Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

2003 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

BENDRASIS SKYRIUS

Ermalytė I. Antonimų žodynas / Lietuvių kalbos institutas.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003.- 582 p.

Etninė kultūra: Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys / red. kol. pirm., 2001.-Vilnius: Etninės kultūros globos taryba (2002), 2003.- 96 p.

Kruopienė M. Pelesos Radasta: memuarai.-
        D. 1: 1923-1956.-Vilnius: “Puntukas”, 2003.- 165 p.

Kultūrologija=Culturology; straipsnių rinkinys/ Kultūros ir meno institutas; red. kol. pirm.A. Gaižutis.- Vilnius:Gervelė, 2000-
         T 9: Lietuvos menas permainų laikais /sud. A. Gudavičiūtė, 2002.-430 p.

Lietuvos muzikologija / Lietuvos muzikos akademija, Kultūros ir meno institutas / sudarė G. Daunoravičienė.- Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos leidykla: Gervelė, 2003.-
            T 3.- 2002.- 208 p.

Lietuvos muziejai=Lithuanian museums: paveldas, turizmas, švietimas, regionų kultūra, 2003, Nr. 1 / red. kol. : R. Budrys- pirm. .- Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija: Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, 2003: Logotipas.- 87 p.

Lietuvių vandenvardžiai / parengė A. Vanagas. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). – 114 p.

Morrison S. L. Mažoji simbolių knyga.- Kaunas: R. Anankos leidykla, 2003.- 213 p.

Mulevičius L. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje / sudarė V. Merkys; Lietuvos istorijos institutas.- Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003.- 502 p.

Pasaulio lietuvių dainų šventė “Mes”, 2003 / sudarė D. Rastenienė.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2003.-375 p.

Semaškaitė I. Lietuvos pilys ir dvarai: istorijos ir legendos, architektūros bruožai:patarimai, ieškantiems kelio.- Vilnius: Algimantas, 2003.- 183 p.

Zanavykų šnekos žodynas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.- 
            T.1. : A- K/ teksto autorės J. Švambarytė, G. Čepaitienė; red. A. Pupkis.- 2003.-829 p.

Visuotinė lietuvių enciklopedija / mokslinė red. taryba: pirm. J. Tumelis. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001-
            T. 3: Beketeriai - Chakasai. - 2003 (Kaunas : Spindulys). - 800 p.

RELIGIJA IR MITOLOGIJA

Mitai lietuvių kultūroje : straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Lietuvių literatūros katedra ; red. kol.: pirm.ir sudarytojas V. Butkus. - Šiauliai : K.J.Vasiliausko įmonė, 2002. - 228 p.

FOLKLORAS

Balsys R. Mažosios Lietuvos žvejų dainos : sandaros, turinio ir poetikos ypatumai : mokslinė monografija /; Klaipėdos universitetas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003.- 239 p.

Kupole rože:Sekminių – Joninių švenčių papročiai ir tautosaka / parengė N. Marcinkevičienė, L. Mukaitė, A. Vakarinienė.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras (serija “Gyvoji tradicija”), 2003.- 460 p.

Kšanienė D. Muzika Mažojoje Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. - XX a. 4 dešimtmetis) / Mažosios Lietuvos fondas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 518 p.

Lietuvos šalelėj : scenarijai folkloriniams ansambliams / Marytė Danutė Bujavičienė. - Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2003. - 150 p.

Sliužinskas R. Anhemitonika lietuvių liaudies dainų melodikoje : monografija / Klaipėdos universitetas. Muzikologijos institutas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. - 418 p.

Dainos

Dulda bilda skrynelas / surinko ir užrašė E. Panavienė. - Utena : UAB "Utenos sp.", 2002. - 87 p.

Saulelė tekėjo: tautosakos rinkinys pradinių klasių mokytojams / sudarė J. Liudanavičienė.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2003-
          D. 1- 2003.- Šiauliai: UAB “Šiaulių knygrišykla”.- 67 p.

Suvalkijos dainos ir muzika= Songs and music from Suvalkija: 1935-1939 metų fonografo įrašai / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; sudarė ir parengė A. Nakienė ir R. Žarskienė.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.-1 k. pl.+1 kn. (103 p.)

Tave aš pamačiau: romansai ir kitos populiarios dainos / surinko ir užrašė E. Panavienė.- Utena: UAB “Utenos spaustuvė”, 2003.-42 p.

