Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

G.j. - Solistų įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija


GARSAJUOSTĖS

Solistų įrašai

AUGUSTAS KUBILIUS

126
Aukštaičių dainos 1
: dainuoja Augustas Kubilius. – Vilnius: Garsų pasaulis, [1998]. – 1 g.j.

Turinys : A 1. Oi, žirge žirgėli / Kupiškis ; 2. Žalios mano girelės / Valkininkai ; 3. Bekie, žirgelia / Vieciūnai ; 4. Kad aš būtau žinojęs / Lazdijai ; 5. Teka teka / Kašėtos ; 6. Dar neišaušo / Žiūrai ; 7. Už upelės / Valkininkai ; 8. Kieno ti žolias daržėlis / Papilys ; 9. Kad aš jojau / Obeliai ; 10. Ugina matute / Biržai . B 11. Až aukštųjų kalnalių / Obeliai ; 12. Užteka saulutė / Veliuona ; 13. Augin tėvas / Obeliai ; 14. Aš pasiklausčiau / Biržai ; 15. Oi, tu švilpa / Obeliai ; 16.Gegiula tu raiboji / Marcinkonys ; 17. Auki auki / Adutiškis .

127
Aukštaičių dainos 2
: dainuoja Augustas Kubilius. – Vilnius: Garsų pasaulis, [1998]. – 1 g.j.

Turinys : A 1. Augin tėvas du sūneliu / Nem. Radviliškis; 2.Oi lunkela lunkela / Pasvalys; 3. Sutamo, tamo / Kupiškis; 4. Arti pa gojų / Obeliai; 5. Vaikščiojo mergela; 6. Tu kregždela / Marcinkonys; 7. Vai kur aš gėriau / Marcinkonys; 8. Lingela / Obeliai; 9. Pabėk, bareli / Ukmergė; l0. Sūneli mana / Obeliai; B 11. Unksti rytėlio / Kupiškis ; 12. Praauša denela / Obeliai ; 13. Oi tu saula sauliula / Adutiškis; 14. Malu malu; I5. Sodai, sodai leliumai / Lazdijai; 16. Oi tu kuosela / Mardasavas; 17. Leliumai / Varėna; 18. Nu, nu, nu, nu, nu / Obeliai; 19. Po sodėlį / Papilys; 20. Anksti rytą kėliau / Dieveniškės; 21. Šily putinėlis / Obeliai.

128
Biržiečių dainos
: dainuoja Augustas Kubilius. – Vilnius: Lituanus, 1993–1995. – 6 g.j.

1.g.j.: Senovinės dainos I. – 1993

Turinys: A 1. Nedėlios rytelį ; 3. O kai aš ; 4. Močiute širdela ;5.Tu girela ; 6.Ant tėvelia dvara ; 7. Palydėk mane, vėjeli ; 8. Kai aš buvau jaunas ; 9.Augina matute ; 10. A-a-a pupa ; 11. Linksminkimės ; 12. Saulutė leidžiasi ; 13. Aš pas ponų služijau ; 14. Tekėjo saulala ; 15. Kukuoj gegutėla. B Oi kareivi, kareivėli ;17. Kas subatos vakarėlį ; 18. Šitam žaliam gojely ; 19.Pasėjau linelius nedidelius ; 20.Išjojo mylims ; 21.O kai aš augau ; 22. Buvo maža gritelyte ; 23. Aik, sesute, darželin ; 24. Ant aukšto Neries kranto ; 25. Subatos vakarėly ; 26. Oi, dievuliau mano ; 27. Vaikščiojau, vaikščiojau.

129
2 g.j.:
Senovinės dainos II. – 1993

Turinys: A 1. Aisim, broliai ; 2. Aušta aušrela ; 3. Pūtė šiltas vėjelis ; 4. Ant ežerėlia rymojau; 5. Utititi, šalta ; 6. Nors ir girios ; 7. Vis geriam ; 8. Išmirė tėvai ; 9. Išjojo lesvinčius ; 10. Genel.’ , paukštel’ ; 11. Auga miške baravyks ; 12. Vieversėlis ant dirvona ; 13. Motinyte, parduok gaidį ; 14. Senovės žmonės ; 15. Bereik, motinėle ; 16. Svečiai begėdžiai ; 17. Sesutės gegutės, rovėjėlės ; 18. Oi motin, motin. . B 19. Berža šakela ; 20. Už jūrų marių; 21. Aš Palangoj žirgelį pirksiu ; 22. Padainuos dainelę ; 23. Saulelė raudona ; 24. Anoj pusėj Dunojėlio ; 25. Šuneliai sulojo ; 26. Aš pasėjau žalią liną ; 27. Alutį gėriau ; 28. Lėk, sakalėli ; 29. Aušta aušrela, gaili rasela ; 30. Ko liūdi, sesele ; 31. Oi, diemedi ; 32. Saulutė nusileido ; 33. Ant marių krašto sėdėjau ; 34. Senas tėvas kirto uosį.

130
3 g.j.:
Tarpukario dainos. – 1993

Turinys: A 1. Yra laimės šiam pasauly ; 2. Skanus alus, balta puta ; 3. Tūkstantis žingsnelių ; 4.Oi tu kopūstai, kopūstėli ; 5. Raudona saulė nusileido ; 6.Išėjau aš į mišką ; 7. Pašily pakrūmy ; 8. Kai sužaliuos sode klevelis ; 9. Saulutė tekės ; 10. Oi, sopa, sopa ; 11. Oi, ūžia, ūžia ; 12. Pajuodo žalios pievos ; 13. Miglotas rytas ; 14. Dunda patrankos ; 15. Kai aš augau pas tėvelį . B 16. Už aukštų kalnelių ; 17. Tamsiojoj naktelėj audringojoj ; 18. Tenai Šešupė ; 19. Tyliai plaukia ; 20. Pasiėmiau aštrų kardą ; 21. Žalioj girioj ; 22. Kai aš turėjau ; 23. Aš atsimenu namelį ; 24. Baltos burės plazda ; 25. Trys sesutės ant kalnelio ; 26. Eina tiesus ; 27. Čiulba ulba paukšteliai ; 28. Gražių dainelių.

131
4 g.j.:
Pokario dainos. – 1993

Turinys: A 1. Ir man besėdint traukiny ; 2. Trypė juodbėrėlis ; 3. Aš verkiau parimus ; 4. Palinko liepa ; 5. Nusirpo vasarėlė ; 6. Ar ilgai rems pušys dangų ; 7. Tyliai leidžias pavargusi saulė ; 8. Ir taip nubangavo ; 9. Aš pasiklausčiau šiauraus vėjelio. B 10. Neišeik, neišeik ; 11. Kartą mačiau ramunę baltą ; 12. Visos upės akmenuotos ; 13. Pražydo mėlyna žibutė ; 14. Kai man sukako 16 metų ; 15. O pavasari malonus ; 16. Motin, gražu išgirsti ; 17. Kartą sakė man močiutė ; 18. Kai tylus vakaras ateina ; 19. Neskambinki man, sese ; 20. Laukuose dobilas raudonas ; 21. Buvom mes nemokyti ; 22. Išgėriau vieną.

132
5 g.j
.: Tarpukario, pokario dainos. – 1995

Turinys: A 1.Skanus alutis ; 2. Einu marių krantu ; 3. Tu gegute ; 4. Lakštingalėle, gražus paukšteli ;

5. Pasigėrio kaip gaidys ; 6. Pasakyk, sena čigone ; 7. Pilnos pievos gėlių raudonųjų ; 8. Saulutė į poilsį ruošias ; 9. Dainuoju dainą ; 10. Ant aukšto Neries kranto ; 11. Gražios pavasario naktys ; 12. Sėdžiu viena ; 13. Naktis tyli ; 14. Aušta aušrelė ; B 15. Jau ruduo atėjo ; 16. Leidosi saulutė ; 17. Sudiev, sesutės lietuvaitės ; 18. Prie pat jūros Palangos ; 19. Mano boba valgo bulką ; 20. Daug daug dainelių ; 21. Burkuoja balandis palangėj ; 22. Mamyte, mamyte, lakūną pamilau ; 23. Enkavėdė ; 24. Ant Vilijos kranto gėlėto.

133
6 g.j.:
Populiariausios dainos. – 1995

Turinys: A 1. Gieda gaideliai ; 2. Par Klausučių ulytely ; 3. Šviesi naktis mėnesiena ; 4. Kada noriu verkiu ; 5. Ir vienąkart, pavasarį ; 6. Aš verkiu parymus ; 7. Šėriau žirgelį ; 8. Augo girioj ąžuolėlis ; 9. Siuntė mane motinėlė ; 10. Buva gera gaspadine ; 11. Kai aš jojau ; 12. Kur upelis teka. B 13. Tykus vakars be vėjo ; 14. Tris dienas, tris naktis ; 15. Tykus buva vakarėlis ; 16. Siuntė mane močiutė ; 17. Atskrend sakalėlis ; 18. Aš pasėjo žalių rūtų ; 19. Ar aš tau, sese, nesakiau ; 20. Sėdžiu už stalelio ; 21. Žveng žirgelis lankoj ; 22. Grįšiu ; 23. Augo kieme klevelis ; 24. Bereik, motinele .

134
Nepriklausomybės aikštės dainos
: dainuoja Augustas Kubilius, Vilnius, 1994. – 1 g.j.

Turinys: A 1 Oi neverk, motušėle ; 2. Nesprok, žalias ąžuolėli ; 3. Ant Nemuno kranto ; 4. Dar nesulaukęs ; 5. Vėliavos iškeltos plakas ; 6. Mes Lietuvos kareivėliai ; 7. Tau, sesute, puikios gėlės ; 8. Vyrai, prie jūros ; 9. Oi motin, motin ; 10. Mažam kambarėly . B 11. Balnokit, broliai, žirgus ; 12. Oi ko nusižvengei? ; 13. Augo kieme klevelis ; 14. Aš pasėjau ąžuolą ; 15. Kai sužaliuos sode klevelis ; 16. Ir taip nubangavo ; 17. Palinko liepa šalia kelio ; 18. Oi kareivi kareivėli ; 19. Bereik motinėle ; 20. Anoj pusėj Dunojėlio .

ALGIMANTAS MIELIAUSKAS

135
Groja armonikierių armonikierius Algimantas Mieliauskas
/ [atlieka] armonikierius Algimantas Mieliauskas. – Kaunas: Martis, [1998]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. J. Guobužo polka ; 2. Varėnos polka ; 3. Mieliausko polka “Dviems” ; 4. Mieliausko “Bobutės” polka ; 5. Valsas “Tėvas artojas...” ; 6. Senelio polka ; 7. Peterburska polka ; 8. Degučių kaimo valsas ; 9.. Mieliausko polka “Su Kęstučiu” ; 10. Mieliausko valsas “Mažylė” ; 11. Padispanas . B 1. Aleksandrovskas ; 2. Mieliausko maršas ; 3. Mieliausko valsas “Našlaitėlė” ; 4. Mieliausko valsas ; 5. Petro maršas ; 6. Gimnazistų valsas ; 7. Krakoviakas ; 8. V. Vasalausko polka ; 9. Mieliausko valsas ; 10. Polkų polka ; 11. Trapnausko polka ; 12. J. Dainio polka ; 13. V. Samanio polka .

PETRAS ZALANSKAS

136
Mardasavo dainos
: dainuoja Petras Zalanskas / 1900.X.17. - 1980.VII.21– Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 1992. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Tu putine raudonasai (šeimos) ; 2. Čiulba ulba sakalas (vestuvinė, pažintuvių) ; 3. Kaip aš buvau mažas (vestuvinė, piršlybų); 4. Kaip aš buvau maža (vestuvinė, kraičio išvežimo) ; 5. Vai tu sakal, sakale (vestuvinė, sugultuvių) ; 6. Vai tu girela (vestuvinė) ; 7. Ko gi ūžia tiej sodeliai (karinė-istorinė) ; 8. Žada joti bernelis (šienapjūtės) ; 9. Šių naktelį per naktelį (vestuvinė, sutartuvių) ; 10. Augo sodi klevelis, klevelis (baladė) ; 11. Stov šyvas žirgelis (vestuvinė, piršlybų) ; 12. Grųžyk, dievuli (vestuvinė, grįžtuvių) . B 13. Kad aš turėtau (arimo) ; 14. Bėkit, bareliai (rugiapjūtės) ; 15. Vai tu aglala (rugiapjūtės) ; 16. Vaikštinėjo tėvulis (rugiapjūtės) ; 17. Išjojo bernelis (karinė-istorinė) ; 18. Jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės) ; 19. Motula širdela, tai tau, tai tau (vestuvinė, grįžtuvių) ; 20. Šių tamsių naktelį (vestuvinė, piršlybų) ; 21. Žvenk, žirgelia (vestuvinė, piršlybų) ; 22. Nedėlios rytų (vestuvinė) ; 23. Ė, ant ulyčių naujiena (šeimos) ; 24. Vai gėriau gėriau (meilės) ; 25. Vai tu rūta rūta (vestuvinė, mergvakario) ; 26. Vai ai ai ai, dievulėli mano (vestuvinė, piršlybų) ; 27. Alaus, alaus (vaišių) ; 28. Vai žydėk, žydėk (vestuvinė, mergvakario) ; 29. Po sodelį vaikščiojau (meilės) ; 30. Žalioj girioj stadalėlis (meilės) .

ŽYDRUOLĖ IR DŽIULJETA MANKAUSKAITĖS

137
Senoviškos lietuvių dainos ir muzika
: dainuoja seserys Džiuljeta ir Žydruolė Mankauskaitės – Marijampolė, 1996. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Paskutinis vakarėlis / Balsupių k., Marijampolės r. ; 2. Lenkiau lelijėlę / Navininkų k., Marijampolės r. ; 3. Mergelė jauna jauna / Gražiškiai ; 4. Kalne klevelis / Rygiškių k., Šakių r. ; 5. Važiavau lauką / Kreivosios k., Marijampolės r. ; 6. Mėnesėlis skaistus / Alvitas, Vilkaviškio r.; 7. Einu į veseilę / Trempinių k. ; 8. Žalioje giraitėje / Egliškių k., Marijampolės r. ; 9. Ko verki, mergužėle / Brukų k., Marijampolės r. ; 10. Pina veja / Skriaudžiai, Prienų r. ; 11. Skamba skamba kankliai ; 12. Sėjau rūtą / Juodupėnų k., Vilkaviškio r. B 1. Ralio, mano karvyte / (sekminių ragelis) Biržų r. ; 2. Oi rytą rytelį / Kupiškis ; 3. Aš augau pas tėvelį / Brukų k., Marijampolės r. ; 4. Šokis “Tanta tedri” / Padubysio k., Kauno aps. ; 5. Oi joj joj / Brukų k., Marijampolės r. ; 6. Kručo valsas “0 kad turėtau aukso kalnus”. Mackonių k., Panevėžio r. ; 7. Uods / Selemos Būdos k., Marijampolės r. ; 8. Augo girioj serbentėlis / Marijampolės r. ; 9. Pasvyda pasvyda / Vabalninkas ; 10. Vai ūžia ūžia / Navininkų k., Marijampolės r. ; 11. Numire palšis / Vabalninkas ; 12. Polka / Salemo Būdos k., Marijampolės r.

138
Senoviškos suvalkietiškos dainos ir muzika. Seserys Mankauskaitės
/ [atlieka seserys Žydruolė ir Džiuljeta Mankauskaitės]. - Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 1996. - 1 g. j.

Turinys: A 1. Ar aš nesakiau tau, sesytėle / Rygiškių k., Šakių r. ; 2. Išjoj bernelis / Mokolų k., Marijampolės r. ; 3. Vai ir atplaukia / Mokolų k., Marijampolės r. ; 4.Aukšti kalneliai / Garliava, Kauno r. ; 5. Šokis “Šocas” / Skriaudžių k., Prienų r. ; 6.Mamutės pasakojimas apie savo diedulį ; 7. Vai ūžia ūžia / Navininkų k., Marijampolės r. ; 8. Aš vandraunas / Navininkų k., Marijampolės r ; 10. Žalnierėlis / Navininkų k., Marijampolės r ; 11. Lamzdelio melodija / Skriaudžių k., Prienų r. ; 12. Ne bile pievoj / Ožkabalių k., Vilkaviškio r. ; 13. Šokis “Dirižablis” / Navininkų k., Marijampolės r ; B 14. Pavasario dienelę / Navininkų k., Marijampolės r ; 15. Kas subatėlę / Mokolų k., Marijampolės r. ; 16. Nevesk, berneli / iš A. Juškos kn. “Lietuvių svotbinės dainos” ; 17. Augo girelė / Skriaudžių k., Prienų r ; 18. Ponai bajorai / Tarpučių k., Marijampolės r. ; 19. Sėdi broliai / Selemos k., Marijampolės r. ; 20.Polka / Selemos k., Marijampolės r. ; 21. Vuods iš aržuolo puolė / Selemos k., Marijampolės r ; 22. Valsas “Kad aš turėtau aukso kalnus” / Mackonių k,. Panevėžio r (anksčiau gyvenęs Suvalkijoje).

ALGIS SAMUILIONIS

139
Smuklės dainos
/ [atlieka] Algis Samuilionis. – Kaunas, 1996. – 1 g.j.

V. MORKŪNAS IR K. LUŠČIANSKAS

140
Sodžiaus muzikantai
/ [atlieka] V. Morkūnas ir K. Luščianskas. – Vilnius: AZBI, 1996. – 1 g.j.

 

ALBINAS BATAVIČIUS

141
Švelnūs bandonijos tonai
/ [atlieka] Albinas Batavičius. – [Vilnius], 1998. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Senas valsas ; 2. Stanislovo polka / Klaipėda ; 3. Ramanausko valsas / Šakviečio k. ; 4. Klojimo maršas / Vilnius ; 5. Lakūnų valsas / Eržvilkas ; 6. Raseinių Magdės polka ; 7. Valsas “Jūrų girtuoklis” / P. Ramanauskas, Šakviečio k. ; 8. Polka “Rieda ratai” / Lomiai ; 9. Fokstrotas “Į Palangą” / Tauragė ; 10. Vals-monet / J. Martinkus / Paežerių k.. ; 11. Maršas / Šakviečio k. ; 12. Valsas “Gimtinės šauksmas” /A. Batavičius, Devynakių k. ; 13. Rokiškio polka. B 14. Valsas “Muzika, muzika” / J. Petrošius, Gorainių k. ; 15. Kaziuko polka / Gorainių k. ; 16. Valsas “Žmogaus gyvenimas” / J. Petrošius, Gorainių k. ; 17. Vestuvinis maršas / J. Martinkus, Paežerių k. ; 18. Polka “Dėdės aparatas” J. Martinkus, Paežerių k. ; 19. Valsas “Ant bangų” ; 20. Maršas “Kęstutis” / B. Jankauskas, Tauragė ; 21. Polka “Spyri dūri” B. Karbauskas, Devynakių k. 22. Polka / Tauragė ; 23. Fokstrotas “Tu Jadvyga” / Vilnius ; 24. Spaudos baliaus valsas ; 25. Polka “Linksmuolė” / Vilnius .

VERONIKA POVILIONIENĖ

142
Veronika Povilionienė :
dainuoja Veronika Povilionienė. – Kaunas: Pūkas, 1996. – 1 g.j.

Pateikėjai: J.Beniukšaitis, Pamerkių k., Varėnos r.(B2) ; Br.Bogušienė, gim. 1904, Dulgininkų k., Lazdijų r. (A18, B1) ; A.Čepukienė, Žilinėlių k., Varėnos r. (B6, 12) ; J. Janulevičius, gim. 1914, Kareivonių k., Lazdijų r. (A1, 14) ; Lazdinių k., Švenčionių r. moterys (A10) ; M. Mačionienė, Mardasavo k., Varėnos r. (A16, 17, B8, 10) ; M. Matkevičius, gim. 1897, Pamerkių k., Varėnos r. (A8, B5, 9) ; M.Razmukaitė, Vilnius (B3, 7) ; A.Sabaliauskienė, gim. 1901, Kareivonių k., Lazdijų r. (A6) ; R. Sabaliauskienė, gim. 1901, Puvočių k., Varėnos r. (A3, 5, 7, 9, 11-13, 15, B11) ; P. Zalanskas, gim. 1900, Mardasavo k., Varėnos r.(A2, 4) .