LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Gyvi ar gyvi?

GYVI AR GYVI?

Paukščių balsai ir jų mėgdžiojimai, lietuvių liaudies dainos, rateliai, sakmės

Lithuanian folk songs, roundels, stories, voices and imitations of the birds

KAS DUSYK GIMSTA?

Paukščiai - dangaus ir žemės tarpininkai - nuo seno traukė žmogų savo pranašumu: gebėjimu skraidyti, čiulbėti, pasinerti vandenin. Stebino ir paukščio iš kiaušinio atsiradimas, tapęs daugelio tautų mito apie žemės ir visatos kilmę įvaizdžiu. Buvo tikima, kad paukščiai gali lemti ateitį, likimą. Be to, žmonės manė, kad juose gyvena persikūnijusios mirusiųjų sielos. Įvairių tautų, taip pat ir lietuvių, stebuklinėse pasakose būta laimės paukščio, kurį sugavęs žmogus tapdavo turtingu,galinčiu išgydyti ligas.

Lietuvių liaudies pasaulėjautoje paukščiai užėmė svarbią vietą - tai atsispindėjo apeigose ir tikėjimuose, apie juos sukurtose sakmėse, pasakose, dainose. Tačiau ne visi paukščiai vienodi: vieni siejami su vaisingumo jėgomis - gandras, gulbė, antis, gaidys, o kiti - gegutė, lakštingala, volungė, kregždė, sakalas - su sielų persikūnijimu ir pan.

Parengti leidinį, kuriame būtų sutelkta įvairialypė medžiaga apie paukščius, šiuos išties nepaprastus sutvėrimus, ir kuris būtų skirtas be galo imliems, prigimtinės mitinio mąstymo "malonės" nepraradusiems mūsų mažiesiems, pasirodė labai prasminga. | šią kompaktinę plokštelę sudėjome gyvų paukščių balsus, jų mėgdžiojimus, ratelius, dainas, sakmes, porą skudučiais atliekamų sutartinių bei molinukų "čiulbėjimą".

Gyvų giesmininkų balsus "pasiskolinome" iš kompaktinės plokštelės "Paukščių balsai" (2002 m., sudarytojas Egidijus Adomaitis, leidėjas Arūnas Starkus).Tai puiki galimybė, ypač vaikams, j juos įsiklausyti, palyginti, kaip tuos pačius balsus daugelį šimtmečių girdėjo, mėgdžiojo žmogus.

Vienas žaismingiausių smulkiosios tautosakos žanrų - gamtos garsų mėgdžiojimai aptinkami įvairių tautų folklore (įdomu, kad Sibiro šamanai su paukščių mėgdžiojimų pagalba "keliavo" į anapusinį pasaulį). Tai trumpi eiliuoti kūrinėliai, kuriais imituojami įvairių gyvių balsai, tarpe jų ir paukščių, suteikiant jiems prasminį turinį. Gyvosios gamtos garsai, atkartojami poetine žmonių kalba,

muzikinėmis intonacijomis, išlaiko atitinkamus sąskambius ir perteikia tų garsų sukurtą nuotaiką. Jie artimi gyvulinėms pasakoms, nes ir čia jiems suteikiami kalbančių, mąstančių būtybių bruožai. Savo žaismingumu, tematika jie atitinka vaiko pasaulėžiūrą, tarnauja ugdymo tikslams: mėgdžiojant gyvius, pajuokiamos ydos ir pan. Kai kurie tyrinėtojai linkę juos laikyti vaikų sukurta tautosaka.

Lietuvoje dažniausiai mėgdžiojami paukščiai - kregždė, pempė, vieversys, volungė, karvelis, varna, šarka, pelėda, žvirblis, lakštingala, kitų (pvz., gandro, gervės, kuosos) užfiksuota tik po keletą variantų. Kompaktinėje plokštelėje išgirsime 21 paukščio mėgdžiojimus iš įvairių Lietuvos regionų.

Paukščių garsų mėgdžiojimai turi nemažai bendrų bruožų su etiologinėmis sakmėmis, kuriose aiškinama apie jų kilmę, kodėl atskiri paukščiai pradėję "kalbėti". Sakmėse pasakojama apie griežlės ir dudučio ginčą, apie volungę, atsisakiusią eiti kartu su kitais gyviais kasti ežerų ir upių, todėl už bausmę ji galinti gerti tik tiek, kiek sugaunanti ore lietaus lašų, ir amžinai prašanti lietaus: "Duok, Dieve, lietaus!" Šią sakmę gražia Šeduvių tarme papasakojo Emilija Brajinskienė. Kitas sakmes, pasakojimus seka suaugusiųjų folkloro ansamblių dalyviai. Čia atspindimos pagrindinių Lietuvos regionų tarmės.

