Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Plokštelės - Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija

PLOKŠTELĖS

 Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

1
Antologija.
Lietuvos TSR liaudies muzika / Lietuvos TSR tautų draugystės ordino valstybinė konservatorija ; parengė Genovaitė Četkauskaitė ; [atlieka kaimo dainininkai ir muzikantai]. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, (1937–1984 įrašai) ; (Leningradas : Leningrado plokštelių fabrikas “Melodija”, 1986). – 2 pl. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 1)

Turinys ir atlikėjai: 1 pusė : DARBO DAINOS. GYVULIŲ GANYMO DAINOS : Oliavimai (1 — 4) 1. Oola oola oola / Kazimiera Zalagaitienė, 61 m., Čyčkų k., Alvito apyl., Vilkaviškio r. ; 2. Valivola valivola / Anelė Šidlauskienė, 75 m., iš Jurgežerių k., tos pačios apyl., Kapsuko r. ; 3. Vativoolo, oolo. / Anelė Jankeliūnienė, 77 m., iš Jurgežerių k., tos pačios apyl., Kapsuko r. ; 4. 0 ginali ginali / Antanas Šiaulys, 79 m., iš Užulieknės k. Mažeikių r.; Raliavimai (5 — 7) 5. Ralia, rolia / Adelė Sargedienė, 60 m., iš Mikalavelio k., Ceikinių apyl., Ignalinos r; 6. Genaralio, ralio / Anastazija Cicėnienė, 75 m., iš Bieniūnų k., Rimšės apyl., Ignalinos r. ; 7. Ralio ralio / Bronė Muraškienė, 52 m., iš Dvaramiškio k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r. Dainelės lietui lyjant ir genant gyvulius namo (8 — 10) 8. Saulala motula / Bronė Kašalynienė, 56 m., iš Vieciūnų k., Ratnyčios apyl., Varėnos r. ; 9. Us, birrr, telek / Emilija Keršienė, 62 m., iš Skuolių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r. ; 10. Tu karvela brūkuočela / Elžbieta Kajetienė, 59 m., iš Ryžiškės k., Dietkaučiznos apyl. Ignalinos r. ; Naktigonių daina 11. Palšus ganiau jautelius / Petras Zalanskas, 64 m., iš Mardasavo k., Marcinkonių apyl., Varėnos r. ŠIENAPJŪTĖS DAINOS (12 — 15) 12. Skudrus mono dalgėlis / Juozas Kazlauskas, 68 m., iš Medemrodės k., Klykolių apyl., Akmenės r. Užr. 1964 m. ; 13. Pjovė lankoj šeiną / Vaclova Mėčienė, 54 m., iš Plauskinių k., Medingėnų apyl., Plungės r. ; 14. Valioj pievų pėvytałį / veda Vladas Starkus, 69 m., iš Kupiškio m., Ona Baltušienė, 78 m., taria: Bronius Starkus, 61 m., Leonas Mališauskas, 77 m., Elena Karužienė, 57 m., Marijona Juodviršienė, 77 m., ir kiti, visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r.; 15. Pradalgėlį trauksiu / veda Emilija Keršienė, 62 m., taria Teresė Virbalienė, 64 m., abi iš Skuolių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r. RUGIAPJŪTĖS DAINOS (16 — 19) 16. Oi tu kragždela / Bronė Bogušienė, 67 m., iš Dulgininkų k., Leipalingio apyl., Lazdijų r.; 17. Pūtė vėjas / Izabelė Navickienė, 67 m., iš Verbyliškių k., Jiezno apyl., Prienų r. ; 18. Rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis / Katrė Kašėtienė, 56 m., iš Pabezninkų k., Jakėnų apyl., Varėnos r. ; 19. Vaikštinėjo tėvulis / Ona Jauneikienė, 68 m., iš Masališkių k., Merkinės apyl., Varėnos r., Juzė Jezavitienė, 60 m., iš Klepočių k., Raitininkų apyl., Alytaus r., Petronėlė Krukonienė, 64 m., iš Druskininkų k., tos pačios apyl. ir r. 2 pusė (20 — 22) 20. Laiskis laiskis, saulala / Ona Grigaliūnienė, 68 m., iš Slabados k., Kaišiadorių apyl., to paties r.; 21. Kas tar tak’ par dvarelį / Agota Gricienė, 87 m., Barbora Stimburienė, 88 m., Marijona Gricienė, 67 m., visos iš Tatkūnų k., Deltuvos vls., Ukmergės aps. ; 22. Aisma į kalną / Luokės etnografinis ansamblis (veda Izabelė Jakavičienė, 75 m.), iš Luokės mstl., tos pačios apyl., Telšių r.; AVIŽAPJŪTĖS IR LINARAUČIO DAINOS ( 23 — 24) 23. An kalno, an aukštojo / Ona Sabonienė, 79 m., iš Gečialaukio k., Nemunaičio apyl., Alytaus r. ; 24. Aš pasėjo du liniuku / veda Ona Bluzmienė, 76 m., taria dukterys: Ona Builienė, 51 m., Elzė Trasauskienė, 48 m., iš Staškaviečių k., Lauksodžio apyl., anūkė Kristina Builytė, 16 m., iš Linkuvos mstl., visos Pakruojo r. ; MALIMO, SKALBIMO IR DROBIŲ BALINIMO DAINOS ( 25 — 26) 25. Jojau pro dvarą / Vincas Jurčikonis, 65 m., iš Babrų k., Šventežerio apyl., Lazdijų r. ; 26. Pas šaltų šalcinėlį / Ona Jauneikienė, 74 m., iš Masališkių k., Merkinės apyl., Varėnos r. Užr. 1969 m. KALENDORINIŲ APEIGŲ DAINOS. ADVENTO—KALĖDŲ DAINOS ( 27 — 28) 27. Bėginėjo povełė po dvarą / Jonas Vainilaitis, 76 m., iš Mergežerio k., Varėnos apyl., to paties r. ; 28. Kalėdų rytų rožė inžydo / Zosė Ciupalaitė, 42 m., iš Žuklijų k., Grendavės apyl., Trakų r. ; SŪPUOKLINĖS DAINOS ( 29—30) 29. Supke meske / Julė Jurgelevičiūtė, 68 m., iš Mostiškės k., Adutiškio apyl., Švenčionių r. ; 30. Kas man supa / Anastazija Cicėnienė, 75 m., iš Bieniūnų k., Rimšės apyl., Ignalinos r. ; JAUNIMO — MEILĖS DAINOS (31 — 32) 31. Koks tėn lėngvas pailselis / Ona Galminienė, 74 m., iš Užulieknės k., Mažeikių r. ; 32. 0 kai mes augom / Marija Severenkienė, 62 m., iš Linksmosios k., Seirijų apyl., Lazdijų r. 3 pusė VESTUVINĖS DAINOS. PIRŠLYBŲ DAINOS (33 — 34) 33. Oi žirge žirgeli / Jadvyga Aukštuolienė, 51 m., iš Dargužių k., Valkininkų apyl., Varėnos r.; 34. Ant ežerėlia rymojau rymojau / veda Adelė Navalinskienė, 73 m., duktė Jadvyga Baltrukėnienė, 50 m., taria dukterys: Eugenija Jarašūnienė, 42 m., Adelė Tamulionienė, 52 m., visos iš Jukonių k., Pušaloto apyl., Pasvalio r. ; SUTARTUVIŲ IR ŽIEDYNŲ DAINOS ( 35—37) 35. Šią naktelę per naktelę / Jonas Širvys, 69 m., iš Degučių k., Obelių apyl., Rokiškio r. ; 36. Aš išdainiavau visas daineles / Vaclova Mėčienė, 54 m., iš Plauskinių k., Medingėnų apyl., Plungės r. ; 37. Aukštai dangu šviesias žvaigždės / veda Ona Vilūnienė, 66 m., iš Pašiaudinės k., taria: Karolina Aganauskienė, 64 m., Monika Četkauskienė, 70 m., Karolina Ylienė, 63 m., iš Paželvių k., Genovaitė Driukienė, 59 m., iš Davenių k., visos Želvos apyl., Ukmergės r. ; MERGVAKARIO DAINOS ( 38 — 39) 38. Voi žydėk žydėk / Bronė Bogušienė, 63 m., iš Dulgininkų k., Leipalingio apyl., Lazdijų r. ; 39. Voi rūta rūta / veda Karolina Ylienė, 63 m., iš Paželvių k., taria: Karolina Aganauskienė, 64 m., iš to paties k., Genovaitė Driukienė, 59 m., iš Davenių k., Monika Druskienė, 60 m., iš Želvos mstl., visos Želvos apyl., Ukmergės r. ; SUGRĮŽIMO IŠ JUNGTUVIŲ IR IŠVAŽIAVIMO PAS JAUNĄJĮ DAINOS (40 — 41) 40. Sesele mano / Vincas Jurčikonis, 75 m., iš Babrų k., Šventežerio apyl., Lazdijų r. ; 41. Mono mergelė / Anicetas Puškorius, 73 m., iš Kretingos m., to paties r. ; GRĮŽTUVIŲ DAINOS (42 – 43) 42. Oi toli toli / Marija Ševerenkienė, 62 m., iš Linksmosios k., Seirijų apyl., Lazdijų r. 4 pusė 43. Užugde mani mačiute / veda Emilija Keršienė, 62 m., taria Teresė Virbalienė, 64 m., abi iš Skuolių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r. ; ŠEIMOS IR VAIKŲ DAINOS (44—45) 44. Aš suskyniau rožių kvietkų / Marė Navickienė, 76 m., iš Mitriškių k., Varėnos apyl., to paties r. ; 45. A-a a-a mažulyte / Stasė Povilonienė, 56 m., iš Fermos k., Nemunaičio apyl., Alytaus r. ; DAINOS APIE GAMTĄ (46—47) ; 46. Plaukė pylelė / Jieva Mockienė, 75 m., iš Razmų k., Varnių apyl., Telšių r. ; 47. 0 jo jo jo jai, strazdas dejavo / Vaclova Mėčienė, 54 m., iš Plauskinių k., Medingėnų apyl., Plungės r. ; ŠOKIŲ–ŽAIDIMŲ IR VAlŠlŲ DAINOS (48 — 49) 48. Šakinėja žvirblalis / Apolonija Ūsorienė, 55 m., iš Vidiškių mstl., Salemona Mikalauskienė, apie 70 m., iš Lyduokių mstl., Kastulė Ališauskienė, 70 m., iš Vingravos k., visos Žemaitkiemio vls. , Ukmergės aps. ; 49. Alutį gėriau / veda Vladas Starkus, 69 m., iš Kupiškio m., taria Bronius Starkus, 61 m., Leonas Mališauskas, 69 m., Jonas Maslionis, 77 m., ir kiti, visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r. ; REVOLIUCINĖS DAINOS 50. Paskutinį jau kartą šiandieną / Stasė Mikalauskaitė, 76 m., iš Luknėnų k., Stalgėnų apyl., Plungės r.; KARINĖS — ISTORINĖS DAINOS (51 — 52) ; 51. Išjoja išjoja / Apolonija Usorienė, 55 m., iš Vidiškių mstl., Salemona Mikalauskienė, apie 70 m., iš Lyduokių mstl., Kastulė Ališauskienė, 70 m., iš Vingravos k., visos Žemaitkiemio vls. , Ukmergės aps. ; 52. 0 ja ja ja jai, dievuliau mano / Anelė, 67 m., Marijona, 68 m., Petrė, 71 m., Stanišauskaitės, iš Aukštadvario mstl., tos pačios apyl., Trakų r. ; VESTUVINĖ RAUDA 53. Pereinu jauna / Marė Valickienė, 70 m., iš Naujaulyčio k., Varėnos apyl., to paties r. ; INSTRUMENTINĖ MUZIKA (54 — 58) KANKLĖS 54. Gegutełė sodely kukavo (sutartinė) / Jonas Plepas, 69 m., iš Dukurnių k., Papilio vls. , Biržų aps. ; OŽRAGIS 55. Melodija karvėms iš girios sušaukti / Jurgis Musninkas, 41 m., iš Vidiškių mstl., Žemaitkiemio vls. , Ukmergės aps. ; LAMZDELIS 56. Tirliavimas / Bonifacas Brazinskas, 67 m., iš Pavidaujo k., Šimkaičių vls. , Raseinių aps. ; SKUDUČIAI 57. Untytė / skudutininkai, vad. Kosto Burbulio, 48 m., iš Biržų m. ; RAGAI (mediniai) 58. Uti-ti-ūt / Ignas Baniulis, 71 m., Stasys Janauskas, 74 m., Julius Baniulis, 30 m., Pranas Matulis, 34 m., visi iš Remeikių k., Vabalninko vls. , Povilas Gusevičius, 31 m., iš Vabalninko mstl., Biržų aps.

