Dainų diena 2018
1998 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

1998 METŲ ETNINĖS KULTŪROS LEIDINIŲ BIBLIOGRAFIJA


BENDRASIS SKYRIUS | ARCHEOLOGIJA | RELIGIJA. MITOLOGIJA | ETNOGRAFIJA | TAUTODAILĖ | KRAŠTOTYRA | FOLKLORAS: Žodinė tautosaka; Dainos; Instrumentinė muzika; Šokiai, rateliai, žaidimai.


BENDRASIS SKYRIUS

Balys Buračas [fotoalbumas]: sudarytojas Aleksandras Macijauskas. - Vilnius: Baltos lankos, 1998. - 167 p.
Baltistica V priedas. VIII tarptautinio baltistų kongreso, vykusio 1997 m. spalio 7-9 d. Vilniuje, pranešimai. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998. - 244 p.
Bruce-Mitford M., Ženklai ir simboliai: [šimtai ženklų ir simbolių iš viso pasaulio]. - Vilnius: Alma littera, 1998. - 128 p.
Darbai ir dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.
6(15) [Mitologijos studijos: Norberto Vėliaus atminimui] / mokslinis red. L. Gudaitis, red. kol. E. Aleksandravičius, G.Beresnevičius, V.Kubilius ir kt. - 1998. - 320 p.
Karsavinas L. Europos kultūros istorija. - Vilnius: Vaga, 1992. -
T. 5, Kn. 1.: Vidurinių ir Naujųjų amžių s¹vartoj. - 1998. - 368 p.
Kudaba Česlovas: bibliografinė rodyklė/ Vilniaus universiteto biblioteka; sudarė B. Brazaitienė. - Vilnius: VU leidykla, 1998. - 198 p.
Kultūrinė antropologija / Marwin Harris. - Kaunas: Tvermė, 1998. - 337 p.
Kultūros istorijos tyrinėjimai. Straipsnių rinkinys / sudarė Vytautas Berenis. - Vilnius: Gervelė, 1998. - 374 p.
Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys / Kultūros paveldo centras, Kultūros paveldo institutas; red. kolegija: V. Karčiauskas (koleg. pirm.). - Vilnius: Savastis, 1994
Nr. 5. - Kaišiadorys: A. Jakšto sp., 1998. - 177 p.
Lietuvos heraldika / Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento; [sudarytojas ir parengėjas Edmundas Rimša]. - Vilnius: Baltos lankos, [D.] 1. 1998. - 189 p.
Lietuvos tautinės mažumos: mokiniams, studentams, mokytojams, dėstytojams: [mokymo priemonė] / parengė B. Banys, M. Briedis, R.Čiapas. - Vilnius: - Rasma, 1998. - 39 p.
Paslaptingos vietovės: nepaaiškinamos pasaulio simbolinės vietos, senovės miestai ir pradingę kraštai / red. Jenifer Westwood; [iš anglų kalbos vertė Gražina Zolubienė, Zita Marienė, Albinas Bačelis]. - Vilnius: Alma littera, 1998. - 239 p.
Vilniaus kultūrinis gyvenimas, 1900-1940: [konferencijos medžiaga] / sudarė Alma Lapinskienė. - Vilnius: LLTI, 1998. - 306 p.

ARCHEOLOGIJA

Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės: Žemaitija. - Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Diemedis, 1998. - 741 p.

RELIGIJA. MITOLOGIJA

Beresnevičius G. Kosmosas ir šventvietės lietuvių ir prūsų religijose. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto I-kla, 1998. - 44 p.
Darbai ir dienos. Mitologijos studijos 6 (15): - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1998. - 317 p.
Mokyklinės istorijos ir mitologijos terminų žodynėlis: Senovės Graikija ir Roma / sudarė Kristina Panelienė. - Kaunas: Šviesa, 1998 - 68 p.
Narbutas I. Senieji lietuvininkų tikėjimai. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto I-kla, 1998. - 60 p.
Pasaulio mitai / perpasakojo Neil Philip. - Vilnius: Alma littera, 1998. - 192 p.
Pasaulio religijos: [populiarus žinynas] / 3-iasis leid. - Vilnius: Alma littera, 1998. - 479 p.