Atrenkant dainas, siekta daugiau pateikti vaikų dainų - gyvūnijos apdainavimų, formulinių, tačiau neapsieita ir be kitų - apie gamtą, vestuvių, jaunimo-meilės, darbo, taip pat sutartinių. Dainose paukščiai dažnai "apgyvendinami" natūralioje gamtos aplinkoje, kartais įasmeninami jų santykiai primena žmonių šeimą, bendruomenę.

Į plokštelę pateko ir keletas choreografinio folkloro pavyzdžių - ratelių, žaidimų apie gegutę, žvirblį, žąsį, kurapką.

Dvi skudučių sutartinės "Untytės" - įdomus pavyzdys, kaip instrumentais imituojami paukščių balsai, kvietimo šaukiniai. Skudučiavimo tradicijų tyrinėtojai teigia, kad šie šūksniai, pučiami skudučiais arba ištariami, galėjo atlikti maginių formulių kviečiant genties globėjus, vaidmenį, medžioklės, vaisingumo ar kituose itin senuose ritualuose. 

Plokštelės pabaigoje skamba molinukais imituojami paukščių balsai.

Kompaktinėje plokštelėje įrašytų kūrinių pavyzdžiai atrinkti iš Lietuvos liaudies kultūros centro, Muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus archyvų, iš leidinių ir pačių ansamblių vadovų užrašyti tautosakos rinkimo ekspedicijose.

Leidinių serijoje "Gyvoji tradicija" rengiama ir knygelė "Gyvi ar gyvi?", kurioje bus skelbiama daugiau medžiagos, taip pat ir šioje plokštelėje įrašytų kūrinėlių melodijos, tekstai, pateikėjų metrika.

Plokštelę įdainavo ir įgrojo pavieniai vaikai, vaikų folkloro ansambliai ir solistai. Dėkojame visiems ansamblių vadovams, parengusiems vaikus, bei atlikėjams.

Manome, kad visi šie kūriniai ras savo klausytoją, padės mokytojams, folkloro ansamblių vadovams pasirinkti repertuarą, išgirsti ir suvokti paukščių balsų bei jų įvaizdžių grožį, kuris įvairiomis formomis įprasmintas lietuvių liaudies kūryboje.

Jūratė Šemetaitė

 


The CD "Alive or Alive" which is a part of "Live Traditions" series of applied publications, is dedicated to the children. The CD includes the sounds of 21 Lithuanian birds and various traditional folklore pieces such as immitalion of sounds, circle songs, stories, two sutartinės (pilyphonic instrumentai music) performed with skudučiai (a typeof Pan-pipes) and immitations of bird songs using clay whistles. lt is a great opportunity for children to discover the ways people interpreted bird sounds for many centuries in their songs and stories.

The music is performed by children, soloits as well as 7 children's folk ensembles.

Vertė/ translated by Monika Žebriūnaitė-Edgar

 


Įrašai LNKC mediatekoje.

 