2
Aukštaitija. Valsai, polkos, maršai
. Liaudies muzika / sudarė Arūnas Lunys ; [atlieka kaimo muzikantai]. – Vilnius : Lituanus plokštelių studija, 1990 ; (Vilnius : leidybos firma “Ritonis”, 1991). – 1 pl. – Taip pat išleista garsajuostė (žr. Nr.3)

Turinys ir atlikėjai: 1 pusė 1. Valsas “Svajonė” / Rokiškio r. Šetekšnų k. muzikantai: A.Juškevičius (1912), B.Žvirblis (1928), P.Kirstukas (1929), bandonijos, V.Bimbiras (1923), lūpinė armonikėlė, V.Pivoriūnas (1927), žvanguliai, J.Mikalkienė, vadovė ; 2. Polka “Katarinka” / A.Juškevičius (1912), bandonija, Panemunėlio glž. st., Rokiškio r. ; 3. Piemenėlio polka / V.Bimbiras (1923), lūpinė armonikėlė, Panemunėlio glž. st., Rokiškio r. ; 4. Kaimiška melodija. Polka / J.Stankevičius (1928), lamzdelis, Rudilių k., Noriūnų apyl., Kupiškio r. ; 5. Polka “Aukštaitija”. Valsas / V.Kralikas (1930), Peterburgo armonika, Rokiškis ; 6. Broniaus Valinto polka. Valsas / B.Valinta (1916), koncertina, Mėliūnų k., Pandėlio apyl., Rokiškio r. ; 7. Peterburgo polka / K.Visockas (1912), Peterburgo armonika, Jakiškių k., Salako apyl., Zarasų r. P.Strazdas (1911); smuikas, Jakiškių k., Ignalinos r. ; 8. Polka “Zoska” / J.Lechovickas (1920), cimbolai, Gilūtų k., Ignalinos r. ; 2 pusė 9. Pasiutpolkė. Valsas / J.Lechovickas (1920), cimbolai, Gilūtų k., Ignalinos r. ; 10. Lakštingalų polka / J.Stankevičius (1928), smuikas, Rudilių k., Noriūnų apyl., Kupiškio r. ; 11. Lukavičiaus polka ; 12. Šeškaus polka ; 13. Sesytės valsas ; 14. Polka “Mos” ; 15. Valsas “London” ; 16. Maršas / A.Kriuka (1911), koncertina, Aukštupėnai, Kupiškio r. ; 17. Valsas. Polka / M.Sipavičius (1925), Peterburgo armonika, Dusetos, Zarasų r.

PETRAS ZALANSKAS

3
Čiulba ulba sakalas. Dzūkų dainos
: [dainuoja] Petras Zalanskas – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija (1970–1975 m. įrašai) ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1984). – 1 pl.