Užstalės dainos / sudarė A. Girėnas. - Vilnius : Žuvėdra, 2003. – 350 p.

Vai tu rugeli: Adelės Kazlauskienės tautosakos rinktinė / sudarė J. Vylius; parengė L. Burkšaitienė.- Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003.- 261 p.

Zanavykų krašto dainos, žaidimai, rateliai ir šokiai / parengė Audronė Vakarinienė. - Vilnius : UAB "Meno žvaigždė", 2002. - 199 p.

Instrumentinė muzika

Kanklės ir daina / sudarė I. Lipinskienė. - Šiauliai : K.J. Vasiliausko įmonė, 2002. - 31 p.
(leidinyje pateikta grojimo devyniastygėmis kanklėmis metodika, pluoštelis liaudies dainų ir ratelių)

 Šokiai, rateliai, žaidimai

Zinčiukienė T. Istorinis buitinis šokis / Klaipėdos universitetas.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003.- 84 p.

Žodinė tautosaka 

1001 patarlė : įžvalgios mintys ir išmintingi patarimai iš viso pasaulio / parengė Norma Gleason ]. - Kaunas : UAB "Jotema", 2003.-128 p.
 Gyvenimo pasaka :pasakos ir padavimai/ parengė M. Grižienė.- Utena: J. Raškevičiūtės įmonė “Kintava” , 2003.- 147 p. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius. – Vilnius: Vaga, 1993-T. 11: Įvairi tautosaka iš rinkinių / parengė K. Aleksynas, L. Sauka. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. - 541 p.

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius. - Vilnius : Vaga, 1993- 
            T. 6: Lietuviškos pasakos. Kn. 2 / parengė Kostas Aleksynas . - 2003 (Vilnius : Spauda). – 549 p.

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius. – Vilnius: Vaga, 1993- .
         T. 13: Levas lietuvių pasakose ir dainose / Jonas Basanavičius ; parengė K. Aleksynas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. – 351 p.

Lietuvių padavimai / sudarė Pranas Sasnauskas.- Kaunas: Vaiga, 2003.- 188 p.

Lietuvių pasakėčios / sudarė Pranas Sasnauskas.- Kaunas: Vaiga, 2003.- 238 p.

Lietuvių pasakos / paruošė Salomėja Nėris .- 2-oji laida. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2003. - 191 p.

Mįslių skrynelė : 3000 lietuvių mįslių ir minklių / sudarytojas St. Lipskis. - Vilnius : Žuvėdra, 2002 . – 287 p.

Raštai / Jonas Balys ; / parengė R. Repšienė ; red. kom.: Kazys Grigas . - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998-
          T.] 3. – 2002.-545 p.

Tautosakos darbai = Folklore studies : Lietuvių tautosakos archyvo leidinys / red. Jonas Balys. - Kaunas : Lietuvių tautosakos archyvas, 1935-1940, 1992- . - Nuo 1992 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - Red.: L. Sauka
          T. 17(24) /parengė V.Daugirdaitė. - 2002 (Vilnius:Petro ofsetas).–306 p.

Vilniaus legendos / sudarė St. Lipskis.- Vilnius: Žuvėdra, 2003.- 157 p.

Žemaičių pasakos / [parinko ir paruošė spaudai Valdas Sasnauskas. - Vilnius : Algarvė, 2003. - 205 p.

Žinevičius A. Suvalkiečiai - linksmi tautiečiai : poringės ir anekdotai. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2002. - 88 p.

ETNOGRAFIJA

Apie metodiką ir metodinės priemonės : medžiaga etnografinei praktikai / Vilniaus pedagoginis universitetas ; sudarytojas J. Mardosa., 2002. - 137 p.

Broliai Juškos : lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir leidėjai / A. Mockus. - Vilnius : Tyto alba, 2003 .- 277 p.

Gyvenimo paslaptys ir lemtys : iš žiniuonės palikimo / Eugenija Šimkūnaitė  /sudarė A. Grėbliūnas. - Vilnius : Žuvėdra, 2003. - 391 p.

Etninė kultūra ir ekologija : vandens ir medžio, žemės ir paukščio sakralumas / Irena Čepienė. - Kaunas : Šviesa, 2003. – 174 p.