1. Pempė. Apie pempę (pasakojimas) Mardasavo k., Varėnos r., 0:57

2. Gyvi gyvi (pempės mėgdžiojimas) Gintališkės k., Plungės r., 0:04

3. Klyvis vis vis vis (pempės mėgdžiojimas) Staškavičių k., Pakruojo r., 0:19

4. Gyvsidabris (pempės mėgdžiojimas) Mažoji Lietuva, 0:06

5. Šokiniejė bėginiejė (daina apie gamtą) Medingėnų k., Plungės r., 0:39

6. Lakštingala. Jurgiuk, Jurgiuk (lakštingalos mėgdžiojimas) Vengerskų k., Raseinių r., 0:33

7. Juzuk, Juzuk (lakštingalos mėgdžiojimas) LTVt* 8050, 0:18

8. Lakštingalėle, drebna paukštele (daina apie gamtą) Kalvių k., Marijampolės r., 2:16

9. Paukštute lakštute (vestuvių daina) Stajėtiškis, Švenčionių r., 1:59

10. Karvelis. Muku muku (karvelio mėgdžiojimas) Staškavičių k., Pakruojo r., 0:34

11. Mūs du (karvelio mėgdžiojimas) Kapčiamiestis, Lazdijų r., 0:12

12. Pasiūtis žmogus (karvelio mėgdžiojimas) Kapčiamiestis, Lazdijų r., 0:11

13. Virgūtis virgūtis (karvelio mėgdžiojimas) Užulėlio k., Ukmergės r., 0:15

14. Karveli burkuti (vaišių daina) Rokiškio r., 0:53

15. Atskrida karvelis (ratelis) Obeliai, Rokiškio r., 1:09

16. Pelėda. Kodėl pelėda nesirodo dienos šviesoje (sakmė) Fermos k., Mažeikių r., 1:25

17. Kuvy kuvy (pelėdos mėgdžiojimas) Pakalniškių k., Raseinių r., 0:10

18. Kų vystysi (pelėdos mėgdžiojimas) Šakalinių k., Tauragės r., 0:19

19. Tupi grūšioj pelėda (vaikų daina) Kaišiadorių r., 2.32

20. Iš miežio grūdo (vaikų daina) Šakiai, 3:44

21. Vyturys. Cyruli, cyruli (vyturio mėgdžiojimas) Gardamas, Šilutės r., 0:28

22. Čir vir vir pavasaris (vyturio mėgdžiojimas) Kraštų k., Rokiškio r., 0:23

23. Vyturėli paukštytėli (daina apie gamtą) Stalupėnai, Mažoji Lietuva, 2:28

24. Šarka. Čivirkšt rapapa (šarkos mėgdžiojimas) Staškavičių k., Pakruojo r., 0:14

25. Karrašo karrašo (šarkos mėgdžiojimas) Plateliai,Plungės r., 0:05

26. Šarkelavarnela (vaikų daina) Rumšiškių vnk., Rokiškio r., 0:37

27. Kukutis.Lupluplup lup (kukučio mėgdžiojimas) Kapčiamiestis, Lazdijų r., 0:32

28. Aš pamačiau tututį (vaikų daina) Klangiai, Jurbarko r., 1:45

29. Aš ragėjau tutucį (vaikų daina) Dubinių k., Lydos apskr., 1:20

30. Gandras. Gandro kerštas (sakmė) Plavėjų k., Ignalinos r., 1:22

31. Kai kai kalendr (gandro mėgdžiojimas) Šeduva, Radviliškio r., 0:17

      Gandrai gandrai (gandro erzinimas) Šeduva, Radviliškio r., 0:17

32. Du du du, atskrido bacėnas (vaikų daina) Didžiulių k., Eišiškių r., 1:15

33. Starkus starkus (ratelis) Birštonas, 1:00

34. Perkūno oželis. Me-e-e-e-e (perkūno oželio mėgdžiojimas) Girkalnis, Raseinių r., 0:16

35. Tiki tiki me-e-e (perkūno oželio mėgdžiojimas) Kapčiamiestis, Lazdijų r., 0:06

36. Gegutė. Kukū kukū (gegutės mėgdžiojimas) Surviliškis, Anykščių r., 0:31

37. Gegutyte. kukū (žaidimas), 0:58

38. Gegute raiboji (jaunimo meilės daina) Stepanavos k., Jonavos r., 1:19

39. Žvirblis. Aš vyrs (žvirblio mėgdžiojimas) Deltuva, Ukmergės r.,  0:19

40. Aš vyrs (žvirblio mėgdžiojimas) LTVt* 8344, 0:06

41. Padari žvirblelis (vaikų daina) Stirbaičių k., Plungės r., 2:35

42. Žvirblali. žvirblali (vaikų daina) Anapolės k., Zarasų r., 1:25

43. Skrido žvirblis (ratelis) Giraitės k., Varėnos r., 0:50

44. Antis. Apsiparpus apsiparpus (anties mėgdžiojimas) Kapčiamiestis, Lazdijų r., 0:33

45. Plaukė pylelė (daina apie gamtą) Salantai, Kretingos r., 1:48

46. Gintautų untytė (skudučių sutartinė) Kvetkai, Biržų r., 0:34

47. Untytė atverstinė (skudučių sutartinė) Vabalninkas, Biržų r., 0:27

48. Varnėnas. Fiui liui fiui fiui (varnėno mėgdžiojimas) Staškavičių k., Pakruojo r., 0:37

49. Volungė. Kodėl volungė negali atsigerti iš upių ir ežerų (sakmė) Šeduva, Radviliškio r., 1:06

50. Duok. Dievi. lietos (volunges mėgdžiojimas) Kalevų k., Pakruojo r., 0:05

51. Ieva, ieva (volungės mėgdžiojimas) Zarasai, 0:09

52. Oi volungeli (daina apie gamtą) Bobiliškės k., Skuodo r., 1:46

53. Kuosa. Kuos kuos (kuosos mėgdžiojimas) Vabalninkas, Biržų r., 0:14

54. Oi tu kuosela (sutartinė) Antalieptė, Zarasų r., 0:55

55. Starta. Degs degs degs blykst (startos mėgdžiojimas) Smalininkai, Jurbarko r., 0:19

56. Žąsis. Girts paiks (žąsies mėgdžiojimas), 0:20

57. Parliekė žąsins (daina apie gamtą) Paliečių k., Šilutės r., 2.17

58. Žųsinėli boltas (ratelis) Obeliai, Rokiškio r., 1:09

59. Gervė. Kur kur kur (gervės mėgdžiojimas) Seirijai, Lazdijų r.,0:24

60. Lėk gervė (vaikų daina) Tirkšliai, Mažeikių r., 1:27

61. Tu gervela (sutartinė) Dičiūnų k., Kupiškio r., 0:30

62. Kregždė. Kodėl kregždės uodega iškąsta (sakmė) Suvalkija, 0:29

63. Rytas vakaras lapienė (kregždės mėgdžiojimas) Brukai, Kalvarijos šen., 0:24

64. Virė boba pyragiuką (kregždės mėgdžiojimas) Vengerskų k., Raseinių r., 0:09

65. Kur vyrai, kur vyrai (kregždės mėgdžiojimas) Staškavičių k., Pakruojo r., 0:09

66. Oi tu kregždela (rugiapjūtės daina) Naujaulyčio k., Varėnos r., 2.50

67. Kurapka. Carik carik (kurapkos mėgdžiojimas) Staškavičių k., Pakruojo r., 0:21

68. Kurapka rugiuose (ratelis) Ožkinių k., Punsko vlsč., 0:44

69. Strazdas. Trijų grybų viralas (strazdo mėgdžiojimas) Pušalotas, Pasvalio r., 0:24

70. Oi tu strazde strazdeli (daina apie gamtą) Bačkonys, Kaišiadorių r., 1:47

71. Vai tu tu tu strazdieli (daina apie gamtą) Pakamilšių k., Šiaulių r., 2:18

72. Ei, strazduži, strazduži (daina apie gamtą) Veliuona, Kauno r., 1:20

73. Blezdinga. Kaip blezdinga ugnį atnešė (sakmė) Liubartų k., Šilalės r., 0:30

74. Kai išliekiau, pilnas mygąs (blezdingos mėgdžiojimas) Gardamas, Šilutės r., 0:10

75. 0 kap aš važavau (daina apie gamtą) Krikštonių k., Lazdijų r., 2:22

76. Paukščių balsų mėgdžiojimai molinukais, 1:13

 

*Lietuvių tautosaka V tomas. Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai V.: Minties leidykla. 1968.


 ATLIKĖJAI:

Kauno r. Domeikavos vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis SERBENTĖLĖ, vadovė Daiva Bradauskienė (26,32): solistai Mantas Lukošius (48), Neringa Lukošiūtė (24).

Lina Jaraitė (67), Ieva Pečiukaite (23, 66)

Kauno I-osios muzikos mokyklos vaikų folkloro ansamblis SAULUVA, vadovės Ramunė Pečiulienė ir Laima Proškutė (8, 20, 38) 

Klaipėdos etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis KURŠIUKAI, vadovai Margarita Macijauskienė, Vaidotas Macijauskas (28, 57, 72, 76); solistai Lina Kvajauskaitė (7). Dominykas Prikockis (39)

Klaipėdos etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis ALKIUKAI, vadovė Elena Šalkauskienė; solistė Ieva Gembutaitė (4)

Rokiškio kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ČIRULIS, vadovė Dalia Deksnienė (14, 15, 42, 46, 47, 58)

Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ČIUČIURUKS. vadovė Rita Macijauskienė (5,41);

solistai Jonas Kniuras (55), Aistė Siraštanovailė (74), Antanas Kazlauskas (21), Viktorija Zaleckytė (2, 6, 34, 64)

Vilniaus etninės veiklos centro vaikų folkloro ansamblis REKETUKAS. vadovė Irena Strazdienė (19, 33, 37, 43, 54,  61, 68, 70, 75); solistai Dominyka Kriščiūnaitė (9, 11, 12, 13, 18, 22, 27, 35, 44, 50, 63), Julius Vaicenavičius (10, 40), Andrius Vaicenavičius (10, 29), Dalia Ojačenkaitė (3), Adomas Kriukovas (40), Morta Strazdaitė (51), Rūta Poniškaitytė (65), Eglė Dailidytė (36)

Emilija BRAJINSKIENĖ (49)

Stanislovas KAVALIAUSKAS (16, 73)

Rimantas KLIMAS (30)

Loreta MUKAITĖ-SUNGAILIENĖ (17, 45, 52, 59, 60, 71)

Paulius PAŠKEVIČIUS (31)

Audronė POCIŪTĖ (45, 52, 60, 71)

Veronika POVILIONIENĖ (1)

Indrė ŠEMETAITĖ (53, 56, 69)

Remigijus VAKARINAS (62)

Viršeliui panaudota Alvydo Šeduikio nuotrauka


 

GYVI AR GYVI?

Paukščių balsai ir jų mėgdžiojimai, lietuvių liaudies dainos, rateliai, sakmės

 Iš serijos „Gyvoji tradicija“


 Lithuanian folk songs, roundels, stories, voices and imitations of the birds


LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRAS

Sudarytoja Jūratė Šemetaitė

Garso režisierius Rimantas Motiejūnas

Dailininkė Audronė Lasinskienė

Įrašyta 2002 - 2003 m. Vilniaus plokštelių studijoje

LLKC - 003