Dainų diena 2018
Kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamyba ir finansavimas

 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras 2022 m. kviečia teikti paraiškas folkloro, šokių, dainų ir šokių kolektyvų, chorų ir kapelų lietuvių tautiniams ir baltų genčių kostiumams, pučiamųjų instrumentų orkestrų muzikos instrumentams bei folkloro ansamblių instrumentinių grupių ir liaudiškos muzikos kapelų tradiciniams lietuvių liaudies muzikos instrumentams gaminti ar įsigyti. Dokumentus prašome siųsti paštu arba el. paštu iki š. m. balandžio 22 d. įskaitytinai.

Kostiumų ir Instrumentų finansavimo tvarkos aprašai skelbiami skiltyje: „Teisinė informacija / Nuostatai

Raštas

Paraiškos forma kostiumams

Paraiškos forma muzikos instrumentams

Viena įstaiga turėtų pildyti vieną paraišką visiems kolektyvams (atskirą paraišką kostiumams ir atskirą paraišką muzikos instrumentams).

Dėl tautinių ar baltų genčių kostiumų komplektavimo, gamybos kreiptis į Danutę Keturakienę, tel. (8 5) 262 9569, el. p. kostiumas@lnkc.lt;

dėl paraiškų teikimo – į vadybininkę Gražiną Vaičiūnaitę, tel.: (8 5) 262 5958, el. p.: grazina.vaiciunaite@lnkc.lt

Dėl pučiamųjų instrumentų orkestrų muzikos instrumentų kreiptis į Gerimantą Statinį, tel. (8 5) 261 0996, el. p. gerimantas.statinis@lnkc.lt;

Dėl tradicinių lietuvių liaudies muzikos instrumentų – į Arūną Lunį, tel. (8 5) 262 5958, el. p. a.lunys@lnkc.lt

 


Informuojame, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-734 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“ (pridedama) patvirtintos įstaigų mėgėjų meno kolektyvams 2021 m. skirtos lėšos tautiniams, archeologiniams, istoriniams kostiumams (toliau – Kostiumai) gaminti ir įsigyti.

Remdamiesi Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo V skyriaus 27 punktu, prašome įstaigų, kurių meno kolektyvams skirtas finansavimas, per 40 darbo dienų po minėto įsakymo paskelbimo (iki š. m. rugpjūčio 2 d. imtinai) suderinti su Lietuvos nacionalinio kultūros centro (toliau – Centro) specialiste Danute Keturakiene numatomų kostiumų ar jų dalių gamybos ir įsigijimo sąlygas:

  • kostiumų modeliai, jų dalys, komplektavimas, medžiagos, gaminimo būdas turi atitikti konkretaus etnografinio regiono, istorinio laikotarpio, kolektyvo pobūdžio reikalavimus;
  • kostiumų komplektų, kostiumų dalių skaičius turi atitikti realius kolektyvo poreikius;
  • gaminamų ar įsigyjamų kostiumų kainos turi būti realios, atitinkančios rinkos kainas;
  • kostiumų gamintojai ir tiekėjai turi būti sertifikuoti tautinio paveldo produktų (kostiumų, jų dalių) gamintojai arba kvalifikuoti, ilgametę patirtį turintys meistrai.

Suderinus šias sąlygas ir pasirinkus paslaugų teikėją (-us), ­Kostiumų gamintoją (-us), Centras ir įstaiga, kurios kolektyvui skiriamas dalinis finansavimas, turi pasirašyti dvišalę Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo sutartį (šablonas pridedamas).

Sutartyje reikia įrašyti savo įstaigos rekvizitus (preambulėje ir 4 dalyje), parengti priedą, jo sumą (Eur) įrašyti į 2.1.1 punktą, o į 2.2.1 įrašyti Jūsų įstaigai skiriamą bendrą sumą.

Pasirašytus du sutarties egzempliorius iki š. m. rugpjūčio 2 d. imtinai siųskite paštu adresu: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, B. Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius. Prašytume apie sutarties išsiuntimą informuoti el.paštu grazina.vaiciunaite@lnkc.lt , taip pat informuokite prašom, jei vėluosite atsiųsti sutartis dėl atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų ar kitų susiklosčiusių aplinkybių.

Klausimais dėl kostiumų komplektavimo, gamybos prašome kreiptis į Centro tautinio kostiumo specialistę Danutę Keturakienę, tel.: (8 5) 262 9569, 8 610 00 282, el. p.: kostiumas@lnkc.lt, dėl kostiumų gamybos administravimo, dokumentų tvarkymo – į vadybininkę Gražiną Vaičiūnaitę, tel.: (8 5) 262 5958, el. p.: grazina.vaiciunaite@lnkc.lt

Pasigaminus ar įsigijus kostiumus, per 15 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki š. m. lapkričio 1 d., Centrui reikia pateikti patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas:

  • perdavimo–priėmimo aktą iš paslaugų teikėjo su Kostiumo dalių sąrašu;
  • sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) kopiją (-as) už visas – paties dalinio finansavimo gavėjo  ir kultūros ministro patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų dalinio finansavimo lėšas – patirtas išlaidas;
  • dokumentą, patvirtinantį, kad iš Pareiškėjo ar kito juridinio ar fizinio asmens skirtų lėšų buvo apmokėta ne mažiau kaip 50 procentų Kostiumų pagaminimo ar įsigijimo išlaidų.

Pateikus minėtų dokumentų kopijas dalinio finansavimo lėšos bus pervedamos į gavėjo sąskaitą per 30 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. Nepateikus išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki einamųjų metų lapkričio 1 d. ar pateikus netinkamus dokumentus, lėšos nebus pervedamos.

Kadangi visas kostiumų gamybos ir įsigijimo procedūras turime atlikti per šiuos metus, labai prašome nedelsiant imtis reikiamų veiksmų.

Priedai:

Kostiumu dalinio finansavimo sutartis šablonas, 2021-06-03

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-734 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“, 2021-06-03

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-460 (Aprašas) „Dėl Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.