Etnografija : metraštis / Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejus ; metraštį rengia: Danutė Buivydaitė- Aleknienė. - Vilnius : Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejus, 1991- . - Priešantr.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1998- . - Sudaryt.: Skaidrė Urbonienė, 2002; Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė, Vacys Milius, 2003- . - Leid.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1998- 
         [Nr.] 4/10. - 2003 (Vilnius : Sapnų sala). - 219 p.

Etnokultūrinis ugdymas šiuolaikinėje miesto mokykloje / I. Gumbaragienė. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2003. - 56 p.

Kai žemę švelniai gaubia Kalėdų paslaptis : būrimai, horoskopai, įvairenybės / sudarė I. Aleksaitė, N. Jazbutytė. - Raseiniai : UAB "Žiburys", 2002. - 120 p.

Kurtinaitis A. Senieji vyžiai ir jų paminklai. - Marijampolė : Piko valanda, 2002. – 94 p.

Lietuvos etnologija = Lithuanian ethnology / Lietuvos istorijos institutas ; red..kol.: Irena Regina Merkienė (pirmininkė). - Vilnius : Pradai, 1996-
      T. 2(11) (2002). – 2002.-Vilnius: Petro ofsetas. - 231 p.

Patackas A., Žarskus A.Virsmų knyga : vestuvių virsmas, gimties virsmas, mirties virsmas .- Kaunas: Kauno tautinės kultūros centras, 2002. - 614 p.

Po ąžuolo šakom: į pagalbą etninės kultūros mokytojui.- Ukmergė: Valdo leidykla, 2003.- 109 p.

Savickienė J. Vestuvės, giminės susitikimai, proginiai posmai. - Klaipėda : Libra Memelensis, 2002.. - 176 p.

Stankevičienė L. Kalendorinės šventės : scenarijai. - Marijampolė : Piko valanda, 2002. - 89 p.

Žarskus A. Aš iki gimimo / Kauno tautinės kultūros centras.- Kaunas: UAB “Marandas”, 2003.-
            Kn. 1 : Nusileidimas iš dangaus ir sielos rūbo audimas: gimties virsmas.- Vilnius “Marandas”, 2003.- 337 p.

KRAŠTOTYRA

Adutiškio kraštas: straipsnių rinkinys / sudarė V. Balčiūnienė, red. kol. pirm. I. Seliukaitė.- Vilnius: Diemedis, 2003.- 647 p.

 Aukštaitijos regionas = Aukštaitija land = Аукштайтийский регион / Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai ; tekstai: J. Šamelienė, R. Vaičiūnienė. - Panevėžys: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 2002. - 196 p.

Avilių istorija (Zarasų r.) / parengė R. Kavaliauskas.- Utena: J. Raškevičiūtės įmonė “Kintava” , 2003.- 126 p.

Bajorūnas J. Mielagėnų kraštas: istorija, papročiai, žmonės.- Ignalina: UAB “Ignalinos spaustuvė”, 2003.- 262 p.

Burokaraistis [Varėnos rajonas] : istorija, buitis, papročiai, liaudies medicina, prietarai, tautosaka / Ona Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė. - Vilnius : Jandrija, 2003 .-  p.

Būkime pažįstami : Akmenės kraštas.-Utena: UAB “Utenos Indra”, 2003.-
53 p.

Iš kraštotyrininko užrašų / K. Blažys.- Vilnius:, 2003.- 106 p.

Kalvarija : istorija, kultūra, darbas, laisvalaikis. - Kalvarija : Kalvarijos savivaldybė, 2002. - 32 p.

Kašelionis B. Dainava : Seinų kraštas : istorija, kultūra, žmonės / Kultūros paveldo centras. - Vilnius : Dizaino studija "Daba", 2002.- 319 p.

Kretingos rajonas.- Klaipėda: Libr Memelensis, 2003.- 20 p.

Kultūros ir gamtos vertybės Labanoro regioniniame parke.- Vilnius; Diemedis, 2003.- 20 p.

Kuršėnai / sudarė I. Seliukaitė, L. Varkalienė.- Klaipėda: S. Jokužio leidykla, 2003.- 503 p.

Linkava: tradicija dabartyje: tėvų ir senelių atminimui / S. Lovčikaitė.- Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003.- 407 p.

