Dainų diena 2018
Liaudies kultūra 1988 - 2003 Bibliografinė rodyklė

LIAUDIES KULTŪRA 1988 - 2003 Bibliografinė rodyklė

 

Sudarytoja ir atsakingoji redaktorė Dalia RASTENIENĖ

Sudarytojos: Rima NAVICKAITĖ, Audronė VAIČIULYTĖ


 

TURINYS

PRATARMĖ

CIVILIZACIJA. KULTŪRA.

LIETUVOS KULTŪRA

Kultūros darbuotojų kongresai, konferencijos, seminarai

Muziejai

ŽENKLAI IR SIMBOLIAI

BIBLIOGRAFIJA

SPAUDA

Apie žurnalą „Liaudies kultūra”

Recenzijos

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA.

RELIGIJA

NEKRIKŠČIONIŠKOSIOS RELIGIJOS

Senoji lietuvių religija

Recenzijos

VISUOMENĖS MOKSLAI

ŠVIETIMAS. MOKYMAS. LAISVALAIKIS.

ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA.

Suvažiavimai. Konferencijos.

LIETUVOS ETNOLOGIJA

Recenzijos

DRABUŽIAI

Tautiniai drabužiai

GIMIMAS. KRIKŠTAS.

Recenzijos

VESTUVIŲ PAPROČIAI

Recenzijos

VALGIS

LAIDOJIMO APEIGOS IR PAPROČIAI

LIAUDIES ŠVENTĖS

VERSLAI

TAUTOSAKA (FOLKLORAS)

LIETUVIŲ TAUTOSAKA

Recenzijos

MITOLOGIJA

BALTŲ MITOLOGIJA

Recenzijos

PASAKOS. SAKMĖS.

VAIKŲ TAUTOSAKA. MĮSLĖS.

LIAUDIES KŪRYBA. (ŽMONĖS PASAKOJA).

LIAUDIES DAINOS

Recenzijos

TIKĖJIMAI IR PAPROČIAI

Recenzijos

KALENDORINĖS ŠVENTĖS

Joninės (Rasos)

Užgavėnės

Velykų papročiai

Vėlinės

Kalėdos

Recenzijos

PRIETARAI

ASTRONOMIJA

ANTROPOLOGIJA

LIAUDIES MEDICINA

MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI.

MĖGĖJŲ MENAS

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS

Recenzijos

LIAUDIES MENININKAI

URBANISTIKA

ARCHITEKTŪRA

Recenzijos

BAŽNYČIŲ ARCHITEKTŪRA

MUZIKA

LIETUVOS MUZIKA

Recenzijos

DAINŲ ŠVENTĖS

FOLKLORO FESTIVALIAI

LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKA

Recenzijos

LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTAI

Apie kankles

APIE FOLKLORO ANSAMBLIUS

CHORAI

Recenzijos

TEATRAS

MĖGĖJŲ TEATRAS

CHOREOGRAFIJA

Recenzijos

KALBOTYRA

GROŽINĖ LITERATŪRA

Recenzijos

LITERATŪROS MOKSLAS

ARCHEOLOGIJA

Recenzijos

KRAŠTOTYRA

Recenzijos

ISTORIJA

LIETUVOS ISTORIJA

LIETUVOS PRIEŠISTORĖ

LIETUVOS TAUTINĖS MAŽUMOS

PERSONALIJOS

APIE PROF. N. VĖLIŲ

Recenzijos

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

AB, C, Č, D, EĖ, F, G, H, IJ, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, UV, ZŽ

 


 

PRATARMĖ

Rodyklėje aprašytos 1988 – 2003 metų , t.y. nuo pat žurnalo įsteigimo per penkiolika metų „Liaudies kultūroje” paskelbtos publikacijos. Aprašai suskirstyti pagal dešimtainę klasifikaciją, skyrių viduje – abėcėlės tvarka. Recenzijos pateiktos skyrių pabaigoje pagal recenzentų pavardes. Sisteminant rodyklę atsižvelgta į žurnalo specifiką. Leidinio pabaigoje – asmenvardžių rodyklė. Projektą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

FOREWORD

This  index’s  descriptions  for  the  period  1988  to  2003  is  the  first informative edition on Liaudies kultūra magazine’s 15 years’ publications, since its inception. The descriptions are grouped according to decimal classification; within divisions – in alphabetical order. Reviews arranged according to the names of reviewers are given at the end of the divisions. In systematizing the index magazine’s specific character has been taken into account. The index of persons’ proper names is presented at the end of the publication. The  project  has  been  sustained  by  the  Ministry  of  Culture  of  the Republic of Lithuania.

 

CIVILIZACIJA. KULTŪRA.

1. Andrijauskas, Antanas

Kultūrinio polilogo paieškos šiuolaikiniame pasaulyje : [apie skirtingų kultūrinių

tradicijų sąveikas]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 3, p. 10-13.

2. Andrijauskas, Antanas

Pasaulinės metacivilizacijos saulėteky : [pokalbis] / kalbėjosi Dalia Rastenienė. -

Portr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 4-9.

3. Astrauskas, Rimantas

Tradicinė kultūra ir turizmas politinių konfliktų fone [apie 1998-09-22-27 Nikosijoje

vykusią VII Europos konferenciją „Liaudies kultūra ir turizmas”] // Liaudies kultūra.

- 1999, Nr. 1, p. 47-50.

4. Bradūnaitė-Aglinskienė, Elena

O kaip Amerikoje? : [pokalbis] / kalbėjosi Giedrė Kvieskienė // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 3, p. 34-35.

5. Brazauskas, Arūnas

Šventybės skliautas skersas : [apie reiškinį, vadinamą New Age]. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 1-5.

6. Chatterji, Suniti K.

Baltai ir arijai. / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas // Liaudies kultūra. - 1997,

Nr. 1, p.67-68.

7. Cleary, Thomas

Japonija ir krikščionybė: dorovinė kryžkelė / iš anglų k. vertė Eduardas Navickas

// Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 73-81.

8. Coomaraswamy, Ananda K.

Kas yra civilizacija ? : [apie idealios visuomenės sąrangą, tikrosios civilizacijos ir

visuomenės modelį] / iš anglų k. vertė Audrius Beinorius // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 2, p. 54-58.

9. Corbin, Henry

Septynių kešvarų žemė : [apie žemės įsivaizdavimą senovės Irane] / iš anglų k.

vertė Dainius Razauskas // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 58-62.

10. Čepaitienė, Auksuolė; Paukštytė, Rasa

Kongresas  Italijoje  :  [apie  Florencijoje  vykusį  kongresą  „Biodemografija  ir

žmonijos evoliucija”] // Liaudies kultūra. - 1995, Nr.5, p. 60-61.

11. Donskis, Leonidas

Centro ir periferijos kilmė bei prasmė: regionas, oikumena, pasaulinis miestas //

Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 23-25.

12. Donskis, Leonidas

Kaip deguonis - diskusijų ir polemikos erdvė [L. Donskis apie Amerikos ir pasaulio

kultūros mokslus vis palygindamas su Lietuva, pokalbis] / kalbėjosi Dalia Rastenienė

// Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 1-7.

13. Donskis, Leonidas

Mito ir istorijos sandūra Vakarų miesto civilizacijoje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 2, p. 29-30.

14. Gaál, Károly

Gamyba ir kaimo kultūra / iš vokiečių k. vertė Laura Piškinaitė-Kazlauskienė //

Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 37-42.

15. Geertruyen, Godelieve Van

Atkerėti demonai, tautos be istorijos: afrikiečių įvaizdžių kaita Vakarų sąmonėje

/ iš pranc. k. vertė Rasa Čepaitienė // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 5, p.65-72.

16. Gylikienė, Vitalija

Visuomeninis kultūrinis gyvenimas Prancūzijoje // Liaudies kultūra. Metodika ir

praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 30-31.

17. Gromov, Urvė; Briedė, Ainė; Imbrasienė, Birutė

Kai pradėjome mąstyti… : [pokalbis apie praeities kultūros vertybes, būdus jas

išsaugoti] / kalbėjosi Danutė Skersytė // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

gegužė-birželis, p. 28-29.

18. Guenon, Rene

Tamsos amžius : [apie esminius pastarojo šimtmečio Vakarų civilizacijos požymius] /

įvadas ir vertimas iš anglų k. Audriaus Beinoriaus // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p. 56-61.

19. Hall, Edward T.

Proksemija tarp kultūrų: vokiečiai, anglai ir prancūzai / iš anglų k. vertė Dainius

Razauskas // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p.65-71.

20. Hall, Edward T.

Proksemija tarp kultūrų: japonai ir arabų pasaulis / iš anglų k. vertė Dainius

Razauskas // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 70-75.

21. Kodžima, Ryo

Apie Japoniją - blaiviai ir iš pirmų lūpų : [pokalbis] / kalbėjosi Dalia Rastenienė ir

Auksuolė Čepaitienė; iš anglų k. vertė Gražina Cijūnėlytė // Liaudies kultūra. - 1994,

Nr. 4, p. 48-52.

22. Kodžima, Ryo

Pirmieji japonų apsilankymai Lietuvoje / iš anglų k. vertė Gražina Cijūnėlytė. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 52-56.

23. Korkiško, Elena

VDR: kultūros politika, kasdieninis darbas: [pokalbis] / kalbėjosi Dalia Rastenienė

// Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 26-27.

24. Krukauskienė, Eugenija

Baltarusijos  ir  Karaliaučiaus  srities  lietuvių  istorinis  ir  kultūrinis  tapatumas

(sociologinis aspektas). - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 21-24.

25. Kulvietis-Suarezas, Aleksas Eugenijus

Kada laisvė įkvepia mylėti // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 68.

26. Leščinskas, Vytautas

Estija: susigrąžinti savitumą : [apie respublikos kultūrinį gyvenimą] // Liaudies

kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 26-27.

27. Nasr, Seyyed Hossein

Kas yra tradicija : [tradicijos samprata Rytų ir Vakarų kultūrų sankirtos konktekste] /

iš anglų k. vertė Audrius Beinorius. - Pastabos // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 51-60.

28. Poškaitė, Loreta

Harmonijos (he) samprata kinų tradicinėje kultūroje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1999, Nr. 4, p. 37-43.

29. Račius, Egdūnas

Salmanas Rushdie „civilizacijų konflikto” teorijos požiūriu. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 5, p.67-71.

30. Seibutis, Kazimieras

Numen kaip sakralinis tekstas: mama yonirapsvantah samudre (Devîsūktam 7

šloka) : [pranešimas skaitytas konferencijoje „Sakralumo problema kultūroje” Vilniuje

1996-10-15-16] // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 22-23.

31. Skrodenis, Stasys

Baltijos tautos : [apie karelų tautos kultūrą] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 36.

32. Vidūnas, Vytis

Sakralinė kalba Rig Vedos himnuose : [pagal pranešimą, skaitytą konferencijoje

„Sakralumo problema kultūroje” Vilniuje 1996 m. spalio 16 d.] // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 1, p. 19-21.

33. Villarubia, Pablo

Paskutiniųjų guaranių magija : [apie pokalbį su Pietryčių Brazilijos indėnų rezervate

gyvenančiu guaranių šamanu Nhimot Sadju] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 57-59.

34. Worsley, Peter

Johnas Frumas: tūkstantmečio judėjimas Tanoje, Naujuosiuose Hebriduose [JAV]

/ iš anglų k. vertė Dainius Razauskas // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 65-66.

LIETUVOS KULTŪRA

35. Ambrazevičius, Rytis

Folklorinis judėjimas ir etninė kultūra Lietuvoje // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6,

p. 6.

36. Andrikonytė, Asta

Šilutėje : [apie kultūrinę veiklą] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

rugsėjis-spalis, p. 31.

37. Antanaitis, Kazimieras

Nauja ir sena - vienam tikslui : [apie kultūros darbuotojų tobulinimą] // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 9-10.

38. Berenis, Vytautas

Dvaras ir tautinė kultūra. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 26-27.

39. Bėkšta, Arūnas

Apie kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą : [komentaras] // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 41-42.

40. Biržinytė, Regina

Gimti Užventyje : [apie kultūrinę veiklą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika

ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 9-11.

41. Biržinytė, Regina

Kelmėje : [apie kultūrinę veiklą] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

rugsėjis-spalis, p. 31-32.

42. Burkšaitienė, Laima

Liaudies dainų seklyčioj [su liaudies dainų leidinių parengėja, etnomuzikologijos

dėstytoja kalbėjosi Liudvikas Giedraitis]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 1-7.

43. Daujotytė, Viktorija

Sveikinuosi su jumis šią stebuklo valandą… : kalba, pasakyta Lietuvių etninės

kultūros d-jos suvažiavime 1999-11-13 // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 1-2.

44. Daujotytė, Viktorija

Ženklo gelmė : [pokalbis su Nacionalinės premijos laureate prof. V. Daujotyte

apie liet. kultūrą] / kalbėjosi Julija Žilinskaitė // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 1-2.

45. Dineika, V.; Devinduonis R.; Paulikaitė, S. ir kt.

Ar taps Vilnius ekopoliu? : [pokalbis] / parengė Algirdas Nomeika // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 36-37.

46. Donskis, Leonidas

Klaipėda kaip dvasinio gyvenimo forma // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 22-24.

47. Dovydėnienė, Roma

Valstybinės kultūros politikos aspektai Lietuvai stojant į Europos Sąjungą : LR

kultūros  ministrės  pranešimas,  skaitytas  2003-04-09  Lietuvos  kultūros  kongreso

surengtoje konferencijoje „Valstybinė kultūros politika Lietuvai stojant į Europos

Sąjungą”, kuri vyko Lietuvos Seimo rūmuose] // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 3-6.

48. Elertienė, Bronė

Masonai ir Klaipėda : [apie masonų ložę, veikusią Klaipėdoje 1776-1939 m.].-

Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 4, p. 25-29.

49. Gaidamavičienė, Irena

Kultūrinė atmintis ir kūrybinė vaizduotė // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 1-3.

50. Grigas, Romualdas

Archetipinė kultūra, bolševizmas ir mes // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 6-7.

51. Grigas, Romualdas

Globalizacija ir lietuvių tautos saviteigos kultūra: santykio trajektorijos. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 1-11.

52. Grigas, Romualdas

Tarp savęs ir pasaulio [apie lietuvių tautos būklę ir plėtrą kalbėjosi Liudvikas

Giedraitis] // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 1-7.

53. Kairys, Algirdas; Virkutis, Ramūnas

Esmė  :  [fotoreportažas  iš  Sąjūdžio  inspiruotų  renginių]  //  Liaudies  kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 16-17.

54. Kavaliauskas, Stanislovas

Sunki šventė - būti : [pokalbis apie folklorinę veiklą, renginius] / kalbino Liudvikas

Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 1-5.

55. Kelmickaitė, Zita

… ir folkloras : [pokalbis] / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. -

1992, Nr. 3, p. 1-3.

56. Klimas, Rimantas

Sužeistas tautiškumas : [pokalbis su Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininku]

/ kalbėjosi Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 1-4.

57. Kriščiūnienė, Inga

Etnokultūros informacijos ir veikimo erdvė / kalbėjosi ir parengė Juozas Šorys. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 67-71.

58. Kučėnienė, Dalia

… norėtume būti jums langu į pasaulį : [pokalbis su JAV lietuvių bendruomenės

Krašto valdybos Kultūros tarybos pirmininke] / kalbėjosi Dalia Rastenienė. - Portr. //

Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 1-2.

59. Kultūra ir ideologija : [pokalbis apie kultūros ir ideologijos santykį, kultūrinio

švietimo įstaigų galimybes; kalbėjosi: Algirdas Gaižutis, Juozas Mikutavičius, Arvydas

Juozaitis ir kt.] / parengė Giedrė Kvieskienė // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika.

- 1988, [Nr. 3], p. 1-2.

60.  Kultūros  namai  šiandien  ir  rytoj  :  [pokalbis,  dalyvavo  J.  Mikutavičius,  D.

Malakauskienė, L. Matulis ir kt.] / parengė Dalia Rastenienė // Kultūrinis švietimas.

Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 15-18.

61. Kuolys, Darius

Kaip išvengti kultūros paradoksų? : [interviu su kultūros ir švietimo ministru] /

kalbėjosi Dalia Rastenienė // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 1-2.

62. Kuprevičius, Giedrius; Gerulaitis, Viktoras; Lukšas, Gytis ir kt.

Tautos kultūra - samprata ir problemos : [pokalbis] / parengė Giedrė Kvieskienė

// Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p.1-4.

63. Kuzmickas, Bronislovas

Tautiškumo lopšy : [pokalbis apie tautiškumo būklę Lietuvoje] / kalbėjosi Liudvikas

Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 5, p. 1-3.

64. Kvieskienė, Giedrė

Atviras laiškas kultūros darbuotojams : [dėl kultūros darbuotojų kvalifikacijos

kėlimo] // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 29.

65. Lasinskienė, Audronė

Jaukūs ir svetingi : [apie respublikinę kultūros namų interjero, eksterjero ir aplinkos

apžiūrą]. - Iliustr. // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 14-15.

66. Laučienė, Birutė

Kretingoje : [apie kultūrinę veiklą] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, rugsėjis-spalis, p. 30.

67. Linionienė, Nijolė

Gandralizdžio kėlimas : [apie Šunskų kaimo kultūros namų veiklą, direktorė Lionė

Gadeikienė]. - Portr. // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 6-7.

68. Lungienė, Nida; Kaukienė, Audronė; Svidinskas, Algirdas ir kt.

Šventas yra tas laikas… : [pokalbis su Lietuvos regionų folklorininkais ir folkloro

tyrinėtojais] / kalbėjosi Aušra Kavaliauskienė // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 1-7.

69. Malinauskas, Jonas; Tiškutė, Kristina; Ciplijauskas, Andrius ir kt.

Tapatumo atminimai : [apie lietuviškų suvenyrų kūrimą, gamybą ir funkcionalumą]

/ kalbėjosi Juozas Šorys. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 1-9.

70. Maniukaitė, Gražina

Kultūra ir blaivybė: gyvenimo prasmė // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, gegužė-birželis, p. 24-26.

71. Markevičienė, Jūratė

Didžiojo anonimo šešėlyje : [pokalbis apie miestų kultūros tyrinėjimą] / kalbėjosi

Dalia Rastenienė // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 25-26.

72. Martinaitis, Marcelijus

Amžinybės  tauta  :  [pokalbis  1991  m.  sausio  įvykiams  apmąstyti]  /  kalbėjosi

Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 1-3.

73. Martišienė, Janina; Malakauskienė, Danutė; Blaževičius, Petras ir kt.

Metams pasibaigus : [pokalbis apie kultūrinį atgimimą]. - Portr. // Liaudies kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 15, 18-19.

74. Mikutavičius, Juozas; Daunys, Stasys; Vėlius, Norbertas ir kt.

Palikimo reikšmė dabartinei kultūrai : [pokalbis apie liaudies kūrybos sritis] /

parengė Danutė Skersytė // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-

balandis, p. 5-6.

75. Mukienė, Danutė

Tarp rusėjimo ir anglėjimo: kaip išlaikyti žemaitiškumą? : [pokalbis regioninės

etnokultūrinės veiklos klausimais] / kalbėjosi Juozas Šorys. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 2002, Nr. 4, p.76-81.

76. Nauji kasmetinių premijų nuostatai : [informacija apie naujus LTSR kultūros m-

jos B. Dauguviečio, S. Šimkaus, J. Švedo, P. Galaunės kasmetinių premijų nuostatus] //

Liaudies kultūra. - 1990. - Nr. 1, p. 49.

77. Nauji vardai : [kolektyvai, kuriems suteikti liaudies kolektyvų vardai] // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 7.

78. Nausutytė, Teresė

Gyvenimo  ritmu  :  [apie  Respublikinių  profsąjungos  rūmų  veiklą]  //  Liaudies

kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 19-21.

79. Nausutytė, Teresė

Rekomendacijos be teorijos? : [apie MMKC Mokslo skyriaus surengtą diskusiją

kultūros tyrimo problemoms nagrinėti] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, sausis-vasaris, p. 33.

80. Nausutytė, Teresė

Vedėjos šiokiadieniai : [apie Zarasų rajono kultūros skyriaus vedėją Rimą Vitaitę].

- Portr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 13-15.

81. Ozolas, Romualdas

Lietuvių etnosas ir tautinės kultūros politika atkurtoje Lietuvos Respublikoje:

pranešimas, skaitytas konferencijoje „Etninė kultūra atkurtoje LR: pakilimas ar nuosmukis”

Mokytojų namuose Vilniuje 1996 sausio 26 d. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 2, p. 1-2.

82. Ozolas, Romualdas

Tauta kryžkelėje : [apie Lietuvos nacionalinį identitetą] // Liaudies kultūra. - 2002,

Nr. 6, p. 1-2.

83. Paulavičiūtė, Angelė

Jonaviečių „Vilkolakis” : [apie klubą] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, liepa-rugpjūtis, p. 32.

84. Paveldėjome.

 Ką paliksime : [diskusija, dalyvavo: E. Misiulis, Č. Kudaba, J. Glemža, R. Ozolas ir kt.] / parengė Liliana Kaušakytė, Teresė Nausutytė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 5-8.

85. Poderys, Romas

Ne vien pasilinksminimas: keletas pastabų apie jaunimo klubų veiklą Kauno rajone.

- Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 26-27.

86. Poškaitis, Kazys

Australija, Adelaidė, 1988-ieji : [apie XV Australijos lietuvių dienų renginius] //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 27-28.

87. Račkauskas, Kazimieras; Kaušakytė, Liliana

Visuotinė kultūros akcija „Veidu į paminklus” // Liaudies kultūra. Metodika ir

praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 30-31.

88. Rapoportas, Sergejus

Kultūra  ir  blaivybė:  problema  mūsų  akimis  //  Liaudies  kultūra.  Metodika  ir

praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 22-23.

89. Rastenienė, Dalia

Lietuvos liaudies kultūros centrui - 60. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 64-65.

90. Rastenienė, Dalia

Švyturių belaukiant : [apie pokalbį kadrų rengimo gerinimo klausimais] // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 4-5.

91. Remeikienė, Irena

Lietuvai reikalinga nacionalinė filmoteka // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 11.

92. Rimavičius, Vytautas

Klaipėdos rajone : [apie kultūrinę veiklą] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika.

- 1989, rugsėjis-spalis, p. 30.

93. Sauka, Donatas

Dūdelės ieškojimas : [pokalbis] / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis. - Portr. // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 2-4.

94. Seliukaitė, Irena; Aleknavičienė, Jurgita; Šidlauskas, Aleksandras

Kultūros centrai - visuomenės pokyčių barometras / pokalbį vedė Juozas Šorys. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 81-87.

95. Seliukaitė, Irena; Šatkauskienė, Vida

Registro  sutiktuvės  :  [pokalbis  apie  „Tradicinės  kultūros  vertybių  registrą”]  /

kalbėjosi Juozas Šorys. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 1-8.

96. Stankuvienė, Rūta; Pranienė, Joana; Martinaitis, Albertas

Šiaulių  šlamesiai  :  [pokalbis  apie  etnokultūrinę  veiklą]  /  parengė  Liudvikas

Giedraitis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 64-71.

97. Steponavičius, Zbignevas; Povilaitis, Vytautas; Jurnienė, Dalia ir kt.

Mes - už savarankiškumą : [diskusija Kauno rajone] / parengė Janina Danielienė

// Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 4-6.

98. Stepukonis, Aivaras

Kultūra  ir  komercija:  trys  samprotavimai,  į  kuriuos  reikėtų  atkreipti  dėmesį,

derinant valstybinių ir nevalstybinių kultūros įstaigų tarpusavio strategijas // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 5, p. 8-9.

99. Stoškus, Krescencijus

Apie liaudies kultūrą ir kai kuriuos dabartinės kultūros reiškinius : [pokalbis] /

kalbėjosi Dalia Rastenienė // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 16-18.

100. Stoškus, Krescencijus

Palikimo reikšmė dabartinei kultūrai // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, sausis-vasaris, p. 5-6.

101. Stoškus, Krescencijus; Jackūnas, Žibartas; Vyšniauskaitė, Angelė ir kt.

Tautinė kultūra - samprata ir problemos : [pokalbis] / parengė Giedrė Kvieskienė

// Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 8-10.

102. Stundžienė, Bronė; Laurinkienė, Nijolė

Tautosakos aruode : [apie tautosakininkų darbus] / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis.

- Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 1-6.

103. Surginienė, Lidija

Kai  kas  apie  pertvarkymą  ir  persitvarkymą  :  [apie  klubinių  įstaigų  veiklą]  //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 19-20.

104. Šatkauskienė, Vida

Etninės  kultūros  organizacinės  formos  šiandien  :  [pranešimas,  skaitytas

konferencijoje „Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje: pakilimas ar nuo-

smukis” Vilniuje 1996-01-26-27] // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 4-8.

105. Šatkauskienė, Vida; Bareikytė-Nakienė, Austė; Vyčinas, Evaldas ir kt.

Muzikinio  folkloro  perkūrimas  -  galimybė  ar  pražanga  /  diskusijos  medžiagą

parengė Juozas Šorys // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 6-17.

106. Šidlauskas, Aleksandras; Juškevičienė, Ona; Žaldokaitė, Janina ir kt.

Metodininko priedermės ir galimybės : [pokalbis MMKC apie tautinės kultūros

atgimimą] / parengė Teresė Nausutytė // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

rugsėjis-spalis, p. 10-12.

107. Šiuolaikinė Lietuvos kultūros įstaigų veikla : Nuostata : [priimta 1988 m. LTSR

Kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto ir MMKC darbuotojų susirinkimuose] //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 1-2.

108. Šorys, Juozas

Ar gyvybingos lietuviškosios tradicijos?: Apžiūrai konkursui „Tradicija šiandien”

pasibaigus. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 4, p. 62-70.

109. Šorys, Juozas

Makt duoną ir kultūrą?: Lietuvos kultūros centrų asociacijos seminaro Kėdainiuose

(2003 m. rugsėjo 23 d.) inspiruoti pastebėjimai // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 5, p. 73-77.

110. Šorys, Juozas

Nuo kultūrnamių diskotekų prie kaimo seklyčių etnokultūros // Liaudies kultūra.

- 2000, Nr. 2, p. 69-73.

111. Trinkūnienė, Inija

Kultūra ir blaivybė : [kas lemia blaivybės nuostatas; šeimos šventės ir papročiai;

referentinės grupės vaidmuo] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, liepa-

rugpjūtis, p. 24-26.

112. Triponis, Saulius

Kaip tapti kultūros rūpintoju? : [apie kultūros įstaigų sistemos perorganizavimą]

// Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 2-4.

113. Tureikytė, Danutė

Kultūra ir blaivybė: ekspertų nuomonė // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika.

- 1989, kovas-balandis, p. 23-25.

114. Umbrasas, Vytautas

Tautinei pasaulėjautai suprasti // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 37.

115. Urbanavičienė, Dalia

Folkloro archyvų problemos ir galimi jų sprendimo būdai : [pranešimas, skaitytas

konferencijoje „Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje: pakilimas ar nuo-

smukis?” Vilniuje 1996-01-26-27] // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p. 12-14.

116. Valantiejus, Algimantas

Pasitikėjimo klausimas ir socialinių teorijų labirintai. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1993, Nr. 5, p. 4-8.

117. Vasiliauskas, Kazimieras

Dvasingumo stoka : [pokalbis] / kalbėjosi Teresė Nausutytė // Liaudies kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 1-2.

118. Vėlius, Norbertas

Etninės kultūros prioritetas // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 2-3.

119. Vilkaitė, Dainė

Ne Rolando giesmė : [laiškas] // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 71.

120. Vyčinas, Evaldas

Folkloro orbitoj : [pokalbis] / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. -

1993, Nr. 2, p. 12-14.

121. Vyžintas, Arūnas; Patackas, Algirdas

Tautinės kultūros perspektyvos : [pokalbis]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990,

Nr. 3, p. 26-27.

122. Volskytė, Vaidilutė

Ką jam sako rugių laukas? : [apie kaimo kultūrą] // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 38.

123. Vosyliūtė, Anelė

Kultūra ir blaivybė: rekreacija // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

rugsėjis-spalis, p. 26-27.

124. Zelbienė, Bronė

Kaip mes dirbame, ką mes mąstome : [apie Meškuičių kultūros namų veiklą] //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 22.

125. Žabaitė, Danutė

Pakeliui  į  savarankiškumą  :  [apie  profsąjungų  klubines  įstaigas]  //  Kultūrinis

švietimas, Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 3-4.

126. Žakaitis, Povilas

Kelias į miestą : [apie urbanizacijos antropologines ir psichologines pasekmes]. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 25-28.

127. Žilėnas, Algimantas

Zarasų kraštas : [apie Lietuvos kultūros fondo Zarasų tarybos veiklą] // Liaudies

kultūra. -1990, Nr. 5-6, p.38-39.

Kultūros darbuotojų kongresai, konferencijos, seminarai

128.  Atviras laiškas-kreipimasis į Lietuvos kultūros darbuotojus : [Respublikinio

kultūros darbuotojų seminaro-konferencijos dalyvių kreipimasis, Nida, 1988-09-08] //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 1.

129. Giedraitis, Liudvikas

Lyčių  evangelijos  smiltys  :  [apie  1999-01-20-21  vykusią  konferenciją  „Lyčių

samprata tradicinėje kultūroje”] // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 53-58.

130. Giedraitis, Liudvikas

Po skudučių amžiaus : Lietuvos kultūros kongresas : [apie masinę kultūrą ir tautinę

savimonę] // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 7-8.

131. Giedraitis, Liudvikas

Sėlių sielos žaltvykslėm : [apie Sėlių kultūros dienas Zarasuose 2001-08-10-12] //

Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 49-52.

132. Kultūra ir vertybės : [pranešėjai Skirmantas Jankauskas, Aloyzas Varanavičius,

Vylius Leonavičius, Edmundas Krakauskas, Laima Gavrilenkienė, Vygandas Vareikis]

/ perspaudinta iš „Kultūra ir vertybės: respublikinės mokslinės konferencijos „Dvasinės

vertybės kultūros struktūroje” pranešimų tezės. - Vilnius, 1989-04-12 // Liaudies kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, rugsėjis-spalis, p. 1-4.

133. Kvieskienė, Giedrė

Rokiškio jaunimo forumas : [apie forumą „Jaunimas. Kultūra. Laisvalaikis”] //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 33.

134. Lietuvos kultūros kongresas: iš sekcijų darbo. Apžvalgos : [įžanga] // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 2.

135. Matulevičienė, Saulė

Lietuva  yra  Europoje:  Lietuvos  kultūros  kongresas  :  [apie  Lietuvos  kultūros

vesternizaciją] // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 8-10.

136. Miestas ir žmogus : [apie 3-ąją mokslinę konferenciją „Miestas ir žmogus”, vykusią

1991-ųjų rudenį Klaipėdoje // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 22.

137. Nausutytė, Teresė

Be poezijos: Lietuvos Kultūros kongresas : [apie kultūros savivaldą] // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 10-11.

138. Rastenienė, Dalia

Kai kultūros žmonės panašūs į nesutariančias senovės gentis… : [apie konferenciją

„Valstybinė  kultūros  politika  Lietuvai  stojant  į  Europos  Sąjungą”,  2003-04-09]  //

Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 1-3.

139. Skruibytė, Alma; Skersytė, Danutė

Siekti  vienybės:  Lietuvos  kultūros  kongresas  :  [Baltų  kultūros  problemos]  //

Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 3-4.

140. Vyšniauskaitė, Angelė

Tradicinė kultūra ir dabartis: Lietuvos kultūros kongresas // Liaudies kultūra. -

1990, Nr. 5-6, p.1-2.

Muziejai

141. Gečas, Steponas

Muziejus prasidėjo nuo kelio rodyklės : [Vyto Burinsko kolekcija apie Darių ir

Girėną ir „Lituanikos” skrydį] // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 40-41.

142. Kanarskas, Julius

Kretingos muziejaus istorija. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 50-55.

143. Kargaudienė, Aušra

Norvegijos muziejuose. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 52-53.

144. Keršytė, Nastasija

Baublio muziejus. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 28-31.

145. Keršytė, Nastasija

Iš Lietuvos kraštotyros ir muziejininkystės istorijos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1992, Nr. 5, p. 28-30.

146. Keršytė, Nastasija

Muziejus tarpukario Lietuvoje // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 41-43.

147. Keršytė, Nastasija

Tautos muziejaus samprata nepriklausoje Lietuvoje // Liaudies kultūra. - 1991,

Nr. 5, p. 19-21.

148. Milius, Vacys

Vaizdai iš eksponatų rinkimo Lietuvos nacionaliniam muziejui // Liaudies kultūra.

- 2000, Nr. 2, p. 78-79.

149. Zulonas, Kazimieras

Profesoriaus Povilo Matulionio muziejus // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 37.

150. Žostautaitė, Petronėlė

Á pagalbą Tilžės lietuvių nameliui // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 21.

ŽENKLAI IR SIMBOLIAI

151. Balsys, Rimantas

Laivo simbolika pamario krašto dainose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003,

Nr. 1, p. 26-35. - Žr. Liaudies dainos.

152. Bliujienė, Audronė

Universalusis  svastikos  simbolis  baltų  archeologinėje  medžiagoje  //  Liaudies

kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 16-24. - Žr. Archeologija.

153. Canetti, Elias

Masiniai tautų simboliai / iš vokiečių k. vertė Austėja Merkevičiūtė // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 66-69.

154. Dziarnovičius, Alegas; Kviatkouskaja, Ala

„Svastika” kaip kosmologinis simbolis ir etninis požymis / iš baltarusių k. vertė

Dainius Razauskas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 49-52.

155. Guénon, Rene

Centro idėja senovės tradicijose : [apie „Pasaulio centro” simbolius] / iš anglų k.

vertė Dainius Razauskas // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 63-66.

156. Guénon, Rene

Šventoji širdis ir Gralio taurės legenda / iš anglų k. vertė Audrius Beinorius //

Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 56-58.

157. Kavaliauskienė, Aušra

Žalios spalvos simbolika lietuvių liaudies pasaulėžiūroje. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 8-23. - Žr. Lietuvių tautosaka; Mitologija; Lietuvių liaudies

menas; Tikėjimai ir papročiai.

158. Kynas, Arūnas

Krikščioniškų ženklų ir simbolių atsiradimo Lietuvoje XIII-XIV a. prielaidos //

Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 45-48.

159. Kynas, Arūnas

Krikščioniškų ženklų tipologija ir paplitimo arealas Lietuvoje XIV-XX amžiuje. -

Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 35-45.

160. Kursite, Janina

Kertės (kampo) simbolinė reikšmė latvių tautosakoje / iš latvių k. vertė Rūta

Muktupāvela. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 44-48. - Žr. Tautosaka

(folkloras).

161. Kursite, Janîna

Žalčio simbolika latvių poetės Aspazijos (1865-1943) dramoje „Žalčio nuotaka”.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 36-38.

162. Lings, Martin

Dangaus šviesulių simbolika / iš anglų k. vertė Rožės Dainius. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 6-13.

163. Merkienė, Regina

Lietuvos augalai XX a. simbolikoje: sistemos paieškos. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 22-24.

164. Mičiulis, Andris

Apie senovės latvių simbolinį raštą ir pasaulėjautą // Liaudies kultūra. - 1991, Nr.

1, p. 10-11.

165. Počiulpaitė, Alė

Iš simbolių pasaulio. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 42-43.

- Žr. Lietuvių liaudies menas.

166. Razauskas, Dainius

Rato  simbolika.  Du  pavyzdžiai.  -  Bibliogr.  //  Liaudies  kultūra.  -  1999,  Nr.  3,

p. 42-48.

167. Rekašius, Albinas

Antropomorfiniai mitinių būtybių simboliai // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p.

8-9. - Žr. Lietuvos etnologija.

168. Usačiovaitė, Elvyra

Taurės simbolika lietuvių liaudies mene: Vaidoto Daunio atminimui. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p. 35-43. - Žr. Lietuvių liaudies menas.

169. Uždavinys, Algis

Mitinė žemė ir jos metafiziniai simboliai // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 10-14.

170. Vaiškūnas, Jonas

Apie žvaigždžių simboliką baltų pasaulėžiūroje. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 35-37. Žr. Astronomija.

171. Vaiškūnas, Jonas

Žinios  apie  Mėnulį  Gervėčių  apylinkėse  :  [apie  Mėnulio  fazių  simbolinę  bei

vertybinę reikšmę]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 5, p. 5-9. - Žr. Astronomija.

BIBLIOGRAFIJA

172. Milius, Vacys

Lietuvių etnologijos 1994-1996 metų knygų bibliografija : [bibliogr. rodyklė] //

Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 62.

173. Mokslinio metodinio kultūros centro bibliotekoje : [informacija apie leidinius] //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 32.

174.  Mokslinio  metodinio  kultūros  centro  bibliotekoje  :  [informacija  apie  naujus

leidinius] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 32.

175. Mokslinio metodinio kultūros centro bibliotekoje : [informacija apie naujas knygas]

// Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 32.

176.  Mokslinio  metodinio  kultūros  centro  bibliotekoje  :  [informacija  apie  naujus

leidinius] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 32.

177. Vaičiulytė, Audronė; Voverienė, Dalia

Mokslinio  metodinio  kultūros  centro  bibliotekoje  :  [informacija  apie  leidinius]  //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988. [Nr. 1], p. 31-32.

178. Venskauskaitės Eugenijos darbų bibliografija // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6,

p. 55.

SPAUDA

Apie žurnalą „Liaudies kultūra”

179. Kad Lietuva savęs neužmirštų : [apie naują žurnalo rubriką „Etninės veiklos

realijos”] // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 71.

180. Miestas : [redakcija pristato naują žurnalo rubriką „Miestas”] // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 2, p. 23.

181. Mikutavičius, Juozas; Rastenienė, Dalia

Dešimtinukas : [pokalbis apie „Liaudies kultūros” 10-ies metų kelio vingius] /

kalbėjosi Liudvikas Giedraitis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 62-70.

182. Pagalbininkas kasdieniam darbui : [žurnalo red. kolegijos pristatomasis straipsnis]

// Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 1.

183. Rastenienė, Dalia

Skaitytojai apie „Liaudies kultūrą” // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 71.

Recenzijos

184. Stravinskas, Antanas

Iš praeities į ateitį : [recenzija]. - Rec. žurnalui: „Mūsų kraštas”. - 1992, Nr. 1 // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 71.

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA.

185. Aurobindo, Sri

Psichologinio Vedos aiškinimo pagrindai / iš anglų k. vertė Kazimieras Seibutis. -

B. d. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 63-67.

186. Beinorius, Audrius

„Kama sūtra” indų kultūroje : [apie meilės etiketą]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1995, Nr. 6, p. 58-60.

187. Beinorius, Audrius

Patandžalio „Joga sūtra” : [apie autoritetingiausią indų tradicinės psichofizinės ir

soteriologinės disciplinos sąvadą] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 56-57.

188. Beinorius, Audrius

Sapnų prigimties teorijos indų kultūroje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999,

Nr. 3, p. 34-40.

189. Capra, Fritjof

Regėjimas ir pažinimas / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 53-59.

190. Gačevas, Georgijus

Tautinis kosmo-psicho-logosas / iš rusų k. vertė Austėja Merkevičiūtė // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 63-69.

191. Hillman, James

Psichologijos re-vizija / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas // Liaudies kultūra. -

2000, Nr. 6, p. 64-67.

192. Indų etikos kodeksas /vertimas iš sanskrito ir paaiškinimai Audriaus Beinoriaus //

Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p. 55-59.

193. Juknevičius, Stanislovas

Svamis Vivekananda - Tiesos blyksnis : [apie Indijos filosofą] // Liaudies kultūra.

- 2000, Nr. 3, p. 64-67.

194. Jungas, Carlas Gustavas

Dvasios fenomenologija pasakose / iš anglų k. vertė Rožės Dainius, pastabos

vertėjo. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 42-45.

195. Jungas, Carlas Gustavas

Dvasios fenomenologija pasakose: teriomorfiniai dvasios simboliai pasakose / iš anglų k. vertė Rožės Dainius. - Pastabos. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 42-48.

196. Jungas, Carlas Gustavas

Dvasios fenomenologija pasakose: priedas / iš anglų k. vertė Rožės Dainius. -

Pastabos // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 28-33.

197. Jung, Carl Gustav

Libido virsmai / iš vokiečių k. vertė Kazimieras Seibutis. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 3, p. 58-66.

198.  Kama  sūtra  :  Vatsyayana  mallanaga  :  pirma  dalis.  Antras  skyrius  /  vertė  ir

paaiškinimus parašė Audrius Beinorius // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 60-63.

199. Kugler, Paul

Garsas ir įvaizdis: archetipinis požiūris į kalbą / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas

// Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 51-56.

200. Leon-Portilla, Miguel

Senųjų meksikiečių „gėlės ir giesmės” : [apie menų ir poezijos prasmę] / iš ispanų k. vertė Birutė Petrauskaitė // Liaudies kultūra.- 2000, Nr. 6, p. 56-63.

201. Maceina, Antanas

Žmogus kaip Dievo rūpestis / „Aidai”, 1986, Nr. 1. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1993, Nr. 1, p. 31-39.

202. Manaus Dharmos sąvadas (Mānu Dharma Šastra) : 2 skyrius / vertimas iš sanskrito

ir paaiškinimai Audriaus Beinoriaus // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p. 56-59.

203. Nakamura, Hajime

Rytų tautų mąstymo būdai: Indija - Kinija - Tibetas - Japonija / iš anglų k. vertė

Audrius Beinorius. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 63-68.

204. Patandžalis

Joga sūtra / iš sanskrito k. vertė Audrius Beinorius // Liaudies kultūra. - 2000, Nr.

4, p. 57-67.

205. Poškaitė, Loreta

Kūrybingumo suvokimas klasikinėje kinų ir „poklasikinėje” Vakarų filosofijoje //

Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 37-44.

206. Račius, Egdūnas

Polemika dėl žmogaus proto ribų musulmoniškoje tradicijoje: Ibn. Rušdo atvejis.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 53-55.

207. Razauskas, Dainius

Maginė pasaulėžiūra. Keletas įvadinių užuominų. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

2001, Nr. 3, p. 53-63.

208. Razauskas, Dainius

Sutvėrimas. „Kūrybinės” žodžio reikšmės motyvacija // Liaudies kultūra. - 2000,

Nr. 2, p. 8-13.

209. Spengler, Oswald

Vakarų saulėlydis : Lytis ir tikrovė / iš vokiečių k. išvertė Kazimieras Seibutis. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 60-63.

210. Stoškus, Krescencijus Antanas

L. Gumiliovo efektas // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 26.

211. Stoškus, Krescencijus; Liutkutė, Varsa; Rastenienė, Dalia

Vartai į pasaulio centrą : [pokalbis] / parengė Dalia Rastenienė // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 1-7.

212. Strazdas, Dainius

Krosnis. Metafizinis aspektas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 3, p. 48-54.

213. Strubel, Robert

Individuacija ir grupinė Savastis : [grupės ir asmenybės santykių interpretacija

analitinės psichologijos požiūriu] / iš vokiečių k. vertė Dalia Jonynaitė [su prierašu

apie autorių]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 68-72.

214. Šliogeris, Arvydas

Klasikinės tradicijos mirtis : [apie klasikinės tradicijos mirtį ir mūsų ryšio su mirusia

tradicija būdus] // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 6-8.

215. Tamošaitytė, Daiva

Universalusis rasos savokos aspektas : [Indijos estetinė rasos teorija]. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 36-40.

216. Toporovas, Vladimiras

Pirmykštis pasaulėvaizdis (bendra apžvalga) / įž. žodis ir vertimas iš rusų k. Dainiaus

Razausko. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 50-60.

217. Vatsyayan, Kapila

Indų šokio estetika / iš anglų k. vertė Daiva Tamošaitytė // Liaudies kultūra. -

1998, Nr. 2, p. 59-62.

RELIGIJA

218. Balkutė, Rita

Žemaičių Kalvarijos atlaidai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 34-51.

219. Boruta, Jonas, SJ

Evangelijos inkultūracija etninėse kultūrose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 1, p. 10-13.

220. Čepaitienė, Rasa

Vilniaus bažnyčių likimas sovietmečiu (1944-1990). - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 2002, Nr. 5, p. 32-38.

221. Giedraitis, Liudvikas

Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio eisenoj. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr.

4, p. 52-58.

222. Kvieskienė, Giedrė

Kazimieriečių vienuolynas Čikagoje : [apie vienuolyną pasakoja sesuo Perpetua].

- Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 37-39.

223. Mikulėnaitė, Ema

Atlaidai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 1-3.

224. Motuzas, Alfonsas

Katalikiškosios pridedamosios pamaldos Lietuvoje: Adventas, Gavėnia : [str.

pradžia]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 6, p. 44-47.

225. Motuzas, Alfonsas

Katalikiškos pridedamosios pamaldos Lietuvoje: gegužinės ir birželinės pamaldos.

Sekminės // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 14-19.

226. Motuzas, Alfonsas

Katalikiškos pridedamosios pamaldos Lietuvoje: Švč. M. Marijos apsilankymo,

Švč. M. Marijos Škaplierinės, Švč. M. Marijos gimimo, arba Šilinės, atlaidai : [str. tęsinys]

// Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 20-29.

227. Rabikauskas, Paulius, SJ

Jono Pauliaus II misija: specialiai „Liaudies kultūrai” Popiežiaus Jono Pauliaus II

atvykimo į Lietuvą proga, 1993-05, Roma // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 1-3.

228. Vosyliūtė, Anelė

Piligrimai: praeitis ir dabartis. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr.

4, p. 40-42.

229. Žostautaitė, Petronėlė (1925-09-17-1996-07-21)

Evangeliški surinkimai Mažojoje Lietuvoje : [mažlietuvių naminės pamaldos]. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p. 29-34.

NEKRIKŠČIONIŠKOSIOS RELIGIJOS

230. Aurobindo, Sri

Agnis ir tiesa : [apie indų Rig Vedos himnus] / iš anglų k. vertė Kazimieras Seibutis

// Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 62-65.

231. Beinorius, Audrius

Budhistinis Bodhisattvos idealas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 6, p. 67-69.

232. Beinorius, Audrius

[Jekaterina Petrovna Blavatskaja - Teosofinės draugijos įkūrėja] // Liaudies kultūra.

- 1996, Nr. 3, p. 48.

233. Beinorius, Audrius

Linga - švenčiausias hinduizmo simbolis. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 2, p. 50-53.

234. Blavatskaja, Jelena

Slaptoji doktrina / iš anglų k. vertė Audrius Beinorius // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 3, p. 49-59.

235. Grincer, Pavel

„Rigvedos” slaptoji kalba / iš rusų k. vertė Dainius Razauskas. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 56-63.

236. Kalojanovas, Ančo

Bulgarų šamanizmas / iš bulgarų k. vertė Laima Masytė. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 5, p. 55-64.

237. Michon, Jean Louis

Nuo Korano apreiškimo iki islamiško meno // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 50-52.

238. Navickas, Eduardas

Sufijai - musulmonų šventieji mistikai / iš anglų k. vertė Eduardas Navickas //

Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 71-73.

239. Račius, Egdūnas

Džinų samprata islame : tarp teologijos ir liaudies tikėjimų // Liaudies kultūra. -

2000, Nr. 2, p. 55-60.

240. Račius, Egdūnas

Pasaulio pabaigos ir pomirtinio gyvenimo vizijos islame // Liaudies kultūra. - 2000,

Nr. 1, p. 39-42.

241. Razauskas, Dainius

Keletas pastabų apie reinkarnaciją ir Išsivadavimą. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1999, Nr. 6, p. 25-34.

242. Seibutis, Kazimieras

Vedos egzegezės tradicija // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 60-62.

243. Schneider, Delwin Byron

Budizmo  įtakos  krikščionybei  klausimu  -  iš  naujo  /  iš  anglų  k.  vertė  Dainius

Razauskas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 68-75.

244. Šantideva. Nušvitimo kelio vadovas: šeštas skyrius. Pakantumo tobulybė / iš sanskrito

vertė Audrius Beinorius. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 6, p. 70-74.

245. Upanišados : [seniausi indų minties tekstai] / iš sanskrito vertė Audrius Beinorius

// Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 5, p. 54-62.

Senoji lietuvių religija

246. Balys, Jonas

Dangaus garbinimas : [apie senovės lietuvių garbintus Saulę, Mėnulį ir žvaigždes]

// Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 6-10. - Žr. Mitologija.

247. Beresnevičius, Gintaras

Angelas  turi  nagus  :  Apie  dievų  pasiuntinį  baltiškoje  religinėje  tradicijoje.  -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 6-7.

248. Beresnevičius, Gintaras

Eskulapas ir Aušautas. Lietuvių ir prūsų gydymo dievo problema. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 12-14. - Žr. Mitologija.

249. Beresnevičius, Gintaras

Getų ir jotvingių religinių įvaizdžių paralelės. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

2001, Nr. 4, p. 11-14.

250. Beresnevičius, Gintaras

Senovės lietuvių sielos sampratos metmenys: siela ir gamtos elementai. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 11-15.

251. Butrimas, Adomas

Marija Gimbutienė - senosios Europos ir baltų kultūros studijos. - Portr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 1-2.

252. Daugudis, Vytautas

Lietuvos žymesniųjų senovės kulto vietų trumpa apžvalga. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 16-24.

253. Daukšienė, Lina

To paties medžio šakos: Dėl kai kurių baltiškosios religijos principų. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 2, p. 10-12.

254. Gimbutienė, Marija

Ikikrikščioniškoji religija Lietuvoje / iš anglų k. vertė Vida Bėkštienė. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 2-5.

255. Gimbutienė, Marija

Senoji Europa : Deivės religija [knygos 7-ojo skyriaus fragmentai]. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 1-21.

256. Karaliūnas, Simas

Kai griaudžia Perkūnas : [habil dr. S. Karaliūno pasisakymas dr. Nijolės Laurinkienės

habilitacinio darbo „Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose

šaltiniuose” gynime] - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 54-55. - Žr. Mitologija.

257. Narbutas, Ignas

Perkūnas senojoje lietuvių religijoje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 9-10.

258. Puhvel, Jaan

Baltų panteono indoeuropietiškoji struktūra : [apie svarbiausių lietuvių dievų lyginimą

su analogiškais kitų indoeuropiečių dievais] / iš anglų k. vertė Milda Keršienė; apie aut. -

Norbertas Vėlius. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 4-7. - Žr. Mitologija.

259. Trinkūnas, Jonas

Harmonijai reikalinga pusiausvyra : [pokalbis] / apie „Ramuvos” bendriją kalbėjosi

Liudvikas Giedraitis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 14-15.

260. Trinkūnas, Jonas; Vaiškūnas, Jonas; Vaitkevičius, Vykintas ir kt.

Krivio institucijos tąsa. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 12-20.

261. Trinkūnas, Jonas; Musteikis, Vytautas; Rutkūnas, Valdas

„Tetrukdė lietus ir šaltas oras…” : arba mintys apie Kelmėje vykusią Ramuvos

stovyklą (1989-07-31-08-04) : [pokalbis] / kalbėjosi Irena Alperytė // Liaudies kultūra.

- 1990, Nr. 1, p. 34-35.

262. Trinkūnienė, Inija; Trinkūnas, Jonas; Vaiškūnas, Jonas ir kt.

Vaikštantys vandeniu : [iš baltų tikėjimo bendruomenės „Romuva” narių pokalbio: pa-

sisakymai]. - Iliustr. / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 1-7.

263. Urbanavičius, Vytautas

Lietuvių pagonybė ir jos reliktai XIII-XVII amžiais // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 1-7.

264. Vaitkevičius, Vykintas

Raktas Romuvai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 14-33.

265. Vėlius, Norbertas

Baltų religijos ir mitologijos šaltinių pobūdis // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p.

2-8. - Žr. Mitologija.

Recenzijos

266. Vaiškūnas, Jonas

Aukojimas ir pasiaukojimas arba kaip apjuodinti baltus: [recenzija]. - Rec. kn.:

Senovės baltų kultūros : Nuo kulto iki simbolio. Vilnius, 2002 // Liaudies kultūra. -

2003, Nr. 4, p. 78-81.

267. Vaiškūnas, Jonas

Dausų beieškant : [recenzija] - rec. kn.: Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata

senojoje lietuvių pasaulėžiūroje /Gintaras Beresnevičius. Vilnius, 1990 // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 30-31.

268. Vyšniauskaitė, Angelė

Nepamirštamas palikimas : [recenzija]. Rec. kn.: Baltų religijos ir mitologijos

šaltiniai. Vilnius, 1996. [T.] 1: nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos / sudarė

Norbertas Vėlius // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 51-53.