ETNOGRAFIJA

Etnografija / Lietuvos nacionalinis muziejus. - Vilnius: LNM, 1991 Metraštis 2-3: 1992-1993 / sudarė Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 1998. - 207 p.
Kalėdų džiaugsmai: [428 patarimai, kaip padaryti Kalėdas linksmiausias sau ir kitiems] / sudarė H. Jackson Brown jaunesnysis, Rosemory Brown ir Kathy Peel. - Vilnius: Algarvė, 1998. - 159 p.
Kalnius P. Etniniai procesai Pietryčių Lietuvoje XX a. antroje pusėje (Lietuvos etnologija. Lietuvos istorijos institutas; red. koleg.: Irena Merkienė (pirm.). - Vilnius: Žara, 1998. - 221 p.
Kviatkovskaja A. Jotvingių kapinynas Baltarusijoje (XI a. pab. - XVII a.) / Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 1998. - 327 p.
Lietuvininkų pirštinės: kultūrų kryžkelėje / Irena Regina Merkienė, Marija Pautieniūtė-Banionienė [sudarytoja Irena Regina Merkienė]. (Lietuvos etnologija / Lietuvos istorijos institutas, red. koleg.: Irena Merkienė (pirm.). - Vilnius: Žara, 1998. - 209 p.
Likimo duota: muziejininko novelės. Paulius Galaunė / sudarė Zita Žemaitytė. - Kaunas: Varpas, 1998. - 167 p.
Marcinkevičienė N. Pavarėnis / Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998. - 292 p.
Raštai. Jonas Balys T. 1 / parengė Rita Repšienė. - Vilnius: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, 1998. - 303 p.
Tradycje I obyczaje Wileñsczysny w pracy pozalekcyjnej / Liliana Narkowicz; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius: LRŠMM leidybos centras, 1998. - 108 p.
Uginčienė J. Jau žiedeliai sumainyti... . - Šiauliai: A. S. Narbuto l-kla, 1998. - 270 p.
Utrio K. Ievos dukterys: Europos moters ir šeimos istorija / iš suomių kalbos vertė I. Kovarskienė. - Vilnius: Tyto alba, 1998. - 441 p.
Vaičekauskienė J. Velykų šventės. Trumpa istorija, papročiai, praktiniai patarimai - vaikams ir visai šeimai. - Panevėžys, E.Vaičekausko knygyno leidykla, 1998. - 32 p.
Velykų sulaukus / A Širiakovienė, I. Špūraitė: Šiaulių universitetas. - Šiauliai: ŠU I-kla, 1998. - 76 p.

FOLKLORAS
Žodinė tautosaka

Basanavičiaus Jono tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius. - Vilnius: Vaga, 1993
T. 9: Ožkabalių dainos Kn. 1 / parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka; melodijas parengė Eligija Garšvienė. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998 (Vilnius: Petro ofsetas). - 390 p.
Didžioji pasaulio parodų knyga T. 1 / sudarė V. Jackūnas. - Kaunas: Tyrai, 1998. - 186 p.
Išminties druska: aforizmų rinkinys / sudarė Gražina Germanienė ir Vilmantas Vilkončius. - 2 leid. - Vilnius: Mintis, 1998. - 474 p.
Laužadis Š. Nalšios žemės paslaptys: legendos. - Utena: Ąžuolynas, 1998. - 110 p.
Lietuvių padavimai, legendos ir sakmės D. 1. / sudarė Pranas Sasnauskas. - Kaunas: Vaiga, 1998. - 175 p.
Lietuvių parodos apie raganas, velnius, laumes / sudarė Viktoras Vaitkūnas. - Kaunas: Vaiga, 1998. - 176 p.
Lietuvių pasakos apie žvėris, gyvulius ir paukščius / sudarė D.Verseckas. - Kaunas: Vaiga, 1998. - 175 p.
Lietuvių patarlės ir priežodžiai / parengė Pranas Sasnauskas. - Kaunas : Spec. paskirties AB, 1998. - 163 p.
Linksmosios lietuvių pasakos / parinko Pranas Sasnauskas. - Kaunas: Vaiga, 1998. - 191 p.
Margi paukšteliai pasauly skraido: 1700 lietuvių mįslių ir minklių / sudarė S. Lipskis. - Vilnius: Žuvėdra, 1998. - 127 p.
Pasakos apie princus ir princeses: gražiausių pasakų rinkinys iš viso pasaulio / sudarė V. Jackūnas. - Kaunas: Tyrai, 1998. - 189 p.
Sauka L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. - Kaunas: Šviesa, 1998. - 301 p.
Seku seku pasaką vilkas rijo ašaką: pasaulio pasakų rinktinė sudėtinė / užrašė Liuda Petkevičiūtė. - Vilnius: Trys nykštukai, 1998. - 150 p.
Tautosakos darbai VIII (XV). Lietuvių tautosakos rūšys ir žanrai / parengė N. Laurinkienė; red. koleg.; Leonardas Sauka (vyr. red.). - Vilnius, LLTI, 1998. - 304 p.
Velnio vedybos; Kroatų, makedonų, slovėnų, serbų pasakos / - Vilnius: Vaga, 1998. - 421 p.
Vilniaus legendos / sudarė S. Lipskis. - Vilnius: Žuvėdra, 1998. - 160 p.
Legendy Wileñskie / sudarė S. Lipskis. - Vilnius: Žuvėdra, 1998. - 144 p.
Dainos

