Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kai aš augau pas močiutę 2009

Kai aš augau pas močiutę

Sūduvos krašto dainos ir pasakojimai
Folk songs and stories from Suvalkija region

Kalvarijos savivaldybės Brukų folkloro ansamblis BRUKNYČIA
Folklore ensemble BRUKNYČIA of Brukai, Kalvarija district

Serija Dainos iš visos Lietuvos


Brukų folkloro ansamblis (vadovė Romualda Vasikonienė-Vaščiulaitė) - vienas „jaunesniųjų“ tarp gyvosios tradicijos tęsėjų. Kolektyvas, susibūręs 1987 m., aktyviai pradėjo veikti paskutiniojo XX a. dešimtmečio viduryje ir tapo vienu gryniausių suvalkietiškų dainavimo tradicijų tęsiančiu folkloro ansambliu. Darnus daugiabalsių dainų su dominuojančiu tercijos pritarimu atlikimas, vertingas senasis vienbalsumas, graži suvalkietiška šnekta ir dainos „ištarmė“ - ypatybės, kurias pastebi ir vertina ne tik folkloro žinovai, bet ir mėgėjai. Juolab, jog muzikinis folkloras visada tinkamai suderintas su senaisiais suvalkiečių papročiais, ūkinės veiklos ir amatų demonstravimu. Ne veltui pastaraisiais metais Brukų folkloro kolektyvo veikla ir parengtos teminės programos - „Kraičio skrynia“, „Iš pasakorės lūpų“, „Ralio, karvutės“, linų darbų bei advento vakarojimo ir kitos - sulaukė palankaus dėmesio ir įvertinimo. 2007 m. Brukų kaimo folkloro ansambliui „Bruknyčia“ įteikta Angelo statulėlė ir Marijampolės apskrities Kultūros nominacija už etninės kultūros tradicijų puoselėjimų.

Brukų dainininkės - nuolatinės republikinių ir regioninių folkloro švenčių dalyvės. Sūduvos kraštui jos atstovavo dainų švenčių Folkloro dienos renginiuose (1998, 2003, 2007, 2009), tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Baltica“ (2002,2005, 2008) „Skamba skamba kankliai“ (1990), „Šešupės malūnai“ (2004), „Suklegos“ (2004), regioninių giesmių festivaliuose Molėtuose (2007), Šiluvoje (2008), Beiceluose (Lenkija, 2009).

Moterys dalyvauja Brukų kaimo rengiamose Užgavėnių, Kraštiečių, Mindaugų parapijos atlaidų, kitose Kalvarijos savivaldybėje organizuojamose šventėse.

„Bruknyčios“ branduolys - ansamblio „senbuvės“, gražų, spalvingą kolektyvo repertuarą „suaudusios“ iš tėvų, senelių, savo jaunystės dainų, ratelių bei pasakojimų. Bene daugiausia dainų atsiminė ir kolektyvo moteris išmokė Joana Bendaravičienė, Vincentina Ramutė Bendaravičienė, Ona Sakavičienė, Aldona Misiukevičienė, Zita Šimatauskienė, Liuda Bučinskienė, Petronėlė Žimantauskienė, Petronėlė Bansevičienė. Greta jau patyrusių dainų pateikėjų ir vedančiųjų drąsiai dainas traukia ir jaunesnės kaimynės, draugės, dainininkių dukros - tradicija perduodama ir puoselėjama.

2002-2003 m. Brukų folkloro ansamblio dainas įrašė Lietuvos liaudies kultūros centro Folkloro poskyrio, filmavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto etnomuzikologijos skyriaus specialistai. Keletas ansamblio atliekamų dainų buvo įtraukta į tradicinės muzikos rinktines - kompaktines plokšteles „Žydi klesti bijūnėlis“ (2004), „Sūduvos krašto dainos ir muzika“ (2005). Dabar Brukų folkloro ansamblio dainos publikuojamos ir kolektyvo kompaktinėje plokštelėje „Kai aš augau pas močiutę“, kuri papildo Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamą garso publikacijų seriją „Dainos iš visos Lietuvos“.

Sudarant leidinį, stengtasi įtraukti skambiausias, įdomiausias ir būdingiausias Brukų kaime ir jo apylinkėse dainuotas bei moterų dar menamas dainas. Palyginti negausiai moterys įdainavo darbo ir kalendorinių dainų, tačiau jos išlaiko autentiškus apeiginėms dainoms būdingus bruožus, pavyzdžiui, kiekviename posmelyje pasikartojantį advento-Kalėdų laikotarpiui charakteringą priedainį „leliumai” ir Sekminių oliavimams būdingą šūksnį „olio”. Reikia pažymėti, kad plokštelėje skambančios senoviškos naktigonių (Nr. 14) ir advento-Kalėdų (Nr. 10) dainos moterų yra išmoktos iš Kalvarijos apylinkių Kreivukės kaime gyvenusių dainininkių Stasės Grubienės (Kirvelevičiūtės) ir Onos Mėšliuvienės (Miliauskaitės) įrašų. 1984 m. tuometinės Lietuvos valstybinės konservatorijos dėstytojų ir studentų užfiksuoti garso įrašai tapo parankia mokymosi priemone kiek jaunesnėms šio krašto moterims, kurių atmintyje tokių dainų jau nebebuvo likę. Didžiausią ansamblio repertuaro dalį sudaro vestuvių apeigų dainos, kurios pasakoja apie darbščią Sūduvos krašto mergelę, mokančią visus linų darbus nudirbti ir plonas drobes išausti. Greta ir skambios jaunimo meilės, ir graudžios našlaitės dalią išringuojančios šeimos dainos, ir karo dainos, kurias, nunykus vyrų dainavimo tradicijai, kaip ir daugelyje Lietuvos vietų, perėmė moterys. Įrašyta ir keletas pasakojimų, kurie ne tik paįvairina garso publikaciją, tačiau suteikia ir vertingos informacijos apie papročius, atskleidžia vakarų aukštaičių tarmės grožį. Džiugu, jog Brukų dainininkės atsiminė ir keletą dainuojamų kūrinėlių, tinkamų mažiesiems - bus ko pasiklausyti bei pasimokyti jaunoms šeimoms.


 Folklore ensemble BRUKNYČIA of Brukai, Kalvarija district was founded in 1987. Today it is an active upholder ofthe pure singing tradition of the Suvalkija region. Musical folklore is always in harmony with the fluent subdialect, also with the archaic manners, rituals and the demonstrating of household activity and crafts.

The CD involves wedding, youth-love, family, war, work and calendar songs, also a few pieces of oral narrative and minor genres of folklore.


 Įdainavo ir papasakojo:

Vincentina Ramutė Bendaravičienė (g. Trakų k., Krosnos vlsč, Marijampolės apskr.) - dainuoja: 4,8,14,17,22,26-28; veda 18; pasakoja: 7,30,31 Aldona Misiukevičienė (g. Trakų k., Krosnos vlsč., Marijampolės apskr.) - veda: 4,24; pasakoja 13

Joana Bendaravičienė (g. Vilainių k., Leipalingio vlsč, Seinų apskr.)- dainuoja: 3,9,12,33; veda: 20,23,25

Liuda Bučinskienė (g. Naujienos k., Krosnos vlsč, Marijampolės apskr.)

Zita Šimatauskienė (g. Kamšų k., Kalvarijos vlsč, Marijampolės apskr.) - veda: 1,2,5,10,14, 16,21,32,34,37-39

Ona Sakavičienė (g. Ivantiškių k., Kalvarijos vlsč, Marijampolės apskr.) - dainuoja: 29,36 Aldona Petronėlė Bendaravičienė (g. Paželsvių k., Liudvinavo vlsč, Marijampolės apskr.) Veronika Didbarzdžiūtė (g. Karališkių k., Kalvarijos vlsč., Marijampolės apskr.)

Albina Matulevičienė (g. Brukų k., Kalvarijos vlsč, Marijampolės apskr.)

Angelė Vaičiulienė (g. Turlojiškės k., Kalvarijos vlsč, Marijampolės apskr.)

Marija Žilionienė (g. Brukų k., Kalvarijos vlsč., Marijampolės apskr.)

Vilija Zaveckienė (g. Brukų k., Kalvarijos apyl., Kapsuko r.)

Danutė Galinienė (g. Antupių k., Vilkaviškio vlsč, Vilkaviškio apskr.)

Lidija Bansevičiūtė (g. Turlojiškės k., Kalvarijos apyl., Marijampolės r.) - dainuoja 14, pasakojau

Eglė Martinkienė (g. Karališkių k., Kalvarijos apyl., Kapsuko r.)

Birutė Kardokienė (g. Sūsninkų k., Kalvarijos vlsč, Marijampolės apskr.)

Petronėlė Žimantauskienė (g. Šiaurės Kazachstane) - veda: 6,15,19,35 Romualda Vasikonienė (g. Paželsvių k., Liudvinavo apyl., Kapsuko r.)

Petronėlė Bansevičienė (g. Turlojiškės k., Kalvarijos vlsč, Marijampolės apskr.)


Įrašai LLKC mediatekoje.
Trukmė: 01:10:49
Dydis: 93,63 MB

Turinys

1. Žydi klesti bijūnėlis, jaunimo-meilės   2:05

2. Žalioj girelėj, lygioj lankelėj, jaunimo-meilės          1:3S

3. Berneli šiokis, berneli tokis, jaunimo-meilės           0:46

4. Užjūrių marių, jaunimo-meilės           1:47

5. Kai aš augau pas močiutę, jaunimo-meilės              2:17

6. Verpk, sesute, linelius, ratelis             1:14

7. Kaip laumės linus verpė, pasakojimas                      1:39

8. Mergele mano, jaunoji mano, jaunimo-meilės       2:01

9. Ankstų rytelį šalta raselė, jaunimo-meilės               1:14

10. Augino močiutė, leliumai, advento-Kalėdų            3:02

11. Apie Jurginių, Sekminių papročius, pasakojimas    2:37

12. Vati oolo oolo oolo, Sekminių oliavimas                0:42

13. Apie karvių ganymą, vainikavimą, pasakoįimas    1:00

14. Dar aušrelei neaušus, naktigonių      1:41

15. An tėvo dvarelio, Joninių rotelis        1:53

16. Žalias aržuolėli, jaunimo-meilės       1:44

17. Verpsiu linelius, vestuvių                   1:03

18. Ausk, motule, drobeles, vestuvių      2:26

19. Ar aš nesakiau, vestuvių                    2:14

20. Oi joj, dievulėliau, vestuvių               1:52

21. Oi dėkui dėkui senai močiutei, vestuvių                 3:54

22. Eisiu j miestelį, vestuvių                    2:19

23. Ko verki mergužėle, vestuvių            2:08

24. Močiute, ką padarei, vestuvių           2:10

2S. Nuo aviečių ir serbentą,  šeimos       2:19

26. Oi varge varge, šeimos                     1:32

27. Mylu mylu mylu, mylavimas             0:54

28. Kis kis kis kisielius, žaidinimas           0:44

29. Rytas vakaras lapienė, kregždės mėgdžiojimas     0:22

30. Gyveno diedas ir boba, pasaka         2:02

31. Ateina lietus per pačius pietus,  mįslė                    1:02

32. Aš augau pas tėvelį, šeimos              1:41

33. Vai sunku sunku, šeimos                    1:39

34. Nesprok, nesprok, ąžuolėli, karo       2:31

35. Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė, karo  2:27

36. Einu į veseilią, jaunimo                     1:06

37. Aš užėjau an kalno, jaunimo-meilės 2:33

38. Sakė mane šiokią, jaunimo-meilės   1:30

39. Tie dimijonai, meilės   2:46

Trukmė 1:10:47

Įrašyta Lietuvos liaudies kultūros centro garso įrašų studijoje 2003 m. (1-3,5,9,17.23,26-34,36,37,39) ir 2009 m. (4,6-8,10-16,18-22,24,25,35,38).


Kai aš augau pas močiutę

Sūduvos krašto dainos ir pasakojimai / Folk songs and stories from Suvalkija region

Lietuvos liaudies kultūros centras

Rėmėjai:
Kalvarijos savivaldybes kultūros centras, Marijampolės apskrities viršininko administracija (regiono kultūros ir sporto plėtros programa), Juozas Mačys, Karolis Babeckas, irlija Babeckienė, Kęstutis Krasnickas, Algis Kaleinikas ir Vincas Plikaitis.

Kalvarijos savivaldybės Brukų folkloro ansamblis BRUKNYČIA. Vadovė Romualda Vasikonienė-Vaščiulaitė
The folklore ensemble BRUKNYČIA Brukai, Kalvarija district. The leader Romualda Vasikonienė-Vaščiulaitė

© Rasa Januškiene, Loreta Sungailienė
© Lietuvos liaudies kultūros centras
© Folkloro ansamblis Bruknyčia
© Kalvarijos savivaldybės kultūros centras

Sudarytojos: Rasa Januškiene, Loreta Sungailienė
Garso režisierius Rimantas Motiejūnas
Dailininkė Audronė Lasinskienė
Parengta 2009 m. Lietuvos liaudies kultūros centro garso įrašų studijoje

LLKC-042

Gamintojų teises saugo įstatymas. Viešai klausyti, nuomoti, dauginti ir transliuoti be gamintojų ir atlikėjų sutikimo draudžiama.