VISUOMENĖS MOKSLAI

269. Bakanas, Jonas

Išėję daugiau kaip prieš šimtą metų : [apie lietuvius Latvijoje]. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 46-47.

270. Baltijos respublikų gyventojų tautinė sudėtis : [lentelė] / parengė Ilmārs Mežs //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 49.

271. Keršytė, Nastazija

Paminklų globos sampratos ir teisiniai projektai Lietuvoje 1918-1940 metais :

[apžvalga ir analizė]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 28-35.

272. Kvieskienė, Giedrė

Idėjos  ir  šaukliai:  trumpai  apie  nepriklausomos  Lietuvos  visuomenines

organizacijas, jų priešistorę ir tąsą. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 4-8.

273. Kvieskienė, Giedrė

Ir gyvenimas yra biznis : [pokalbis apie socialines visuomenės problemas] / kalbėjosi

Dalia Rastenienė // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 5, p. 1-7.

274. Kvieskienė, Giedrė; Abaris, Leonidas; Mikutavičius, Juozas ir kt.

Šiandien : [interviu su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimo delegatais,

1988-10-24] / kalbėjosi Dalia Rastenienė // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, sausis-vasaris, p. 2-3.

275. Stankūnienė, Vlada

Demografinė situacija: mitai ir tikrovė / kalbėjosi Dalia Rastenienė. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 1-8.

276. Tynuristas, Igoris

Tautiškumas: nepilnavertiškumo liga ir buvimo pagrindas : [pokalbis su Estijos

MA  Istorijos  instituto  Etnologijos  sektoriaus  moksliniu  bendradarbiu]  /  kalbėjosi

Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 54-58.

277. Venskauskaitė, Eugenija

Rūpestis: Lietuvos kultūros kongresas : [apie etninę kultūrą] // Liaudies kultūra.

- 1990, Nr. 4, p. 4-6.

278. Žemė kėlė žolę… : [pokalbis apie Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą

su jo rengėjų grupės pirmininke Dalia Urbanavičiene, grupės nariais: Marcelijumi

Martinaičiu ir Rimantu Astrausku bei Lietuvos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros k-to

pirm. Žibartu Jackūnu] / kalbėjosi Dalia Rastenienė // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 6, p. 1-7.

ŠVIETIMAS. MOKYMAS. LAISVALAIKIS.

279. Andrikonytė, Asta

Susitelkė kolekcininkai // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, rugsėjis-

spalis, p. 32-33.

280. Astikas, Algimantas

Kolekcijų paroda Maskvoje // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988,

[Nr. 1], p. 33.

281. Bagdonas, Algirdas; Svidinskas, Algirdas

Pirmoji kregždė Rokiškyje : [pokalbis apie folklorinio ansamblio vadovo specialybę]

/ kalbėjosi Eugenija Venskauskaitė // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988.

[Nr. 3], p. 5-7.

282. Balčiūnienė, Jolanta; Verseckienė, Ona

Tėvynė  mokykloj  :  [pokalbis  apie  etnokultūrinį  ugdymą  bendrojo  lavinimo

mokyklose] / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 1-5.

283. Čepienė, Irena

Ko pasigendate vadovėlyje? : [pokalbis apie etninę kultūrą mokykloje] / kalbėjosi

Danutė Skersytė // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 34.

284. Danielienė, Janina

Kur mūsų šaknys: kaip buvo rengiama žemiečių šventė Kauno rajone // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 21.

285. Dirbti bendromis jėgomis : [pokalbis apie kultūrinio švietimo įstaigų persitvarkymą;

dalyvavo: J. Danielienė, V. Gaižauskas, L. Frėjienė ir kt.] / parengė Giedrė Kvieskienė

// Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 16-18.

286. Einikytė, Snieguolė

Seminaras dirbantiems su vaikais: [apie 1987 m. gruodžio 1-2 d. vykusį seminarą

„Vaikų ir jaunimo užimtumas užmokyklinėje veikloje, klube”] // Kultūrinis švietimas.

Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 33.

287. Grumadaitė, Rūta

Folkloro ar etnologijos būrelis mokykloje // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 40-41.

288. Jasukaitienė, Regina

Sugrįžimas namopi: etnokultūros dėstymo vidurinėje mokykloje patirtis. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 81-84.

289. Kabašinskas, Vytas

Estetinis  lavinimas  Čekoslovakijos  Socialistinėje  Respublikoje  //  Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 26-29.

290. Keršytė, Nastazija

Kraštotyra ir muziejininkystė mokykloje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993,

Nr. 6, p. 36-38.

291. Lanzbergienė, Audronė

Ruošiamės  šventei  :  [apie  kaukių  gamybą].  -  Iliustr.  //  Kultūrinis  švietimas.

Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 30-31.

292. Martišienė, Janina

Tautinės kultūros mokykla Šakiuose // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, gegužė-birželis, p. 33.

293. Milius, Vacys

Vytauto Didžiojo universiteto įnašas tyrinėjant etninę kultūrą. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 45-47.

294. Miškinis, Vytautas

Dainuojantys berniukai - prabanga ar būtinybė // Kultūrinis švietimas. Metodika

ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 8-10.

295. Normalus liaudies universiteto statutas // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika.

- 1989, rugsėjis-spalis, p. 28-29.

296. Prakopimaitė, Daiva

Etninė kultūra ir mokykla : [pokalbis] / kalbėjosi Saulė Matulevičienė // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 12-13.

297. Račiūnaitė, Daiva

Muzikinis folkloras mokykloje // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 41-42.

298. Radzevičienė, Evelina

Mokymo kokybės tyrimas : [apie kultūros liaudies universiteto veiklos analizę] //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 11-12.

299. Radzevičienė, Evelina

Nesenstantys  universitetai  :  [apie  liaudies  universitetų  šviečiamąją  veiklą]  //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, rusėjis-spalis, p. 28.

300. Radzevičienė, Evelina

Savišvietos aktualija: liaudies universitetas // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 47-48.

301. Radzevičienė, Evelina

Talino liaudies kultūros universiteto patirtis // Kultūrinis švietimas. Metodika ir

praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 26-29.

302. Rastenienė, Dalia

Apie darbo metodiką ir dialektiką : [apie Vilniaus zonos rajonų kultūros liaudies

universitetų veiklą] // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 11-12.

303. Rukuižaitė, Greta; Lobačiūtė, Ieva; Narmontaitė, Gintarė ir kt.

Gimnazistai apie etninę kultūrą, mokyklą ir gyvenimą : [apie etninės kultūros

dėstymą mokykloje, egzistenciją šeimoje ir visuomenėje] / kalbėjosi Dalia Rastenienė

// Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 1-6.

304. Tarandaitė, Dalia

Negaila sekmadienio… : [apie sekmadienio lietuvių kultūros mokyklą] // Liaudies

kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 32-33.

305. Tumėnas, Stasys

Kalbos šventė - kalbos gelbėjimo akcija : [apie kalbos šventę Šiauliuose] // Liaudies

kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 2-4.

306. Vaidotas, Petras

Atgimusi praeitis : [apie kolekcionierių klubo surengtą parodą „Šalis ta Lietuva

vadinas”] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 33.

307. Vindašienė, Eglė

Apie vientisą ugdymą : [apie etnokultūrinį ugdymą mokykloje] / kalbėjosi Liudvikas

Giedraitis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 68-72.

308. Vindašienė, Eglė

Etninė kultūra mokykloje // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 74-75.

309. Vyšniauskaitė, Angelė

Etninė kultūra ir pilietiškumo ugdymas: problemos, perspektyvos. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 1-5.

310. Žmuidienė, Dalia

Išlaisvintas sakymas : [pokalbis su Kauno Dainavos vid. m-klos lietuvių klb. ir literatūros

mokytoja] / užrašė Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 1-3.

311. Žutautienė, Teresė

Kas yra troboje ir kam vyrui kepurė : [apie etninės kultūros akiračio plėtojimą

mokykloje] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 77-79.

ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA.

312. ‘Abd al - ‘Ati, Hammūdah

Šeimos struktūra islame / iš anglų k. vertė Egdūnas Račius // Liaudies kultūra. -

1999, Nr. 3, p. 56-62.

313. Beitnerė, Dagmara

Tradicijos ir šiuolaikinės Latvijos dvasinės kultūros tendencijos / iš anglų k. vertė

Laima Purlienė // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p.45-46.

314. Bogucka, Maria

Gestas, ritualas ir socialinė tvarka šešioliktojo-aštuonioliktojo amžiaus Lenkijoje

/ apie aut. - Ingė Lukšaitė; iš anglų k. vertė Dalia Rastenienė. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 42-47.

315. Cohen, Esther

Teisė, folkloras ir gyvūnija / iš anglų k. vertė Gražina Cijūnėlytė. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 45-57.

316. Dučic, Liudmila

Kulto akmenys Baltarusijoje / iš rusų k. vertė Liudvikas Giedraitis // Liaudies

kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 42-43.

317. Fishmanas, Joshua A.

Etniškumas šiuolaikinėje Europoje / iš anglų k. vertė Gražina Cijunelytė. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 4-8.

318. Frazer, James George

Sielos pavojai / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas // Liaudies kultūra. - 2000, Nr.

4, p. 48-55.

319. Freizeris, Džeimsas Džordžas

Vasaros saulėgrąžos laužai / parengė Liudvikas Giedraitis, Linara Bartkuvienė //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 8-11.

320. Gačevas, Georgijus

Tautos kalba kaip gamtos balsas. Žodžio sąskambiai / iš rusų k. vertė Austėja

Merkevičiūtė // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 49-54.

321. Gennep, Arnold van

Les Rites de Passage: [apie virsmo ritualus] / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas.

- B. d. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 64-69.

322. Gennep, Arnold van

Les Rittes de Passage : [apie virsmo ritualus] / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p. 60-68.

323. Gennep, Arnold van

Les Rites de Passage : [apie virsmo ritualus] / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas.

- Bibliogr. - Pabaiga // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 51-59.

324. Gumiliovas, Levas

„Etnogenezė ir Žemės biosfera” : [ištraukos] / parengė Ch. Mikelsaras // Liaudies

kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 28-30.

325. Gumiliovas, Levas

Etnosas: jo savybės ir ypatumai / iš rusų k. vertė Dalia Rastenienė; komentarai

Krescencijaus Stoškaus. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 27-33.

326. Hoppálu, Mihaly

Pašnekesys su mokslininku, „šamanu” Mihaly Hoppálu / užrašė Tónu Kalvet;

iš estų k. vertė Urmas Karu ir Birutė Petrauskaitė // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 62-64.

327. Johansson, Ella

Laisvieji miško sūnūs: Švedijos medkirčių pasakojimai ir identiteto kūrimas / iš

anglų k. vertė Martynas Užpelkis. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 56-61.

328. Kyburz, Josef A.

Maginė mintis gamtos ir kultūros sandūroje / iš anglų k. vertė Eduardas Navickas

// Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 4, p. 58-64.

329. Lips, Eva

Argi indėnai neturi humoro jausmo? / parengė Birutė Petrauskaitė. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 68-75.

330. Oškeliūnienė-Brazdžionytė, Aldona

Nuo Jutiškių iki Vorkutos : [tremtinės atsiminimai] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr.

3, p. 75-79.

331. Page, Raymond Ian

Vikingų runos bei runų akmenys. / iš pranc. k. vertė Dainius Razauskas. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 1, p. 58-69.

332. Schlemüller

Šlemiulerio 1752 m. kelionė iš Prūsijos į Gardino seimą : [dienoraštis] / iš lenkų k.

vertė B. Kašelionis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 49-59.

333. Sotirovič, Vladislav

Tautinė tapatybė: kas yra albanai? Ilyriškoji albanų antroponimija ir etnogenezė.

- Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 3, P. 31-43.

334. Turneris, Victoras

Struktūra ir antistruktūra : [ištrauka iš knygos „Ritualinis procesas: struktūra ir

antistruktūra”] / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

2001, Nr. 6, p. 62-67.

335. Wells, Suzi; Al Batini, Bazza

Tradicijos: Kuveito moterys ir vaikai : [senieji papročiai] / iš anglų k. vertė Egdūnas

Račius // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 49-52.

336. Whorf, Benjamin Lee

Amerikos indėnų visatos modelis / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas // Liaudies

kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 44-48.

Suvažiavimai. Konferencijos.

337. Čepaitienė, Auksuolė

Etninės kultūros krikščioniškieji aspektai : [apie konferenciją, vykusią 1995 m.

lapkričio 9-10 d. VU, Vilniuje] // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 59-60.

338. Čepaitienė, Auksuolė

Etniškumas - šaknys ir ritualai : [apie 6-ąją tarptautinę konferenciją „Šaknys ir

ritualai: valdant etniškumą”, vykusią 1998-04-20-25 Amsterdame] // Liaudies kultūra.

- 1998, Nr. 5, p. 64.

339. Giedraitis, Liudvikas

Ieškojimų santakoj: konferencijos „Etninė kultūra: vakar, šiandien, rytoj” Kaune

atšvaitai // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 68-70.

340. Giedraitis, Liudvikas

Kas yra baltarusiai ir kuo čia dėti mes : [apie 1993-05-21-23 Minske vykusią kon-

ferenciją „Baltai ir baltarusių etnogenezė”] // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 54-55.

341. Giedraitis, Liudvikas

Mažosios  Lietuvos  likimu…  [apie  2002-12-06  konferenciją  „Lietuvininkai  ir

lietuviai. Etninė kultūra”] // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 74-78.

342. Giedraitis, Liudvikas

Slaunasai žolyne: „Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje : pakilimas ar

nuosmukis” - konferencijos, vykusios Vilniuje 1996 m. sausio 26-27 d., pėdsakais //

Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 2, p. 3-8.

343. Giedraitis, Liudvikas

Tiesos sakymas : [apie konferenciją „Rytų Europos etnokosmologija: baltiškojo

pasaulio modelis”, vykusią 1994-09-20-23 Minske] // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 56-59.

344. Giedraitis, Liudvikas

Žiūrėjimas  į  ledkalnio  tamsą  :  [apie  1991-09-25-29  Palangoje  vykusią  4-ąją

konferenciją „Baltų etnogenezė ir etninė istorija”] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 1.

345. Ramanauskaitė, Egidija

Etnologai konferenciją paskyrė dabarties kultūros savimonės ir raiškos analizei :

[„Dabarties kultūra: savimonė ir raiškos formos”, 2002-04-05] // Liaudies kultūra. -

2002, Nr. 4, p. 74-75.

346. Šorys, Juozas

Šventasis testamentas ir rupūžių kinkymai: Akcentų dėlionės po 4-ojo Lietuvių etni-

nės kultūros d-jos suvažiavimo, 1999-11-13 // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 64-67.

347. Trinkūnienė, Inija

Ateities beieškant : [apie 1989 m. įvykusį Etninės kultūros draugijos steigiamąjį

suvažiavimą] // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 14-15.

348. Vaicenavičienė, Dalia

Tradicinė kultūra ir vaiko pasaulis : [1996 m. sausio 22-25 d. Liubline [Lenkija]

vykusios konferencijos apžvalga] // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 45.

349. Venskauskaitė, Eugenija

Lietuvių etninės kultūros draugija : [apie 1989-04-15 Vilniuje vykusį Lietuvių

etninės kultūros draugijos steigiamąjį suvažiavimą] // Liaudies kultūra. Metodika ir

praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 33.

LIETUVOS ETNOLOGIJA

350. Alseikaitė, Marija

Vilniaus krašto lietuvių būdo bruožai gyvenime ir tautosakoje. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 35-47.

351. Apanavičius, Romualdas

Lietuviai ir suomiai : kaimynai ar giminaičiai : [apie etnokultūrą ir etn. panašumus].

- Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p.50-54.

352. Berenis, Vytautas

Lietuvių tautinių tradicijų ir jų tąsos XXI a. problemos. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 3-4.

353. Beresnevičius, Gintaras

Jazygai, jutungai, jotvingiai: kariai raiteliai nuo Meotidės iki Dunojaus. Keli štrichai

jotvingių genezės klausimu. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 7-11.

354. Čepaitienė, Auksuolė

Etniškumas: stereotipų modeliavimas, Lietuvos patirtis : [apie etninio tapatumo

formavimą]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 10-12.

355. Čepaitienė, Giedrė

Kalbos etiketas kaip tautos mentaliteto atspindys. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

2002, Nr. 6, p. 46-49.

356. Čiubrinskas, Vytis

Lietuvos etnologija tarp etnografijos ir antropologijos [pokalbis] / kalbėjosi Juozas

Šorys // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 1-6.

357. Čiubrinskas, Vytis

Namai - žmogiškumo sklaidos vieta : [pokalbis apie Norvegijos ir Lietuvos etninės

kultūros ryšį - bendrumus ir skirtumus] / kalbėjosi Irena Alperytė. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 38-41.

358. Daujotytė, Viktorija

Kas yra etninė kutūra? // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 1-2.

359. Ėringis, Kazys

Kraštovaizdžio paveldas ir aktualijos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 1, p. 1-10.

360. Ėringis, Kazys; Sendžikaitė, Jūratė

Kraštovaizdžio transformacija keičiant augalinę dangą (dėl tarpusavyje nekoordi-

nuotų įgyvendintų projektų). - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p.

36-40.

361. Girininkas, Algirdas

Žmogus yra žmogus : [pokalbis apie baltų kilmę] / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis.

- Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 2-4.

362. Gudavičius, Henrikas

Ar galima patobulinti spragilą? // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 10-12.

363. Gudavičius, Henrikas

Šventoji ugnis. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 4-5.

364. Gustainis, Valentinas

Senoviniai zanavykų vežimai ir kitos transporto priemonės // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 6, p. 68-70.

365. Iš Juozo Mickevičiaus surinktos medžiagos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994,

Nr. 2, p. 55-56.

366. Kalnius, Petras

Dorovinis tautiškai mišrių šeimų vertinimas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991,

Nr. 4, p. 4-6.

367. Kalnius, Petras

Etninės kultūros raiška postsovietinėje Lietuvos visuomenėje. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 10-19.

368. Kalnius, Petras

Etninio ir etnografinio savitumų prieštaravimas dabartinėje Lietuvoje: etnologiniai

pamąstymai žemaičių klausimu. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 9-15.

369. Kalnius, Petras

Gyventojų migracijos ir subjektyviųjų veiksnių įtaka antroponimų kaitai XIX a. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 22-29.

370. Kalnius, Petras

Lietuvių ir lenkų asimiliacija Lietuvoje XX amžiuje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1999, Nr. 4, p. 17-26.

371. Karaliūnas, Simas

Etnokultūra, kalba ir krikščionybė: dėl klaidingų analizės principų // Liaudies

kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 8-10.

372. Klimka, Libertas

Mediniai runų kalendoriai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 18-19.

373. Klimka, Libertas

Mediniai runų kalendoriai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 24-25.

374. Klimka, Libertas

Mediniai runų kalendoriai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 24-25.

375. Klimka, Libertas

Mediniai rusų kalendoriai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 24-25.

376. Končius, Ignas

Žemaičio šnekos : [ištrauka] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 15-17.

377. Lapinskienė, Lionė

Petro Būtėno „Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programa”. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 44-53.

378. Mačiekus, Venantas

Arkliavagystė Lietuvoje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 17-20.

379. Mačiekus, Venantas

Kaimo ir seniūnijos kuopa. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 16-18.

380. Mačiekus, Venantas

Pirkimo pardavimo sutartys : [apie prekybos papročius]. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 13-18.

381. Mačiekus, Venantas

Tradicinio kaimo požiūris į dorovės normų pažeidimus. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 12-14.

382. Marcinkevičienė, Dalia

Vienišas  žmogus  lietuvių  kaimo  bendruomenėje  XIX  a.  -  XX  a.  pradžioje.  -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 1, p. 11-14.

383. Marcinkevičienė, Nijolė

Kaipgi gražus gražus… [apie gėlių darželius]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1990, Nr. 4, p. 15-17.

384. Marcinkevičienė, Nijolė

Senieji agrariniai tikėjimai mūsų laikais. - Pateikėjai // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 2, p. 31-35.

385. Mardosa, Jonas

Krikščionybės elementai lietuvių talkose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 2, p. 26-30.

386. Mardosa, Jonas

Valstiečių talkos Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 31-34.

387. Milius, Vacys

Etnografijos pasiekimai ir rūpesčiai // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 10-12.

388. Milius, Vacys

Veiksniai, formavę mūsų kaimo kultūrą // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 15-16.

389. Morkūnienė, Janina

Jurbarkiečių transportas: retrospekcija, savitumai, panaudojimas : [apie valstiečių

naudotas kinkomojo transporto priemones]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

2001, Nr. 5, p. 22-32.

390. Piškinaitė-Kazlauskienė, Laura

Bitės nemėgsta kvailų : [apie bitininkystės ritualus] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr.

1, p. 17-19.

391. Piškinaitė-Kazlauskienė, Laura

Lietuvos kalinių vyrų buitis ir bendravimo kultūra. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 2001, Nr. 3, p. 28-35.

392. Piškinaitė-Kazlauskienė, Laura

Žvejų vieta Lietuvos kultūroje // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 18-30.

393. Pliuraitė-Andrejevienė, Nijolė; Kutorga, Viktoras

Apie lietuvių žaislinį arkliuką. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr.

6, p. 17-21.

394. Potašenko, Grigorijus

Sentikiai ir Lietuva. - Iliustr. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p.

21-26.

395. Potašenko, Grigorijus

Sentikiai ir Lietuva. - Bibliogr. - Pabaiga // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 35-37.

396. Potašenko, Grigorijus; Cholopovas, Dmitrijus

Sentikiai Rytų Lietuvoje. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 52-57.

397. Purvinas, Martynas

Dar  vienas  tyrimų  objektas  :  [apie  lietuvių  tremtinių  gyvenimo  tradicijas,

susiklosčiusias Altajaus krašte]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 4-5.

398. Purvinienė, Marija; Purvinas, Martynas

Materialios šventumo apraiškos Klaipėdos krašto protestantiškoje kultūroje. -

Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p. 7-10.

399. Dr. Puzinas, Jonas

Baltų kilmė ir jų gyvenamosios vietos : [straipsnis iš „Rinktinių raštų”, T. 2, Čikaga,

1983]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 5-7.

400. Ramanauskaitė, Egidija

Elektroninis „šamanizmas” : [apie jaunimo elektroninės šokių muzikos vakarėlių

kultūrą]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 29-38.

401. Ramaneckas, Vytautas

Tautinis charakteris ir vardai. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 42-46.

402. Rekašius, Albinas

Antropomorfiniai mitinių būtybių simboliai // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 8-9. - Žr. Ženklai ir simboliai.

403. Rekašius, Albinas

Elgetos ir elgetavimas: anketos metrika; anketa // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 47-48.

404. Savoniakaitė, Vida

Lokali tradicija. Šiuolaikinė visuomenė apie lietuvių tekstilę. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 5, p. 41-44.

405. Simoniuškytė, Aušra

Elgetos ir elgetavimas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 15-17.

406. Skrodenis, Stasys

Kaukė žemaičių kultūroje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 14-16.

407. Stankuvienė, Rūta

Atminimų rašymo sau mitas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 42-45.

408. Stoškus, Krescencijus

Kas yra etninė kultūra?: Kad lengviau susikalbėtume // Liaudies kultūra. - 1997,

Nr. 2, p. 2-4.

409. Šaknys, Žilvytis

Pietvakarių Latvijos lietuvių bendruomenės padėtis ir perspektyvos // Liaudies

kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 34-38.

410. Šimonytė-Žarskienė, Rūta

Skudučiavimas - moteriškosios kultūros reliktas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

2002, Nr. 2, p. 12-15. - Žr. Lietuvių liaudies muzika.

411. Valiulytė, Skirmantė

Pasaulėvaizdžio atspindžiai pavasario supimosi apeigose ir dainose. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 4, p. 27-31.

412. Venskienė, Asta

Idealaus  kūno  kūrimas:  šeimos  ir  bendruomenės  vaidmuo  :  [apie  žmogaus

stereotipinio grožio aktualumą bei jo atskleidimą XIX a. pab. - XX a. I pusėje] - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 16-23.

413. Vyšniauskaitė, Angelė

Ar buvo lietuviai kultūringi. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika.

- 1989, gegužė-birželis, p. 4-6.

414. Vyšniauskaitė, Angelė

Kas yra etninė kultūra?: Lietuvių etninė kultūra : samprata, turinys, santykis su

profesionaliąja kultūra // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 1-2.

415. Vyžintas, Arūnas

Sakralinės Vyčio herbo ištakos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 11-21.

416. Žarskus, Aleksandras

Martavimas ir jo reglamentacija. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika.

- 1989, rugsėjis-spalis, p. 12-13.

417. Žilienė, Irena

Vilniaus verbos - arealas ir paskirtis. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1999, Nr. 1, p. 21-29.

418. Žumbakienė, Gražina

Gėlių darželis valstiečio sodyboje. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995,

Nr. 4, p. 15-18.

Recenzijos

419. Čepaitienė, Auksuolė

Žemaičių etnologijos bibliografija : [recenzija]. - Rec. kn.: Žemaičių etnologijos

bibliografija / Vacys Milius. Vilnius, 1997 // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 3, p. 67.

420. Paukštytė-Šaknienė, Rasa

Lietuvių etnologijos ištakos ir raida : [recenzija]. - Rec. kn.: Lietuvių etnologijos

bibliografija / Vacys Milius. Vilnius, 2001 // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 70-71.

421. Stravinskas, Antanas

Pradžiamoksliu nepavadinsi : [recenzija]. - Rec. kn.: Lietuvių etninės kultūros

istorija / Irena Čepienė. Kaunas, 1992 // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 49-50.

422. Šaknys, Žilvytis

Etninės kultūros baruose : [recenzija]. - Rec. kn.: Lietuvių etninės kultūros istorija

/ Irena Čepienė. Kaunas, 1995 // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 60-61.

DRABUŽIAI

423. Aleknienė, Ona Danutė

Lietuvininkų apranga XIX amžiuje // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 28-38.

424. Dučic, Liudmila

Senovės Baltarusijos kostiumas / iš rusų k. vertė Liudvikas Giedraitis. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 60-62.

425. Endriukaitienė, Aušra

Lietuviškų pirštinių ornamentas. XIX a. pabaiga - XX a. pradžia. - Iliustr. - Bibliogr.

- B. d. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 33-41.

426. Endriukaitienė, Aušra

Lietuviškų pirštinių ornamentas: XIX a. pabaiga - XX a. pradžia. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 33-40.

427. Guzevičiūtė, Rūta

„Klapai  kaip  ponaičiai  su  puikiais  sopagaičiais,  o  nenaudėlės  mergaitės  su kedelačiais…” : [apie drabužius]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 31-34.

428. Guzevičiūtė, Rūta

Drabužių kelionės. A la moda // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 34-37.

429. Guzevičiūtė, Rūta

Drabužių kelionės : Kaftanas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr.

5, p. 39-42.

430. Guzevičiūtė, Rūta

Drabužių kelionės : Kailiniai // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 31-36.

431. Guzevičiūtė, Rūta

Drabužių kelionės : Kelnės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 16-27.

432. Guzevičiūtė, Rūta

Drabužių kelionės : Sijonas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 5, p. 48-57.

433. Guzevičiūtė, Rūta

Kepurių kelionės : [apie kepurę - aprangos dalį, kepurę - ritualinio veiksmo dalį]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 36-38.

434. Guzevičiūtė, Rūta

Kepurių kelionės : Bašlykas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 45-47.

435. Guzevičiūtė, Rūta

Kepurių kelionės : Beretė. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 53-56.

436. Guzevičiūtė, Rūta

Kepurių kelionės : Cilindras. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 40-42.

437. Guzevičiūtė, Rūta

Kepurių kelionės : Čepčiukas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 56-59.

438. Guzevičiūtė, Rūta

Kepurių kelionės: Konfederatė. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 43-46.

439. Guzevičiūtė, Rūta

Kepurių kelionės : Skrybėlė. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 55-57.

440. Guzevičiūtė, Rūta

Kepurių kelionės : Turbanas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 40-44.

441. Guzevičiūtė, Rūta

Baigiamasis žodis „Kepurių kelionėms”. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 38-42.

442. Guzevičiūtė, Rūta

Jonušo Radvilos epocha ir apdarai : [apie didikų kostiumas] . - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 29-34.

443. Jazbutienė, Elena

Prie Rokiškio dvarininkų rūbų - su adata, trintuku ir jaučio tulžimi: [Juozo Šorio

pokalbis apie retos kostiumų kolekcijos restauravimą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1999, Nr. 6, p. 48-52.

444. Kargaudienė, Aušra

Joanos Grinienės ir Kazio Griniaus lietuviškų prijuosčių ir aprėdalų kolekcija

(1902-1927). - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 52-57.

445. Kargaudienė, Aušra

Nuometėliai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 21-23; 26-28.

446.  [1992  m.  6-ame  numeryje  A.  Kargaudienės  straipsnyje  „Nuometėliai”  buvo

sumaišyti kai kurių iliustracijų parašai. Perspausdinamos nuotraukos su atitaisymais]

// Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 48.

447. Kargaudienė, Aušra

Siuvinėti rankšluosčiai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 20-23.

448. Nėnienė, Inga

Etnokultūrinis tapatumas ir lietuvių tradicinės skaros. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 7-11.

449. Rudytė, Danutė

Prijuosčių siuvimas ir apdaila. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 43-49.

450. Sakalauskienė, Bronė

Kuo rengėsi, ką avėjo zanavykai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 35-40.

451. Šidiškienė, Irma

Lietuvių vestuvių aprangos atributai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1994, Nr. 3, p. 12-14.

452. Urbanavičienė, Saulė

Lietuvos kaimiečių išeiginiai drabužiai XIV a. pab. - XVII a. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 10-16.

453. Vazalinskienė, Jolanta

Nacionaliniai požymiai šiuolaikiniame drabužių modeliavime. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 21-27.

Tautiniai drabužiai

454. Beliauskienė, Dalia; Bernotienė, Stasė; Kulikauskienė, Vida

Dar kartą apie tautinius drabužius // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 12-17.

455. Jurkuvienė, Teresė

Apie tautinį kostiumą, tautinį sąmoningumą ir naivumą. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 1-8.

456. Jurkuvienė, Teresė

Aukštaičių moterų galvos apdangalai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 44-47.

457. Jurkuvienė, Teresė

Dzūkių moterų galvos apdangalai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 45-47.

458. Jurkuvienė, Teresė

Dzūkų prijuostės. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 45-49.

459. Jurkuvienė, Teresė

Klaipėdiškių marškiniai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 41-46.

460. Jurkuvienė, Teresė

Merginų galvos papuošalai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 46-47.

461. Jurkuvienė, Teresė

Moterų liemenės. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 45-49.

462. Jurkuvienė, Teresė

Naginės. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 32-33.

463. Jurkuvienė, Teresė

Pagalbiniai reikmenys : [apie aprangos aksesuarus]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1993, Nr. 3, p. 46-47.

464. Jurkuvienė, Teresė

Pintinės juostos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 46-48.

465. Jurkuvienė, Teresė

Rinktinės juostos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 39-47.

466. Jurkuvienė, Teresė

Suvalkiečių moterų galvos apdangalai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 46-47.

467. Jurkuvienė, Teresė

Suvalkiečių rinktinės juostos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 45-48.

468. Jurkuvienė, Teresė

Tautinio kostiumo kūrimo ir gamybos problemos. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 44-54.

469. Jurkuvienė, Teresė

Tautinis drabužis: dzūkių ir suvalkiečių marškiniai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1990, Nr. 3, p. 43-48.

470. Jurkuvienė, Teresė

Tautinis  drabužis:  klaipėdiškių  rinktinės  juostos,  aukštaičių  juostos,  žemaičių

juostos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 43-48.

471. Jurkuvienė, Teresė

Tautinis drabužis. Marškiniai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 45-49.

472. Jurkuvienė, Teresė

Tautinis drabužis: sijonų siuvimas, aukštaičių prijuostės. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 1, p. 45-49.

473. Jurkuvienė, Teresė

Tautinis drabužis: žemaičių prijuostės; suvalkiečių prijuostės. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 44-48.

474. Jurkuvienė, Teresė

Vytinės juostos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 46-48.

475. Jurkuvienė, Teresė

Žemaičių ir klaipėdiškių moterų galvos apdangalai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1992, Nr. 6, p. 46-47.

476. Kargaudienė, Aušra

Tautinio drabužio istorijos keliai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. Metodika

ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 15-18.

477. Kazokienė, Genovaitė

Tautiniai rūbai ir tautinis sąmoningumas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1999, Nr. 4, p. 1-9.

478. Matulionienė, Elena

Vaikų tautinis kostiumas šiandien. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 53-56.

479. Šidiškienė, Irma

Lietuvių tautinių rūbų kūrimo prieštaros XX amžiuje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 2001, Nr. 4, p. 28-31.

480. Tumėnas, Vytautas

Gerbti kaip relikviją : [apie tautinį kostiumą]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, rugsėjis-spalis, p. 23-25.

GIMIMAS. KRIKŠTAS.

481. Bielinis, Antanas

Tverečėnų krikštynos : [vaizdelis pagal Tverečiaus parapijoje surinktą medžiagą]

// Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 19-20.

482. Gaška, Alfonsas

Kaip senovėje kūdikiui vardą rinkdavo / parengta pagal pasakojimus (Rokiškio

r.) // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 56.

483. Imbrasienė, Birutė

Kūmas, kūma… - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 17-18.

484. Maciejauskienė, Vitalija

Lietuvių vardai kalendoriuose // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 15-19.

485. Paukštytė, Rasa

Gimtuvių papročiai Aukštaitijoje. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 24-25.

486. Paukštytė, Rasa

Krikštatėvių dovanos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 14-17.

487. Paukštytė, Rasa

Kūdikio laukimas tradicinėje kaimo ir šiuolaikinėje bendruomenėje (XIX a. pab.

- XX a.). - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 15-17.

488. Paukštytė, Rasa

Latvijos lietuvių krikštynos po 1991 metų // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 30-33.

489. Paukštytė-Šaknienė, Rasa

Vardynos - krikštynų pakaitalas ar jų perdirbinys. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 5, p. 18-21.

490. Urbanavičienė, Dalia

Apeiginis judesys gimtuvių ir krikštynų ritualuose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 6, p. 22-23. - Žr. Choreografija.

Recenzijos

491. Šaknys, Žilvytis

Tokios  buvo  gimtuvės  ir  krikštynos  Lietuvos  kaime  :  [recenzija].  -  Rec.  kn.:

Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime / Rasa Paukštytė. Vilnius, 1999 //

Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 68-69.

VESTUVIŲ PAPROČIAI

492. Beinorius, Audrius

Vivaha - vediškos vedybų apeigos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 47-50.

493. Bielinis, Antanas

Ažusakai // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 29-30.

494. Bielinis, Antanas

Tverečėnų vestuvių muzikantai : [muzikantų papročiai] // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 1, p. 61-62. - Žr. Lietuvių liaudies muzika.

495. Buračas, Balys

Kupiškėnų vestuvės // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 31-37.

496. Driskius, Klaudijus

Vestuvės  :  [fotoreportažas]  //  Liaudies  kultūra.  Metodika  ir  praktika.  -  1989,

rugsėjis-spalis, p. 16-17.

497. Gustainis, Valentinas

Zanavykų kraičiai XIX amžiuje : [sutrumpintas etnografinis aprašas „Kraičiai ir

jų paskirtis: zanavykų papročiai XIX a. pab. - XX a. pr.”]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1992, Nr. 1, p. 13-15.

498. Ilgievič, Henryka

Didikų šeima : [santuoka Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje]. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 12-15.

499. Kirdienė, Gaila

Dzūkų vestuvių smuikavimo papročiai // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 15-21.

- Žr. Lietuvių liaudies muzika.

500. Krėvė-Mickevičius, Vincas

Dzūkų vestuvės : fragmentai // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 30-35.

501.  Kviečiame  dalyvauti  vestuvių,  keliamų  visuomeninėse  patalpose,  scenarijų

konkurse // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 27.

502. Lazauskaitė, Elvyda

„Mūsų kraitis, mūsų kraitis!”: Kraičio išvežimo apeigos XIX a. viduryje ir XX a.

pirmojoje pusėje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 16-17.

503. Mickevičius, Juozas

Žemaičių vestuvės Platelių, Alsėdžių, Ylakių apylinkėse. - B. d. // Liaudies kultūra.

- 1990, Nr. 1, p. 40-45.

504. Mickevičius, Juozas

Žemaičių vestuvės. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 26-31.

505. Mickevičius, Juozas

Žemaičių vestuvės // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 30-35.

506. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Vestuvininkų apgiedojimo sutartinės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 4, p. 36-42. - Žr. Lietuvių liaudies muzika.

507. Šlekys, Vincas

Marijampoliečių vestuvės / medžiagą pateikė Jaunius Vylius // Liaudies kultūra. -

1993, Nr. 1, p. 28-29.

508. Šorys, Juozas

Kai atsisakome privalomojo mąstymo: po vestuvių scenarijų konkurso // Liaudies

kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, rugsėjis-spalis, p. 14-15.

509. Urbanavičienė, Dalia

Apeiga lietuvių liaudies vestuviniuose šokiuose. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 10-12. - Žr. Choreografija.

510. Vilys, Gvidas

Muzikantai ir šeimininkės - samdomi suvalkiečių vestuvių veikėjai : [vestuvių

papročiai Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių rajonuose]. - Pateikėjai // Liaudies kultūra.

- 1996, Nr. 2, p. 36-38.

511. Vyšniauskaitė, Angelė

Aukštaičių ir dzūkų vestuvės XIX a. - XX a. pradžioje. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 12-18.

512. Vyšniauskaitė, Angelė

Jaunieji išvyksta į jungtuves. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 17-22.

513. Vyšniauskaitė, Angelė

Naujasis vestuvių folkloras. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 36-38.

- Žr. Lietuvių tautosaka.

514. Vyšniauskaitė, Angelė

Pašaliečiai lietuvių vestuvėse. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 20-25.

515. Vyšniauskaitė, Angelė

Vestuvės iš Kauno marių dugno : [apie vedybų papročius]. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 20-26.

516. Žarskus, Aleksandras

Atskyrimas - vienuma : [apie vestuvines dainas ir papročius]. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 14-16.

517. Žarskus, Aleksandras

Didžiausias  būties  stebuklas  (pirmosios  nakties  išbandymai)  :  [apie  vestuvių

apeigas]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 16-18.

Recenzijos

518. Milius, Vacys

Punskiečių ir seiniškių vestuvės : [recenzija]. - Rec. kn.: Punsko ir Seinų krašto vestuviniai

papročiai / Aldona Vaicekauskienė. Punskas, 1995 // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 54-55.

VALGIS

519. Daukšienė, Lina

Dvasios duona : [apie duonos kepimo papročius]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 54-61.

520.  Gero  apetito  linki  aukštaičiai

/  pagal  užrašytą  medžiagą  parengė  Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 49.

521. Gero apetito linki žemaičiai

/ pagal užrašytą medžiagą parengė Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 49.

522. Juknevičius, Petras

Alaus darymas : [pokalbis] / kalbėjosi Birutė Imbrasienė // Liaudies kultūra. -

1995, Nr. 3, p. 60-64.

523. Marcinkevičienė, Nijolė

Keptinis alus : [medžiagą pateikė Angelė Mikuckienė, Stasė Merkienė, Marijona

Giriūnienė] - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 82-87.

524. Samalavičius, Stasys

Midus : [apie gėrimo gamybą ir vartojimo tradicijas] // Liaudies kultūra. - 1991,

Nr. 6, p. 26-27.

525. Zinkevičiūtė-Česnulienė, Juzė

Mano motulės blynai : [senoviniai receptai] / užrašė Onutė Drobelienė // Liaudies

kultūra.- 1995, Nr. 3, p. 59-60.

LAIDOJIMO APEIGOS IR PAPROČIAI

526. Apie raudojimą Vakarų Lietuvoje:

iš šaltinių // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 4, p. 12-14.

527. Balčiūnaitė, Renata

Laidotuvių raudos: pirmosios problemos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994,

Nr. 4, p. 10-12.

528. Balkutė, Rita; Plytnikas, Gintaras

… yra kas po smercies, ba aš mačiau : [Lenkijos lietuvių pasakojimai apie mirtį] /

parengė Rita Balkutė, Gintaras Plytnikas // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 60-62.

529. Bataitytė, Albina

Vėlinių tėviškė : [apie kapines]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 4, p. 40-42.

530. Bražėnaitė, Irena

„Išėjo siela į Tėvynę” : [apie laidotuvių papročius] // Liaudies kultūra. Metodika

ir praktika. - 1989, rugsėjis-spalis, p. 18-19.

531. Gimbutienė, Marija

Laidojimo papročiai senojoje Europoje : [iš spaudai rengiamos knygos]. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 1-9.

532. Girininkienė, Vida

Antakalnio kapinės // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 18-26.

533. Goljevšček, Alenka

Mirusiųjų kultas slovėnų liaudies dainose / iš slovėnų k. vertė Laima Masytė. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 62-66.

534. Jonaitytė, Živilė

Kapų tvorelės Lietuvos miestelių kapinėse XIX a. pabaigoje - XX a. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 5, p. 33-40.

535. Kašinskas, Virginijus

Laidojimo apeigos. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 13-18.

536. Kašinskas, Virginijus

Meldžiu lankytoją sukalbėti tris „Amžiną atilsį”… : [apie kapinių, kapaviečių,

antkapinių paminklų įrengimo ir puošybos bruožus]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1998, Nr. 5, p. 43-53.

537. Kašinskas, Virginijus

Vaikų kapeliai : [Vainutiškės]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 34-37.

538. Korzeniewska, Katarzyna

Šermenų ir laidotuvių tradicijų kaita Punsko ir Seinų krašto lietuviškuose kaimuose

(1920-1990). - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 16-18.

539.  Kur ir kaip laidosim savo artimuosius?  : [pokalbis LLKC su Vaciu Miliumi,

Genoveta Zuokiene, Antanu Lingiu ir kt., vedė Birutė Imbrasienė] / spaudai parengė

Danutė Skersytė // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 4-7.

540. Marcinkevičienė, Nijolė

Žmonės - apie mirtį ir pomirtinį gyvenimą. - Pateikėjų sąrašas // Liaudies kultūra.

- 1997, Nr. 5, p. 19-27.

541. Motuzas, Alfonsas

Katalikiškosios pridedamosios pamaldos Lituvoje : Švč. M. Marijos kalbamasis

bei giedamasis rožinis. Vėlinės. Šermenys ir mirusiųjų minėjimai // Liaudies kultūra. -

2000, Nr. 5, p. 7-17.

542. Nevskaja, Lidija Georgijevna

Motinos sąvoka laidotuvių folklore : [slaviškasis folkloras] / iš rusų k. vertė Jurga

Sabaliauskaitė. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 41-44.

543. Norinkevičiūtė, Rasa

Tradicinis raudojimas ir aplinka. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 36-38.

544. Račiūnaitė, Rasa

Moteris laidotuvių papročiuose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 18-21.

545. Repšienė, Rita

Mirties projekcijos tradicinėje kultūroje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1989,

Nr. 1, p. 32-37.

546. Samulionytė, Janina

Mirusiųjų paminėjimas - Dziedai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998,

Nr. 5, p. 32-41.

547. Šidiškienė, Irma

Lietuvių gedulo atributai. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 12.

548. Šorys, Juozas

Gyvenimas kalnelių auroje : [apie lietuvių laidojimo papročius]. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 21-23.

549. Urbanavičienė, Dalia

Apeiginis judesys laidotuvėse ir mirusiųjų minėjimuose. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 15-19. - Žr. Choreografija.

550. Vyšniauskaitė, Angelė

Mirties samprata lietuvių liaudies tikėjimuose [pranešimas, skaitytas konferencijoje

„Etninis teritorinis ir pasaulėjautos identitetas”, 1992-12-3-4 d., MA.] - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 16-18.

551. Zabulytė-Sapijanskienė, Jolanta

XIX a. pabaigos - XX a. pradžios geležiniai antkapiniai kryžiai: kilmės ir paplitimo

klausimai // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 27-35. - Žr. Bažnyčių architektūra.

LIAUDIES ŠVENTĖS

552. Borisevičiūtė, Irena

Mūsų žiemos šventės // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 28-29.

553. Elertienė, Bronė

Klaipėdos jomarkas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 19-20.

554. Grybas, Sigitas; Dapkutė, Rita; Merkienė, Regina ir kt.

Žygis į Halloweeną / kalbėjosi Dalia Rastenienė // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 3-11.

555. Imbrasienė, Birutė

Šeimos švenčių perspektyvos // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988,

balandis-birželis, p. 30.

556. Imbrasienė, Birutė

Šventė kaip gyvenimo atvaizdas: [pokalbis] / kalbėjosi Dalia Rastenienė // Liaudies

kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 1-5.

557. Imbrasienė, Birutė

Šventė mieste : [apie miesto švenčių tradicijas] // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 37-38.

558. Jakštas, Petras; Mažeika, Antanas; Milius, Vacys ir kt.

Rambynas - mūsų istorija : [apie tai, kokios turi būti šventės ant Rambyno] //

Liaudies kultūra. - Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 18-19.

559. Kalnius, Petras

Lietuvos miesto gyventojų šeimos švenčių inovacijos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1994, Nr. 4, p. 6-9.

560. Kudirka, Juozas

Diena Motinai // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 10.

561. Kudirka, Juozas

Prisiminkime ir tėvą : [apie Tėvo šventę Šalčininkuose] // Kultūrinis švietimas.

Metodika ir praktika. -1988, balandis-birželis, p. 30-31.

562. Skersytė, Danutė

Ar šventę reikia tik kitiems rodyti : [apie tradicines šventes] // Kultūrinis švietimas.

Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 24.

563. Šaknys, Žilvytis

Gegužinė: esminiai suėjimo bruožai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991,

Nr. 2, p. 21-22.

564. Šaknys, Žilvytis

Šv. Valentino diena: jaunimo papročių migravimas laike ir erdvėje. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 21-25.

565. Šaknys, Žilvytis

Vasario 16-oji tarpukario kaime. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 12.

566. Šorys, Juozas

Kovo žymės : [apie pavasario šventes]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr.

2, p. 20-23.

567. Vaicekauskas, Arūnas

Kokią šventę sietume su pavasario lygiadieniu? . - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1994, Nr. 2, p. 20-21.

568. Vaitkevičienė, Daiva; Klimka, Libertas; Šaknys, Žilvytis

Valstybinės kalendorinės šventės : [apie valstybinių kalendorinių švenčių sistemą

visų valstybinių švenčių kontekste] / kalbėjosi Juozas Šorys. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 2001, Nr. 5, p. 9-17.

569. Zubriakova, Erna

Humoro šventė Kapsuke // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988,

balandis-birželis, p. 30.

VERSLAI

570. Kargaudienė, Aušra

Įspūdžiai  po  parodos  :  [apie  Šiaulių  „Aušros”  muziejaus  parodą  „Audimo  ir

verpimo įrankiai”]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-

birželis, p. 20-21.

571. Kasperavičius, Vladas

Šulniakasių darbai ir tradicijos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 53-57.

572. Morkūnienė, Janina

Kailiadirbystė Lietuvoje. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 46-51.

573. Morkūnienė, Janina

Liaudiškieji žaliaminės odos išdirbimo būdai: savitumai ir etnokultūrinės sąveikos.

- Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 16-25.

574. Morkūnienė, Janina

Odininkai Lietuvoje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 1, p. 15-20.

575. Morkūnienė, Janina

Odininkystės amato mokymasis Lietuvoje XIX a. antrojoje - XX a. pirmojoje

pusėje. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 28-36.

576. Morkūnienė, Janina

Račiaus amatas Suvalkijoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 5, p. 10-21.

577. Navasaitis, Jonas

Geležies gavyba Lietuvos dvaruose XVI-XIX a. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 28-33.

578. Samalavičius, Stasys

XVII-XVIII a. Vilniaus smuklės // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 28-29.

579. Samalavičius, Stasys

Vilniaus lentpjovių brolija // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 26-27.

580. Samalavičius, Stasys

Vilniaus stalių ir skulptorių raižytojų cechas // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 35-36.

581. Stravinskas, Antanas

Kalvių įrangos kaita XX amžiuje. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002,

Nr. 5, p. 24-26.

582. Stravinskas, Antanas

Lietuvos kalvės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 26-32.

583. Šidlauskas, Aleksandras

Tėvo užrašai : [apie A. Šidlausko kalvystės darbų ir šeimos ūkio išlaidų aprašus,

Giedraičių k., Radviliškio r.]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 5, p. 75-79.

584. Šimkevičius, Šarūnas

Antroji dzūkų amatų šventė Alytuje : [laiškas] // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 83.

585. Vaičiūnas, Jonas

Amatas - peilių gaminimas. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 87.

586. Vaičiūnas, Jonas

Meisteris : [pasakojimas apie ratdirbystės ir kalvystės meistrą Joną Vaičiūną iš

Šakių r. Gegužių kaimo]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 65-71.

TAUTOSAKA (FOLKLORAS)

587. Erdeszas, Sįndoras

Pasakotojo Lajošo Ámi pasaulio koncepcija : [vengrų folkloristo studija] / iš anglų k. vertė Rasa Kalinauskaitė. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 46-51.

588. Franz, Marie-Louse von

Blogis pasakose ir kaip jį galima įveikti / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 4, p. 44-55.

589. Kolehmainenas, Ilkka

Suomių folkloro stilių periodai ir muzika / iš suomių k. vertė Stasys Skrodenis //

Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 49-50.

590. Kursite, Janina

Kertės (kampo) simbolinė reikšmė latvių tautosakoje / iš latvių k. vertė Rūta

Muktupāvela.- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 44-48. - Žr. Ženklai.

Simboliai.

591. Lukoševičienė, Rūta

Apie folkloro situaciją Latvijoje / pasakoja Ernestas Spičius, Maris Jansonas,

Andris Kapustas // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 4, p. 42-45.

592. Mapučiai pasakoja

: [indėnų mapučių žodinė tradicija] / parengė ir iš ispanų k. vertė Solveiga Armoškaitė. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 39-43.

593. dr. Pocius, Gerald L.

Tautinis identiškumas ir folkloras / iš anglų k. vertė Danutė Sabaliauskaitė. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 9-11.

594. Salve, Kristi

Apie lyvių tautosaką ir liaudies tikėjimus : [estų, lyvių, vepsų liaudies tikėjimai,

dainuojamasis ir pasakojamasis folkloras] / iš estų k. vertė Meelis Tôns ir Birutė

Petrauskaitė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 60-66.

595. Stepanova, Sandra

Karelų tautosaka anksčiau ir dabar / iš suomių k. vertė Stasys Skrodenis // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 36-37.

596. Su Ilga Reizniece

: [pokalbis su latvių postfolkloro atstove] / kalbėjosi Dalia Rastenienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p. 47-54.

LIETUVIŲ TAUTOSAKA

597. Anglickienė, Laima

Čigonai lietuvių tautosakoje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 13-17.

598. Anglickienė, Laima

Slavai lietuvių tautosakoje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 18-21.

599. Anglickienė, Laima

Vokietis lietuvių tautosakoje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 25-27.

600. Anglickienė, Laima

Žydas pasakojamojoje tautosakoje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 48-52.

601. Balkutė, Rita

Lietuvos tautosakos ekspedicijos 1957-1990 m. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 29-30.

602. Balkutė, Rita

Lietuvos tautosakos ekspedicijų žemėlapis // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 28-29.

603. Baltokaitė, Aistė

Paskutiniojoj kryžkelėj? : [apie folkloro entuziastus provincijoje] // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 5, p. 32-33.

604. Balsas apie lietuvininkus

/ tautosaką Kintų apyl. užrašė Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 54-56.

605. Giedraitis, Liudvikas

Be kupros : [apie 1989 m. Vilniuje MMKC ir KDTI iniciatyva vykusį Pabaltijo

folkloro seminarą] // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 36.

606. Giedraitis, Liudvikas

Moterys ir moterys : [apie konferenciją „Moteris folklore”, 2001 spalio 18-19 d. ]

// Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 62-67.

607. Grigas, Kazys

Grigo bitės [pokalbis su patarlių ir priežodžių visuminio leidinio rengėju] / kalbėjosi

Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 1-6.

608. Kavaliauskienė, Aušra

Žalios spalvos simbolika lietuvių liaudies pasaulėžiūroje. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 8-23. - Žr. Ženklai ir simboliai; Mitologija; Lietuvių liaudies

menas; Tikėjimai ir papročiai.

609. Kavolis, Vytautas

Archajinis lietuvių kultūros sluoksnis : [nagrinėjami du tekstai, liaudies daina „Ko

liūdi, putinėli” ir pasaka „Eglė žalčių karalienė”, geriausiai atskleidžiantys skirtingas

archajiško kultūros sluoksnio sąmoningumo formas] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 10-13.

610. Kerbelytė, Bronislava

Pasakos, idėjos ir tretieji broliai : [pokalbis] / kalbėjosi Austė Nakienė ir Dalia

Rastenienė // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 1-3.

611. Matulevičienė, Saulė

Lietuvių ir latvių kalendorinis folkloras: sąsajos ir skirtumai. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 10-14.

612. Niemis, Augustas Robertas

Apie lietuvių užkalbėjimus / iš suomių k. vertė Stasys Skrodenis. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 8-10.

613. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

„Lino mūka” lietuvių tautosakoje. Semantikos paieškos. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 18-25.

614. Vaitkevičienė, Daiva

Saulės sodai : [apie Saulės ryšį su augalija baltų tautosakoje]. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 27-35.

615. Vyšniauskaitė, Angelė

Naujasis vestuvių folkloras. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 36-38.

- Žr. Vestuvių papročiai.

616. Zavjalova, Marija

Kovos su ligomis samprata lietuvių ir baltarusių užkalbėjimuose. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 4 p. 34-38.

617. Zavjalova, Marija

Ugnies įvaizdis lietuvių ir rusų užkalbėjimuose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1998, Nr. 1, p. 6-12.

Recenzijos

618. Balsys, Rimantas

Nauji sakmių ir padavimų klasifikavimo kriterijai : [recenzija] . - Rec. kn.: Типы народных сказаний. Структурно-семантическая классификация литовских этиологических, мифологических сказаний и преданий. С. Петербург: Европейский дом, 2001. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 71-72.

619. Krištopaitė, Danutė

Post scriptum knygai išėjus : [recenzija]. - Rec. kn.: Nuo Punsko iki Seinų. D. 1.

Punskas, 1997 // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 5, p. 63.

620. Stravinskas, Antanas

Padavimai ir legendos : [recenzija]. - Rec. kn.: Pasakojimai ir padavimai / Balys

Buračas. Vilnius, 1996 // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 59.

MITOLOGIJA

621. Bartminski, Jerzy

Visatos kalbinis paveikslas lenkų liaudies kultūroje / iš rusų k. vertė Liudvikas

Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 56-59.

622. Bendes, Rita

Stebuklingas elnias : [elnio vaidmuo vengrų mitologijoje] // Liaudies kultūra. -

1996, Nr. 3, p. 46-47.

623. Coomaraswamy, Rama P.

Durys į dangų : A. K. Coomaraswamy’io mitologijos samprata / iš anglų k. vertė

Eduardas Navickas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 59-64.

624. Guerber, H. A.

Normanai : [apie šiauriečių mitologiją] / iš anglų k. vertė Ugnius Mikučionis ir

Dainius Razauskas // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 3, p. 55-57.

625. Henderson, Joseph L.

Senovės mitai ir šiuolaikinis žmogus / iš anglų k. vertė ir įžangą parašė Rasa Butvilaitė;

komentarai Krescencijaus A. Stoškaus // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 28-36.

626. Johnston, Basil

Ir Manitu sutvėrė pasaulį : odžibvų mitai ir vizijos / iš vokiečių k. vertė Dalia

Jonynaitė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 59-63.

627. Lévi-Straussas, Claude’as

Pasakojimas apie Asdiwalį : [Šiaurės Amerikos indėnų mito struktūrinė analizė] /

iš anglų k. vertė Rasa Kalinauskaitė. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr.

3, p. 48-55.

628. Mikhailov, Nikolai

Baltoslavų mitologija - baltų ir slavų mitologija - slovėnų mitologija. Keletas

terminologinių pastabų / iš slovėnų k. vertė Laima Masytė. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 2001, Nr. 1, p. 7-18.

629. Mikučionis, Ugnius

Kuršių ir skandinavų santykiai sagų literatūroje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

2003, Nr. 2, p. 35-49.

630. Mikučionis, Ugnius

Norna - Gesto gija / iš senosios islandų k. vertė Ugnius Mikučionis // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 70-77.

631. Rašytiniai skandinavų mitologijos šaltiniai / įž. žodis ir vertimas iš senosios islandų k. Ugniaus Mikučionio. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002. Nr. 3, p. 61-70.

632. Razauskas, Dainius

Gyvybės medis: senosios tradicijos pėdsakais. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997,

Nr. 6, p. 11-19.

633. Razauskas, Dainius

Kvailutis : [etimologinė analizė] . - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 16-26.

634. Razauskas, Dainius

Laumės likimas liaudies kultūroje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 42-46.

635. Razauskas, Dainius

Ryto rato ritimai: senosios išminties pėdsakais. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1998, Nr. 3, p. 1-5.

BALTŲ MITOLOGIJA

636. Balys, Jonas

Dangaus garbinimas : [apie senovės lietuvių garbintus Saulę, Mėnulį ir žvaigždes]

// Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 6-10. - Žr. Senoji lietuvių religija.

637. Beresnevičius, Gintaras

Eskulapas ir Aušautas. Lietuvių ir prūsų gydymo dievo problema. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 12-14. - Žr. Senoji lietuvių religija.

638. Juciuvienė-Gailevičiūtė, Violeta

Anykštėniškas pasakojimas - mito fragmentas? - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 6, p. 22-23.

639. Jučas, Mečislovas

Mikalojus Lasockis (   -1450) // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 4.

640. Kalenda, Česlovas

Mitas ir ekologija : [apie senovės žmogaus santykį su gamta]. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 22-24.

641. Kalimachas, Pilypas

Kardinolo Zbignevo gyvenimas ir būdas (1479-1480) / vertė ir paaiškinimus parašė

Juozas Tumelis // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 8-9.

642. Karaliūnas, Simas

Kai griaudžia Perkūnas : [habil. dr. Simo Karaliūno pasisakymas dr. Nijolės Laurin-

kienės habilitacinio darbo „Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje,

istoriniuose šaltiniuose” gynime]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 54-55. -

Žr. Senoji lietuvių religija.

643. Kavaliauskienė, Aušra

Žalios spalvos simbolika lietuvių liaudies pasaulėžiūroje. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 8-23. - Žr. Ženklai ir simboliai; Lietuvių tautosaka; Lietuvių

liaudies menas; Tikėjimai ir papročiai.

644. Kerbelytė, Bronislava

Arklys - toteminis gyvūnas? // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 13-14.

645. Klein, Manfred

Mama, kas gi ten, ant stogo?: Lietuvių namų dvasios ir jų socialinės funkcijos / iš

vokiečių k. vertė Jolanta Vižinienė // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 9-12.

646. Korzonaitė, Edita

„Žmogus pasikorėlės vestuvėse”: papročiai mitologinėje sakmėje ir tikrovėje. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 21-26.

647. Kursite, Janina

Mitologiniai vaizdiniai dainų formulėse : [latvių folkloro tyrinėjimai] / iš latvių k.

vertė Saulė Matulevičienė // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 49-53.

648. Lasockis, Mikalojus (   -1450)

Didysis melas (1435) : [apie Lietuvą, tikėjimus] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 4-5.

649. Laurinkienė, Nijolė

Devyniaragio elnio semantikos akcentai. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2000,

Nr. 1, p. 30-33.

650. Laurinkienė, Nijolė

Laumės likimas : [laumė - mito apie griaustinio dievą herojė]. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1996, Nr. 5, p.14-19.

651. Laurinkienė, Nijolė

Pasakų apie herojaus kovą su slibinu sąsajos su mitu. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1994, Nr. 5, p. 6-7.

652. Laurinkienė, Nijolė

Pasaulio kūrimo motyvai lietuvių pasakojamojoje tautosakoje. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 8-15.

653. Laurinkienė, Nijolė

Perkūnkulkė - griaustinio dievo ženklas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1996, Nr. 1, p. 23-26.

654. Laurinkienė, Nijolė

Perkūno ir velnio nesantaikos priežastis : [sakmėse]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1994, Nr. 1, p. 9-10.

655. Mezjeras, Pilypas, de (1327-1405)

Senojo maldininko sapnas (1389) / vertė Algis Kasperavičius // Liaudies kultūra. -

1991, Nr. 6, p. 7.

656. Mikhailov, Nikolai

Baltų mitologijos tyrinėjimų esama padėtis / iš vokiečių k. vertė Dainius Razauskas.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 67-69.

657. Narbutas, Ignas

Mažosios Lietuvos slogučiai : [apie dvasias, kankinančias žmogų]. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 22-24.

658. Nikžentaitis, Alvydas; Vėlius, Norbertas

Senosios baltų religijos ir mitologijos šaltiniai : Pilypas de Mezjeras (1327-1405) //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 6.

659. Novikovas, Jurijus

Gyvatė rusų sentikių mitologinėse sakmėse ir tikėjimuose // Liaudies kultūra. -

2000, Nr. 3, p. 38-40.

660. Puhvel, Jaan

Baltų panteono indoeuropietiškoji struktūra : [apie svarbiausių lietuvių dievų

lyginimą su analogiškais kitų indoeuropiečių dievais] / iš anglų k. vertė Milda Keršienė,

apie aut. - Norbertas Vėlius. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 4-7. - Žr.

Senoji lietuvių religija.

661. Ryžakova, Svetlana

Akmens įvaizdis latvių mitologijoje / iš rusų k. vertė Liudvikas Giedraitis. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 36-48.

662. Senvaitytė, Dalia

Mitologinės Kirnio interpretacijos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 6-10.

663. Steponavičienė, Daiva

Bitės įvaizdis lietuvių mitologijoje ir tautosakoje // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 28-33.

664. Šmits, Pēteris

Latvių mitologija : [str. ciklo pradžia] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 46-55.

665. Šmits, Pēteris

Latvių mitologija : [str: ciklo tęsinys] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas . -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 29-34.

666. Šmits, P Pēteris

Latvių mitologija : [str. ciklo tęsinys] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 44-49.

667. Šmits, Pēteris

Latvių mitologija : [str. ciklo tęsinys] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 59-65.

668. Šmits, Pēteris

Latvių mitologija : [str. ciklo tęsinys] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra.- 2002, Nr. 6, p. 58-61.

669. Šmits, Pēteris

Latvių mitologija : [str. ciklo tęsinys] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 62-69.

670. Šmits, Pēteris

Latvių mitologija [str. ciklo tęsinys] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 63-70.

671. Šmits, Pēteris

Latvių mitologija [str. ciklo tęsinys] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 59-66.

672. Šmits, Pēteris

Latvių mitologija : [str. ciklo tęsinys] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas //

Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 5, p. 58-64.

673. Šmits, Pēteris

Latvių mitologija : [str. ciklo pabaiga] / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 60-67.

674. Tatariūnienė, Rita

Raganos vaizdinys lietuvių liaudies kalendorinėse šventėse bei apeigose // Liaudies

kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 15-19.

675. Toporovas, Vladimiras

Vilnius, Wilno,  Âčėüíą: miestas ir mitas / iš rusų k. vertė Julija Žilinskaitė. -

Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 35-37.

676. Toporovas, Vladimiras

Vilnius, Wilno,  Âčėüíą: miestas ir mitas / iš rusų k. vertė Julija Žilinskaitė. -

Bibliogr. / B.d. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 30-35.

677. Toporovas, Vladimiras

Vilnius, Wilno,  Âčėüíą: miestas ir mitas / iš rusų k. vertė Julija Žilinskaitė. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 31-36.

678. Tumelis, Juozas

Pilypas Kalimachas (1437-1496) // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 8.

679. Tumėnas, Vytautas

Juostų ryšys su mitologija. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 6, p.

35-43. - Žr. Lietuvių liaudies menas.

680. Vaitkevičienė, Daiva

Apeiginis palabinimas : [apie senovinį lietuvių gėrimo ritualą]. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 8-14.

681. Vaitkevičienė, Daiva

Kupolės: šventė ir dievybė. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 15-20. -

Žr. Kalendorinės šventės: Joninės (Rasos).

682. Vaitkevičienė, Daiva

Namų laimė : [apie sėkmę ir deivę Laimą baltų kultūroje]. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 9-21.

683. Vėlius, Norbertas

Baltų religijos ir mitologijos šaltinių pobūdis // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p.

2-8. - Žr. Senoji lietuvių religija.

684. Vėlius, Norbertas

Jonas Basanavičius - mitologas [darbų apžvalga] // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 8-9.

685. Vėlius, Norbertas

[Senajai  lietuvių  mitologijai  ir  ypač  pasaulėjautai  suprasti  reikšmingi  yra  P.

Kalimacho aiškinimai apie lietuvių kilmę…] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 8.

686. Vėlius, Norbertas

[Žinias apie lietuvių ikikrikščioniškuosius tikėjimus M. Lasockis galėjo gauti iš

amžininkų…] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 4.

687. Vīķe-Freiberga, Vaira

Kosmologinė Saulė: šis pasaulis, anas pasaulis ir saulės kelias tarp abiejų / iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 42-50.

688. Vīķe -Freiberga, Vaira

Stebuklinga saulė ir saulės mitai / iš latvių k. vertė Saulė Matulevičienė // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 16-21.

689. Volodina, Tatjana

Žarsteklis baltų ir slavų tradicijoje: apie daikto semiotinį statusą / iš rusų k. vertė

Liudvikas Giedraitis. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 53-54.

Recenzijos

690. Razauskas, Dainius

Mitologijos enciklopedija: [recenzija]. - Rec. kn.: Mitologijos enciklopedija, T. 1.

Vilnius, 1997 // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 62-64.

691. Repšienė, Rita

Apie  pagonišką  pagundą  :  [recenzija].  -  Rec.  kn.:  Didžiųjų  mitų  keliais  /  M.

Bartninkas. Vilnius, 1999 // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 57.

692. Sabaliauskas, Algirdas

Vladimiro Toporovo knyga lietuviškai : [recenzija]. - Rec. kn.: Baltų mitologijos ir ri-

tualo tyrimai / Vladimiras Toporovas. Vilnius, 2000 // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 67.

PASAKOS. SAKMĖS.

693. Balys, Jonas

Moterys ir gyvatės (žalčiai) : Baltiškos kilmės pasaka ir jos giminaičiai. Pasaulinis

motyvo išplitimas // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 15-18.

694. Balkutė, Rita

Teizų apylinkių sakmės // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 84-87.

695. Kerbelytė, Bronislava

Pasakoje - tiktai tiesa // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 8-9.

696. Kerbelytė, Bronislava

Žmogus sakmėse // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 13-15.

697. Knabikienė, Gina

Archetipiniai mergaitės iniciacijų vaizdiniai lietuvių paskoje „Aguonėlė”. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 49-52.

698. Repšienė, Rita

Lietuvių etiologinės sakmės: dviejų kultūrų dermė // Liaudies kultūra. - 2002, Nr.

1, p. 9-14.

699. Repšienė, Rita

Lietuvių etiologinės sakmės: dviejų kultūrų dermė : straipsnio nuorodos // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 28.

700. Repšienė, Rita

Moters samprata lietuvių etiologinėse sakmėse. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1995, Nr. 3, p. 19-20.

701. Senvaitytė-Kietienė, Dalia

Kalvio įvaizdis lietuvių pasakose ir sakmėse. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998,

Nr. 3, p. 15-22.

702. Tatariūnienė, Rita

Dievas,  keliaujantis  inkognito  :  [apie  lietuvių  etiologinių  sakmių  personažą  -

keliaujantį Dievą senelį]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 19-21.

703. Tatariūnienė, Rita

Vandens vaizdinys lietuvių liaudies stebuklinėse pasakose. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 3 p. 9-11.

704. Vaitkevičius, Vykintas

Žmonės, pavirtę akmenimis : [akmenys-paminklai, padavimai apie juos]. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 2, p. 13-25.

705. Vaitkevičius, Vykintas

Žmonės, pavirtę akmenimis : [akmenys-paminklai, padavimai apie juos]. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 20-31.

706. Vaitkevičius, Vykintas

Žmonės, pavirtę akmenimis : [apie „suakmenėjusius” žmones] . - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 24-29.

707. Valiukaitė, Lina

„Gyvate pavadinta pati” - skolinys ar reliktas : [aptariami du žinomos pasakos

variantai]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 5, p. 10-12.

VAIKŲ TAUTOSAKA. MĮSLĖS.

708. Giedraitis, Liudvikas

Liks tik atminimas : [moksleiviška tautosaka - atminimų sąsiuviniai] // Liaudies

kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 48-49.

709. Giedraitis, Liudvikas

Minklė? Mįslė? // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 49.

710. Giedraitis, Liudvikas

Sėdi Saulius ant tvoros : [vaikų tautosaka - erzinimai] // Liaudies kultūra. - 1993,

Nr. 3, p. 48-49.

711. Giedraitis, Liudvikas,

Skrenda du krokodilai : [moksleiviškosios tautosakos perliukai) // Liaudies kultūra.

- 1992, Nr. 4, p. 48-49.

712. Giedraitis, Liudvikas

Susiėjo trys pelės : [moksleiviški anekdotai] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 48-49.

713. Grigas, Kazys

Lietuva ir lietuviai kaimyninių tautų patarlėse. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1993, Nr. 4, p. 35-37.

714. Kerbelytė, Bronislava

Ar namie šunys : [apie anekdotus] / parinko Dangirutė Giedraitytė // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 29-30.

715. Samuolienė, Adelė

Plokščia blakė: [moksleiviški anekdotai ir minklės] // Liaudies kultūra. - 1993, Nr.

2, p. 49.

716. Valotka, Audrius

Mįslių kilmės hipotezės. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 30-32.

LIAUDIES KŪRYBA. (ŽMONĖS PASAKOJA).

717. Andrijauskas, Alfredas

Kai duona dar ašakinė buvo // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 77-79.

718. Blažienė, Almina

Prabočių vaikystės žaislai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, liepa-rugpjūtis, p. 20-21.

719. Būdelis, Antanas

Ten,  kur  Nemunas  banguoja  :  [druskininkiečio  A.  Būdelio  atsiminimai  apie

vaikystę,  pirmuosius  pokario  metus,  sovietinę  okupaciją  Lipliūnų  kaime,  Lazdijų

rajonas] / parengė Vladas Motiejūnas. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 4, p. 71-79.

720. Didieji  Daumilų  kaimo  gaisrai  :  [Švenčionių  r.  Daumilų  kaimo  gyventojų

pasakojimai, užrašyti 1971 m.] / užrašė ir pateikė Vladas Motiejūnas // Liaudies kultūra.

- 1998, Nr. 3, p. 68-70.

721. Eidukevičius, Juozas

Dzūkas Prienų jomarke krizės metais : [J. Eidukevičiaus pasakojimas] // Liaudies

kultūra. - 1999, Nr. 1, p. 70-71.

722. Galčienė, Jonė

Gyvenimas kaip sapnas / užrašė Nijolė Marcinkevičienė // Liaudies kultūra. - 1993,

Nr. 4, p. 56-57.

723. Gudavičius, Henrikas

Ką dar Gaudiškės gaudžia : [pasakojimai]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr.

5, p. 54-57.

724. Karsukaitė-Sakavičienė, Marytė

Marytės „pasakėlės” : [Marytės Karsukaitės-Sakavičienės iš Varėnos r. Panočių

kaimo pasakojimai] / parengė Eugenija Venskauskaitė. - Portr. // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 2, p. 68-71.

725. Kazlauskienė-Dzinzalietaitė, Zosė; Stungurys, Aleksas

Apie milo vėlimą ir tūbelio nešimą / užrašė Vidmantas Lopeta. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 78-79.

726. Krasauskienė-Minkevičiūtė, Petronė

Apie Dusios ežerą / užrašė Rita Balkutė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr.

6, p. 85-87.

727. Kunčienė, Ona

Apie tarnystę… : [O. Kunčienės, tarnavusios Šiauliuose, pasakojimas] / parengė

Dalia Rastenienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 72-79.

728. Marcinkevičienė, Nijolė

Čiudobnas ponas Jerusas : [pasakojimai apie Dubičių bažnyčios stebuklingąją Kristaus

statulą. Varėnos r.]. - Iliustr. - Pateikėjai // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 4, p. 53-56.

729. Marcinkevičienė, Nijolė

Motinos žodžio galia : prakeikimai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 54-61.

730. Motiejūnaitė, Albina

Laiškas : [A. Motiejūnaitės laiškas, rašytas broliui 1941 m. rugpjūčio 11 d. su Birutės

Motiejūnaitės-Butkienės komentaru]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 84-87.

731.  Pagirta ir prasta  giminė

: [žmonės pasakoja. - Aut.: Antanas Bielinis, Uršulė Kulakauskienė, P. Gaidelienė] // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 55-56.

732. Povilionis Vidmantas

Elz. Tretinykė [iš Elzbietos Povilionytės dienoraščių] / parengė Vidmantas Povi-

lionis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 5, p. 78-87.

733. Prapiestis, Juozas

Vaikystė Giedraičių kaime : [atsiminimai apie kaimo žmones, jų pasakojimai] //

Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 59-63.

734. Seno slovėno prisiminimai arba mano gyvenimo puslapiai

: [užrašė Andrej Pajk, buvęs austrų bei prancūzų kareivis, Napoleono laikų karo belaisvis Prancūzijoje bei

Rusijoje] / iš slovėnų k. vertė Vykintas Ostašenkovas // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 69-71.

735. Sinkevičienė, Lina

„Kad ir biedna buvau, ale nenustumta” : [apie Marijoną Žilionienę - Kauno r.

Ežerėlio miestelio kultūros gyvenimo puoselėtoją‘]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003,

Nr. 3, p. 85-87.

736. Snarskytė-Urbonavičienė, Antanina

Aukso rankos ir vargo kryžius : [pasakoja Antanina Snarskytė-Urbonavičienė] /

parengė Dalia Rastenienė // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 82-87.

737. Tautosaka iš Pietų Žemaitijos Tauragės krašto, Pagramančio

/ pasakojo Stanislovas Sirvydas, užrašė Viliutė Ružinskaitė // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 56-57.

738. Trakelytė, Stanislava; Vinikaitienė-Pajaujūtė, Ona; Umbrasienė-Vyšniauskaitė, Ona

Trys meilės istorijos / užrašė Rita Balkutė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr.

6, p. 76-79.

739. Truncaitė-Čereškevičienė, Izabelė

Kas atmintin užsiliko // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 78-79.

740. Ustovas: autentiški kupiškėnų (Uoginių, Pyragių, Gyvakarų k.),

apie 1910-1924 m. su ustovu kartu ganiusių bandą, pasakojimai / užrašė Arvydas Kirda // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 16-17.

741. Valentukevičienė, Danutė

Kaip Puntuką skruzdėlės sugraužė / Janinos Pipirienės pasakojimai // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 84-87.

742. Žvirgždinaitė-Vasiliauskienė, Domicėlė

Domicėlės istorijos : [papasakojo Domicėlė Žvirgždinaitė-Vasiliauskienė] / užrašė

ir parengė Rita Balkutė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 82-87.

LIAUDIES DAINOS

743. Ambrazevičius, Rytis

Seminaras dainuojantiems : [teorinio-praktinio seminaro „Etnografinis dainavimas”,

vykusio LLKC 96-01-23-24 Vilniuje, apžvalga] // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 42-44.

744. Balys, Jonas

Liaudies dainų tyrinėjimai: daina apie karvelėlį / perspaudinta iš „Lietuvių bal-

sas”, Chicago, 1992-12-24, Nr. 25 // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 14.

745. Balsys, Rimantas

Laivo simbolika pamario krašto dainose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003,

Nr. 1, p. 26-35. - Žr. Ženklai ir simboliai.

746. Bradūnaitė-Aglinskienė, Elena

Lietuvių liaudies dainos likimas Pensilvanijos kalnuose // Liaudies kultūra. - 1992,

Nr. 3, p. 8-9.

747. Brūzgienė, Rūta

Kantičkinių giesmių liaudiškumas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 28-30.

748. Daugirdaitė, Vilma

Velykų lalautojų dainos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 20-24.

749. Gervės skris į melsvą tolį : [aukštaitišką dainą pateikė Živilė Ramoškaitė; gaid.]

// Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 1.

750. Kaminskaitė, Audrė

Tremtinių dainų ištakos // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 2-4.

751. Krivickienė, Gražina

Visą amžių su motulės dainomis ir tautosaka // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 34-37.

752. Kubilius, Augustas

Kaip dainuoti liaudies dainą // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 6-7.

753. Lings, Martynas

Senosios lietuvių dainos / iš anglų k. vertė Agnė Talmantaitė. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 4-7.

754. Martinaitis, Marcelijus

Išėjimas iš rojaus tautos dainose. - B.d. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 3-5.

755. Martinaitis, Marcelijus

Išėjimas iš rojaus tautos dainose. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 16-19.

756. Martinaitis, Marcelijus

Išėjimas iš rojaus tautos dainose: lietuvių liaudies baladė „Ulijona” : [teksto analizė]

// Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 22-26.

757. Matulevičienė, Saulė

Apie lietuvių ir latvių darbo dainas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 36-42.

758. Misevičienė, Vanda

Piemenų dainos // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 20-21.

759. Mukaitė, Loreta

Šventojiškė dainininkė Kersta Balčius. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 4, p. 43-47.

760. Nakienė-Bareikytė, Austė

Vaikų ne vaikų dainos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p 24-27.

761. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Lietuvių  sutartinių  ir  Bosnijos  bei  Hercegovinos  daugiabalsių  dainų  atlikimo

paralelės. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 20-21.

762. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Moterys - sutartinių atlikėjos. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 18-22.

763. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Sutartinės dviejõs tarp kitų archajiškų dainavimo dviese būdų. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 19-31.

764. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Sutartinių  šventybės  universalumas  :  [pranešimas,  skaitytas  konferencijoje

„Sakralumo problema kultūroje” Vilniuje 1996-10-15] // Liaudies kultūra. - 1997,

Nr. 1, p. 24-26.

765. Reidzane, Beatrise

Saulės medis latvių liaudies dainose / iš rusų k. vertė Liudvikas Giedraitis // Liaudies

kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 43-44.

766. Stukaitė, Virginija

Vestuvinių  dainų  tipas  „Karvelėli  mėlynasis”:  vaizdinių  prasmė.  -  Bibliogr.  //

Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 36-40.

767. Stundžienė, Bronė

Medžių įvaizdžiai liaudies dainose // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 27-28.

768. Šeškauskaitė, Daiva

Rūtos vaizdinys sutartinėse // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 49-51.

Recenzijos

769. Burkšaitienė, Laima

Dainos „iš Juškos” - vertybė : [recenzija]. - Rec. kn.: Broliai Juškos. Lietuvių

liaudies dainų rinkėjai ir leidėjai / Antanas Mockus. Vilnius, 2003. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 71-73.

770. Burkšaitienė, Laima

Slėpiningas sutartinių fenomenas : [recenzija]. - Rec. kn.: Sutartinių atlikimo

tradicijos / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Vilnius, 2000. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

2002, Nr. 6, p. 74-77.

771. Stundžienė, Bronė

Adolfas Sabaliauskas ir senoji liaudies daina : [rinkinių apžvalga]. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 2, p. 43-46.

TIKĖJIMAI IR PAPROČIAI

772. Bradaitytė, Kristina

Lietuvos čigonų šeimos papročiai ir keliavimas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 42-51.

773. Brajinskienė, Emilija

Vaiks šeimo: 1 / parengė Birutė Imbrasienė. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr.

3, p. 66-70.

774. Brajinskienė, Emilija

Vaiks šeimo: 2 / parengė Birutė Imbrasienė // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 64-71.

775. Daunys, Stasys

Paprotinės pirties paslaptys. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 29-30.

776. Giedraitis, Liudvikas

Iš rugiapjūtės papročių. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4,

p. 18-20.

777. Gudaitytė-Černiauskienė, Magdalena

Gražiškių ir Donelaičių šyvio šokintojai : [apie retą gyvosios tradicijos apraišką,

Vilkaviškio r. išlikusį šyvio šokinimo paprotį] / kalbėjosi Juozas Šorys. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 26-33.

778. Jablonskis, Ignas

Piemenėliai šiaurės Žemaitijoje XX a. pradžioje // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 17-19.

779. Jarašiūnaitė, Aušra

Ralio, karvute, ralio… : aukštaičių ganymo papročiai. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1993, Nr. 3, p. 15-16.

780. Kadžytė, Gražina

Šokdinamo šyvio mįslės : [apie šyvuko vedžiojimo (šokdinimo) apeigą] // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 34-35.

781. Kavaliauskienė, Aušra

Žalios spalvos simbolika lietuvių liaudies pasaulėžiūroje. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 8-23. - Žr. Ženklai ir simboliai; Lietuvių tautosaka; Lietuvių

liaudies menas.

782. Klimka, Libertas

Lietuvių kalendoriniai papročiai: sisteminis požiūris. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1996, Nr. 4, p. 25-28.

783. Klimka, Libertas

Tikėjimai Mėnulio poveikiu: archajiškojo kalendoriaus reliktai? - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 15-19.

784. Leinasare, Ingrida

Pasodinau ievą… : [apie latviškąsias apeigas, žyminčias perėjimą iš vienos socialinės

būklės į kitą: iš vaikystės į paauglystę] / iš rusų k. vertė Liudvikas Giedraitis // Liaudies

kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 14-15.

785. Marcinkevičienė, Nijolė

Kai ateidavo ruduo : [apie rudens darbų papročius]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 18-20.

786. Marcinkevičienė, Nijolė

Krikštai: „šoko lenton”, ieškojo „žiedo”, krykštavo : [apie liaudies papročius] //

Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 43-50.

787. Mardosa, Jonas

Laukų šventinimas Punsko apylinkėse. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 31-32.

788. Račiūnaitė, Rasa

Perėjimo ritualai gimtuvių, vestuvių ir laidotuvių papročiuose. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 10-12.

789. Rastenienė, Dalia

Papročiai liaudies kultūroje : [apie mokslinę-praktinę konferenciją MMKC, 1989-

03-30] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 33.

790. Samulionytė, Janina

Sintautų apylinkės indai, įrankiai ir valgymo papročiai (1918-1940). - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 18-24.

791. Svidinskaitė, Danguolė

Ką žmonės darydavo su šventinto vandens likučiais // Liaudies kultūra. - 2000, Nr.

2, p. 20-24.

792. Šaknys, Žilvytis

Árašymo į bernus apeigos: struktūra ir simbolika : [įėjimo į jaunimo bendriją

apeigos]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 8-14.

793. Šaknys, Žilvytis

Jaunų sambūriai : [iš Vakarų Lietuvos jaunimo papročių]. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 13-15.

794. Šaknys, Žilvytis

Nematomi kaimo ir žmogaus saitai: tarpukario kaimo jaunimo garbės suvokimas

ir palaikymas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 21-22.

795. Šaknys, Žilvytis

Pirmoji jaunystės šventė: konfirmacijos papročiai Klaipėdos krašte. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 16-17.

796. Šaknys, Žilvytis

Senųjų jaunimo bendravimo tradicijų kaita XX a. pabaigoje. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 15-18.

797. Urbonienė, Skaidrė

Švč. Mergelė Marija tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje ir papročiuose. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 25-34. - Žr. Lietuvių liaudies menas.

798. Užpelkis, Martynas

Šventosios kuršininkų žvejybos tradicijos ir papročiai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 27-32.

799. Vilys, Gvidas

„Šyvio” šokdinimas vakarų Suvalkijoje. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 8-9.

800. Vyšniauskaitė, Angelė

[Ážanginis žodis ginant habilitacinį darbą „Lietuvos linininkystė XVIII-XX a.

pirmojoje pusėje: inventorius ir papročiai”] // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 52-53.

801. Vyšniauskaitė, Angelė

Apie šyvio šokdinimo paprotį Suvalkijoje // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 33-34.

802. Vyšniauskaitė, Angelė

Darbas nebuvo našta : [apie požiūrį į darbą šeimoje] // Liaudies kultūra. - 1991,

Nr. 6, p. 16.

803. Vyšniauskaitė, Angelė

Gamtojauta lietuvių liaudies pedagogikoje ir papročiuose. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 3-5.

804. Vyšniauskaitė, Angelė

Kaip žmogus su žmogum susieidavo / užrašyta pagal Veronikos Petrulienės iš Rudikų

kaimo, Kupiškio valsčiaus, pasakojimą // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 11-13.

805. Vyšniauskaitė, Angelė

Kryžiaus ženklas lietuvių liaudies papročiuose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 5, p. 6-9.

806. Žarskienė, Rūta

Skudučiavimo papročiai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 2, p. 39-42.

Recenzijos

807. Kerbelytė, Bronislava

Nauja knyga apie jaunimo bendravimo tradicijas : [recenzija]. - Rec. kn.: Kalen-

doriniai ir darbo papročiai Lietuvoje XX a. pirmojoje pusėje: jaunimo vakarėliai /

Žilvytis Šaknys. Vilnius, 2001 // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 72-73.

808. Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina

Apeigos pakylėtoji : [recenzija]. - Rec. kn.: Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje :

gyvenimo ciklo papročiai (XIX a. pab. - XX a. vid.) / Rasa Račiūnaitė. Vilnius, 2002 //

Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 79-80.

809. Stravinskas, Antanas

Susipažinkime: lietuvių papročiai : [recenzija]. - Rec. kn.: Lietuvos kaimo papročiai

/ Balys Buračas. Vilnius, 1993 // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 48-51.

810. Utovka, Tatjana

Lietuvių šeimos fenomenas : [recenzija]. - Rec. kn.: Lietuvių šeima ir papročiai /

Angelė Vyšniauskaitė, Petras Kalnius, Rasa Paukštytė. Vilnius, 1995 // Liaudies kultūra.

- 1997, Nr. 2, p. 58-59.

811. Vyšniauskaitė, Angelė

Kad neblėstų lietuvybė išeivijoje : [ recenzija]. - Rec. kn.: Lietuvių papročiai ir

tradicijos išeivijoje / Danutė Brazytė-Bindokienė. Chicago, 1989 // Liaudies kultūra. -

1991, Nr. 1, p. 40-41.

KALENDORINĖS ŠVENTĖS

812. Giedraitis, Liudvikas

Turgelių diena : [apie Žolinių šventę Turgeliuose]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

2002, Nr. 5, p. 74-76.

813. Gutautas, Stasys

Kalendorinės šventės ir pasaulio medis. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1991, Nr. 2, p.10-12.

814. Kargaudienė, Aušra

Jok, šventas Jurgi. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 22-25.

815. Kargaudienė, Aušra

Sekminės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 28-30.

816. Liaudanskaitė, Liuda

Oliavimai pavasario kalendorinių švenčių ir apeigų kontekste. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 4, p. 15-22. - Žr. Lietuvių liaudies muzika.

817. Marcinkevičienė, Nijolė

Kaip šiuolaikiškai įprasminti kalendorines šventes? Apžiūros konkurso „Tradicija

šiandien” patirtis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 5, p. 68-74.

818. Vyšniauskaitė, Angelė

Metinis liaudies švenčių kalendorius : [schema] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 22.

Joninės (Rasos)

819. Ambrazevičius, Rytis

Dainos Rasos šventėje. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 70-76.

820. Bagdonavičius, Stasys

Kaip praktiškai pasirengti Rasos šventimui / Juozo Šorio pokalbis su Rasos švenčių

rengėju. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 72-79.

821. Kairys, Algirdas; Driskius, Klaudijus

Naktis, kuri atveria paslaptį… : [fotoreportažas apie Rasos šventės šventimą] //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 16-17.

822. Skersytė, Danutė

Vėl Joninės. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 12-13.

823. Usačiovaitė, Elvyra

Joninių simbolika : [ugnis, vanduo, augalai]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 3, p. 16-22.

824. Vaiškūnas, Jonas

Kai kurie archeoastronominiai Rasos šventės aspektai. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 20-21.

825. Vaitkevičienė, Daiva

Kupolės: šventė ir dievybė. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 15-20. -

Žr. Baltų mitologija.

826. Vyšniauskaitė, Angelė

Rasa, Kupolės, Joninės : [pokalbis] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, kovas-balandis, p. 14-15.

Užgavėnės

827. Eimaitytė, Elena

Užgavėnės. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 19-21.

828. Imbrasienė, Birutė; Marcinkevičienė, Nijolė

Užgavėnių paveldas nūdienos reikmėms : [pokalbis apie praktines papročių ir

folkloro pritaikomumo problemas] / kalbėjosi Juozas Šorys // Liaudies kultūra. - 2000,

Nr. 1, p. 71-76.

829. Jacėnaitė, Genovaitė

Užgavėnės Užventyje // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 11.

830. Merkienė, Regina

Linksmosios mėsiedo šventės : [fragmentai iš pasakojimų, užrašytų Aukštaitijoje].

- Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.- 1992, Nr. 1, p. 9-11.

831. Mikalauskas, Vladas

Užgavėnės  Kurtuvėnuose  :  [fotoreportažas]  //  Liaudies  kultūra.  Metodika  ir

praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 16-17.

832. Rekašius, Albinas

Užgavėnių apeigų archajiškumas ir prasmė. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991,

Nr. 2, p. 12-13.

Velykų papročiai

833. Ašmonaitienė, Laisvė

Margutį marginu vašku: patarimai dar neįgudusiems. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 2000, Nr. 2, p. 76-77.

834. Eimaitytė, Elena

Svastika ir spiralė lietuviškų margučių raštuose : XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji

pusė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 25-27.

835. Jacėnaitė, Genovaitė

Velykos Kuršėnuose // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 20.

836. Kargaudienė, Aušra

Verba, tas žaliasis gyvybės medis // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

sausis-vasaris, p. 12-13.

837. Misius, Kazys

Šv. Velykų išvakarės Nemakščiuose XIX a. - 1932 m. : [apie vaidinimus bažnyčioje]

// Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 40.

838. Musteikis, Vytautas

Velykų nakties persirengėliai Pievėnuose. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr.

2, p. 16-19.

839. Stravinskienė, Aldona

Margučiai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1989, sausis-vasaris, p. 14-15.

840. Stravinskienė, Aldona

Rašytiniai, kaišytiniai ir skustinukai : [apie margučius]. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 22-27.

841. Stravinskienė, Aldona

Staniulių  marguliai  :  [apie  kiaušinių  margintoją  Anastaziją  Staniulytę-

Liaudanskienę (1896-1987)]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 2-8.

842. Vaišvilienė, Stasė

Mano vaikystės Velykos // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 1.

843. Verbos, Didžioji savaitė, Velykos

: [persp. Iš: Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. - Silver Spring, Md.: Lietuvių tautosakos l-kla, 1978, p. 151.] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 49.

Vėlinės

844. Beresnevičius, Gintaras

Protėvių kultas. Vėlių maitinimas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 14-16.

845. Imbrasienė, Birutė

„Dovanokit, vėlelės” : [apie Vėlinių papročius]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1991, Nr. 5, p. 10-11.

846. Uzdila, Algis

Sangodų šventė : [apie Vėlines] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

rugsėjis-spalis, p. 20.

Kalėdos

847. Bučaitė, Filomena

Vandens semantika Advento ir Kalėdų burtuose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 6, p. 20-21.

848. Kalėdojimas

/ prisiminimus užrašė Antanas Bielinis, Joana Misiūnienė, Nijolė Marcinkevičienė, Danutė Skersytė // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 62-64.

849. Kudirka, Juozas

Studija apie Kūčias ir Kalėdas : [įžanginė kalba moksliniam laipsniui (hab. dr.)

įgyti] // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 52-54.

850. Kudirka, Juozas

Tautinės Kūčių ypatybės. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 8-15.

851. Plioplienė, Eglė

Senio Kalėdos sutiktuvės sostinėje [pokalbis apie kalėdinio laikotarpio situaciją

sostinėje] / kalbėjosi Juozas Šorys // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 68-73.

852. Skersytė, Danutė; Bartkus, Gvidas

Šventės namuose ir svetur : [apie Kalėdas, Naujuosius metus] // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 6, p. 49.

853. Sting sting kisielius

: [apie suvalkiečių Kūčių ir Kalėdų papročius pasakoja Birutė Dubinskaitė, Sabina Litvinaitė, Danutė Naujokaitienė, Gvidas Vilys ir kt.] // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 4-7.

854. Šorys, Juozas

Dabartiniai Vilnijos krašto kalėdautojai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr.

6, p. 75-79.

Recenzijos

855. Čiubrinskas, Vytis

Lietuvoje - Jono Balio knyga „Lietuvių kalendorinės šventės” : [recenzija]. - Rec.

kn.: Lietuvių kalendorinės šventės / Jonas Balys. Vilnius, 1990. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 36-37.

856. Milius, Vacys

Apie visas metų šventes : [recenzija]. - Rec. kn.: Mūsų metai ir šventės / Angelė

Vyšniauskaitė. Vilnius, 1993 // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 51.

PRIETARAI

857. Balkutė, Rita; Plytnikas, Gintaras

Sapnai : [senieji Punsko apylinkių gyventojai, lietuviai, pasakoja] // Liaudies kultūra.

- 1996, Nr. 4, p. 62-63.

858. Burtai ir burtininkai

: [Baltiškio apylinkės gyventojų pasakojimai] / užrašė Rita Balkutė // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 69-71.

859. Fillipetti, Herve

Kaip namai apsigina nuo velnio / iš pranc. k. vertė Rita Liutkevičiūtė. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 63-66.

860. Giedraitis, Liudvikas

Katė ant tako : [apie šių dienų tarp vaikų populiarius prietarus ir būrimus]. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 48-49.

861. Giedraitis, Liudvikas

Nagi - tikros Liudviko Žvejoko istorijos : [apie žvejybos prietarus] // Liaudies

kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 70-71.

862. Lobačius, Uladzimieras

Burtininkavimas  krivičių  žemėse.  Trumpa  istorinė  apžvalga  /  iš  rusų  k.  vertė

Liudvikas Giedraitis. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 53-55.

863. Makselytė-Bingelienė, Stasė; Makselytė-Veidienė, Pranė

Visokių  pomėtkų  pirma  būta  :  [apie  laumes  ir  vaiduoklius]  /  užrašė  Nijolė

Marcinkevičienė // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 62-64.

864. Petrauskaitė, Birutė

Ispanų raganų tepalai, nuovirai ir smilkalai / parengta pagal „Mas Alla”, 1998,

Nr. 12. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 51-52.

865. Petrauskienė-Basiliauskaitė, Joana

Pranašingi sapnai / 1998 m. užrašė I. Žilienė // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 77-79.

866. Raugienė, Algimanta

Kriaunų raganos pašalėj : [pokalbis su Kriaunų etnografijos muziejaus vedėja A.

Raugiene  (neoficialiai  vadinama  Ragana),  Skuodo  rajonas]  /  kalbėjosi  Dangirutė

Giedraitienė, Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 4, p. 1-9.

867. Šorys, Anicetas

Velnių čera Gėntališkie : [pasakojimas apie velnių monus] / užrašė Juozas Šorys //

Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 63-64.

868. Trapikaitė, Leonora

Apie velnius / pasakojimą užrašė ir iššifravo Nijolė Marcinkevičienė // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 70-71.

ASTRONOMIJA

869. Klimka, Libertas

Etnokosmologija: objektas ir problemos // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 34-35.

870. Klimka, Libertas

Sidabrinė dangaus rykštė: [apie kometą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr.

4, p. 28.

871. Vaiškūnas, Jonas

Apie žvaigždžių simboliką baltų pasaulėžiūroje. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 35-37. - Žr. Ženklai ir simboliai.

872. Vaiškūnas, Jonas

Ar pažino senoliai žvaigždes? : [apie Sietyno žvaigždyną]. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 16-20.

873. Vaiškūnas, Jonas

Ar pažino senoliai žvaigždes?: Sietynas. Jo išvaizda, vardas ir judėjimas. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 19-23.

874. Vaiškūnas, Jonas; Lovčikas, Saulius

Archeoastronomija,  etnoastronomija:  pradžia  :  [pokalbis]  /  kalbėjosi  Dalia

Rastenienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 1-6.

875. Vaiškūnas, Jonas

Sodas ir visata. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 26-30.

876. Vaiškūnas, Jonas

Žinios apie Mėnulį Gervėčių apylinkėse : [apie Mėnulio fazių simbolinę bei verty-

binę reikšmę]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 5, p. 5-9. - Žr. Ženklai ir

simboliai.

ANTROPOLOGIJA

877. Andrijauskas, Antanas

Difuzionizmas ir L. Frobeniuso lyginamoji istorinė kultūros morfologija // Liaudies

kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 58-63.

878. Andrijauskas, Antanas

Oswaldo Spenglerio lyginamoji istorinė kulūros morfologija // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 4, p. 56-59.

879. Andrijauskas, Antanas

Trys XX a. pirmosios pusės kultūros antropologijos žingsniai : [B. d.] - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 59-65.

880. Andrijauskas, Antanas

Trys XX a. pirmosios pusės kultūros antropologijos žingsniai : [str. pab.]. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 6, p. 63-66.

881. Beinorius, Audrius

Astrologija Indijos kultūroje: istorinis antropologinis žvilgsnis. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 41-51.

882. Benedict, Ruth

Kultūros modeliai / iš anglų k. vertė Vylius Leonavičius // Liaudies kultūra. - 1992,

Nr. 3, p. 34-41.

883. Čepaitienė, Auksė

Fransas Boasas / Franz Boas/ : [apie JAV antropologą, Amerikos indėnų kalbos ir

kultūros tyrinėtoją ] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 29.

884. Čepienė, Irena

Ju daugiau turi, ju daugiau nori : [apie Povilo Višinskio antropologinius ir etno-

grafinius tyrimus]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 43-47.

885. Česnys, Gintautas

Kas buvo viduramžių vilniečiai : [apie antropologinius tyrimus]. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 8-9.

886. Gendrolis, Edmundas

Kas yra kultūrinė antropologija? // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 32-33.

887. Jankauskas, Rimantas; Barkus, Arūnas

Senojo ir viduriniojo geležies amžiaus šiaurinio Sūduvos paribio antropologija:

Marvelės senkapio duomenimis. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 9-11.

888. Janulaitis, Kęstutis Augustinas

Apie vizualinės antropologijos pradmenis / Skirmanto Valiulio įžanga apie autorių

// Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 36-37.

889. Krikštopaitis, Juozas Algimantas

Antropologiškai orientuotas žvilgsnis į dekalogą. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1998, Nr. 3, p. 6-9.

890. Kučinskas, Vaidutis

Lietuvių genų fondo savitumai // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 3-5.

891. Leonavičius, Vylius

Margaret Mead kultūrologinės idėjos ir tyrinėjimai. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1993, Nr. 5, p. 34-35.

892. Leonavičius, Vylius

Ruth Benedict ir jos „kultūros modeliai” // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 33.

893. Mead, Margaret

Kultūrinės evoliucijos tęstinumas: viešoji nuomonė ir evoliucijos tyrimas / iš anglų k. vertė Vylius Leonavičius. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p.36-43.

894. Mead, Margaret

Kultūrinės evoliucijos tęstinumas: ankstyvųjų kultūrinio perdavimo formų sąlygos /

iš anglų k. vertė Gražina Cijūnėlytė. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 41-45.

895. Murdock, George Peter

Kaip kultūra keičiasi / iš anglų k. vertė Gražina Cijūnėlytė // Liaudies kultūra. -

1995, Nr. 4, p. 47-51.

896. Savoniakaitė, Vida

Kultūra ekonomikos antropologijos požiūriu: kodėl geltoni aukštaičių namai? -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 22-27.

LIAUDIES MEDICINA

897. Marcinkevičienė, Nijolė

Augalai liaudies medicinoje. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 31.

898. Marcinkevičienė, Nijolė

Augalai liaudies medicinoje. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 36.

899. Marcinkevičienė, Nijolė

Augalai liaudies medicinoje: dažniau pasitaikančių ligų gydymas. - B. d. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 33-34.

900. Marcinkevičienė, Nijolė

Augalai liaudies medicinoje: dažniau pasitaikančių ligų gydymas. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 43-44.

901. Trimakas, Ramūnas

Ir „gyvulius raikia gydzyc kap žmonis…” : [liaudies medicina]. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 27-29.

902. Trimakas, Ramūnas

Lietuvos kaimo vaistininkystės tradicijos XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 18-27.

MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI.

903. Błachovskis, Aleksanderis

Liaudies menas Lenkijoje, paveldo problemos / iš lenkų k. vertė Vladas Motiejūnas

// Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 42-48.

904. Boas, Franz

Primityvusis menas / iš anglų k. vertė Vida Bėkštienė, parengė Auksė Čepaitienė.

- Iliustr. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 30-39.

905. Boas, Franz

Primityvusis menas / iš anglų k. vertė Vida Bėkštienė; parengė Auksė Čepaitienė.

- Iliustr. - Bibliogr. - Pab. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 33-42.

906. Butkus, Antanas

Psalteriumas - Mažosios Lietuvos kultūros reliktas [Teodoro Lepnerio graviūros

paslaptis). - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 37-38.

907. Cibulskas, Valentinas

Pranciškaus Ksavero Mykolo Bogušo Europos meno kūrinių aprašymai. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 48-53.

908. Čepienė, Irena

„Pasiliovė svajonė, prasidėjo veikmė” : [apie „Albumą lietuviškos parodos Pary-

žiuje, 1900 metuose”, išleistą Amerikoje 1902 metais]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 8-9.

909. Giedraitis, Liudvikas

Kas ieško, te randa : [apie susitikimą su stiklo negatyvų kolekcionieriumi Kazimieru

Preikšu]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 42-47.

910. Girininkienė, Vida

Veliuoniečių kasdienybė Antano Mickaus nuotraukose (1925-1937). - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 48-54.

911. Jankevičiūtė, Giedrė

Kelios pastabos apie Liongino Šepkos kūrybos refleksijas šiuolaikinėje lietuvių

skulptorių kūryboje // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 45-47.

912. Kalina, Antanas

Plėskime kino saviveiklą // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988,

balandis-birželis, p. 25-26.

913. Kargaudienė, Aušra

Balerina piešė žirgelius… [apie baletmeisterės O. Dubeneckienės-Kalpokienės

piešinius]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 26-27.

914. Kargaudienė, Aušra

Madona su kūdikiu : [apie gotikinę skulptūrą]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 69-70.

915. Kynas, Arūnas

Talino vėjarodės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 52-55.

916. Kliukas, Algirdas

Seniausioji dailės studija : [apie Kauno dailės studiją „Vaivorykštė”]. - Iliustr. //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 14-15.

917. Kubiliūnienė, Ona

Saulė Čiurlionio kūryboje. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 49-55.

918. Kvieskienė, Giedrė

Pašaukimas  :  [apie  dailininkę  Magdaleną  Birutę  Stankūnaitę-Stankūnienę  iš

Čikagos]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 1-3.

919. Pocius, Martynas

Medinės interjero įrangos siužetinė tapyba Lietuvos bažnyčiose : XVII a. pab. -

XIX a. pr. - Iliustr. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 21-28.

920. Pocius, Martynas

Medinės interjero įrangos siužetinė tapyba Lietuvos bažnyčiose XVII a. pab. -

XIX a. pr. - Iliustr. - Bibliogr. - Pabaiga // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 32-39.

921. Rastenis, Kęstutis

Žvilgsnis į M. K. Čiurlionio simboliką // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 40.

922. Schuon, Frithjof

Sakralusis ir profaniškasis meno lygmenys / iš anglų k. vertė Audrius Beinorius //

Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 53-58.

923. Smilingytė, Skirmantė

Pora neskelbtų laiškų: dailininko Adomo Galdiko 100-ųjų gimimo metinių proga.

- Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 39-40.

924. Treinytė, Nijolė

Nueinanti… : [apie respublikines fotografijų parodas „Kraštotyra”]. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 59-62.

925. Vorobjovas, Nikolajus

Gamtos jutimas lietuvių mene / iš rusų k. vertė Liudvikas Giedraitis. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 1-3.

926.  Žaidimai  gamtoje:

Gaidžių  peštynės.  Išmušimas  kamuoliu.  Surask  skarelę.

Išstūmimas // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 24.

MĖGĖJŲ MENAS

927. Čepulis, Pranas

Reikalingi  ir  nereikalingi  prieštaravimai  :  [apie  meno  saviveiklos  kolektyvų

problemas] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 8-9.

928. Dėmesio!

Nauji  kūriniai  repertuarui  :  [informacija]  //  Kultūrinis  švietimas.

Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 32.

929. Dėmesio!

Nauji  kūriniai  repertuarui  :  [informacija]  //  Kultūrinis  švietimas.

Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 31.

930. Garbenčiūtė, Daiva; Žilionytė, Venesa

Išradingumo pamokos jaunųjų akimis : [apie Tytuvėnuose vykusią 3-ąją pramoginių

renginių vedėjų stovyklą-seminarą] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

sausis-vasaris, p. 33.

931. Giedraitis, Liudvikas; Šorys, Juozas

Po šimto mėgėjų meninės veiklos metų [konferencijos „Lietuvos mėgėjų meninė

kūryba amžių sandūroje” apžvalga] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 68-79.

932. Juknevičienė, Genovaitė

Brandūs senimo koncertai Šiauliuose : [apie tautinių šokių liaudies kolektyvų

pasirodymus] // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 33.

933. Kaškauskas, Regimantas

Mes buvome kartu : [apie agitbrigadas] // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 13-14.

934. Kempinas, Juozas

Poezijos paskirtis teatralizuotame renginyje // Kultūrinis švietimas. Metodika ir

praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 17-19.

935. Kirvaitienė, Alina

Negesk, žiburėli… : [apie Šiaulių statybos tresto kultūros rūmų vaikų šokių liaudies

kolektyvo „Želmenėliai” vadovę Aldoną Masėnienę]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p.18-19.

936. Krajinienė, Aniceta

Durys visiems atviros: Joniškio rajono literatų klube „Audruvė” // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 20.

937. Mockevičienė, Vanda

Nedzingė - mano gyvenimas… // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

sausis-vasaris, p. 6-8.

938. Musteikis, Vytautas

Išsaugoti ateities kartoms : [seminaras „Liaudies kūryba ir kinas”] // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 30.

939. Nauji kūriniai repertuarui

: [informacija apie kūrinius mėgėjų meno kolektyvams] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 32.

940. Nauji kūriniai repertuarui

: [informacija apie naujas pjeses teatrui] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 32.

941. Nosevičiūtė, Stefa

Giedok, kad esi : [apie respublikinę skaitovų ir poezijos spektaklių šventę]. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 10-12.

942. Paulavičiūtė, Angelė

Konferencija pramogininkams : [apie sąjunginę kūrybinę konferenciją „Aktualios

pramoginių renginių vedėjų meistriškumo tobulinimo ir jų vaidmens organizuojant

gyventojų  kultūrinį  aptarnavimą  didinimo  problemos”,  Podolskas]  //  Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 33.

943. Paulavičiūtė, Angelė

Metai prasidėjo gerai: iš 12-ojo sąjunginio pramogininkų konkurso sugrįžus //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 26.

944. Rimavičius, Vytautas

Jei reikia… šventės. Gargždai liks pirmieji : [apie 1-ąją 1987 m. respublikinę

kultūrininkų literatų šventę] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-

vasaris, p. 24.

945.  Saviveiklinė meninė kūryba - svarbus dvasinės kultūros baras

: [1988-04-19 pasitarimas saviveiklinio meno tolesnio vystymo klausimais, pasisakė LTSR kultūros ministras Jonas Bielinis ir kt.] // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 3-5.

946. Šidlauskas, Aleksandras

Ir susirinkome! : [apie 2-ąją literatų šventę; „Gimtinės klubas”] // Liaudies kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 25.

947. Vičius, Vaclovas

Meninė  agitbrigada:  vakar,  šiandien  ir  rytoj.  -  Iliustr.  //  Kultūrinis  švietimas.

Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 6-7.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS

948. Bičiūnas, Rimas

Naiviojo meno vertė ir vieta šiuolaikinėje dailėje / su dailininku kalbėjosi Dalia

Rastenienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 4-7.

949. Brenšteinas, Michalas

Lietuvos liaudies menas / apie aut. Juozas Kudirka; iš anglų k. vertė Leonas

Petravičius. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 48-52.

950. Čepaitienė, Auksė

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių rankdarbiai: valstybingumo simboliai ir

tautinės aspiracijos. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 6-7.

951. Daunienė, Gražina; Kargaudienė, Aušra

Prieverpstės: forma, ornamentas, simbolika : [1992 m. M. K. Čiurlionio dailės

muziejuje vykusios parodos „Forma ir ornamentas lietuvių prieverpstėse” apžvalga]. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 22-25.

952. Daunienė, Gražina

Senieji lietuvių liaudies švilpukai : [apie nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės

muziejuje 1977 m. veikusią parodą „Lietuvių liaudies švilpukai”]. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p. 39-44.

953. Daunienė, Gražina

Tapytų skrynių piešiniai : [apie M. K. Čiurlionio dailės muziejaus surengtą parodą „Spalva

ir ornamentas tapytose skryniose”]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 48-51.

954. Eimaitytė, Elena

Vytautas Bičiūnas. Pirmoji tautodailės ekspedicija. - Portr. // Liaudies kultūra. -

1990, Nr. 5-6, p. 23-24.

955. Galaunė, Paulius

Lietuvių liaudies skuptūros problemos // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 19-21.

956. dr. Grinius, Jonas

Lietuvių kryžiai ir koplytėlės : [ištrauka iš Grinius J. Lietuvių kryžiai ir koplytėlės,

Roma, 1970, p. 40-57]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 40-45.

957. Iš Kazimieros Galaunienės rankraščių

// Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 18-19.

958. Iš mokytojos dailėtyrininkės Frozinos Ramonienės

(1931-1989) užrašų apie Skaistgirio bažnyčios Kryžiaus kelio stotis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 26-28.

959. Jablonskis, Ignas

Kelios pastabos dėl lietuviškųjų koplytstulpių kilmės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 21-22.

960. Joneliūnienė, Jūratė

Kas tai? : [apie Vestuvininkų kalną prie Utenos m.]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1990, Nr. 1, p. 38-39.

961. Juoda ir balta : [apie mezginių parodą Vilniuje, Tautodailės salone]. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 48-49.

962. Kargaudienė, Aušra

Apie siuvinėtas prijuostes : [apie parodą „XIX a. pab. - XX a. pirmųjų dešimtmečių

siuvinėtos prijuostės”, vykusią M. K. Čiurlionio dailės muziejuje]. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 44-48.

963. Kargaudienė, Aušra

„Kad būtų šilta” : [apie Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Liaudies meno

skyriaus parodą, vykusią Kaune 2000-12-08 - 2001-03-10. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 2001, Nr. 6, p. 53-58.

964. Kargaudienė, Aušra

Tautinės juostos muziejuose // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

lapkritis-gruodis, p. 26-27.

965. Kavaliauskienė, Aušra

Žalios spalvos simbolika lietuvių liaudies pasaulėžiūroje. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 8-23. - Žr. Ženklai ir simboliai; Lietuvių tautosaka; Mitologija;

Tikėjimai ir papročiai.

966. Kynas, Arūnas

Vėjarodės pajūrio koplytstulpių ir stogastulpių viršūnėse. - Iliustr. - Bibliogr. - B.d. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 19-31.

967. Kynas, Arūnas

Vėjarodės pajūrio koplytstulpių ir stogastulpių viršūnėse. - Iliustr. - Bibliogr. -

Pabaiga // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 22-29.

968. Kynas, Arūnas

Vėjarodės Rytų Lietuvos architektūros paminkluose. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1999, Nr. 1, p. 36-40.

969. Kynas, Arūnas

Vėjarodės šiaurės ir vidurio Lietuvos mažojoje architektūroje. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 36-44.

970. Klimka, Libertas

Kas marginiuose ant verpstės įrašyta? : [apie verpimo įrankių puošybą]. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 24-26.

971. Klimka, Libertas; Musteikis, Vytautas

Prieverpstė iš griūvančios sodybos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 42-43.

972. Končius, Ignas

Šis  tas  apie  kryžius,  koplytėles,  šventolius:  ruduo.  1912-1925  m.  :  [archyvinę

medžiagą pateikė Algirdas Končius] // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 58-59.

973. Kulvietis-Suarezas, Aleksas Eugenijus

Vilties balsas ir kūrybos sėklos: kalba, pasakyta atidarant parodą. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 67.

974. Kuodienė, Marija

Pareinantys senoliai: pokalbis su menotyrinine Marija Kuodiene / kalbėjosi Saulė

Matulevičienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 17-20.

975. Liaudies dailė Lietuvos bažnyčiose

// Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 8.

976. Lovčikas, Klemensas

Mažoji architektūra Upynos apylinkėse. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 47-52.

977. Marcinkas, Feliksas

Ekspozicijose - jaunųjų kūryba : [apie 1988 m. antrąją Lietuvos ir Latvijos jaunųjų

liaudies meistrų taikomosios dailės parodą] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika.

- 1989, sausis-vasaris, p. 21.

978. Martinaitis, Marcelijus

Modernizmo ir primityvizmo sąveika kūryboje. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999,

Nr. 6, p. 20-24.

979. Matulevičienė, Saulė

Latvių ornamentikos tyrinėjimai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 8-9.

980. Mikėnaitė, Akvilė

Lietuvių liaudies tradicinė skulptūra: Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 5-17.

981. Milius, Vacys

Kodėl statyti ir statomi kryžiai ir koplytėlės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1992, Nr. 5, p. 22-23, 26-27.

982. Patašius, Algimantas

Kryžiaus kelias. Kriukai: iš „Lietuvos kultūros paminklų sąvadą” rengiančios LMA

Kultūros ir meno instituto Dailėtyros informatikos grupės surinktos medžiagos. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 29-30.

983. Patašius, Algimantas

Kryžiaus kelias. Kiaukliai: iš „Lietuvos kultūros paminklų sąvadą” rengiančios

LMA Kultūros ir meno instituto Dailėtyros informatikos grupės surinktos medžiagos.

- Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 22-23.

984. Patašius, Algimantas

Skaistgiris: iš „Lietuvos kultūros paminklų sąvadą” rengiančios LMA Kultūros ir

meno instituto Dailėtyros informatikos grupės surinktos medžiagos. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 24-26.

985. Petrauskaitė, Žydrė

„Važiavau kryžių rinkti…” : [iš dailininko Adomo Varno atsiminimų]. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 4, p. 45-50.

986. Petrauskienė, Teresė

Parodoje - grafika ir piešiniai : [apie liaudies grafikos parodą Kauno Paveikslų

galerijoje] // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 8-9.

987. Pocius, Martynas

Kryžiaus kelias : [apie Kryžiaus kelio stočių skulptūras]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1992, Nr. 2, p. 24.

988. Pocius, Martynas

Kryžiaus kelias: Šakyna. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 20-21.

989. Pocius, Martynas

Tradicijos ir šiuolaikiniai bruožai : [apie skulptūrų ir juostų parodą, skirtą Klemenso

Čerbulėno 80-mečiui]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 41-42.

990. Počiulpaitė, Alė

Apvaizda, Adomas ir Ieva, Šventoji šeima : [tautodailės siužetai, personažai, jų

vaizdavimas]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 40-44.

991. Počiulpaitė, Alė

Birštonas.  Atminties  takas  :  [apie  paminklus  stalinizmo  aukoms].  -  Iliustr.  //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 2-3.

992. Počiulpaitė, Alė

Dabartinės tapybos bruožai // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988,

[Nr. 1], p. 8-9.

993. Počiulpaitė, Alė

Iš simbolių pasaulio. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 42-43.

- Žr. Ženklai ir simboliai.

994. Počiulpaitė, Alė

Kristus lietuvių tautodailėje. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 40-43.

995. Počiulpaitė, Alė

Liaudies dailė šiandien : [apie 1988-12-15 Vilniuje vykusią konferenciją „Dabar-

tinės liaudies meno raidos problemos”] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, kovas-balandis, p. 33.

996. Počiulpaitė, Alė

Lietuvos kryždirbystės fenomenas : [2001-05-18 Lietuvos kryždirbystė įtraukta į

UNESCO nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001,

Nr. 5, p. 1-8.

997. Počiulpaitė, Alė

Marijos paveikslas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 38-42.

998. Počiulpaitė, Alė

Paskutinė vakarienė : [tautodailės siužetai, personažai, jų vaizdavimas]. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 35-38.

999. Počiulpaitė, Alė

Pirmieji Liongino Šepkos konkurso metai : [pirmasis konkursas premijai už liaudies

skulptūrą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 54-55.

1000. Počiulpaitė, Alė

Šventasis Juozapas, Šventasis Antanas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1991, Nr. 6, p. 39-42.

1001. Počiulpaitė, Alė

Šventieji Jonas Krikštytojas, Jonas Nepomukas, Rokas, Florijonas, Pranciškus

Asyžietis. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 43-46.

1002. Počiulpaitė, Alė

Šventosios Agota, Veronika, Apolonija, Cecilija, Teklė, Petronėlė, Elena. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 43-46.

1003. Počiulpaitė, Alė

Šventosios Ona, Barbora, Kotryna. - Iiustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992,

Nr. 3, p. 43-45.

1004. Počiulpaitė, Alė

Tautodailės siužetai, personažai, jų vaizdavimas: šv. Izidorius, šv. Kazimieras, šv.

Jurgis, šv. Martynas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 40-43.

1005. Počiulpaitė, Alė

Tautodailės siužetai, personažai, jų vaizdavimas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 42-43.

1006. Počiulpaitė, Alė

Tradicijų atgarsiai šiandien : [apie mažąją architektūrą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1992, Nr. 6, p. 44-45.

1007. Poškus, Kostas

Medinė liaudies skulptūra Alytaus kraštotyros muziejuje // Liaudies kultūra. -

2000, Nr. 3, p. 44-47.

1008. Puodžiukaitytė, Giedrė

Panevėžys. Ketvirtoji audėjų diena. - Iliustr. // Kultūrinis švietimas. Metodika ir

praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 21-23.

1009. Rimkus, Vytenis

Kaimas ir miestas: tautodailės sąveikos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 50-54.

1010. Rimkus, Vytenis

Kas kuriama, tas ir rodoma : [apie Šiaulių parodų rūmuose vykusią zonos liaudies

kūrybos parodą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 40-41.

1011. Rimkus, Vytenis

Liaudies meno parodos Šiauliuose: faktai ir įžvalgos. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1995, Nr. 4, p. 56-58.

1012. Rimkus, Vytenis

Lietuvos tremtinių ir kalinių kūryba. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1990, Nr. 3, p. 8-12.

1013. Rimkus, Vytenis

Molis ir medis : [apie liaudies dizaino parodą Šiauliuose iš „Aušros” muziejaus

fondų] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 43.

1014. Rudzinskas, Jonas

Paveikslai senamiestyje : [apie liaudies meno parodą Pilies skersgatvyje Vilniuje]

// Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 33.

1015. Samuolytė, Rūta

Lietuviški kryžiai iš Kolumbijos : [apie parodą „Lietuviška kryždirbystė Lietuvoje

ir Kolumbijoje”] // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 66-67.

1016. Savickienė, Janina; Kargaudienė, Aušra

Kaišytinės  prijuostės  iš  kapsių  ir  zanavykių  skrynių  :  [apie  parodą,  veikusią

1993-12-13 - 1994-04-15 M. K. Čiurlionio dailės muziejuje]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1994, Nr. 4, p. 34-39.

1017.  Senolių ženklai  : [apie parodas „Senolių ženklai” - Ryga, 1990-07-09 mėn.;

„Baltiškojo ornamento beieškant” - Vilnius, 1990-10-12 mėn.] - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 6-7.

1018. Spudytė, Elvyra

Šv. Jonų Nepomukų kolekcija Žemaičių „Alkos” muziejuje. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 55-59.

1019. Stankevičienė, Regimanta

Procesijų altorėliai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 8-15.

1020. Stravinskas, Antanas

Kas ir kada surado Vincą Svirskį?: Balio Buračo 100-osioms ir Kazio Šimonio

110-osioms gimimo metinėms : [apie ornamentikos rinkimą ir išsaugojimą]. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 5, p. 13-20.

1021. Stravinskas, Antanas

Metalo plastika Klaipėdos krašto paminkluose : [papildytas pranešimo, skaityto

konferencijoje „Metalas Klaipėdos krašto architektūroje ir buityje”, tekstas]. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 46-49.

1022. Šakėnaitė, Jurgita

Procesijų žibintai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -1991, Nr. 4, p. 13-15.

1023. Šorys, Juozas

Kurti, ko po Saule nėra: III Žemaitijos jaunųjų talentų kūrybos paroda konkursas

„Stanislovas Riauba - Žemaitijos Andersenas” Plungėje (2003 balandžio 4-26 d.). -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 76-81.

1024. Tamošaitis, Antanas

Apie liaudies meno rinkimą ir šviečiamąją veiklą tarpukario Lietuvoje / parengė

Teresė Jurkuvienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 40-44.

1025. Trimonienė, Natalija

Ákurta Lietuvos tautodailininkų sąjunga // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika.

- 1989, rugsėjis-spalis, p. 32.

1026. Tumėnas, Vytautas

Juostų ryšys su mitologija. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 6, p.

35-43. - Žr. Mitologija.

1027. Tumėnas, Vytautas

Tautodailė centre ir periferijoje: vertybių perkainojimas. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 26-40.

1028. Tumėnas, Vytautas

„Žirgelių” rašto semantinis laukas. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 22-35.

1029. Urbonienė, Skaidrė

Švč. Mergelė Marija tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje ir papročiuose. -

Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 25-34. - Žr. Tikėjimai ir papročiai.

1030. Usačiovaitė, Elvyra

Taurės simbolika lietuvių liaudies mene: Vaidoto Daunio atminimui. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p. 35-43. - Žr. Ženklai. Simboliai.

1031. Vaidogas, Gintaras

Ikikrikščioniškosios kryžių kilmės teorijų apžvalga. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 14-20.

1032. Vorobjovas, Mikalojus

Mūsų dievukai ir jų vertinimas. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 18-21.

1033. Zemytis, Guntis

Apie ką pasakoja latvių ornamentas: Latvių ornamentas. Kas tai - protėvių tikėjimų

atspindys ar puošybos elementas? / iš latvių k. vertė Rūta Muktupâvela. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 48-51.

1034. Žilinskienė, Ona

Velnio pavidalai: iš tautosakos į tautodailę : [apie velnių skulptūrėles]. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 32-34.

Recenzijos

1035. Milius, Vacys

Verpsčių katalogas : [recenzija]. - Rec. kn.: Lietuvių liaudies menas: verpstės.

Katalogas / Aušra Kargaudienė. Kaunas, 1989 // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 19.

1036. Miškinis, Algimantas

Išsami studija apie Lietuvos medinę sakralinę architektūrą : [recenzija]. - Rec.

kn.: Lietuvos medinė sakralinė architektūra / Algė Jankevičienė. Vilnius, 1998. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 4, p. 67-68.

1037. Tumėnienė, Nijolė

Lietuvos sakralinės dailės studijos : [recenzija]. - Rec. kn.: Lietuvos sakralinės

dailės katalogas / Vilnius, 1996-1998 // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 67-68.

1038. Urbonienė, Skaidrė

Balys Buračas - kryždirbystės metraštininkas : [recenzija]. - Iliustr. - Bibliogr.

išnašose. - Rec. kn.: Kryždirbystė Lietuvoje / Balys Buračas I. Vilnius, 1998 // Liaudies

kultūra. - 1999, Nr. 6, p. 58-62.

LIAUDIES MENININKAI

1039. Adomaitienė, Nijolė

„Mituva” : [apie liaudies meistrų klubą] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika.

- 1989, gegužė-birželis, p. 23.

1040. Adomaitienė, Elena

Pasakoja dailininkė naivistė Elena Adomaitienė // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 3, p. 39-41.

1041. Adomaitienė, Elena

Pasakoja dailininkė naivistė Elena Adomaitienė / užrašė Stasys Adomaitis. - Pab.

Pradžia: Nr. 3 // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p. 47-55.

1042. Aleksynaitė, Jurga

Stefanijos Katkevičienės kūrybos dermės [apie parodą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 2003, Nr. 2, p. 69-70.

1043. Baltrušaitis, Vingaudas

Apie lietuviško baldų stiliaus ieškotoją ir kūrėją - žymųjį baldžių Joną Prapuolenį

// Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 49-52.

1044. Baumilaitė, Emilija - 1989-ųjų P. Galaunės premijos laureatė. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 24-25.

1045. Bičiūnienė, Monika

Aš tik tapau ir džiaugiuosi : [su tapytoja kalbėjosi Alma Skruibytė]. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 1-3.

1046. Bičiūnienė, Monika

Pasakoja Monika Bičiūnienė / užrašė Alma Skruibytė. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1990, Nr. 2, p. 7-15.

1047. Brazaitienė, Ramutė

Igno Burlingio medžio drožinių gyvybė ir šviesa. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 38-39.

1048. Budrytė, Rūta

Prisiminti, suprasti, saugoti… : Rietavo meno mėgėjų klube „Mūza” // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 28-29.

1049. Daunys, Stasys

Liongino Šepkos kūrinių kelias į muziejų // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 43-45.

1050. Dievdirbys Burneika Stasys, 1931 m.

: [iš Balio Buračo archyvo, saugomo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus fonduose]. - Portr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 20.

1051. Jasevičienė, Bronė

Margųjų raštų audėja : [apie Eleną Milaševičienę (Boreikaitę)] // Liaudies kultūra.

- 1994, Nr. 4, p. 32-33.

1052. Kargaudienė, Aušra

„Noriu, kad viskas žydėtų…” : [apie liaudies tapytoją Adelę Velykienę]. - Iliustr.

- Darbų sąrašas. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 1-4.

1053. Kargaudienė, Aušra

Šalia Petronėlės Gerlikienės gyvybės medžio : [apie jubiliejinę siuvinėtų kilimų ir

tapybos parodą]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 41-47.

1054. Kargaudienė, Aušra

Toks jo stilius : [apie medžio drožėjo Vytauto Sabataičio darbų parodą]. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. -1992, Nr. 5, p. 24-25.

1055. Krajinienė, Aniceta

Tik atkelk vartelius… : [apie dailininkę Eleną Adomaitienę iš Akmenės]. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 1-4.

1056. Kuckaitė, Birutė

Kur alma Knistuškių krinyčia : [Juozo Šorio pokalbis su iš Gervėčių krašto kilusia

tautodailininke]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 53-58.

1057. Kudirka, Juozas

Michalina Počiulpienė - dailių švilpukų lipdytoja // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3,

p. 52.

1058. Lampickas, Saulius

Kas džiūsta ant griūvančių tvorų? /su medžio drožėju kalbėjosi Juozas Šorys. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 58-62.

1059. Liongino Šepkos laiškai broliui Viktorui, rašyti iš Didvyžių invalidų ir senelių

Namų : [faksimilės] // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 47-79.

1060. Marcinkas, Feliksas

Nukalti Aušrinei saulę… : [apie kalvį Stasį Babiką]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1990, Nr. 2, p. 16-17.

1061. Marcinkas, Feliksas

Perpetuum mobile : [apie liaudies meistrą Juozą Pipinį]. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, rugsėjis-spalis, p. 21-23.

1062. Martinaitienė, Gražina Marija

Antano Jaroševičiaus lietuviški kryžiai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

2003, Nr. 5, p. 22-30.

1063. Martinaitienė, Gražina Marija

Dzievdaris : [apie kryždirbį Antaną Soraką, jo darbus]. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 37-45.

1064. Martinaitienė, Gražina Marija

Pamažupių meistras : [apie kryždirbį Stanislovą Gegecką, jo darbus]. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 48-53.

1065. Martinaitis, Marcelijus

Dievų pašviestieji : [apie medžio drožybą, dievdirbius]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1992, Nr. 5, p. 2-8.

1066. Matulevičienė, Saulė

Ne šventieji puodus lipdo? : [apie medžio drožėjų seminarą Maironio tėviškėje]. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 21-25.

1067. Mieliauskienė, Marijona

Lionginui Šepkai atminti : [šių metų rudenį sukanka 85-eri metai nuo drožėjo

gimimo…] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 1.

1068. Mieliauskienė, Marijona

Minint Lionginą Šepką // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 42-43.

1069. Mikėnaitė, Akvilė

Lietuvos kaimo dievdirbiai. XIX a. pabaiga - XX a. pradžia. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 10-13.

1070. Pliūraitė-Andrejevienė, Nijolė

Žaislų meistras Mykolas Strioga. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 31-34.

1071. Počiulpaitė, Alė

Albina Žiupsnytė : [apie karpinių ir pasakų autorę]. - Portr. // Liaudies kultūra. -

1991, Nr. 1, p. 24.

1072. Počiulpaitė, Alė

Atsigert Lietuvos… : [apie tapytoją primityvistą Kazimierą Radušį-Lapiną]. -

Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 24-30.

1073. Počiulpaitė, Alė

Elenos Kniūkštaitės tapyba: erdvė ir laikas, savitumas ir visuotinumas // Liaudies

kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 52-57.

1074. Počiulpaitė, Alė

In memoriam Lidijai Meškaitytei : [apie tapytoją] // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 55.

1075. Počiulpaitė, Alė

Kazimieras Lapinas : [apie tapytoją primityvistą]. - Portr. // Liaudies kultūra. -

1990, Nr. 3, p. 1.

1076. Počiulpaitė, Alė

Kostas Gendvilas : [apie tapytoją primityvistą, poetą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 4, p. 1.

1077. Počiulpaitė, Alė

Romano Krasninkevičiaus sodas : [apie tautodailininką ir jo kūrybą]. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 38-42.

1078. Počiulpaitė, Alė

Tauraus gyvenimo šviesa : [in memoriam liaudies meistrui Leandrui Alminui] //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 42.

1079. Počiulpienė, Michalina

Nuo  tarkainio  „blyno”  iki  paukščiu  ulbančios  švilpynės  [pokalbis  su  molinių

švilpynių meistre] / kalbėjosi Juozas Šorys // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 48-51.

1080. Prisiminimai apie Skaistgirio bažnyčios šventoriaus stotis ir meistrą Augustiną Ulčiną

/užrašė Frozina Ramonienė // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 26.

1081. Rastenienė, Dalia

Dalia Lovčikienė ir jos „Verpsčių” ciklas. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr.

1, p. 59-61.

1082. Rimkus, Vytenis

Su liaudies meistru atsisveikinant : [in memoriam Juozui Liaudanskiui]. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 6-7.

1083. Skruibytė, Alma

„Paletės”  laiptai  :  [apie  neprofesionaliosios  tapybos  studiją,  vadovas  Rimas

Bičiūnas]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -1995, Nr. 2, p. 59-63.

1084. Šinkūnaitė, Laima

Ant angelo sparnų : [apie 1991 m. Maironio lietuvių literatūros muziejuje surengtą

Rimantės Butkuvės skulptūrėlių - angelų parodą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992,

Nr. 2, p. 1-3.

1085. Šorys, Juozas

Visregiai medžių šerdies aklieji : [apie 1999 m. respublikinę L. Šepkos medžio

drožėjų kūrinių parodą konkursą Rokiškyje] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 60-63.

1086. Urbonienė, Skaidrė

Dievdirbiai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 44-52.