Kalendorinės dainos/ Šiaulių universitetas; sudarytoja A. Kavaliauskienė. - Šiauliai: ŠU l-kla, 1998. - 51 p.
Lietuvių liaudies dainynas / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; red. L. Sauka. - Vilnius: LLTI.[T] 12: Darbo dainos. [Kn. 2]: Laukų ir namų darbų dainos / parengė V. Misevičienė, Vilnius. - 684 p.
Lietuvių liaudies dainynas T. 13: Šeimos dainos / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Leonardas Sauka. - Vilnius: LLTI, 1998. - 677 p.
Mūsų dainos 1. Subatos vakarėli (dainynėlis) / Klaipėdos universitetas, Muzikologijos institutas [sudarė R. Sliužinskas]. - Klaipėda, 1998. - 42 p.
Mūsų dainos 2. Už jūrų marelių (dainynėlis) / Klaipėdos universitetas, Muzikologijos institutas [sudarė R. Sliužinskas] - Klaipėda, 1998. - 40 p.
Mūsų dainos 3. Kam šėrei žirgelį (dainynėlis) Klaipėdos universitetas, Muzikologijos institutas [sudarė R. Sliužinskas] - Klaipėda, 1998. - 37p.
Steišūnienė I. Vaikai žaidžia - dainos skamba: dainelės ikimokyklinio amžiaus vaikams, lietuvių liaudies skaičiuotės- žaidimai, mįslės pradinių klasių mokiniams, dainelės Valdarfo pedagogikos pagrindais dirban-tiems darželiams. - Vilnius: Spec. paskirties AB 'Lietuvos geležinkeliai' Informacijos ir leidyklos centras, 1998. - 81 p.
Vai kų kalba apynėlis/sudarė I. Bobėnaitė. - Vilnius: Lygė, 1998. - 34p.

Instrumentinė muzika

Išmokime kankliuoti / sudarė Irena Lepinskienė [grojimo devyniasty-gėmis kanklėmis metodika]. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998. - 27 p.
Tili lili dūda / sudarė Zina Bartkuvienė, Algimantas Razma [mokyklinės 6 skylučių dūdelės grojimo repertuaras]. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998. - 38 p.
Žebrauskienė A. Skumbina kanklaliai / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius: LRŠMM Leidybos centras, 1998. - 31p.

Šokiai. Rateliai. Žaidimai

Čapaitė J. Šalavijo rūtelė: [mokymo priemonė folklorinio šokio disciplinai]. - Klaipėda: Sp. 'Rytas', 1994
D. 2. - Klaipėda: AB 'Klaipėdos rytas', 1998. - 164 p.
Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai [metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams / sudarė Alina Kirvaitienė 3-iasis patais. ir papild. leid. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998. - 108 p.

TAUTODAILĖ

Karpiniai / Bronė Manelienė; [sudarytojas V. Tininis]. - Vilnius: 1998. - 64 p.
Kutienė R. Kuriame kilimėlius, kilimus, užklotus. - Vilnius: Tautodailė, 1998. - 32 p.
Matušakaitė M. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. - Vilnius: Baltos lankos, 1998. - 365 p.
Medžio drožyba. Šepka / sudarė Giedrė Jankevičiūtė. - Vilnius: Baltos lankos, 1998. - 114 p.
Paserbskienė N. Kraičių skrynelė: staltiesėlės, apykaklės, nėriniai rankšluosčiams, takeliai. - Vilnius: Tautodailė. 1998. - 33 p.
Rimkus V. Tautodailė Šiauliuose. - Šiauliai: Saulės delta, 1998. - 175 p.
Savoniakaitė V. Audiniai kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX - XX amžiuje/. - Vilnius: Alma littera, 1998. - 245 p.
Šešelgis K. Lietuvių liaudies architektūros paminklai. VT. : Gatviniai ir vienkieminiai Aukštaitijos kaimai. - Vilnius: Savastis, 1998. - 190 p.
Tautodailės metraštis. - Vilnius: Lietuvos tautodailininkų s-gos person. įm. 'Tautodailės leidybos ir informacijos centras', 1998. [Nr.] 1: Žemaitija. - 88 p.
Usačiovaitė E. Lietuvių liaudies ornamentai: valstiečių baldų puošybos ir simbolikos bruožai. - Kultūros ir meno institutas, - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998. - 147 p.


