Dainų diena 2018
2001 metų etninės kultūros leidinių bibligrafija

2001 M.  ETNINĖS   KULTŪROS   LEIDINIŲ   BIBLIOGRAFIJA

BENDRASIS SKYRIUS

 Darbai ir dienos / Vytauto Didžiojo universitetas.- Kaunas: VDU l-kla, 1995-

          T.25: Etninė muzika / mokslinis redaktorius Leonas Gudaitis.- 2001.- 301 p.

Tautosakos darbai / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.-Vilnius: LLTI, 1935-1940, 1992-
               T 13 (20) / parengė Nijolė Laurinkienė.- 310 p.

Tautosakos darbai / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.- Vilnius: LLTI, 1935-1940, 1992-
          T. 14 (21) / parengė Rimas Skeivys, 2001.- 343 p.

RELIGIJA IR MITOLOGIJA

Puhvel J. Lyginamoji mitologija . - Vilnius: LLTI. - 303 p.

Storm R. Rytų mitologijos enciklopedija: Senovės Egipto, Arabijos, Persijos, Indijos, Tibeto, Kinijos ir Japonijos mitai bei pasakojimai apie dievus ir didvyrius. -Vilnius: UAB “Gamta”. - 256 p.

FOLKLORAS

Baltrėnienė M. Advento vakaronė mokykloje. -Vilnius: VPU, 2000.- 32 p.

Mielas drauge, eikš ir tu, pabendrausime kartu: švenčių projektai ir scenarijai / sudarė A. Kimontienė, A. Dirginčienė, A. Čepulėnienė, V. Kairienė.- Šiauliai: K.J. Vasiliausko įm. , 2001 .- 54 p.

Dainos

 Apanavičius R. Etninė muzika: teorijos klausimai.- Kaunas:VDU l-kla, 2001.- 34 p.

Lietuvių liaudies dainynas / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; red. kol. pirm. Leonardas Sauka.- Vilnius: Vaga, 1979-
         T. 15: Dainos apie gamtą / parengė Giedrius Dringelis, melodijas parengė Austė Nakienė.- Vilnius: Petro ofsetas.- 418 p.

Račiūnaitė-Vyčinienė D. Sutartinių atlikimo tradicijos.- Vilnius: Kronta.- 2000.- 294 p.

Raitininkų kaimo dainos / parengė J. Raklinevičius.- Vilnius: J. Raklinevičius.- 287 p.

Šeškauskaitė D. Sutartinės - senovės apeiginės giesmės: monografija.- Kaunas: leidybos centras: “Dakra”.- 168 p.

Instrumentinė muzika

Palubinskienė V. Tradicinis kankliavimas: istorija, metodika, repertuaras / Vilniaus pedagoginis universitetas, Etnomuzikos institutas.- Vilnius: VPU, - 2001 p.

Šokiai ir rateliai

 20 žemaitiškų šokių/ Klaipėdos universitetas; sudarė Jūratė Čiapaitė. -Klaipėda: KU l-kla, 2001.-70 p.

Poškaitis K. Apie liaudies choreografijos regioninį savitumą.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras.- Vilnius: Karminas.- 120 p.

Šiupytė E. ir Laurutienė V. Vaikų rateliai ir žaidimai.- Šiauliai: K.J.Vasiliausko įm., 2001.- 51 p.

Urbonavičienė D. Lietuvių apeiginė etno choreografija.- Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2000.- 459 p.

 Žodinė tautosaka

 Gražiausieji Mažosios Lietuvos padavimai / sudarė J. Bicka, F.Tumosas.- Marijampolė: Ramona, 2000.- 129 p.

Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas.- Vilnius: LLTI, 1999 -
            T 2: pasakos, - legendos, parabolės, novelinės pasakos, pasakos apie kvailą velnią, buitinės pasakos, melų pasakos, formulinės pasakos, pasakos be galo.- 2001.- 484 p.

Mįslių pasaulis / (iš 1920- 1940 m. vaikų periodikos parinko ir spaudai parengė Pranas Sasnauskas).- Kaunas: Vaiga, 2000.- 232 p.

Patarlės apie miltus ir apie tiltus / sudarė Jeronimas Laucius. - Vilnius: Trys žvaigždutės, 2000. - 24 p.

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais / surinko Jurgis Dovydaitis; sudarė Kostas Aleksynas; melodijas parengėVaclovas Juodpusis.- Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l- kla, 2000.- 445 p.

Vedybos - radybos: iš Godos Ferensienės kolekcijos (anekdotų rinkinys) - Vilnius:Vaga, 2001.- 173 p.

Žiemys G. Austėjos gimimas: ritualo semantika: šventasis laikas.- Kaunas:Naujasis lankas, 2001.- 223 p.

ETNOGRAFIJA

Čepaitienė A. Verpimas Lietuvoje: liaudies kultūros likimas.- Vilnius: Diemedis, 2001. -311 p.

Kadžytė G. Su Dievu - darban, su velniu- smuklėn / Lietuvių kultūros fondas; Knygnešio draugija.- Vilnius: LKF KD, 2000.- 15 p.

Kalendorinės šventės: scenarijai, dainos, žaidimai / sudarė Virginija Každailienė, Eugenija Jankevičienė.- Šiauliai, 2001.- 74 p.

Liaudiški pasakojimai / sudarė A. Valantinas. - Vadaktai: UAB “Panevėžio sp”, 2000. - 93 p..

Lietuvių etninės kultūros bruožai / sudarė N. Borusevičienė.- Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm. , 2001.- 143 p.