Turinys: 1 pusė 1. Žalioj girioj stadalėlis (meilės daina) ; 2. Oi gėriau gėriau (meilės daina) ; 3. Čiulba ulba sakalas (vestuvinė daina) ; 2 pusė 4. Žvenk, žirgele, per maras plaukdamas (vestuvinė daina) ; 5. Augo sodi klevelis (baladė) 6. Vai tu aglala (rugiapjūtės daina).

4
Dzūkų dainos
/ Lietuvos TSR valstybinė konservatorija ; parengė Genovaitė Četkauskaitė ; [atlieka kaimo dainininkai]. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1974 (1965–1970 m. įrašai) ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1974). – 4 pl +kn. (60 p.: gaid.) dėžutėje

Turinys ir atlikėjai: 1 A DARBO DAINOS. GANYMO DAINOS 1. Gegute raibioji / Anelė Čepukienė, 65 m., iš Puodžių k., Varėnos r. ; 2. Ra1ia ro1ia / (piemenų raliavimas) Adelė Sargėdienė, 60 m., iš Mikalavėlio k., Ignalinos r. ; 3.Pargena keltuvas / Marė Valickienė, 68 m., iš Užumelnyčio k., Varėnos r. ; RUGIAPJŪTES DAINOS 4.Per dzidzį dvarų saulė tekėjo / Ona Putienė, 55 m., iš Pamerkių k., Varėnos r. ; 5. Oi, aš pjaunu pjovėjėlė / Anelė, 67 m., Marijona, 58 m., Petrė, 71 m. Stanišauskaitės iš Aukštadvario m., Trakų r. ; 6.Pūtė vėjas ųžuolą / Zosė Čiupalaitė, 42 m., iš Žuklijų k., Trakų r. ; 7. Išlįsk, vilke, iš beržyno / Elžbieta Čaplikienė, 85 m., iš Gudakiemio k., Varėnos r. ; 8. Vaikštinėjo tėvulis pabarėmi / Ona Jauneikienė, 68 m., iš Masališkių k., Varėnos r.; Juzė Jezavitienė, 60 m., iš Klepočių k., Alytaus r.; Petronėlė Krukonienė, 64 m., iš Druskininkų k., Alytaus r. ; 9.Rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis / Katrė Kašėtienė, 56 m., iš Pabeznikių k., Varėnos r. ; 10. Augo jievaras laukuose / Ona Jauneikienė, 68 m., iš Masališkių k., Varėnos r., Leonora Jauneikienė, 55 m., iš Druskininkų k., AIytaus r.; Petronėlė Krukonienė, 64 m., iš ten pat.; Juzė Jezavitienė, 60 m., iš Klepočių k., Alytaus r. GRIKIŲ ROVIMO DAINOS 11. Oi, per girełį, per žaliojų / Ona Putienė, 55 m., iš Pamerkio k., Varėnos r. ; 1 B LINARAUČIO DAINOS 12. 0i, kūkalis kūkalis / Joana Stankutė, 74 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 13..Linelius roviau, rankas mazgojau / Juzė Jezavitienė, 60 m., iš Klepočių k., Alytaus r. ; BIČIŲ KOPIMO DAINOS 14. Dūzgia bitelė, dūzgia / Elžbieta Kajetienė, 62 m., iš Ryžiškės k., Ignalinos r. ; ŠIENAPJŪTĖS DAINOS 15. Lykie, 1ietuli / Juzė Jezavitienė, 60 m., iš Klepočių k., Alytaus r. ; ARIMO DAINOS 16. Oi, smūtnas liūdnas baltas berželis / Ona Jauneikienė, 68 m., iš Masališkių k., Varėnos r. ; 17. 0 ja ja ja jai, dievuliau mano / Jonas Vainilaitis, 75 m., iš Mergežerio k., Varėnos r. ; 18. 0i, pamaružėj an kalneli o / Marė Dausėnienė, 75 m., iš Čižiūnų k., Varėnos r. ; VERPIMO DAINOS 19. Oi, aš pareinu vėlai vakarų / Ona Vaitonienė, 62 m., iš Statiškių k., Lazdijų r. ; AUDIMO IR SKALBIMO DAINOS 20.Dveji traji meteliai / Leonora Jauneikienė, 55 m., iš Druskininkų k., Alytaus r. ; 21. Pas šaltų šalcinėlį / Ona Jauneikienė, 68 m., iš Masališkių k., Varėnos r. ; 2 A KALENDORINIŲ ŠVENČlŲ IR APEIGŲ DAINOS. KALĖDŲ–ADVENTO DAINOS 22. Voi tu, bituke, tu tu t u / Ona Putienė, 55 m., iš Pamerkių k., Varėnos r. ; 23. Vaikščiojo povelis po dvarų / Ona Jauneikienė, 68 m., iš Masališkių k., Varėnos r. ; 24.Bėginėjo povelė po dvarą / Jonas Vainilaitis, 75 m., iš Mergežerio k., Varėnos r. ; 25. Oi, kai aš augau, leliumoj / Marija Ševerenkienė, 63 m., iš Linksmosios k., Lazdijų r. ; 26. Kalėdų rytų rožė inžydo / Zosė Čiupalaitė, 42 m., iš Žuklijų k., Trakų r. ; LALAVIMŲ DAINOS 27. An to dvaro stovi jievarėlis / Viktoras Kudarauskas, 64 m., is Gudakiemio k., Varėnos r. ; JURGINIŲ DAINOS 28. 