LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Veiklos sritys

 

Pagrindinės Lietuvos nacionalinio kultūros centro veiklos sritys – etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, dainų švenčių ir mėgėjų meno tradicijų išsaugojimas ir plėtojimas, skatinant visuomenės kultūrinę ir kūrybinę raišką,  lietuvių tradicinės kultūros puoselėjimas pasaulio lietuvių bendruomenėse, kvalifikacijos kėlimas.

LNKC veiklos tikslai:

įgyvendinti valstybės politiką regionų, etninės kultūros, mėgėjų meno, tradicijų tęstinumo ir plėtros, Lietuvos visuomenės ir pasaulio lietuvių kūrybiškumo, kultūrinės raiškos srityse, rūpintis nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimu, gaivinimu ir tęstinumu;

saugoti ir plėtoti Dainų ir šokių švenčių tradiciją;

rūpintis etninės kultūros, mėgėjų meno, kultūros centrų specialistų kvalifikacija;

ugdyti visuomenės suvokimą apie etninę kultūrą, mėgėjų meninę veiklą, kūrybiškumo reikšmę vaikų ir jaunimo ugdymui, žmonių gyvenimo kokybei, padėti pasaulio lietuvių bendruomenėms saugoti savo kultūrinį tapatumą.

LNKC vykdo šias funkcijas:

teikia metodinę pagalbą ir kultūros ir švietimo įstaigų mėgėjų meno kolektyvams, užsienyje veikiantiems lietuvių bendruomenių kolektyvams, jų vadovams, kultūros centrams;

rūpinasi regionų, kraštų kultūros ir meno šakų savitumo išsaugojimu, remia etninių ir mėgėjų kultūros institucijų (valstybinių ir nevalstybinių), kolektyvų, asmenų veiklą, padeda organizuoti įvairius renginius, renka, tiria ir skelbia etninės kultūros (tautodailės, tautinio kostiumo, muzikinio ir choreografinio folkloro, papročių, liaudies medicinos) paveldą (daugiausia nematerialųjį), rengia ekspedicijas, fiksuoja ir analizuoja mėgėjų kūrybos istorijos raidą, šiuolaikinę raišką, gaivina ir skleidžia įvairias liaudies kultūros formas, skatina ir propaguoja šalies mėgėjų kūrybos vertingiausių tradicijų tęstinumą, naujas jų kultūros raiškos formas;

rengia šalies, regioninius teorinius, praktinius seminarus, kursus, skaito paskaitas, nagrinėja kitų valstybių mėgėjų kultūros raišką ir patirtį, skatina meno kolektyvų, specialistų bendradarbiavimą, dalyvavimą įvairiose tarptautinėse institucijose ir judėjimuose;

įgyvendina, formuoja bei administruoja Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos politiką, tvarko Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.