Dainų diena 2018
Etninės kultūros leidinių, išleistų 2006 metais bibliografija

 

BENDRASIS SKYRIUS

 

Aukštaičių tapatumo paieškos: straipsnių rinkinys / Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba; [sudarytoja Vitalija Vasiliauskaitė; ats. redaktorius Vytautas Didžpetris]. - Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 169 p.

 

Darbai ir dienos: Acta et commentationes Universitatis Vytauti Magni / [mokslinis redaktorius Leonas Gudaitis]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.-

 

           [T.] 44: Senoji Lietuva: viduramžiai, renesansas, barokas. - 2005 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 285 p.

 

Folkloras ir folklorizmas: mokymo knyga / Stasys Skrodenis; Vilniaus pedagoginis universitetas. - Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005 (Vilnius: VPU l-kla). – 209 p.

 

Kultūra. - Kaunas: Šviesa, 2006 (Kaunas: Spindulys). - 127 p.

 

Kultūros problema: XX amžiaus etnografija, literatūra ir menas / James Clifford; [vertė Vitalijus Šarkovas]. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas: Spindulys). - 549 p

 

Kultūrų interpretavimas: straipsnių rinktinė / Clifford Geertz; sudarė Arūnas Sverdiolas; [vertė Antanas Danielius, Arūnas Gelūnas, Edgaras Platelis, Ingrida Tatolytė]. - Vilnius: Baltos lankos [i.e. “Baltų lankų” leidyba, 2005] (Vilnius: Vilniaus spauda). - 368 p.

 

Meninio ugdymo įtaka asmenybės brandai: mokslinė monografija / Jolita Gumbytė-Mačiulskienė. - Marijampolė: [TeleSATpressa], 2005 (Marijampolė: “TeleSATpressa” sp.). - 124p.

 

Per amžius skambės dėl Lietuvos garbės: Skriaudžių ansambliui “Kanklės” – 100 / Vytautas Alenskas, Kęstutis Orinas, Ona Patronaitienė; Prienų kultūros centras. – Prienai, 2006 (Utena: Utenos Indra). – 143 p.

 

Skambėk, daina!: (iš Kauno r. dainų švenčių istorijos) / [sudarytojai Vidimanta Kazimiera Poškaitienė, Antanas Vaičius]. - [Kaunas: V3 studija, 2005]. - 39 p.

 

O šventė buvo gera: Salomonas Sverdiolas: atsiminimai, pokalbiai, laiškai / Lietuvos liaudies kultūros centras; [sudarė ir parengė Danutė Skersytė]. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005 (Vilnius: S. Ratkevičiaus firma). - 299 p.

 

Meno istorija ir kritika = Art history & criticism: [mokslinių straipsnių rinkinys] / Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros paveldo centras; [redakcinė kolegija: pirmininkas     Vytautas Levandauskas… [et al.]. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 -

         Nr. 1 (2005): Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės =. - 2005 (Kaunas: VDU l-kla). - 164 p.

 

Šeima pasaulio šalių kultūrose: šeimos politika, šeimos kūrimas, skyrybos, gyvenimo būdas, tradicijos, tarpusavio santykiai, vaikų ugdymas: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / Kęstutis Miškinis. - Kaunas: [Lietuvos kūno kultūros akademija]: K. Miškinis, 2006 (Vilnius: Karminas). - 286p.

 

Tradicijos. - Kaunas : Šviesa, 2005 (Kaunas: Spindulys). - 127 p.

 

MITOLOGIJA IR RELIGIJA

 

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai = Sources of Baltic religion and mythology = Quellen der baltischen Religion und Mythologie / sudarė Norbertas Vėlius. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, [1996]-

         [T.] 4: XVIII amžius = 18th century = 18. Jahrhundert / [tekstų įvadai ir komentarai: Alfredas Bumblauskas, Vincentas Drotvinas, Leonas Gineitis... [et al.]; šaltinių vertimas: Robertas Balčas, Antanas Dambrauskas, Rimantas Jasas ... [et al.]. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005 (Kaunas: Spindulys). - 281 p.

 

Šilalės krašto piliakalnių atlasas / Zenonas Baubonis, Gintautas Zabiela; Šilalės kraštiečių draugija. - Vilnius: [Šilalės kraštiečių draugija], 2006 (Vilnius: Sapnų sala). – 102 p.

 

ARCHEOLOGIJA, ISTORIJA

 

Marvelė. Ein Gräberfeld Mittellitauens = Marvelė. Vidurio Lietuvos aukštaičių II-XII a. kapinynas / Mindaugas Bertašius ; Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. - [Kaunas: Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūros projektų centras, 2005]-

                B. 1. - [2005] (Vilnius : Standartų sp.). - 294 p.

 

Kernavės miesto bendruomenė XIII - XIV amžiuje / Gintautas Vėlius. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, [2005] (Vilnius: Sapnų sala). - 111 p.

 

Tiltai. Priedas: mokslo darbai / Klaipėdos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas; [redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas… [et al.]. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. –

 

                Nr. 29 (2005): Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra / redaktoriai ir sudarytojai Stasys Vaitekūnas, Rimantas Balsys. - 2005 (Klaipėda: KU l-kla). - 202 p. 

 

XVI-XVII a. koklinės krosnys šiauriniame Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pari-byje : konferencijos medžiaga / Biržų krašto muziejus “Sėla”; [sudarytoja Deimantė Prunskienė; redakcinė kolegija: Deimantas Karvelis… [et al.]. - Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 160 p.

 

Lietuvos piliakalniai: atlasas / Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos; [sudarytojai Zenonas Baubonis, Gintautas Zabiela; piliakalnių aprašas: Gintautas Zabiela; redakcinė kolegija: Jonas Gečas (pirmininkas)… [et al.]. - Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2005. - 3 t. –

                T. 1: Akmenės - Kupiškio rajonai. - 2005 ([Vilnius: Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras]). – 493 p.

                T. 2: Lazdijų - Šilalės rajonai. - 2005 ([Vilnius: Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras]). – 513  p.

                T. 3: Šilutės - Zarasų rajonai. - 2005 (Vilnius: Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). – 499 p.

 

FOLKLORAS
Dainos

 

Aukštaičių dainelės vaikams [Natos]: [mokymo priemonė] / Aušra Šiaučiulienė; [natografas Sigitas Mickis]. - Vilnius: Kronta, [2005] (Kaunas: Aušra). – 59  p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD).

 

Dainomis sugrįžtanti: [dainininkei] Kristinai Skrebutėnienei 150 metų / [sudarė Jadvyga Kuolienė]. - Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005. – 79 p.

 

Gili gili upelė [Natos]: Agotės Žuraulienės atliktų tautosakos kūrinių rinktinė / parengė Edita Korzonaitė (tekstus) ir Živilė Ramoškaitė (melodijas). - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). - 285 p., [4] iliustr. lap. + 1 garso diskas (CD).

 

Išlėkė gegulė iš dvaro [Natos]: kūriniai kanklėms / sudarė ir parengė Alvyda Česienė. - Kaunas: Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūros projektų centras, 2006 (Kaunas: KTU sp.). – 91  p.

 

Lietuviškos dainos / surinko Naujamiesčio paviete, Suvalkų gubernijoje Pranas Užupis; [parengė Kostas Aleksynas, Jonas Jurevičius; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006 (Vilnius: Sapnų sala). – 285  p.

 

Sodžiaus vakarai [Natos]: dainos mėgėjų meno kolektyvams / Jonas Stasys Krinic-kas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių literatų klubas “Gija”, 2006 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 39 p.

 

Suvalkiečių dainelės vaikams [Natos]: [mokymo priemonė] / Aušra Šiaučiulienė; [natografas Sigitas Mickis]. - Vilnius: Kronta, [2005] (Kaunas: Aušra). – 49 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD).

 

Žemaitiška votyva [Natos]: mišios žemaičių dounininkų tarme etnografiniams ansamb-liams arba nepilnos sudėties chorams / Ipolitas Petrošius, Juozas Elekšis. - Vilnius: Mokslo aidai, 2006 (Vilnius: Mokslo aidai). – 14  p.

 

Šokiai

 

Šimtas ir vienas [Natos]: rateliai, žaidimai, šokiai užrašyti Suvalkijoje / Jaunius Vylius. - Marijampolė: [J. Vylius], 2005 (Vilkaviškis: Olimpijos sp.). - 108 p.

 

Žodinė tautosaka

 

Lietuvių tautosaka: įvadas: vadovėlis humanitarinių mokslų studentams / Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 263  p.

 

Lietuvių patarlės ir priežodžiai / [parinko ir parengė spaudai Pranas Sasnauskas; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas: Vaiga, 2006 (Kaunas: Aušra). – 238  p. 

Mįslių pasaulis / [iš 1920-1940 m. vaikų periodikos parinko ir spaudai parengė Pranas Sasnauskas; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas: Vaiga, 2006 (Kaunas: Aušra). – 232  p.

 

Tautosakos darbai = Folklore studies  / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; redaktorių kolegija: Leonardas Sauka - vyriausiasis redaktorius... [et al.]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.-

 

                [T.] 22(29). - 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 362  p.

                [T.] 30. - 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 310 p.

 

Žodžių žaismas: liaudies išminties abėcėlė / [sudarė Nora Jazbutytė]. - Vilnius: Salybus, 2006 (Vilnius: Vilniaus spauda). – 333  p.

 

ETNOGRAFIJA

 

Akys lietuvių pasaulėjautoje / Pranė Dundulienė. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006 (Vilnius: Standartų sp.).–79  p

 

Gyvenimo keliu: atsiminimai, straipsniai, eilėraščiai / Vincas Steponavičius; [sudarė Kazys Račkauskas]. - Vilnius: Gimtinė, 2006 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 207 p.

 

Kaišiadorių etnografinis žodynėlis / Vingaudas Baltrušaitis, Lina Žižliauskaitė; [piešė Kristina Tokarevienė, Diana Tomkuvienė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių muziejus, 2006 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 149  p.

 

Kasdieniai senojo kaimo darbai ir smagios istorijos / Gitana Kavaliauskaitė, Gailė Apanavičiūtė, Vilma Bakutytė... [et al.]. - Vilnius: Tautinių bendrijų namai, [2006] (Vilnius: Žvaigždžių miestas). – 85 p.

 

Kelionė metų ratu: metų rato aštuonių šventinių dienų ritualai, vaizduotės kelionės ir šokiai / Brigitta de las Heras; [vertė Danutė Šaduikienė]. - Vilnius: Algarvė, [2006] (Vilnius: Spauda). – 311  p.

 

Kitataučių įvaizdis lietuvių folklore / Laima Anglickienė; Vytauto Didžiojo universitetas. - Vilnius: Versus aureus, [2006] (Vilnius: Petro ofsetas). – 271  p.

 

Lietuvos etnologija = Lithuanian ethnology: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos: mokslinis tęstinis leidinys / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Vytis Čiubrinskas (vyriausiasis redaktorius)… [et al.]. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. – 
    [T.] 5(14) (2005): Kasdienybė ir kultūra / sudarytoja Auksuolė Čepaitienė. - 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). – 248  p.

 

Lietuvių burtai ir prietarai / [sudarė Pranas Sasnauskas, Valdas Sasnauskas; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas: Vaiga, 2006 (Kaunas: Aušra). – 217 p.

 

Lietuvos ąžuolo šaknys / Šarūnas Laužadis. - [2-oji laida]. - Vilnius: Ciklonas, 2005 (Vilnius: Ciklonas). – 149  p.

 

Lietuvos nacionaliniai parkai / Julius Aukštaitis. - Kaunas: Lututė, 2006. – 119  p.

 

Prietarų enciklopedija / iš anglų kalbos vertė Ugnė Santarytė. - Vilnius: Mūsų knyga, [2006]. - 379 p.

 

Rinktiniai raštai: etnologijos ir tautosakos baruose / Juozas Baldžius; [sudarė ir parengė Stasys Skrodenis; redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirmininkas)… [et al.]; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius: Sapnų sala). – 555  p.