0i lia lia, kalnas kalnalis / Julė Jurgelevičiūtė, 74 m., iš Motiškės k., Švenčionių r. ; SŪPUOKLINĖS DAINOS 29. Supkit meskit mani jaunų / Paulina Janutėnienė, 66 m., iš Ryžiškės k., Ignalinos r. ; 30. Oi, tai pakorėm sūplaukėlas / Stasė Povilonienė, 59 m., iš Fermos k., Alytaus r.; 2 B VESTUVINĖS DAINOS. PIRŠLYBŲ DAINOS 31. Broli, brolali sakalėli / Monika Čenkienė, 63 m., iš Puodžių k., Varėnos r. ; 32. Kas norit va1ioj būcia / Jonas Baniuškaitis, 60 m., iš Pamerkių k., Varėnos r. ; 33. Mergela mana, jaunoji mana / Mikas Matkevičius, 73 m., iš Pamerkių k., Varėnos r. ; 34. Pavasarėlio trumpa naktełė / Agnė Špokienė, 48 m, iš Čižiūnų k., Varėnos r. ; 35. Aš sėdau už stalelio / Viktoras Kudarauskas, 64 m., iš Gudakiemio k., Varėnos r. ; MERGVAKARIO DAINOS 36. Subatos vakarėlį / Marijona Saulaitienė, 66 m., iš Kapiniškių k., Varėnos r. ; JAUNOJO IŠLEISTUVIŲ DAINOS 37. 0i, kur josi, bro1a1i / Marija Severenkienė, 63 m., iš Linksmosios k., Lazdijų r. ; 3 A JAUNOJO SUTIKTUVIŲ DAINOS 38. Rūtełė daržely pakvipo / Mikas Matkevičius, 73 m., iš Pamerkių k., Varėnos r. ; 39. Atjotie berneliu / Marijona Saulaitienė, 66 m., iš Kapiniškių k., Varėnos r. ; IŠVAŽIAVIMO Į JUNGTUVES DAINOS 40. Nesėsk, dukra, vežimė1in / Jadvyga Aukštuolienė, 55 m., iš Dargužių k., Varėnus r. ; SUGRĮŽIMO IŠ JUNGTUVIŲ DAINOS 41. An Vilniaus miesto glasnus glaselis / Teofilė Karauskienė, 58 m., iš Neravų k., Varėnos r. ; VESTUVININKŲ APDAINAVIMO DAINOS 42. 0i, tu, merge1a / Bronė Kašalynienė, 60 m., Antanina Ševalskienė, 55 m., Rožė Čiurlionienė, 52 m., Stasė Kukauskienė, 50 m., visos iš Vieciūnų k., Varėnos r. ; 43. Ar daug, svotuli, draugełės turi / Marė Dausėnienė, 75 m., Jadvyga Andriulionienė, 62 m., abi iš Čižiūnų k., Varėnos r. ; 44. Tu, brolalia, vyriausias / Bronė Kašalynienė, 60 m., Antanina Ševalskienė, 55 m., Rožė Čiurlionienė, 52 m., Stasė Kukauskienė, 50 m., visos iš Vieciūnų k., Varėnos r. ; IŠVAŽIAVIMO PAS JAUNĄJĮ DAINOS 45. Laido lydėjo motułė dukrełį / Stasė Povilionienė, 59 m., iš Fermos k., Alytaus r. ; 46. 0i, kad aš gėriau uliavoja / Ona Vaitonienė, 62 m., iš Statiškių k., Lazdijų r. ; 3 B 47. Oi, didi didi girios medeliai / Ona Jauneikienė, 68 m., iš Masališkių k., Varėnos r. ; 48. Augo kiemely žalia žolelė / Katrė Kašėtienė, 56 m., iš Pabeznikių k., Varėnos r. ; 49. Ausk, močiute, juoste1es / Anelė, 67 m., Marijona, 58 m., Petrė, 71 m. Stanišauskaitės iš Aukštadvario m., Trakų r. ; 50. Žirgeliai sukinkyti / Ona Jauneikienė, 68 m. iš Masališkių k., Varėnos r. ; SUGRĄŽTŲ DAINOS 51. An kalno malūnėlis, pakalnėj ažerėlis / Bronė Bogušienė, 60 m., iš Dulgininkų k., Lazdijų r. ; 52. Povinėjo pova po žalią giralę / Marijona Saulaitienė, 66 m., iš Kapiniškių k., Varėnos r. ; VAIKŲ DAINOS 53. My1u my1u my1u / (vaikų žaidinimas) Vlada Dvareckienė, 65 m., iš Puvočių k., Varėnos r. ; 54. Kur tu buvai, kiškel mano / Juzė Jurkonienė, 59 m., iš Mizarų k., Varėnos r. ; ŠEIMOS DAINOS. MARČIOS DALIOS DAINOS 55. Kai aš buvau pas motułį / Mikas Matkevičius, 73 m., iš Pamerkių k., Varėnos r. ; 4 A 56. Oi, aš vakar anksti ryto kėliau / Monika Čenkienė, 63 m., iš Puodžių k., Varėnos r. ; NAŠLAIČlŲ DAINOS 57. Augo kiemi dagilė1is / Anelė Žiogelienė, 68 m., Bronė Kašalynienė, 60 m., abi iš Vieciūnų k., Varėnos r. ; 58. Atpučia vėjas, atlyja 1ietus / Vincas Jurčikonis, 71 m., iš Babrų k., Lazdijų r. ; KARINĖS–ISTORINĖS DAINOS 59. Oi, an ka1no, an aukštojo / Mikas Matkevičius, 73 m., iš Pamerkių k., Varėnos r. ; 60. Giružės an kalno / Juzė Jezavitienė, 60 m., iš Klepočių k., Alytaus r. ; 61. Oi, ūžė ūžė žalia pušelė / Jonas Vainilaitis, 75 m., iš Mergežerio k., Varėnos r. ; 62. 0 ja ja ja jai, dievuliau mano / Anelė, 67 m., Marijona, 58 m., Petrė, 71 m., Stanišauskaitės iš Aukštadvario m., Trakų r. ; 4 B. JAUNIMO–MEILĖS DAINOS 63. Pas mano tėvužėlį / Juzė Jezavitienė, 60 m., iš Klepočių k., Alytaus r. ; 64. Anan šoni ažero balta liepa stovėjo / Katrė Kašėtienė, 56 m., iš Pabeznikių k., Varėnos r. ; 65. Siuntė motułė mani dukrełį / Jadvyga Aukštuolienė, 55 m., iš Dargužių k., Varėnos r. ; 66. Kad aš turėčiau sakalo akelas / Mikas Matkevičius, 73 m., iš Pamerkių k., Varėnos r. ; 67. Motu1e mano, mano širde1e / Petronėlė Krukonienė, 64 m., iš Druskininkų k., Alytaus r. ; 68. 0i, namo namo, jauna merge1a / Teofilė Karauskienė, 58 m., iš Neravų k., Varėnos r. ; 69. Tu, paukštuke mėlynoji / Marė Navickienė, 72 m., iš Mitraukos k., Varėnos r.