Nicola de Pulford Burtų knyga: daugiau nei 40 paslaptingų sėkmės re-ceptų, suteikiančių jums pasisekimą meilėje, darbe ir kūrybinėje veiklo-je.- Vilnius: Naujoji Rosma, 2001.-128 p.

Račiūnaitė R. , Senvaitytė D., Vaicekauskas A. Senovės lietuvių pasau-lėžiūra: metodinė mokymo priemonė / Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Etnologijos ir folkloristikos katedra.- Kaunas: VDU l-kla, 2001.- 123 p.

Šaknys Ž. Kalendoriniai ir darbo papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje- XX a. pirmojoje pusėje: jaunimo vakarėliai.- Vilnius: Diemedis, 2001.- 154 p.

Tamošiūnienė A. Kalendorinės šventės - mokomoji knyga / Klaipėdos universitetas.- Klaipėda: KU l-kla, 2000.- 78 p.

Vardų kalendorius: [per 4000 vardų / sudarė A. Naruševičius, N. Naru-ševičius.- Kaunas: Kalendorius, 2001.- 94 p.

Žarskus A. Kalėdinis virsmas: Adventas, Kūčios, Kalėdos / Kauno lietu-vių tautinės kultūros centras, 1999.- 38 p.

Žarskus A. Pasario virsmo šventės: Užgavėnės, Velykos.- Kaunas: Kau-no lietuvių tautinės kultūros centras, 2001.- 50 p.

Žarskus A. Vasarvydžio virsmas: Rasa, Kupolė, Krešės.- Kaunas: Kauno tautinės kultūros centras, 2001.- 34 p.

Žarskus A. Virsmas baltų kultūroje.- Kaunas: Kauno tautinės kultūros centras, 1999.- 45 p.

Žemaičių praeitis/ Žemaičių kultūros draugija.-Vilnius: Mokslas, 1990-
D. 9: Renavas / sudarė A Butrimas, A Miltenytė, P. Šverebas.- 2001.- 471 p.

KRAŠTOTYRA

Juodzevičius B. Utena ir jo apylinkės.- Utena:UAB Utenos sp.., 2001.- 123 p.

Juostininkai:kaimas ir žmonės / sudarėZenonas Mačionis.- Vilnius: VU l-kla.- 360 p

Baisogalos valsčiaus kaimai, dvarai ir gyventojai / spadai paruošė Elena Šveistienė.- Panevėžys:UAB: Nevėžio sp.- 488 p.

Černiauskienė B. Meškų laukas.- Panevėžys: UAB “Nevėžio sp”.- 38 p.

Grigaliūnienė A. Roplių kaimas ir jo žmonės.- Kėdainiai: UAB “Rinkos aikštė”, 2001.- 263 p.

Kašys J. Kamšų kaimo istorija. - Marijampolė: Ramona, 2000. - 107 p.

Liškiava/ Dzūkijos nacionalinis parkas / sudarė Henrikas Gudavičius.- Marcinkonys: DNP, 2000.- 143 p.

Macevičienė A. Liepalotai -Zanavykų kampelis.- Šakiai: “Mevetas”, 200.-30 p.

Mardasavas (Varėnos rajonas)/ Dzūkijos nacionalinis parkas. / sudarė DNP,1999.-13 p.

Raguva / sudarė Romualdas Samavičius, Povilas Krikščiūnas, Venantas Mačiekus.- Vilnius: Versmė, 2001.- 1120 p.

Ten kur Šavaša - gimtinės slenkstis: Jakštų kaimo knyga (Zarasų rajo-nas).- Utena: UAB “Utenos sp.”,2001.- 109 p.

Trakų krašto dvarai ir polivarkai: kraštotyros akcija “Dvarai - etninės kultūros paveldas” / sudarė Jadvyga Kulikienė. - Trakai, 2000. - 99 p.

Veliuona (Jurbarko rajonas) / sudarė Vida Girininkienė, Povilas Krikš-čiūnas, Irena Seliukaitė.- Vilnius: Versmė.- 1162 p.

TAUTODAILĖ

 Čepaitienė A. Liaudies kultūros likimas.- Vilnius: Diemedis, 2001.- 311 p.

Jurkuvienė T. Lietuvių liaudies juostos.- Vilnius: Gervelė,2001.- 217 p.

Lietuvių liaudies menas. Prieverpstės: katalogas: nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Jubiliejinių metų leidinys/ sudarė Gražina Daunienė.- Kaunas: NDM, 2000. - 151 p.

Milvydienė S. Karpiniai Velykoms.- Šiauliai: K. J. Vasiliausko įmonė, 2001.- 35 p.

Petrauskas J. Pajūrio tautodailininkai (1966-1999).-143 p.

Šarapovas S. Mažosios skulptūros.- Vilnius: Paknio l-kla, 2001

Širiakovienė A. Špūraitė I. Nuo Kalėdų iki Velykų.- Šiauliai: K.J. Vasi-liausko p. įmonė, 2001.- 83 p.

Tautodailė: almanachas.- Vilnius: Tautodailė, 1992 -
          Kn. 9: Lietuvių tautodailininkų kūryba, LTS Vilniaus bendrija / sudarė

Marcinkas F., Ramutė Kraujalienė.- Vilnius: Tautodailė, 2001.- 103 p.

Tverečiaus kraštas (Ignalinos rajonas): straipsnių rinkinys / red. kol.: sudarytoja , kolegijos pirmininkė Irena Seliukaitė ... .- Vilnius: Diemedis, 2001.- 567 p.

Parengė Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras