Dainų diena 2018
Savivaldybių E K specialisto veiklos aprašymas

Patvirtinta
  Lietuvos liaudies kultūros centro
  direktoriaus 2005 11 11 įsakymu Nr. V-30

 SAVIVALDYBIŲ ETNINĖS KULTŪROS SPECIALISTO VEIKLOS APRAŠYMAS

Etninė kultūra - visos tautos (etnoso) sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinių regionų savitumą.

Šie reikalavimai skirti specialistams, dirbantiems savivaldybių kultūros skyriuose (kai specialistai dirba kultūros skyriaus žinioje); o specialistams, atsakingiems už rajono etninę kultūrą, bet dirbantiems kultūros centre, muziejuje ar kitur,  reikalavimai keliami  labiau specializuoti, skirti  vienai ar kitai etninės kultūros sričiai (pvz.: tautodailė, folkloras; darbo pobūdžiui: paveldo kaupimas,Savivaldybiųrajono  etninės kultūros veiklą.

Etninės kultūros veiklos koordinavimas ir metodinė pagalba

1. Formuoja etninės kultūros išsaugojimo  ir sklaidos politiką.

2. Inicijuoja savivaldybės etninės kultūros globos institucijų (tarybos, komisijos) įkūrimą, perspektyvinės etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros programos sukūrimą svarbiausiems etninės kultūros uždaviniams spręsti.

3. Koordinuoja kultūros, švietimo, kitų žinybų įstaigų, seniūnijų, visuomeninių organizacijų, asmenų veiklą EK srityje.

4. Konsultuoja, teikia metodinę, organizacinę paramą.  Rūpinasi etninės kultūros tiriamosios, metodinės, pažintinės literatūros, folkloro rinkinių garso ir vaizdo publikacijų kaupimu.

5. Bendradarbiauja su respublikos, regionų metodinėmis ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis. Teikia pasiūlymus dėl etninės kultūros seminarų, kvalifikacinio pasirengimo, o prireikus – juos organizuoja.

Etninės kultūros dokumentavimas

6. Rūpinasi rajone/ mieste esančios  etninės kultūros medžiagos (pasakojamojo, dainuojamojo, instrumentinio folkloro, kalendorinių, šeimos, bendruomenės, darbo papročių, tikėjimų, tradicinių amatų, tautodailės, architektūros medžiagos, liaudies metereologijos, astronomijos, medicinos bei kitų žinijos sričių ir pan.) fiksavimu, kaupimu, tvarkymu. Telkia tos medžiagos rinkėjus, koordinuoja jų veiklą, formuoja archyvą (sukuria tinkamą medžiagos dokumentavimo, saugojimo ir panaudojimo tvarką), laiduoja tos medžiagos prieinamumą.

7. Koordinuoja valstybinės programos „Tradicinės kultūros vertybių registras“ įgyvendinimo darbus rajone/ mieste, rūpinasi dokumentavimu, įtraukimu į rajono (miesto), respublikinius sąrašus, informacijos skleidimu, vertingiausių tradicijų tęstinumo palaikymu.

8. Palaiko ryšius su respublikiniais etninės kultūros archyvais – organizuoja naujai surinktos medžiagos kopijų pristatymą į juos, o savo krašto medžiagą (kopijas) iš respublikinių archyvų, saugyklų persikelia į savivaldybės žinioje esančius fondus.

Etninės kultūros puoselėjimas, gaivinimas, populiarinimas ir pritaikymas  šiuolaikinės visuomenės poreikiams

9. Rengia ir skatina kitus organizuoti tradicines kalendorines šventes ir kitus etninės kultūros renginius (festivalius, koncertus, vakarones, vakarus, parodas ir pan. , taip pat mokomojo pobūdžio –seminarus, stovyklas, kursus ir kt.).

10. Teikia pagalbą jau susikūrusiems ir skatina naujų folkloro ansamblių, tautodailės, amatų, kraštotyros būrelių, pavienių liaudies muzikos atlikėjų, tautodailininkų,  kitų EK sričių puoselėtojų veiklą.

11. Rūpinasi etninės kultūros propagavimu ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose: siekia, kad jai būtų skirta derama vieta dalykinėje ir papildomo ugdymo sistemoje. Rūpinasi, kad dirbančius etninės kultūros srityje pasiektų naujausia šios srities informacija.

12. Organizuoja savo krašto etninės kultūros medžiagos leidybą – knygas, periodinius leidinius, vaizdines ir mokymo priemones, garso ir vaizdo įrašus.

13. Koordinuoja ir organizuoja etninės kultūros projektų rengimą, naudojasi veikiančių fondų teikiamomis galimybėmis.

14. Analizuoja etninės kultūros būklę ir žino padėtį rajone. Teikia siūlymus dėl etninės kultūros problemų sprendimo ir etninės kultūros finansavimo. Renka ir  teikia statistinę rajono, miesto etninės kultūros informaciją, skleidžia dabartinę jos raišką, propaguoja ryškiausius reiškinius, kaupia foto-, video- archyvą.

Kitos etninės kultūros specialisto priedermės

Turi vadovautis, naudotis ir būti susipažinęs su:

§  savo srities moksline metodine literatūra;

§  savo krašto ir visos Lietuvos atskirų jos etnografinių sričių, kraštų pagrindiniais tradicinės kultūros (etnografinės medžiagos, folkloro ansamblių, tradicinių kapelų, XIX pab. – XX a. pr.   etnografinių regionų pavyzdžio kostiumų, liaudies meno) ypatumais;

§  vietos, regiono, respublikinių renginių tradicijomis ir istorija;

§  Tarptautinio folkloro festivalio BALTICA tradicija;

§  UNESCO pripažintos dainų švenčių tradicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje kultūrine, istorine raida;

§  Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu (Žin.,1999, Nr. 82-2414), Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (UNESCO, 2003), Tradicinės kultūros ir folkloro apsaugos rekomendacijomis (UNESCO 1989), Lietuvos kultūros politikos nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 542, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1987), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 14-352), Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 53-1292), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 32-852), Kultūros centrų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 120-4435)  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais etninę kultūrą.

Norint, kad butų vykdomos visos funkcijos, atsižvelgiant į rajono/miesto dydį, šį darbą turėtų dirbti 2-3 specialistai.

Parengė Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras