Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Plokštelės - Kaimo ansamblių įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija

PLOKŠTELĖS

Kaimo ansambliai

 

KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS (Kupiškis)

9
Senovinės kupiškėnų vestuvės
. Etnografinis vaidinimas / [atlieka] Kupiškio vyresniosios kartos meno saviveiklos kolektyvas ; P. Zulonas, režisierius ; V. Zinkevičius, chormeisteris. – [Vilnius : Vilniaus plokštelių studija], 1988 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 2 pl., dėžutėje. – Taip pat išleista garsajuostė (žr. Nr. 39)

1 pl. : piršlybos, mergvakaris, užgėrų rytas, piršlio korimas,
2 pl. : piršlio korimas, “sodo” pirkimas, vestuvės.

Veikėjai: Jaunoji – Kostė Jurgulienė, g. 1899 ; Jaunasis – Edvardas Šerelis, g. 1921 ; Motina – Viktorija Puronaitė, g. 1898 ; Tėvas – Mykolas Ragauskas, g. 1900 ; Piršlys – Povilas Zulonas, g. 1912 ; Didysis pamergis – Emilija Kacinauskienė, g. 1913 ; Didysis svotas – Juozas Karazija, g. 1906 ; Pamergės – Adelė Ivanovienė, g. 1913, Ona Deksnienė, g. 1910, Veronika Karaliukienė, g. 1920, Kazimiera Čepelienė, g. 1913, Eugenija Valmienė, g. 1922, Ona Paulauskienė, g. 1905; Svotai – Antanas Simaška, g. 1904 , Petras Simaška, g. 1906, Jonas Ivanauskas, g. 1924, Vytautas Striūka, g. 1932, Petras Vilčinskas, g. 1893, Jonas Kacinauskas, g. 1908; Svočios – Emilija Makštelienė, g. 1904, Stefanija Ribokienė, g. 1908; Kvieslys – Juozas Gaidukas, g. 1903; Kraičvežiai – Povilas Makštelė, g. 1903, Antanas Jasinskas, g. 1910, Kostas Stanys, g. 1904; Muzikantai – Povilas Žiūkas, g. 1903, Kleopas Mickevičius, g. 1890, Antanas Matulionis, g. 1916; Viešnios, svečiai ir kaimynai – Vilė Aleknienė, g. 1932, Veronika Baltrūnienė, g. 1895, Stefanija Bernadišienė, g. 1920, Veronika Gaidukienė, g. 1910, Juozas Grigas, g. 1906, Leonas Griciūnas, g. 1908, Tatjana Jonuškienė, g. 1900, Ekvilė Jonuškienė, g. 1913, Anastazija Malinauskienė, g. 1900, Barbora Makaveckienė, g. 1900, Pranas Manelis, g. 1902, Kostė Mažeikienė, g. 1904, Sofija Skupienė, g. 1910, Kazys Striūka, g. 1902, Elena Šerelienė, g. 1919, Albina Tauterienė, g. 1908, Emilija Žiūkienė, g. 1906, Ona Varnauskienė, g. 1906.

LUOKĖS ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS (Telšių rajonas)

10
Patalkių vakaronė
Luokės etnografinis ansamblis / parengė Genovaitė Četkauskaitė ; [atlieka] Luokės etnografinis ansamblis ; Joana Vaigauskaitė, vadovė. – Vilnius : [Vilniaus plokštelių studija], 1987 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl.

Atlikėjai: Ona Andriuškienė, 60 m., Marė Banienė, 65 m., Vaclovas Borusevičius, 45 m., Zofija Daunienė, 69 m., Izabelė Jakavičienė, 75 m., Marijona Jocienė, 66 m., Stasė Jokubauskienė, 41 m., Danutė Jonavkiūtė, 15 m., Zenonas Jonikas, 44 m., Antanas Jonušas, 64 m., Bronė Kaulavičiūtė, 66 m., Zosė Kondrotienė, 66 m., Tomas Laurinavičius, 63 m., Zosė Lukšienė, 51 m., Marytė Mendelienė, 47 m., Antanina Pocienė, 69 m., Dalia Šimkutė, 16 m., Juozas Talmantas, 53 m., Ona Vozgirdienė, 67 m., Stasė Žilevičienė, 67 m. Muzikantai : Domas Lileikis, 76 m., (I smuikas) Jonas Lileikis, 71 m., (II smuikas] Liudas Šimkus, 55 m., (III smuikas) Fortunatas Sauka, 52 m., (kontrabosas)

Turinys: 1 pusė 1. Saulė nusileido už aukštų kalnelių / veda O.Vozgirdienė ; 2. Parein parein pjovėjeliai / veda St. Žilevičienė ; 3. Oracija, įteikiant gaspadinei rugių vainiką / Z. Daunienė ; 4. Oracija, įteikiant gaspadoriui lazdą / St. Žilevičienė ; 5. Aisma į kalną rugelių pakirsti / veda I. Jakavičienė ; 6. Šali kelio karčemele / veda I. Jakavičienė ; 7. Pasakojimas apie duonos kepimą / Z. Lukšienė ; 8. Vuo kami tu buva, pijuokieli mona / veda M. Jocienė ir Z. Jonikas ; 9. Oi kūliau kūliau / veda M. Banienė ; 10. Auga kėimi klevelis / veda A. Jonušas ; 11. Oi meiga meiga meigelio / veda I. Jakavičienė ; 2 pusė 12. Išdygo daržė gėlelė / veda Z. Jonikas ; 13. Skambalų polka ; 14. Valsas ; 15. Rats ratą vija vija (ratelis) ; 16. Šarka (žaidimas) ; 17. Zuikelis (žaidimas) ; 18. Polka ; 19. Šeinas (šokis) ; 20. Žaliojoj girelėj / veda T. Laurinavičius ; 21. Šokinėja žvirblėlis / veda St. Jokubauskienė ; 22. Valgykit valgykit, svetėlia mona ; 23. Lek gerves / veda Z. Jonikas ; 24. Maršas.

ŽIŪRŲ KAIMO ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS (Varėnos rajonas)

11
Žiūrų kaimo etnografinis ansamblis
/ [atlieka] Žiūrų kaimo etnografinis ansamblis. – [Vilnius : Vilniaus plokštelių studija], 1988 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl.

Turinys: 1 pusė MERGVAKARIS, scena iš etnografinio spektaklio 1. Motula širdela ; 2. Vėlų vakarėlį ; 3. Subatėlės vakarėlį ; 4. Oi Onula ; 5. Kas apsakys ; 6. Sėjau rūtą ; 7. Vai tu, kasela ; 8. Vai tu, sesyčiuke ; 9. Dainuok, sesula ; 2 pusė 10. Vai Onula ; 11. Atskyrė sesulį ; 12. Liūdnas man rytelis ; 13. Vai kai aš buvau ; Dainos 14. Ne bet kokia mergelė aš buvau ; 15. Kad aš turėtau ; 16. Iškasiau šulinėlį ; 17. Nuo pucinų ir aviecių ; 18. Vai laukės laukės ; 19. Daina apie Žiūrus.