LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudies kultūra 1998

 Liaudies kultūra 1998 Nr. 1


Tėvynė mokykloje. Liudviko GIEDRAIČIO pokalbis su Jolanta BALČIŪNIENE ir Ona VERSECKIENE – 1

Marija ZAVJALOVA. Ugnies įvaizdis lietuvių ir rusų užkalbėjimuose – 5

Laima ANGLICKIENĖ. Čigonai lietuvių tautosakoje – 10

Loreta AUGĖNAITĖ. Alytaus ir Prienų krašto armonikininkų grojimo tradicijos – 15

Algė JANKEVIČIENĖ. Romantizmo epochos medinių bažnyčių architektūra – 19

Rita REPŠIENĖ. Mirties projekcijos tradicinėje kultūroje – 29

Ramutė BRAZAITIENĖ. Igno Burlingio medžio drožinių gyvybė ir šviesa – 34

Rūta GRUMADAITĖ. Folkloro ar etnologijos būrelis mokykloje – 36

Latvijos puslapiai
Vaira VIKE–FREIBERGA.  Kosmologinė saulė: šis pasaulis, anas pasaulis ir saulės kelias tarp abiejų – 39

Kitos kultūros
 Kapila NATSYAYAN. Indų šokio estetika – 47

Skaitymai
 Arnold van GENNEP. Les Rites de Passage – 51

Laureatai
Snieguolė EINIKYTĖ. Premija Juozui Lingiui atminti – 60

Konferencijos
 Austė BAREIKYTĖ–NAKIENĖ. Muzikinis folkloras ir apeiga – 61

Knygos
 Dainius RAZAUSKAS. Mitologijos enciklopedija – 62

Žmonės pasakoja
Jonas VAIŠKŪNAS. Meisteris – 65

 


Liaudies kultūra 1998 Nr. 2


Paslapties sostinė. Archeologas Gintautas ZABIELA, klausinėjamas Liudviko GIEDRAIČIO, aiškina Vorutos paslaptį – 1

Romualdas APANAVIČIUS. Etninė muzika ir žmonijos rasių išsiskyrimo teorija –  7

Alfonsas MOTUZAS. Švč. M. Marijos valandų ir giesmių lietuviškieji ypatumai – 12

Vilma DAUGIRDAITĖ.Velykų lalavimo dainos – 20

Algė JANKEVIČIENĖ. Istorizmo epochos medinės bažnyčios – 25

Marijona MIELIAUSKIENĖ. Minint Lionginą Šepką – 42

Stasys DAUNYS.  Liongino Šepkos kūrinių kelias į muziejų – 43

Giedrė JANKEVIČIŪTĖ. Kelios pastabos apie Liongino Šepkos kūrybos refleksijas šiuolaikinėje lietuvių skulptorių kūryboje – 45

Liongino ŠEPKOS laiškai broliui Viktorui, rašyti iš Didvyžių invalidų ir senelių namų – 47

Julius KANARSKAS.Kretingos muziejaus istorija – 50

Vacys MILIUS. Ignas Končius – kryžių ir koplytėlių tyrinėtojas – 56

Kitos kultūros
Kapila VATSYAYAN. Indų šokio estetika – 56

Skaitymai
Hajime NAKAMURA. Rytų tautų mąstymo būdai: Indija–Kinija–Tibetas–Japonija – 63

Žmonės pasakoja
Seno slovėno prisiminimai arba mano gyvenimo puslapiai  – 69

 


Liaudies kultūra 1998 Nr. 3

 

Dainius RAZAUSKAS.Ryto rato ritimai: Senosios išminties pėdsakais – 1

Juozas Algimantas KRIKŠTOPAITIS. Antropologiškai orientuotas žvilgsnis į dekalogą – 6

Antanas ANDRIJAUSKAS. Kultūrinio polilogo paieškos šiuolaikiniame pasaulyje – 10

Dalia SENVAITYTĖ–KIETIENĖ. Kalvio įvaizdis lietuvių pasakose ir sakmėse – 15

Kazys POŠKAITIS.Ar reikia kalbėti apie lietuvių choreografinės liaudies kūrybos savitumą? – 23

Dalė PUODŽIUKIENĖ.Dvaro sodybų architektūra XVI–XIX a. teoriniuose darbuose – 27

Liudvikas GIEDRAITIS.Mūsų buvimas. ''Raskila''  – 38

Bronius PRĖSKIENIS. Juozapas Miliauskas – Miglovara lietuvių kultūroje – 45

Dainius STRAZDAS. Krosnis. Metafizinis aspektas – 48

Kitos kultūros
H. A. GUERBER. Normanai – 55

Skaitymai
Carl Gustav JUNG. Libido virsmai – 58

Knygos
Auksuolė ČEPAITIENĖ. Žemaičių etnologijos bibliografija – 67

Žmonės pasakoja
Didieji Daumilų kaimo gaisrai – 68

Jubiliejai
Vladimirui Toporovui – 70

 


Liaudies kultūra 1998 Nr. 4

 

Arūnas BRAZAUSKAS. Šventybės skliautas skersas  – 1

Augustas KUBILIUS. Kaip dainuoti liaudies dainą? – 6

Mokslo darbai
Romualdas APANAVIČIUS. Baltosios rasės etninė muzika. Pietų europidai – 9
Ilona VAŠKEVIČIŪTĖ. Žiemgaliai V–XII amžiais – 13
Ignas NARBUTAS. Mažosios Lietuvos slogučiai – 22
Skaidrė URBONIENĖ. Švč. Mergelė Marija tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje ir papročiuose – 25
Vida PALUBINSKIENĖ. Dzūkų instrumentinis muzikavimas XX amžiuje – 35
Vytautas RAMANECKAS. Tautinis charakteris ir vardai – 42
Klemensas LOVČIKAS. Mažoji architektūra Upynos apylinkėse – 47
Vladas KASPERAVIČIUS. Šulniakasių darbai ir tradicijos – 53

Kitos kultūros
Henry CORBIN. Septynių kešvarų žemė – 58

Skaitymai
Georgijus GAČEVAS. Tautinis kosmo–psicho–logosas – 63

Žmonės pasakoja
Apie velnius. Pasakoja Leonora TRAPIKAITĖ – 70

 


Liaudies kultūra 1998 Nr. 5

 

Tautiškumo lopšy. Lietuvos Respublikos Seimo narys profesorius Bronislovas KUZMICKAS atsako į Liudviko GIEDRAIČIO klausimus apie tautiškumo būklę Lietuvoje 1

MOKSLO DARBAI
Jonas VAIŠKŪNAS. Žinios apie Mėnulį Gervėčių apylinkėse – 5
Lina VALIUKAITĖ.  „Gyvate pavadinta pati" – skolinys ar reliktas? – 10
Antanas STRAVINSKAS. Kas ir kada surado Vincą Svirskį? Balio Buračo 100–osioms ir Kazio Šimonio 110–osioms gimimo metinėms – 13
Rimvydas LAUŽIKAS. Lietuvos medinės dvibokštės bažnyčios – 21
Janina SAMULIONYTĖ.  Mirusiųjų paminėjimas – Dziedai – 32
Virginijus KAŠINSKAS. Meldžiu lankytoją sukalbėti tris „Amžiną atilsį"... – 43

Kitos kultūros
Upanišados – 54

Knygos
Danutė KRIŠTOPAITĖ. Post scriptum knygai išėjus – 63

Konferencijos
Auksuolė ČEPAITIENĖ. Etniškumas – šaknys ir ritualai – 64

Žmonės pasakoja
Vladas MOTIEJŪNAS. Šventežerio frazeologizmai – 65

 


Liaudies kultūra 1998 Nr. 6

 

Angelė VYŠNIAUSKAITĖ. Etninė kultūra ir pilietiškumo ugdymas: problemos, perspektyvos –  1
Muzikinio folkloro perkūrimas – galimybė ar pražanga? Diskusija – 6

MOKSLO DARBAI
Romualdas APANAVIČIUS. Baltosios rasės etninė muzika. Centrinės Europos europidai – 17
Eugenija KRUKAUSKIENĖ. Baltarusijos ir Karaliaučiaus srities lietuvių istorinis ir kultūrinis tapatumas (sociologinis aspektas) – 21
Lijana LAUŽIKAITĖ. 1918–1940 m. statytų Lietuvos medinių bažnyčių architektūra – 25
Bronė SAKALAUSKIENĖ. Kuo rengėsi, ką avėjo zanavykai – 35
Kristina BRADAITYTĖ. Lietuvos čigonų šeimos papročiai ir keliavimas – 41

Kitos kultūros
Jean–Louis MICHON. Nuo korano apreiškimo iki islamiško meno – 50

Skaitymai
Fritjof CAPRA. Regėjimas ir pažinimas – 53

In memoriam
Alė POČIULPAITĖ. Giedrė... – 60

Jubiliejai
Dešimtinukas.Pokalbis apie „Liaudies kultūros" 10–ies metų kelio vingius – 62