Dainų diena 2018
Nuostatai

VALSTYBINĖ JONO BASANAVIČIAUS PREMIJA

Nutarimas paskelbtas: Žin., 1993, Nr. 1-23

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S
1992 m. gruodžio 15 d. Nr. 950
Vilnius

DĖL VALSTYBINĖS JONO BASANAVIČIAUS PREMIJOS ĮSTEIGIMO
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Įsteigti 250 minimalių gyvenimo lygių dydžio valstybinę Jono Basanavičiaus premiją už veiklą, susijusią su etnine kultūra.

Punkto pakeitimai:
Nr. 274, 1996 02 23, Žin., 1996, Nr. 19-497 (1996 03 01)

2. Patvirtinti Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti Kultūros ministerijai užsakyti valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureato ženklelį ir diplomą.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1360, 1998 11 20, Žin., 1998, Nr. 103-2848 (1998 11 25)

4. Nustatyti, kad Valstybinė Jono Basanavičiaus premija skiriama kasmet iki lapkričio 15 dienos, laureatas skelbiamas ir premija įteikiama lapkričio 23 dieną (Jono Basanavičiaus gimimo dieną).

Punkto pakeitimai:

Nr. 868, 1993 11 19, Žin., 1993, Nr. 64-1219 (1993 11 26)

Nr. 1086, 2001-09-11, Žin., 2001, Nr. 79-2767 (2001-09-14)

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas  Aleksandras  Abišala
______________

Nauja priedo redakcija nuo 1998 m. lapkričio 26 d.:

Nr. 1360, 1998 11 20, Žin., 1998, Nr. 103-2848 (1998 11 25)

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 950
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1360 redakcija)

VALSTYBINĖS JONO BASANAVIČIAUS PREMIJOS NUOSTATAI

1. Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją (toliau vadinama – premija) steigia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Premija mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2. Premiją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė kultūros ministro teikimu, pritarus Lietuvos kultūros ir meno tarybai.

3. Premija skiriama kasmet už reikšmingiausius paskutiniųjų 5 metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.

4. Pretendentus į premiją, kurių veikla susijusi su etninės kultūros plėtojimu, gaivinimu, puoselėjimu bei tyrinėjimu, tautinės savimonės ugdymu bei liaudiškosios kultūros tradicijų tęsimu, turi teisę siūlyti asmenys, valstybinės institucijos, kūrybinės sąjungos, kitos nevalstybinės institucijos. Pasiūlymai Kultūros ministerijai turi būti pateikti raštu ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 1 dienos.

5. Pretendentų į premiją veiklą ir darbus etninės kultūros srityje nagrinėja Etninės kultūros ekspertų komisija ir iki spalio 15 d. pateikia išvadas Lietuvos kultūros ir meno tarybai, kuri savo sprendimą pateikia kultūros ministrui iki spalio 25 dienos.

6. Kultūros ministras, remdamasis etninės kultūros ekspertų komisijos išvadomis ir Lietuvos kultūros ir meno tarybos sprendimu, pasiūlymus dėl premijos skyrimo teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

7. Premijos gali būti skiriamos pavieniams asmenims arba autorių kolektyvui. Jeigu premija skiriama kolektyvui, ji padalijama po lygiai kiekvienam autoriui.

8. Premija skiriama kasmet iki lapkričio 15 dienos, laureatas skelbiamas ir premija įteikiama lapkričio 23 dieną (Jono Basanavičiaus gimimo dieną).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1086, 2001-09-11, Žin., 2001, Nr. 79-2767 (2001-09-14)

9. Kartu su premija įteikiamas premijos laureato ženklelis ir diplomas.

__________________

Pakeitimai:

1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 868, 1993 11 19, Žin., 1993, Nr. 64-1219 (1993 11 26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 950 DALINIO PAKEITIMO

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 274, 1996 02 23, Žin., 1996, Nr. 19-497 (1996 03 01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 950 "DĖL VALSTYBINĖS JONO BASANAVIČIAUS PREMIJOS ĮSTEIGIMO" DALINIO PAKEITIMO

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1360, 1998 11 20, Žin., 1998, Nr. 103-2848 (1998 11 25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 950 „DĖL VATYBINĖS JONO BASANAVIČIAUS PREMIJOS ĮSTEIGIMO“ DALINIO PAKEITIMO

Nauja priedo redakcija

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1086, 2001-09-11, Žin., 2001, Nr. 79-2767 (2001-09-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 950 "DĖL VALSTYBINĖS JONO BASANAVIČIAUS PREMIJOS ĮSTEIGIMO" DALINIO PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo: Angonita Rupšytė (2001-09-14),    anrups@lrs.lt