MARĖ KUODŽIUTĖ -NAVICKIENĖ

5
Dzūkų dainininkė Marė Kuodžiūtė–Navickienė
/ Lietuvos TSR valstybinė konservatorija ; parengė Genovaitė Četkauskaitė ; [atlieka] Marė Kuodžiūtė–Navickienė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1981 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1981). – 1 pl.

Turinys: 1 pusė Darbo dainos 1. Vaikščiojo tėvulis pabarėmis ; Jaunimo–meilės dainos 2. Aš šių naktį nemigau ; 3. Oi tu sakale ; 4. Tu paukštuke mėlynoji ; Vaišių dainos 5. Pakelėje paviešėje stou nauja karčmełė ; Karinės–istorinės dainos 6. Išsprok išsprok, ųžuołėli ; 2 pusė Vestuvinės dainos 7. Giedrioji dienełė ; 8. Užgiedoj bernelis vyšnelių sodelyj ; 9. Oi gėriau gėriau, gerdamas dūmojau ; 10. Ajau kelaliu ir vieškełėliu ; 11. Motula širdela, da mano miela ; Šeimos dainos 12. Aš suskyniau rožių kvietkų ; 13. Kas norit valioj būti ; 14. Kap aš buvau pas motułį.

6
Lietuvių liaudies dainų antologija
/ Lietuvos TSR valstybinė konservatorija ; parengė Genovaitė Četkauskaitė ; [atlieka] liaudies dainininkai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1965 – 1966 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1968). – 6 pl. + brošiūra (35 p.), dėžutėje