KRAŠTOTYRA

Dubysos slėniais: susitikimai su Dubysos pakrantėse gyvenančiais žmonėmis, jų pasakojimai / sudarė Zita Jurgilaitė. - Šiauliai: A. Šimkaus įm. 'Atžyma', 1998. - 64 p.
Jarmala A. Čia mūsų šaknys: Veisiejų krašto kryžiai. - Vilnius: Akstis, 1998. - 132 p.
Jūrės marės lietuvininkų gyvenime: tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 1987 m. gruodžio 5 d., medžiaga / Klaipėdos universiteto Baltistikos centras; leidinio sudarytoja ir ats. redaktorė Audronė Kaukienė]. - Klaipėda: Klaipėdos universiteteto leidykla, 1998. - 123 p.
Kietaviškės (lokalinė monografija) / sud. O. Lukoševičius, D.Gudelienė, R. Janušaitytė, A. Bernatonis. - Kaišiadorys: Etninės kultūros centras. (Kaunas: Morkūnas ir Ko), 1998. - 295 p.
Krakės / parengė Marija Šepetienė. - Vilnius: Atkula, 1998. - 16 p.
Kudaba Č. (bibliografinė rodyklė), sudarė V. Brazaitienė. - Vilnius, 1998. - 189 p.
Kudirka B. R. Barzdai [Šakių r.]. - Marijampolė: Ramona, 1998. - 187p.
Maicina J. Lazūnai /redaktorių kolegija: Vacys Milius}. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidyklos inst., 1998 (Kaunas: Spindulys). - 190p.
Mes esam Šiaurės krašto: kultūros atminties almanachas Nr. 2: 1998 / sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. - Vilnius: Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp. - 311 p.
Neringa / sudarė Danutė Mukienė, Vitalija Teresė Jonušienė. - Neringa - Vilnius: Žemaičių kultūros draugijos red., 1998, - 103 p.
Obeliai. Kriaunos (Monografija) / red. koleg. Venantas Mačiekus (pirm.). - Vilnius: Versmė, 1998. - 864 p.
Raguvos praeitis. - Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
m-jos Leidybos centras, 1993.
D. 3.. / parengė Romualdas Samavičius, Vincas Ružas. - 1998. - 174 p.

Rinktiniai kraštotyros darbai. Vincentas Vaitiekūnas; Šiaulių 'Aušros' muziejus / sudarė Ona Čapkevičienė, Birutė Salatkienė. - Šiauliai: Šiaulių 'Aušros' muzikos l-kla, 1998. - 291 p.
Stanaitis S. Aukštaitijos nacionalinis parkas: kaimai ir gyventojai. - Vilnius: VPU l-kla, 1998. - 151 p.
Šokalauskas A. Mano Kybartai. - Vilnius UAB 'Regionas', 1998. - 50p.
Vaiškūnai [Švenčionių r.] / Bronius Karklelis/ sudarytojas Jonas Juodagalvis]. - Vilnius: Diemedis, 1998. - 77 p.
Žemaitijos istorija: Žemaitijos priešistorė: Žemaitija XIII-XV a. pirmoje pusėje: Žemaitija XV-XVIII amžiuje: Žemaitija XIX amžiuje / sudarė Alvydas Nikžentaitis. - Vilnius: Regnum fondas, 1998.
Žemaičių praeitis. [D.] 8: rinkinys skirtas Žemaitijos istorijai, kultūrai ir jos kūrėjams / Žemaičių akademija; [sudarytojai: Adomas Butrimas, Vacys Vaivada, Danutė Mukienė; red. koleg. Adomas Butrimas (pirmininkas)]. - Vilniaus dailės akad. L-kla, 1998. - 371 p.

Sudarė Inga Kriščiūnienė