Dainų diena 2018
Kiti

Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." bilietų kainos

LNKC tarybos darbo reglamentas

 

STRATEGIJOS

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2018-2020 metų strateginis veiklos planas


Dėl mėgėjų meno plėtros 2010-2016 metų strategijos patvirtinimo (LR kultūros ministro įsakymas) (Žin., 2010, Nr., Nr.: 79-4084)
1 priedas Mėgėjų menokolektyvų statistika
2 priedas Mėgėjų meno plėtros 2010-2016 metų strategijos įgyvendinimo priemonių planas

Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas) (Žin., 2009, Nr.: 138-6089)

KONVENCIJOS

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (UNESCO)
Unesco konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo

MĖGĖJŲ MENO PLĖTROS KOORDINAVIMO TARYBOS DOKUMENTAI
Nuostata, Tarybos sąrašas, 2011 m. planas, Posėdžių protokolai

MĖGĖJŲ MENO ŠAKŲ IR ŽANRŲ TARYBŲ DOKUMENTAI
Nuostatai  Mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybos 2008 2010 2016


PRORITETINIAI RENGINIAI

LR Kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Įsakymo Nr. ĮV-627, 2014-09-12)

Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2018-2020 m. renginių sąrašas (LR ministro įsakymas 2017-07-14 Nr. ĮV-845)

Dėl 2013 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių projektams (LR ministro įsakymas).

Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, detalios išlaidų sąmatos, ataskaitų formų patvirtinimo (LR kultūros ministro įsakymas) (Žn., 2011, Nr.: 17-804)

Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetiniųmėgėjų meno 2012-2014 metų renginių sąrašas (patvirtinta LRKM 2012 m. sausio 5 d. įsakymu Nr.ĮV-5)

KULTŪROS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi koncepcija (2013)

Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (2013)

Regionųkultūrosmėgėjųmenožėmėlapiųrengimo kriterijai (Žin., 2010, Nr.: 20-950)

Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcija, patvirtinta LR Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 85 (Žin., 2010, Nr.: 12-566)


Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės (Žin., 2010, Nr.: 80, Publ. Nr.:4152)

Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. ĮV- -207)

Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir kitos apmokėjimo sąlygos (2009 m sausio 23 d.) (Žin., 2009, Nr.: 111-4731)

Kultūrosir menodarbuotojų, dirbančių su meno mėgėjų kolektyvais tarnybiniai atlyginimaiir kitos apmokėjimo sąlygos (Žin.,2008, Nr. 56-2135)

Dėl dainų švenčių nacionalinės komisijos personalinės sudėties tvirtinimo (Žin., 2008, Nr.: 91-3642)

Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas). (Žin., 2008, Nr.: 20-783)

Meno kolektyvų meninio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr.: 120-4575)

Pareigybių sąrašas, kuriuo vadovaujantis darbuotojai priskiriami prie kultūros ir meno darbuotojų

LR Vyriausybės 2006 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 607 dėl Lietuvos dainų švenčių tradicijos išsaugojimo (Žin., 2006, Nr.: 70-2581)

Viešieji pirkimai