 

Senieji lietuvių šeimos papročiai / Pranė Dundulienė. - 3-ioji laida. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005 (Vilnius: Standartų sp.). – 331  p.

 

Senovinių kupiškėnų vestuvių istorija: faktai ir prisiminimai / Henrikas Paulauskas. - Vilnius: [Petro ofsetas, 2006] (Vilnius: Petro ofsetas). – 51 p.

 

Šilalės valsčius / [sudarytojai Edvardas Vidmantas, Albina Auksoriūtė, Edita Korzonaitė]. - Vilnius: Margi raštai, 2006 (Vilnius: Spauda). – 828  p.

 

Tegul vaikai ir paukščiai skraido: pasakos, padavimai, eilėraščiai, žaidimai, dainos, pamėgdžiojimai, patarlės, mįslės, papročiai, greitakalbės, skaičiuotės, įdomybės apie Lietuvos paukščius / sudarė Zita Ragelienė, Zofija Šimkienė, Vijoleta Babrauskienė ; [iliustravo Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos mokiniai]. - Kaunas : Šviesa, 2005 (Kaunas: Spindulys). – 151 p.

Tetirvins subilda : Emilijos Brajinskienės gyvenimas ir veikla / sudarė ir parengė Vilma Merkytė; [redakcinė komisija: Gražina Kadžytė - pirmininkė … [et al.]. - Šiauliai : Saulės delta; [Radviliškis]: Radviliškio viešoji biblioteka, 2006 (Kaunas: Aušra). - 335 p.

 

Velykų margučiai / [teksto autorius Arūnas Vaicekauskas]. - Kaunas: Šviesa, 2006 (Kaunas: Spindulys). - 71 p

 

Žaltys ir jo simboliai lietuvių liaudies mene ir žodinėje kūryboje / Pranė Dundulienė. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005 (Vilnius: Standartų sp.). – 133  p.

 

KRAŠTOTYRA

 

Aplankykite Molėtų kraštą = Visit Molėtai region / [sudarė Vladimiras Suchodumcevas; nuotraukos V. Laurinavičiaus, A. Balandos, J. Danausko, J. Bareikio]. - [Kaunas]: Lututė, 2005.  p.

 

Elektrėnai: [Vievis, Semeliškės, Kietaviškės, Pastrėvys, Beižionys, Kazokiškės, Gilučiai / Vytautas Mizeras, Augustinas Ickevičius, Danutė Gudelienė... [et al.]; sudarė Jonas Endrijaitis]. - Vilnius: Jandrija, 2006 (Vilnius: Standartų sp.). – 498  p.

 

Gyvoji tėviškės istorija: (Kelmės krašto pasakojimai, legendos, išnykusių kaimų istorijos) / Kelmės rajono bibliotekininkų draugija; [sudarytoja Nijolė Kančauskienė; medžiagą surinko Vida Bartkevičienė, Ona Brazauskienė, Elena Buivydienė... [et al.]. - Kėdainiai: Spaudvita, 2006 (Kėdainiai: Spaudvita). – 59  p.

 

Krašto tyrėjai: darbai ir tradicijos: žinynas apie kraštotyrininkus, tyrinėjusius Šiaulių rajoną / Šiaulių rajono kraštotyros draugija; [redakcinė kolegija: sudarytoja, kolegijos pirmininkė Laimutė Varkalienė… [et al.]. - Klaipėda: [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2006 (Klaipėda: S. Jokužio l-kla-sp.). – 92  p.

 

Karklėnų senovės atspindžiai: kraštotyra / Janina Garbenienė. - Jonava: Jonava, 2006. – 203  p.

 

Lekėčių kraštas [Šakių rajonas]: atsiminimai / Vidmantas Mašanauskas. - Lekėčiai (Šakių raj.): V. Mašanauskas; Kaunas: Aušra, 2006 (Kaunas: Aušra). – 62  p.

 

Mockėnai [Utenos rajonas]: kaimo žmonių gyvenimai ir likimai / [sudarytojai Vladas Leipus (vyriausiasis redaktorius), Angelė Mikulėnaitė-Silickienė, Janina Baltrūnaitė... [et al.]. - Utena: Utenos spaustuvė, 2006 (Utena: Utenos sp.). – 230  p.

Rokiškio rajonas / [sudarytojai Alicija Matiukienė, Daiva Vilkickienė, Violeta Melvydienė... [et al.]; nuotraukų autoriai Dalia Zibolienė ir Remigijus Vaštaka, Ligitas Keraitis... [et al.]. - Vilnius: Atkula, [2005] (Vilnius: Standartų sp.). – 124  p.

 

Radviliškio rajonas = District of Radviliskis / [tekstą parengė Loreta Sinkevičiūtė; sudarytojas Alijušas Grėbliūnas; redkolegija: Aldona Januševičienė… [et al.]; vertėja Inita Tamošiūnienė]. - Vilnius: Jandrija, 2006 (Vilnius: Standartų sp.). – 63  p.

 

Salantai: Salantams 450 metų, 1556-2006 / [sudarė ir redagavo Paulius Vaniuchinas ir Audronė Pociutė; redakcinė taryba: Vaidutis Butkus… [et al.]. - Salantai (Kretingos raj.): Salantų miesto bendruomenė, 2006 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 95  p.

 

Senasis Rambynas ir jo vaidila: skiriama Martyno Jankaus atminimui / [tekstus parašė Saulius Sodonis, Kristina Toleikienė]. - Šilutė [i.e. Klaipėda]: Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės nepriklausomas laikraštis “Šilokarčema” [i.e. Druka], 2005 (Klaipėda: Druka). - 36 p.

 

Sintautų kalendorius / Sintautų akademija. - Vilnius: Mano žvaigždė, 2002-2006-ieji metai / sudarė V. Girdauskas; medžiagą paruošė A. Andrijonas, A. Baužaitė, L. Girdauskienė... [et al.]. - [Kaunas: Kitos spalvos]; [Šakiai]: Šakių verslo ir informacijos centras, [2005]. - 76 p.

 

Skuodo žemė / [tekstas Juozo Vyšniausko; nuotraukos Jono Danausko]. - Vilnius: Atkula, [2005] ([Vilnius]: Standartų sp.). - 31 p.

 

Šakių kalendorius. - Šakiai: Šakių viešoji biblioteka, 2001-2006 metai. - Šakiai: [Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka], 2006 (Marijampolė: “TeleSATpressa” sp.). – 245  p.

 

Šilalės krašto piliakalnių atlasas / Zenonas Baubonis, Gintautas Zabiela; Šilalės kraštiečių draugija. – Vilnius: [Šilalės kraštiečių draugija], 2006 (Vilnius: Sapnų sala). – 102 p.

 

Šiaulių rajonas = Šiauliai district / [teksto autorius ir sudarytojas Algimantas Puodžiūnas; į anglų kalbą vertė Tatjana Kriliuvienė]. - Šiauliai: Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių rajono verslo informacijos centras: Laimužė, 2005 (Šiauliai: Titnagas). – 109  p.

 

Tai, kas išliko metams bėgant / Regina Drevinskienė. - Biržai [i.e. Panevėžys]: Panevėžio spaustuvė, 2006 (Panevėžys: Panevėžio sp.). - 175 p.

 

Tauragė: Lithuania. - Tauragė: Zidex, 2005. - 112 p.

 

Viekšniai [Mažeikių rajonas / Biržiškų draugija; tekstas Leopoldo Rozgos ir Broniaus Kerio]. - [Utena: Utenos Indra, 2005] (Utena: Utenos Indra). – 40  p.

 

TAUTODAILĖ

 

Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sąveika / Inga Nėnienė. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006 ([Vilnius]: Sapnų sala). – 303 p.

 

Kostiumo istorija: paskaitų konspektas / Aldona Ignatavičienė. - 2-asis leid. - Vilnius : Homo liber, 2006 (Vilnius: Pozicija). – 167 p.

 

Kretingos rajono kultūros paveldas / [sudarytojas Kęstutis Demereckas]. - Klaipėda: Libra Memelensis, 2005 ([Vilnius]: Sapnų sala). – 95  p.

 

Lietuvių tautodailė, 1950-2000: Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose /[sudarytoja Marija Kuodienė].- Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006 (Vilnius: Sapnų sala).– 31 p.

 

Lietuvių tautinis kostiumas = Lithuanian national costume / Teresė Jurkuvienė; [vertė į anglų kalbą Ieva Stasiūnaitė]; Lietuvos liaudies kultūros centras. - Vilnius: “Baltų lankų” leidyba, [2006] (Vilnius: Vilniaus spauda). – 246  p.

 

Marijampolės krašto juostos: katalogas / Marijampolės kraštotyros muziejus; [sudarė Danutė Katkuvienė, Asta Vandytė, Zigmas Kalesinskas]. - Marijampolė: Marijampolės kraštotyros muziejus, 2005 (Kaunas: Spaudos praktika). – 126  p.

 

Margutis - šventų Velykų simbolis: visi marginimo būdai, raštai ir patiekalai / Feliksas Marcinkas, Nijolė Jurėnienė. - Vilnius: Tautodailė, [2006] ([Vilnius]: Akritas). – 63  p.

 

Mediniai kupiškėnų paminklai: [katalogas / sudarytoja Aušra Jonušytė; vertėjas Giedrius Kašuba]. - [Kupiškis]: Kupiškio etnografijos muziejus, 2005 (Vilnius: Vilniaus spauda). – 59  p.

 

Mažosios architektūros paminklų viršūnės ir antkapių [Žemaičių “Alkos” muziejaus] rinkinio katalogas / [sudarytoja Elvyra Spudytė; į anglų kalbą vertė Benedikta Beniušytė, į vokiečių kalbą vertė Gregor Fischer]. - Telšiai: Spaudos lankas, 2005 ([Telšiai: Spaudos lankas]). - 183 p.

 

Medžio skulptra / Stasys Karanauskas; [sudarė Rolanda Gudynienė]. - Utena: [Utenos kraštotyros mzuiejus], 2005 ([Vilnius]: Sapnų sala). -150 p.

 

Meninis verpsčių ir prieverpsčių drožinėjimas / Rolandas Greblikas, Eugenijus Leonavičius. - Kėdainiai: Spaudvita, [2005] (Kėdainiai: Spaudvita). – 63  p. 

 

Pinikai: kiauraraščių mezginių pynimas / Irena Makauskienė; [Lietuvos žemės savininkų sąjunga]. - Kaunas: Spalvų kraitė, 2006. – 23  p.

 

Provincijos dvaras: XVII-XIX a. istorinis portretas ir taikomoji dailė Šiaulių “Aušros” muziejaus rinkiniuose: 2002 m. gegužės 15 d.- 2003 m. sausio 5 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykusios parodos katalogas / Lietuvos nacionalinis muziejus, Šiaulių “Aušros” muziejus; [parengė Lijana Birškytė-Klimienė ir Vidas Poškus, Odeta Stripinienė]. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005 (Vilnius: Sapnų sala).-126 p.

 

Riešinės / Irena Felomena Juškienė. - Vilnius: [Petro ofsetas]: Vilniaus etninės veiklos centras, (Vilnius: Petro ofsetas), 2005.-31 p.

 

Sūduvos krašto drožyba, skulptūra, kryždirbystė / [sudarytojas Algimantas Sakalauskas]. - Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2006 (Kaunas: Aušra). - 135 p.

 

Tautodailės metraštis / [atsakomoji redaktorė Gražina Jurgaitienė]. - Vilnius: [Tautodailininkų sąjungos fondas], 2005. -

 

            Nr. 11: Dzūkijos kraštas. - 2005 (Kaunas : Spaudos praktika). - 71 p.

 

PASTABA: Bibliografijoje skelbiame ir tuos leidinius, kurie dėl įvairių priežasčių išleisti metais vėliau negu planuota arba pavėluotai paskelbti “Ekspresinformacijoje”.

 

Parengta pagal Bibliografijos ir knygotyros centro sudarytą “Ekspresinformaciją apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje”

 

Parengė Inga Kriščiūnienė
 Lietuvos liaudies kultūros centras