Dainų diena 2018
Kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamyba ir finansavimas

 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras 2020 m. kviečia teikti paraiškas folkloro, šokių, dainų ir šokių kolektyvų, chorų ir kapelų lietuvių tautiniams ir baltų genčių kostiumams, pučiamųjų instrumentų orkestrų muzikos instrumentams bei folkloro ansamblių instrumentinių grupių ir liaudiškos muzikos kapelų tradiciniams lietuvių liaudies muzikos instrumentams gaminti ar įsigyti. Dokumentus prašome siųsti paštu arba el. paštu iki š. m. kovo 16 d. įskaitytinai.

Kostiumų ir Instrumentų finansavimo tvarkos aprašai skelbiami skiltyje „Teisinė informacija / Nuostatai“:

Raštas

Paraiškos forma kostiumams 

Paraiškos forma muzikos instrumentams

Viena įstaiga turėtų pildyti vieną paraišką visiems kolektyvams (atskirą paraišką kostiumams ir atskirą paraišką muzikos instrumentams).

Dėl tautinių ar baltų genčių kostiumų komplektavimo, gamybos kreiptis į Danutę Keturakienę, tel. (8 5) 262 9569, el. p. kostiumas@lnkc.lt;
dėl paraiškų teikimo – į Sandrą Stalnionytę, tel. (8 5) 261 2553, el. p. sandra.stalnionyte@lnkc.lt.

Dėl pučiamųjų instrumentų orkestrų muzikos instrumentų kreiptis į Rolandą Lukošių, tel. (8 5) 261 0996, el. p. rolandas@lnkc.lt;
dėl tradicinių lietuvių liaudies muzikos instrumentų – į Arūną Lunį, tel. (8 5) 262 5958, el. p. a.lunys@lnkc.lt.


 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-460 patvirtino naują tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas; pridedama). Kultūros ministro liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-490 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“ patvirtintos įstaigų kolektyvui (-ams) šiais metais skirtos sumos (pridedama).

Remdamiesi Aprašo V skyriaus 27 punktu, per 40 darbo dienų po kultūros ministro įsakymo paskelbimo prašome su Lietuvos nacionalinio kultūros centro (toliau – Centro) specialistais suderinti numatomų kostiumų ar jų dalių gamybos ir įsigijimo sąlygas:

- kostiumų modeliai, jų dalys, komplektavimas, medžiagos, gaminimo būdas turi atitikti konkretaus etnografinio regiono, istorinio laikotarpio, kolektyvo pobūdžio reikalavimus;

- kostiumų komplektų, kostiumų dalių skaičius turi atitikti realius kolektyvo poreikius;

- gaminamų ar įsigyjamų kostiumų kainos turi būti realios, atitinkančios rinkos kainas;

- kostiumų gamintojai ir tiekėjai turi būti sertifikuoti tautinio paveldo produktų (kostiumų, jų dalių) gamintojai arba kvalifikuoti, ilgametę patirtį turintys meistrai.

Pasirinkus paslaugų teikėją (-us) –­ kostiumų gamintoją (-us) – Centras ir Jūsų įstaiga pasirašys dvišalę kostiumų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo sutartį. Klausimais dėl kostiumų komplektavimo, gamybos galite kreiptis į Centro tautinio kostiumo specialistę Danutę Keturakienę, tel.: (8 5) 262 9569, 8 610 00 282, el. p. kostiumas@lnkc.lt, dėl gamybos administravimo, dokumentų tvarkymo – į Sandrą Stalnionytę, tel. (8 5) 261 2553, 8 674 36 197, el. p. sandra.stalnionyte@lnkc.lt.

Pasigaminę ar įsigiję kostiumus, per 15 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki š. m. lapkričio 1 d., turite pateikti  Centrui patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas:

- perdavimo–priėmimo aktą iš paslaugų teikėjo su Kostiumo dalių sąrašu;

- sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) kopiją (-as) už visas – paties Dalinio finansavimo gavėjo  ir kultūros ministro patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų dalinio finansavimo lėšas – patirtas išlaidas;

- dokumentą, patvirtinantį, kad iš Pareiškėjo ar kito juridinio ar fizinio asmens skirtų lėšų buvo apmokėta ne mažiau kaip 50 proc. Kostiumų pagaminimo ar įsigijimo išlaidų.

Pateikus minėtų dokumentų kopijas dalinio finansavimo lėšos bus pervedamos į gavėjo sąskaitą per 30 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. Nepateikus išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki einamųjų metų lapkričio 1 d. ar pateikus netinkamus dokumentus, lėšos nebus pervedamos. Kadangi visas kostiumų gamybos ir įsigijimo procedūras turime atlikti per šiuos, 2019-uosius,  metus, labai prašome nedelsiant imtis reikiamų veiksmų.

Tikimės sklandaus ir geranoriško bendradarbiavimo.

Priedai:

Kostiumo dalinio finansavimo sutartis 2019-09-05 (šablonas).

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-460 (Aprašas) „Dėl Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-490 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“.