Turinys ir atlikėjai: 1 pl. apyl. DARBO DAINOS. GYVULIŲ GANYMO DAINOS 1. Saulala motula / Bronė Kašalynienė, 56 m,. iš Vieciūnų k., Varėnos r. ; 2. Tu karvela brūkuočela / Elžbieta Kajetienė, 59 m., iš Ryžiškės k., Ignalinos r. ; 3. Palšus ganiau jautelius / Petras Zalanskas, 64 m., iš Mardasavo k., Varėnos r. ; ARIMO DAINOS 4. Vai smūtnas liūdnas baltas berželis / Marijona Saulaitienė, 60 m., iš Kapiniškių k., Varėnos r. ; ŠIENAPJŪTĖS DAINOS 5. Skudrus mano dalgelis / Juozas Kazlauskas, 68 m., iš Medemrodės k., Akmenės r. ; 6. Atlyja lietus / Ona Tūbinienė, 61 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; RUGIAPJŪTĖS DAINOS 7. Per dzidzį dvarų saulė tekėjo / Antosė Staknienė, 60 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 8. Bėkit, bareliai / Ona Tūbinienė, 61 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 9. Verkia martelė / Ona Grigaliūnienė, 68 m., iš Slabados k., Kaišiadorių r. 10. Pūtė vėjas / Izabelė Navickienė, 64 m., iš Verbyliškių k., Prienų r. 11. Oi an marių, an mėlynių / Ona Tūbinienė, 61 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 12. Laiskis, laiskis, saulala / Ona Grigaliūnienė, 68 m., iš Slabados k., Kaišiadorių r. ; 2 pl. 13. Rūta žalioj / Antosė Staknienė, 60 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; AVIŽAPJŪTĖS DAINOS 14. An kalno, an aukštojo / Ona Sabonienė, 79 m., iš Gečialaukio k., Alytaus r. ; LINARŪTĖS DAINOS 15. Bėdavojo linelis / Antosė Staknienė, 60 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 16. Linelius roviau / Marija Ševerenkienė, 62 m., iš Linksmosios k., Lazdijų r. ; AUDIMO DAINOS 17. Ainu per kiemą / Marija Ševerenkienė, 62 m., iš Linksmosios k., Lazdijų r. ; B. KALENDORINIŲ LIAUDlES ŠVENČIŲ BEI APEIGŲ DAINOS. ŽIEMOS CIKLO DAINOS 18. Oi tu, zuikeli, leliumoj / (Kalėdų–advento) / Marija Ševerenkienė, 62 m., iš Linksmosios k., Lazdijų r. ; 19. Vai ir atbėga bistrus alnelis / (Kalėdų–advento) / Antosė Staknienė, 60 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 20. Povinėj povelis (Kalėdų–advento) / Marijona Saulaitienė, 60 m., iš Kapiniškių k., Varėnos r. ;. PAVASARIO CIKLO DAINOS 21. Supkit meskit mani jaunų / (sūpuoklinė) / Elžbieta Kajetienė, 59 m., iš Ryžiškės k., Ignalinos r. 22. Kaip aš buvau per motułį / (sūpuoklinė), dainininkė ta pati ; 23. Ūčia lyliavo / (sūpuoklinė) dainininkė ta pati ; C. JAUNIMO–MEILĖS DAINOS 24. Koks ten lengvas poilsėlis / Emilija Vaitiekūnienė, 56 m., iš Vėžupių k., Akmenės r. 3 pl. 25. Aš išdainiavau visas daineles / Morta Katkienė, 72 m., iš Pušilių k., Šiaulių r. 26. Atpučia vėjas / Stasė Povilonienė, 56 m., iš Fermos k., Alytaus r. 27. Oi siuntė siuntė / Elžbieta Kajetienė, 59 m., iš Ryžiškės k., Ignalinos r. ; 28. Šiandien gersim uliavosim / Antosė Staknienė, 60 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 29. Oi kai mes augom / Marija Ševerenkienė, 62 m., iš Linksmosios k., Lazdijų r. ; D. VESTUVIŲ DAINOS. PIRŠLYBŲ DAINOS 30. Oi žirge žirgeli / Jadvyga Aukštuolienė, 51 m., Dargužių k., Varėnos r. ; 31. Šių nedėłėłį / Marijona Saulaitienė, 60 m., iš Kapiniškių k., Varėnos r. ; 32. Bėke, žirgelia / Anelė Žiogelienė, 67 m., iš Vieciūnų k., Varėnos r. ; 33. Unt aukšto kalnalio / Šimonių etnografinis ansamblis, Kupiškio r. ; 34. Oi dū-dū-dū / Petras Zalanskas, 64 m., iš Mardasavo. 4 pl. 35. Jojau pro dvarą / Vincas Jurčikonis, 75 m., iš Babrų k., Lazdijų r. ; JAUNOSIOS IŠLEISTUVIŲ (MERGVAKARIO) DAINOS 36. Vai žydėk žydėk / Bronė Bogušienė, 63 m., iš Dulgininkų k., Lazdijų r. ; JAUNOJO SUTIKTUVIŲ DAINOS 37. Sveiki gyvi, svėtėliai / Šimonių etnografinis moterų ansamblis, Kupiškio r. ; JAUNOSIOS ATSISVEIKINIMO DAINOS 38. Oi giria giria / Vincas Jurčikonis, 75 m., iš Babrų k., Lazdijų r. ; 39. Ruoškis, sesula / Šimonių etnografinis moterų ansamblis Kupiškio r. ; SUGRĮŽIMO IŠ JUNGTUVIŲ DAINOS 40. Sesele mano / Vincas Jurčikonis, 75 m., iš Babrų k., Lazdijų r. ; 41. Kad aš būtau žinojęs dainininkas tas pats ; VESTUVININKŲ APDAINAVIMO DAINOS 42. Prašės brolis broliuosna / Karolina Špokienė, 62 m., iš Dargužių k., Varėnos r. ; 43. Namo, svotai / Ona Grigaliūnienė, 68 m., iš Slabados k., Kaišiadorių r. ; IŠVAŽIAVIMO PAS JAUNĄJĮ DAINOS 44. Oi kaip aš sėdau in vežimėlj. Bronė Kašalynienė, 56 m., iš Vieciūnų k., Varėnos r. 45. Oi augo augo šili liepelė / Marijona Saulaitienė, 60 m., iš Kapiniškių k., Varėnos r. ; JAUNOSIOS SUTIKTUVIŲ DAINOS 46. Mūsų sodas sužoliavo / Šimonių etnografinis moterų ansamblis, Kupiškio r. ; SUGULTUVIŲ IR PRIKELTUVIŲ DAINOS 47. Oi aš paklausiu / Karolina Špokienė, 62 m., iš Dargužlų k., Varėnos r. ; 5 pl. 48. Gegulė gegulė / Juzė Černiauskienė, 65 m., iš Ryžiškės k., Ignalinos r. ; SUGRĄŽTŲ DAINOS 49. Oi toli toli mano sena motulė / Marija Ševerenkienė, 62 m., iš Linksmosios k., Lazdijų r. ; E. ŠEIMOS GYVENIMO DAINOS. VAIKŲ DAINOS 50. A-a a-a mažulytę / (lopšinė) Stasė Povilonienė, 56 m., iš Fermos k., Alytaus r. ; 51. Rieda ratai rateliukai / seserys: Angelė, 68 m., Monika, 62 m., Emilija, 70 m., ir Rozalija, 74 m. Kairytės iš Anykščių ; 52. Išėjo močiutė grybautų / Šimonių etnografinis moterų ansamblis Kupiškio r. ; DAINOS APIE MARČIOS IR NAŠLAIČIŲ DALIĄ 53. Oi eisiu eisiu / Emilija Vaitiekūnienė, 56 m., iš Vėžupio k. ir Slasė Tupikienė, 52 m., iš Klykolių k., abi – Akmenės r. ; 54. Gegutyte, puiki ponia / (našlaičių) seserys Kairytės iš Anykščių ; 55, Oi kaip aš buvau pas savo motułį / Vlada Dvareckienė, 61 m., iš Puvočių k., Varėnos r. ; 56. Vargely gimiau / (našlaičių) Izabelė Navickienė, 64 m., iš Verbyliškių k., Prienų r. ; F. VAIŠIŲ DAINOS 57. Alaus alaus / Petras Zalanskas, 64 m., iš Mardasavo k., Varėnos r. ; 58. Oi ką kalba apynėlis / Vincas Jurčikonis, 75 m., iš Babrų k., Lazdijų r. ; 6 pl. G. KARINĖS–ISTORINĖS IR SOCIALINIO PROTESTO DAINOS 59. Ne bile augo lankon dobilai / Bronė Kašalynienė, 56 m., iš Vieciūnų k., Varėnos r. ; 61. Oi sūneli dobilėli / Bronė Bogušienė, 63 m., iš Dulgininkų k., Lazdijų r. ; 60. Žalioj girioj medeliai / Marė Mažeikienė, 43 m., iš Nemunaičio k., Alytaus r. ; 62. Par mužikų ir par ponų / seserys Kairytės iš Anykščių ; I. DAINOS APIE GAMTĄ IR GYVŪNIJĄ 63. Tu tu tu sadautoj / seserys Kairytės iš Anykščių ; 64. Oi tu, eglala / Bronė Bogušienė, 63 m., iš Dulgininkų k., Lazdijų r. ; 65. Oi tu, strazde strazdeli / Pranas Žilinskis, 61 m., iš Imbarės k., Kretingos r. ; 66. Ainu per keimą / Morta Katkienė, 72 m., iš Pušilių k., Šiaulių r. ; J. RAUDOS. VESTUVINĖS RAUDOS 67. Oi aš pereisiu per tėvulio dvarelį / Karolina Špokienė, 62 m., iš Dargužių k., Varėnos r. ; 68. Kas tau, motula, linelius nuraus / Ona Grigaliūnienė, 68 m., ir Jadvyga Miliukienė, 39 m., iš Slabados k., Kaišiadorių r. ; LAIDOTUVIŲ RAUDOS 69. Motinėla mano / Ona Tūbiniene, 61 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 70. Oi mana motula / Anelė Žiogelienė; 67 m., iš Vieciūnų k., Varėnos r. ; Noriu pasakytie / Bronė Kašalynienė, 56 m., iš Vieciūnų k., Varėnos r.

7
Luokės muzikantai
/ [atlieka] Luokės muzikantai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija,{1977] ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl.

Turinys ir atlikėjai: 1 pusė 1. Maršas ; 2. Polka ; 3. Valsas ; 2 pusė 4. Polka ; 5. Polka ”Tryptinikė” ; 6. Polka ; 7. Maršas / Jonas Lileikis, 71 m., (I smuikas), Domas Lileikis, 76 m., (II smulkas) Liudas Šimkus, 55 m., (III smuikas), Fortūnatas Sauka, 52 m., (kontrabosas)

Serija “Lietuvių liaudies muzika”

8
Rytų aukštaičių dainos
/ Lietuvos TSR tautų draugystės ordino valstybinė konservatorija ; parengė Genovaitė Četkauskaitė [atlieka kaimo dainininkai]. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1986 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 4 pl., dėžutėje.- (Serija “Lietuvių liaudies muzika”). - Taip pat išleista 3 garsajuostės+ 1 kn.(304 p. : gaid.), (žr. Nr. 6) ir 3 kompaktinės plokštelės + 1 kn. (304 p. :gaid.), (žr. Nr.2)

1 pl. : vestuvinės dainos (1959–1983 m. įrašai),
2 pl. : vestuvinės dainos, darbo dainos (1974–1983 m. įrašai),
3 pl. : paukščių pamėgdžiojimai, kalendorinių apeigų dainos, sūpuoklinės dainos, darbo dainos (1935–1981 m. įrašai),
4 pl. : vestuvinės dainos, vaikų dainos, dainos apie gamtą ir gyvūniją, šokių ir žaidimų dainos, karinės–istorinės dainos (1936–1983 m. įrašai).

Pst.: Kadangi 1986 m.smulkus plokštelių turinys išleistas nebuvo, žiūrėkite garsajuosčių Nr. 6 turinį.