos leidybos centras.- D.2: Kultūra ir švietimas/ parengė Vincas Ruzas, Romualdas Samavičius, 1997. - 156 p.

Ravickienė E. Šimtmečių takais. - Klaipėda: AB "Klaipėdos rytas"' 1997.-155 p.

Suvalkų kraštas ir jo žmonės: 1996 m. gruodžio 5-6 d. konferencija Vilniuje: medžiaga/ sudarė A. Stanaitis, J. Saudargienė. - Vilnius: Nac. tyrimų centras, 1997. - 189 p.

Šaudinis V. Paringio krašto praeitis. - Vilnius: Diemedis, 1987. - 199 p.

Šnurova G. Kuktiškės. - Utena: (UAB "Utenos sp."), 1997. - 188 p.

Tarasenka P. Užnemunės krašto piliakalniai. Kultūros paveldo centras "Savastis". - V., 1987. - 176 p.

Vilkaviškis ir jo apylinkės, mokslinė konferencija (1997; Vilkaviškis). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos spaust., 1997. - 19 p.

Žebrauskas A. Svetingas Telšių kraštas. - Vilnius: Atkula, 1996

Žemaičių praeitis / Žemaičių akad. - Vilnius: Vilniaus dailės akad. l-kla. D. 4: Varniai / sudaryt. Adomas Butrimas, Vaclovas Vaivada, 1996. - 270 p.

Žemaičių praeitis / Žemaičių akad. - Vilnius: Vilniaus dailės akad. l-kla. D. 5: Seda. Parapijos istorija ir dailės paminklai / sudarė A. Butrimas, P. Šverabas, 1997. - 328 p.

Žemaičių praeitis / Žemaičių akad. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla. D. 6. Pavandenė / sudaryt. A. Butrimas, V. Daujotytė. V., 1996. - 94 p.

Sudarė Inga Kriščiūnienė. 1998.02.10