Leipalingio kalendorius. - Marijampolė : Ramona, [1999]- . 
   2004 / parengė Juozas Kuckailis. - Vilnius : Asveja, 2003 (Vilnius : Standartų sp.). – 64 p.

Navickienė M. Nuo Guobinių iki Gailiūnų : kaimų istorijos: Guobinių, Raudonikių, Liepiškių, Janavo, Miciūnų, Degėsių, Ringeliškės, Snaigupės, Gailiūnų / Marijampolė : UAB "TeleSAT pressa", 2003 Marijampolė . - 136 p.

Panevėžio rajonas : istorija, gamta, paveldas, menas, kultūrinis gyvenimas, švietimas, sveikatos apsauga, žemės ūkis, seniūnijos / red. grupė: Rūta Bagdonienė … . - Vilnius : UAB “Gamtos pasaulis”, 2003. - 48 p.

Ražanskas G. Mickūnai.- Utena: UAB “Utenos Indra”,2003.- 60 p.

Sintautų parapija / J. Jacevičius, V. Vilčinskienė. - Marijampolė : Ramona, 2003. - 286 p.

Seredžius / sudarė V. Girininkienė, M. Baršauskienė, P. Krikščiūnas.- Vilnius:Versmė, 2003.- 1228 p.

Skuodo žemės žmonė /sudarė J. Vyšniauskas.- Vilnius: Jandrija, 2003.-67 p.

Stropus S.  Rietavo kraštas: 1253-2003.- Vilnius: UAB “Mokslo aidai’, 2003.- 501 p.

Šilalės kraštas.- Vilnius: Lietuvos kraštotyros draugija, 1994-
            T 6: Vytogala/ K. Lovčikas, K. Šetkus; Sud. B. Šetkus.- Utena: UAB “Utenos Indra”, 2003.- 271 p.

Šventybrasčio aidai / parengė A. Katinienė.- Utena: J. Raškevičiūtės įmonė “Kintava” , 2003.- 60 p.

Tilžės bažnyčia; Kuršiai ir jų kalba/ P. Jakštas; sudarė D. Kaunas.- Vilnius: Valstybės žinios, 2003.- 63 p.

Viduklė (Raseinių rajonas) / sudarytojas A. Pocius ; vyr. red. J. Girdzijauskas. - Kaunas : Naujasis lankas, 2002. – 1134  p.

Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai.- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.- 121 p.

 TAUTODAILĖ

Ignatavičienė A. Kostiumo istorija: paskaitų komplektas.- Vilnius: Homo liber, 2003.- 167 p.

Kapinės - Lietuvos kultūros paveldo objektas : (tyrimai ir išsaugojimo problemos) : konferencijos, skirtos architekto St. Mikulionio atminimui, medžiaga, 2002 m. kovo mėn. 14 d. / sud. B. Lisauskaitė. - Kaunas : Lututė, 2002. - 63 p.

Klovas A. , Petrulienė A. Medžio drožyba: jaunajam drožėjui ir darbų mokytojui.- Panevėžys: E Vaičekausko knygyno leidykla, 2003.- 38 p.

Molėtų krašto kryžiai.-Utena: J. Raškevičiūtės įmonė “Kintava”, 2002.- 87 p.

Molėtų krašto tautodailininkai ir liaudies meistrai / sudarė N. Aleinikovienė.- Molėtai: Molėtų krašto muziejus: Molėtų rajono tautodailininkų draugija, 2003.-52 p.

Petrulienė D. Joniškio krašto sakralinės kalvystės paminklai / Joniškio istorijos ir kraštotyros muziejus.-Šiauliai: K.J. Vasiliausko įmonė, 2003.-70 p.

Tumėnas V. Lietuvių tradicinių rinktinių juostų ornamentas Ornament of Lithuanian traditional pick-up woven sashes: tipologija ir semantika.- Vilnius; Diemedis, 2003.-278 p.

            PASTABA: Bibliografijoje skelbiame ir tuos leidinius, kurie dėl įvairių priežasčių išleisti metais vėliau negu planuota arba pavėluotai paskelbti “Ekspres informacijoje”

Pagal Bibliografijos ir knygotyros centro sudarytą “Ekspresinformaciją apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje”

Inga KRIŠČIŪNIENĖ
Lietuvos liaudies kultūros centras