1087. Urbonienė, Skaidrė

Dievdirbiai: Žemaitija. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 42-47.

1088. Urbonienė, Skaidrė

Dievdirbiai: Žemaitija. - Iliustr. - Bibliogr. - Tęs. Pradžia: Nr. 1 // Liaudies kultūra.

- 2001, Nr. 5, p. 45-54.

1089. Žemaitytė, Zita

„Tata aš pats padėrbau…” : [apie medžio drožėją Stanislovą Riaubą]. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 3-6.

1090. Žemaitytė, Zita

Tyliųjų  dainų  kūrėjas  :  [apie  liaudies  meistrą  Stasį  Karanauską].  -  Iliustr.  //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 15-17.

1091. Žilinskaitė, Mildutė

Piešinio burtuose : [apie jaunosios tautodailininkės kūrybą] / parengė Danutė

Skersytė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 1-5.

URBANISTIKA

1092. Acus, Arūnas

Ar turi miestai ateitį? // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 27-30.

1093. Butkevičius, Ričardas

Gamtos  salelė  Kauno  centre  :  [apie  kultūros  ir  poilsio  parkus]  //  Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 20-21.

1094. Genys, Jonas

Protomiestų kūrimasis kuršių, žemaičių žemėse. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1992, Nr. 6, p. 29-30.

1095. Ką projektuojame, ką statome?

: [pokalbis apie naujų kultūros namų statybą, vedė  Z.  Grigošaitis]  /  parengė  Teresė  Nausutytė  //  Liaudies  kultūra.  Metodika  ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 28-29.

1096. Kairytė, Genovaitė

Senoviniai mūsų krašto žibintai: nešiojamieji žibintai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 28-33.

1097. Kairytė, Genovaitė

Senoviniai mūsų krašto žibintai: pakabinamieji žibintai. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 30-33.

1098. Kairytė, Genovaitė

Senoviniai mūsų krašto žibintai: pakabinamieji žibintai. -Iliustr. - Bibliogr. - B. d.

// Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 25-30.

1099. Kairytė, Genovaitė

Senoviniai mūsų krašto žibintai: 1863 m. sukilimo laikotarpio žibintai. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 31-36.

1100. Kairytė, Genovaitė

Senoviniai mūsų krašto žibintai: žibaliniai žibintai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 22-28.

1101. Laužikaitė, Lijana

Lietuvos miestelių prekybos pastatų tipai XIX a. - XX a. pirmojoje pusėje. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 46-51.

1102. Laužinskaitė, Andra

Kai kurie Vilijampolės istorinės urbanistinės raidos iki 1940 m. bruožai. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 34-43.

1103. Stalgys, Algis

Statyba istorinėje aplinkoje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 8-10.

1104. Urbonas, Virginijus

Pirmaujančiųjų planai ir rūpesčiai : [pokalbis apie kultūros ir poilsio parkus] /

kalbėjosi  Aurelija  Buivienė  //  Kultūrinis  švietimas.  Metodika  ir  praktika.  -  1988,

balandis-birželis, p. 20-21.

1105. Žvikaitė, Janina

Atgijęs Terespolio parkas : [apie Kėdainių r. parką ir jo globėją Vytautą Mišeikį].

- Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 32-33.

ARCHITEKTŪRA

1106. Bertašiūtė, Rasa

Lietuvos kaimo trobesių sienų ir stogų konstrukcijų regioniniai savitumai. - Iliustr.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 17-25.

1107. Gimbutas, Jurgis

Trobesių puošybos albumas. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 19-20.

1108. Jablonskis, Ignas

Žemaičių pastatų apdaila / apie autorių - Vacys Milius. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 5, p. 28-30.

1109. Jablonskis, Ignas

Žemaičių trobos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 20-23.

1110. Kėdaitis-Kėdavičius, Kazys

Juodainių kaimo jaujos / įžanga Stasio Gutauto, duomenų pateikėjo piešinius spaudai

parengė Rita Pilkaitė-Butvilienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 21-23.

1111. Kitkauskas, Napaleonas; Batūra, Romas

Savigarbos židinys / apie Valdovų rūmų tyrimą ir atstatymą kalbėjosi Liudvikas

Giedraitis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 1-7.

1112. Kitkauskas, Napaleonas

Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmai: tyrimų duomenys ir atstatymo galimybės

[B. d.]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 6, p. 6-19.

1113. Kitkauskas, Napaleonas

Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmai: tyrimų duomenys ir atstatymo galimybės

[str. pab.] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 1, p. 18-29.

1114. Laužikaitė, Lijana

Aukštosios Panemunės prekybos pastatų architektūra XX a. trečiuoju dešimtmečiu.

- Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 30-35.

1115. Milius, Vacys

Keli žvilgsniai į Žemaitijos vandens malūnus. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1993, Nr. 4, p. 11-15.

1116. Puodžiukienė, Dalė

Dvaro sodybų architektūra XVI-XIX a. teoriniuose darbuose. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 3, p. 27-35.

1117. Puodžiukienė, Dalė

Tradicinės architektūros ponų namų raida XVI-XVII amžiais. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 8-17.

1118. Purvinas, Martynas

Mažosios Lietuvos kaimai ir sodybos XX a.: etninių ir kosmopolitinių bruožų kaita.

- Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 55-57.

1119. Purvinas, Martynas

Senasis kaimas: tyrimo problemos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 18-21.

1120. Purvinas, Martynas

Svetimi namai: Mažoji Lietuva: liaudies architektūra, autentiškumo problemos. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 10-13.

1121. Purvinienė, Marija; Purvinas, Martynas

Miestelio  dvasios  ieškant  :  senųjų  Viekšnių  architektūros  tyrimai.  -  Iliustr.  //

Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 34-37.

1122. Vasiliūnienė, Dalia

Žemaičių Kalvarija. - Iliustr. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 1, p. 29-34.

1123. Vasiliūnienė, Dalia

Žemaičių Kalvarija. - Iliustr. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 34-41.

1124. Vasiliūnienė, Dalia

Žemaičių Kalvarija. - Iliustr. - Bibliogr. - Pabaiga // Liaudies kultūra. - 1994, Nr.

3, p. 27-34.

Recenzijos

1125. Jankevičienė, Algė

Kuo puošdavosi kaimo trobesiai : [recenzija]. - Iliustr. - Rec. kn.: Lietuvos kaimo

trobesių puošmenys / Jurgis Gimbutas. Vilnius, 1999 // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5,

p. 66-67.

BAŽNYČIŲ ARCHITEKTŪRA

1126. Jankevičienė, Algė

Istorizmo epochos medinės bažnyčios. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1998, Nr. 2, p. 25-41.

1127. Jankevičienė, Algė

Mūrinių bokštinių koplytėlių architektūra. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 2003, Nr. 5, p. 31-47.

1128. Jankevičienė, Algė

Platelių bažnyčia. : [apie bažnyčios istoriją ir architektūrą]. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 4, p. 23-27.

1129. Jankevičienė, Algė

Romantizmo epochos medinių bažnyčių architektūra. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 22-31.

1130. Jankevičienė, Algė

Rumšiškių šv. Mykolo arkangelo bažnyčios ir varpinės architektūra. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 39-47.

1131. Kanarskas, Julius

Senosios Kretingos parapijos kapinės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1995, Nr. 2, p. 34-39.

1132. Laužikaitė, Lijana

1918-1940 m. statytų Lietuvos medinių bažnyčių architektūra. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 25-34.

1133. Laužikas, Rimvydas

Lietuvos medinės dvibokštės bažnyčios. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1998, Nr. 5, p. 21-31.

1134. Laužikas, Rimvydas

Lietuvos medinių kulto pastatų eksterjero polichromija. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 31-32.

1135. Laužikas, Rimvydas

Lietuvos XV-XVI a. medinių bažnyčių architektūros bruožai. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 34-41.

1136. Laužikas, Rimvydas

Mediniai kulto pastatai su kolonomis fasaduose. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 1, p. 45-48.

1137. Laužikas, Rimvydas

Vakarų Europos kulto pastatų erdvės orientacijos atspindys Lietuvoje. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 29-31.

1138. Purvinienė, Marija

Klaipėdos krašto antkapiniai paminklai XX a.: etninių bruožų raida. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 27-31.

1139. Smilingytė, Skirmantė

Kalvarijos bažnyčios šventoriaus vartai [Marijampolės rajonas]. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 31-35.

1140. Zabulytė-Sapijanskienė, Jolanta

XIX a. pabaigos - XX a. pradžios geležiniai antkapiniai kryžiai: kilmės ir paplitimo

klausimai // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 27-35. - Žr. Laidojimo apeigos ir papročiai.

MUZIKA

1141. Apanavičius, Romualdas

Baltosios rasės etninė muzika. Pietų europidai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 9-12.

1142. Apanavičius, Romualdas

Baltosios rasės etninė muzika. Centrinės Europos europidai. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 17-20.

1143. Apanavičius, Romualdas

Baltosios rasės etninė muzika / str. tęsinys. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1999, Nr. 4, p. 11-16.

1144. Apanavičius, Romualdas

Etninė muzika ir žmonijos rasių išsiskyrimo teorija. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 7-11.

1145. Astrauskas, Rimantas

Aštuonioliktoji Europos etnomuzikologijos seminaro konferencija Druskinin-

kuose. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 79-81.

1146. Brandis, Rudolfas; Braunas, Hartmutas; Kukercas, Jozefas

Etnomuzikologija Vokietijos mokslininkų akimis / kalbėjosi etnomuzikologė Gaila

Kirdienė // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 1-7.

1147. Kirdienė, Gaila

XII-asis jaunųjų muzikologų simpoziumas Bratislavoje // Liaudies kultūra. - 1995,

Nr. 5, p. 61-62.

1148. Klotinš, Arnolds; Muktupāvels, Valdis

Tradiciniai muzikos isntrumentai ir jų funkcijų latvių liaudies dainose semantika /

iš anglų k. vertė Sigita Jurkuvienė. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 4, p. 32-43.

1149. Kolehmainenas, Ilkka

Suomių senosios kanklės: ką mes apie jas žinome ir ko ne? / iš anglų k. vertė Rūta

Šimonytė. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 38-40.

1150. Nakienė, Austė

Konferencija  „Latvių  dainų”  šimtmečiui  :  [1994-09-20-24  d.  Lielupėje  vyko

Krišjanio Baruono „Latvių dainų” 100-mečiui skirta konferencija] // Liaudies kultūra.

- 1994, Nr. 6, p. 54.

1151. Skrodenis, Stasys

Liaudies muzikos dėstymas Suomijoje // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 39.

1152. Sopanenas, Ismo

Kantelė - suomių profesinės muzikos instrumentas / iš anglų k. vertė Romualdas

Apanavičius // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 53-54.

1153. Tamošaitytė, Daiva

Ar reikalingos Lietuvai Indijos muzikinės kultūros studijos? : [Viešas atsiliepimas į

Lietuvos akademinio muzikos pasaulio nuostatas] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 6-7.

LIETUVOS MUZIKA

1154. Balčiūnas, Vytautas

Susirinko visos šalies orkestrai : [apie II-ąją pučiamųjų orkestrų šventę Maskvoje]

// Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 31.

1155. Kairys, Andrius

Á estrados horizontus pažvelgus // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

rugsėjis-spalis, p. 33.

1156. Kinderys, Jonas

Vėl gaudžia dūdos : [apie 7-ąją pučiamųjų orkestrų šventę Šiauliuose]. - Iliustr. //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 22-23.

1157. Kukaitis, Alfredas

Su gitara : [apie dainuojamąją poeziją] // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika.

- 1988, [Nr. 1], p. 27.

1158. Nemunėlis

: [dainelė vokaliniam ansambliui] / Leono Povilaičio muzika, Martyno Vainilaičio žodžiai. - Gaid. // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 28-29.

1159. Šaltenis, Liudas

Quo vadis, lengvoji muzika? // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988,

[Nr. 3], p. 30-32.

1160. Tetenskas, Vytautas

Tradicija ir dabartis : [apie konferenciją, skirtą kompozitoriaus prof. J. Švedo 90-

osioms gimimo metinėms, Klaipėda] // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 69.

1161. Ukum, pukum!

: [dainelė] / Vytauto Miškinio muzika, Anzelmo Matučio žodžiai. - Gaid. // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 33-35.

1162. Urbanavičienė, Dalia; Ambrazevičius, Rytis

Ákurtas  Lietuvos  nacionalinis  komitetas  KTM  organizacijoje  (Tarptautinėje

tradicinės muzikos taryboje) // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p. 45-46.

1163. Ziegoraitis, Antanas

Asmenybės indėlio koeficientas : [apie saviveiklinį pučiamųjų orkestrą] // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 18-19.

1164. Žalpys, Edmundas

Šiaulių „šeštadienius” prisiminus: [apie respublikinį diskotekų programų festivalį

„Nuo šeštadienio iki šeštadienio”] // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988,

[Nr. 1], p. 25.

Recenzijos

1165. Gedutytė, Laura

…Visi šoka krakoviaką : [recenzija] . - Rec. kn.: Kaimo armonikos / A. V. Baika.

Vilnius, 1994 // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 2, p. 52-60.

1166. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Atgimę Christiano Bartscho „Dainų balsai” : [recenzija]. - Iliustr. - Rec. kn.: Dainų

balsai / Christian Bartsch. Vilnius, 2000 // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 67-68.

1167. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Sutartinių ir skudučių keliais : [recenzija]. - Rec. kn.: Sutartinių ir skudučių keliais

/ Stasys Paliulis. Vilnius, 2002 // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 82-83.

1168. Seliukaitė, Irena

Aš išdainavau visas daineles : [recenzija]. - Rec. kn.: Aš išdainavau visas daineles. T. 3. Vilnius, 1997 // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 51.

DAINŲ ŠVENTĖS

1169. Abaris, Leonidas

Kostas Gurevičius (1898-01-23 - 1990-09-12) : [in memoriam Pirmosios Lietuvos

dainų šventės dirigentui] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 41.

1170. Abarius, Lionginas

Ką patys pasidarysime, tą ir turėsime : [pokalbis apie Dainų šventes ir chorinį

meną] / kalbėjosi Živilė Ramoškaitė // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

rugsėjis-spalis, p. 8-9.

1171. Ansamblių vakaras. Dainų diena. Šokių diena

: [apie pasiruošimą 1990 m. dainų šventei] / parengė Regina Kibildienė, Aurelija Andrejauskaitė, Genovaitė Juknevičienė // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 7.

1172. Gasparavičienė, Izolina

Vilniuje : [apie 13-ąją Dainų šventę] . - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir

praktika. - 1989, rugsėjis-spalis, p. 33.

1173. Giedraitis, Liudvikas

Asmeninės nuotrupos iš Dainų šventės // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 47-48.

1174. Giedraitis, Liudvikas

Buvimas šventėje ir už jos : [apie Dainų šventę] // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-

6, p. 9-12.

1175. Gudelis, Regimantas; Korkiško, Elena

Interviu su tęsiniu : [pokalbis apie artėjančią Dainų šventę ir mėgėjų meninės

veiklos tyrimus] / kalbėjosi Dalia Mieliauskaitė // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 11-13.

1176. Gurevičius, Kostas

Pirmąją lietuvių liaudies dainos dieną prisiminus / parengė Leonidas Abaris. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 3.

1177. Janson, Anna; Vanagas, Romanas

Latvija : [apie Dainų švenčių tradicijos pripažinimą UNESCO] / kalbėjosi Dalia

Rastenienė // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 8-11.

1178. Karlonas, Vaidotas

Kas pasikeitė : [apie pasiruošimą XIII Lietuvos tautinei dainų šventei] // Liaudies

kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 14.

1179. Karlonas, Vaidotas

Pakeliui į XIII Lietuvos tautinę dainų šventę // Liaudies kultūra. Metodika ir

praktika. - 1989, rugsėjis - spalis, p. 29.

1180. Karlonas, Vaidotas

Pirmas  reikšmingas  žingsnis  :  [apie  pasiruošimą  1990  m.  respublikinei  dainų

šventei] // Kultūrinis švietimas, Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 2-3.

1181. Karlonas, Vaidotas

Rajonų ir miestų dainų šventės: daugiau savarankiškumo, daugiau kūrybos : [apie

švenčių problemas] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 33.

1182. Kuprevičius, Giedrius

Gerbiami meno saviveiklos kolektyvų dalyviai ir vadovai : [LTSR kultūros ministro

pirmojo  pavaduotojo  ir  XIII  Lietuvos  tautinės  dainų  šventės  rengimo  komisijos

pirmininko kreipimasis] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-

birželis, p. 14.

1183. Maatee, Aet

Dainų švenčių puoselėtojams - džiaugsmas ir rūpestis : Estija : [apie Dainų švenčių

tradicijos pripažinimą UNESCO] / kalbėjosi Dalia Rastenienė] // Liaudies kultūra. -

2003, Nr. 6, p. 6-7.

1184. Mikutavičius, Juozas; Šatkauskienė, Vida; Rastenienė, Dalia

Akistata su praėjusia 2003 m. pasaulio lietuvių dainų švente „Mes” / parengė

Dalia Rastenienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 1-15.

1185. Mikutavičius, Juozas

Didysis susibūrimas : [pokalbis apie 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventę] /

kalbėjosi Dalia Rastenienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 39-46.

1186. Mikutavičius, Juozas

Lietuva : [apie Dainų švenčių tradicijos pripažinimą UNESCO] / kalbėjosi Dalia

Rastenienė // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 12-13.

1187. Narbutienė, Ona; Miškinis, Vytautas; Vyžintas, Algirdas ir kt.

Kaip padaryti ją geresnę? : [pokalbis apie Dainų šventes] / parengė Liudvikas

Giedraitis // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 16-21.

1188.  Pirmosios liaudies dainų dienos programa : Kaune, 1924 metais // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 6-7.

1189. Rastenienė, Dalia

Estijos,  Latvijos  ir  Lietuvos  Dainų  švenčių  tradicija  -  žmonijos  žodinio  ir

nematerialaus paveldo šedevras // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 6, p. 1-5.

1190. Šatkauskienė, Vida; Ambrazevičius, Rytis; Lunys, Arūnas ir kt.

Lietuvos folkloro ansambliai ir Dainų šventė [iš Folkloro dienos aptarimo, vykusio

1998-10-28 / parengė Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 1, p. 51-56.

1191. Šią vasarą Dainų šventė ir „Baltica”

: [Ramūno Virkučio ir Sigito Platūkio fotoreportažai] // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 24-25.

1192. XIII Lietuvos tautinė dainų šventė : žodis rengėjams : [į klausimus atsakė Dainius

Trinkūnas, Juozas Mikutavičius, Vytautas Blūšius, Leonidas Abaris, Vytautas Jakelaitis]

/ parengė Teresė Nausutytė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 4-8.

1193. Žaldokaitė J.; Lesevičius R.

Biržuose : [apie rajoninę dainų šventę] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, rugsėjis-spalis, p. 32.

1194.  Žodis  Lietuvos  dainininkams:  iš  1924  m.  Dainų  dienos  rengimo  komiteto kreipimosi.

 - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 4-5.

FOLKLORO FESTIVALIAI

1195. Abaris, Leonidas

Tarptautinis folkloro festivalis Maskvoje : [apie 1988-08-12-16 vykusį festivalį] //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr.3], p. 33.

1196.  „Baltica  -  2000”

:  latviškoji  patirties  rievė  :  [pasisakymai].  -  Aut.:  Vida Šatkauskienė, Jūratė Šemetaitė, Inga Kriščiūnienė / kalbėjosi Juozas Šorys // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 70-77.

1197.  „Baltica - 2002”: verpetai ir sanpynos

: [apie tarptautinį folkloro festivalį : pasisakymai].  -  Iliustr.  -  Aut.:  Vida  Šatkauskienė,  Veronika  Povilionienė,  Zita Kelmickaitė, Jonas Mardosa, Juozas Šorys // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 77-83.

1198. Daraškevičius, Vytautas

Olandija iš arti : [apie „Sadaujos” išvyką į tarptautinį folkloro festivalį Olandijoje].

- Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 34-35.

1199. Giedraitis, Liudvikas

Kelmė - tolimas miestas : [apie jaunimo folkloro vasaros mokyklą] // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 32-33.

1200. Giedraitis, Liudvikas

Žalia rūta kvepėjo : [apie folkloro festivalį „Baltica - 93”]. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 51-53.

1201. Kondrotas, Romas

„Eglė” festivalyje „Incontri Corali” : [apie liaudies muzikos festivalį Italijoje,

Thienės mieste] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 33.

1202. Lukoševičiūtė, Rūta

Apie sutartines, viltį ir ateitį : [apie folkloro festivalio „Skamba, skamba kankliai

97” sutartinių vakarą Bernardinų bažnyčioje] // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 49.

1203. Musteikis, Vytautas

Tarptautinis - Maskvoje : [įspūdžiai iš tarptautinio folkloro festivalio Maskvoje] //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 11-12.

1204. Nakienė, Austė

Pasvarstymai po kanklių skambėjimo : [apie folkloro festivalį „Skamba skamba

kankliai 92”] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 19.

1205. Po Talino „Baltikos”

: [mintys apie festivalį; pasisakė Alė Počiulpaitė, Teresė Jurkuvienė, Arūnas Lunys ir kt.] / parengė Eugenija Venskauskaitė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 12-14.

1206. Račiūnaitė, Daiva

Vakaro šeimininkės žodis : [apie folkloro festivalio „Skamba, skamba kankliai 97”

sutartinių vakarą Bernardinų bažnyčioje] // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 50.

1207. Ragevičienė, Aldona

CIOFF : Conseil internacional des organizacions de festivals de folklore et d’art

tradicionnels : [apie visuomeninę tarptautinių festivalių tarybą] // Liaudies kultūra. -

1991, Nr. 3, p. 37.

1208. Šimonytė, Rūta

Folkloro  vasaros  kursuose  :  [apie  Šiaurės  tautų  liaudies  muzikavimo  kursus

„Ethnos 90” Faluno mieste Švedijoje] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 31.

1209. Šorys, Juozas

Sutartinių  verdenė  :  [apie  folkloro  festivalio  „Skamba,  skamba  kankliai  97”

sutartinių vakarą Bernardinų bažnyčioje] // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 49-50.

1210. Trinkūnienė, Inija

Užburtosios  apeiga  :  [apie  folkloro  festivalio  „Skamba,  skamba  kankliai  97”

sutartinių vakarą Bernardinų bažnyčioje] // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 49.

1211. Venskauskaitė, Eugenija

„Baltica - 88” : [apie 1988 m. liepos 12-17 d. Rygoje vykusį „Balticos” festivalį] //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 33.

1212. Venskauskaitė, Eugenija

Du festivaliai per vienerius metus : „Baltica - 88” // Liaudies kultūra. Metodika ir

praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 8-11.

1213. Venskauskaitė, Eugenija

Kauno rajono folkloro kolektyvų apžiūra Rokuose // Liaudies kultūra. - 2000, Nr.

3, p. 72-74.

1214. Žukas, Vladas

Koncertas Bernardinų bažnyčioje : [apie folkloro festivalio „Skamba, skamba

kankliai 97” sutartinių vakarą] // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 48.

LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKA

1215. Apanavičius, Romualdas

Lietuvių etninis instrumentinis muzikavimas XX amžiuje: tradicijų kaita. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 41-43.

1216. Astrauskas, Rimantas

Raudos intonacija lietuvių muzikiniame folklore. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 4, p. 15-19.

1217. Augėnaitė, Loreta

Alytaus ir Prienų krašto armonikininkų grojimo tradicijos. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 18-21.

1218. Baika, Albertas

Kaimo kapelos: praeitis ir dabartis // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, gegužė-birželis, p. 12-13.

1219. Balčiūnas, Gintaras

Nuo polkos iki sonatos: liaudies muzika ir lietuvių akademiniai kūriniai akordeonui.

- Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 4, p. 34-41.

1220. Baltrėnienė, Marija

Etnomuzika ir folklorizmo apraiškos. Prieštaros ir koegzistencija. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 4, p. 32-36.

1221. Bareikytė-Nakienė, Austė

Daudyčių garsaeilio įtaka sutartinių derminei sandarai. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 27-33.

1222. Bareikytė-Nakienė, Austė

Muzikinis folkloras ir apeiga : [apie 1997-12-11-12 Vilniuje vykusią konferenciją

„Muzikinis folkloras ir apeiga”] // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 61.

1223. Bielinis, Antanas

Tverečėnų vestuvių muzikantai : [muzikantų papročiai] // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 1, p. 61-62. - Žr. Vestuvių papročiai.

1224. Guobis, Raimondas

Troškūnų bažnyčios vargonininkai ir giesmininkai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1999, Nr. 1, p. 41-43.

1225. Ivanauskaitė, Vita

Ilgi ir vingiuoti giesmės keliai : [atsiliepimas į V. Vitkaus str. „Kas giesmėn sudėta” L. K. 2002, Nr. 1] // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 47-48.

1226. Kirdienė, Gaila

Dzūkų vestuvių smuikavimo papročiai // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 15-21. - Žr. Vestuvių papročiai.

1227. Kirdienė, Gaila

Lietuvių liaudies smuikavimo terminija // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5, p. 36-48.

1228. Liaudanskaitė, Liuda

Oliavimai pavasario kalendorinių švenčių ir apeigų kontekste. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 4, p. 15-22. - Žr. Kalendorinės šventės.

1229. Motuzas, Alfonsas

Gaudžia ragai, triūbija patriūbočiai… - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-

6, p. 25-26.

1230. Motuzas, Alfonsas

Švč. M. Marijos valandų ir giesmių lietuviškieji ypatumai. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 12-19.

1231. Nakienė, Austė

Iš kaimynų slavų perimtos liaudies melodijos Pietų Lietuvoje. - Iliustr. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 12-15.

1232. Palubinskienė, Vida

Dzūkų instrumentinis muzikavimas XX amžiuje. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 35-40.

1233. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Vestuvininkų apgiedojimo sutartinės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 4, p. 36-42. - Žr. Vestuvių papročiai.

1234. Sliužinskas, Rimantas

Anhemitoniai dariniai vienbalsių lietuvių liaudies dainų melodikoje. - Iliustr. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 30-33.

1235. Sliužinskas, Rimantas

Lietuvių etnomuzikologijos terminija (XX a. pirmoji pusė). - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 32-34.

1236. Šimonytė-Žarskienė, Rūta

Skudučiavimas - moteriškosios kultūros reliktas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

2002, Nr. 2, p. 12-15. - Žr. Lietuvos etnologija.

1237. Tetenskienė, Nijolė; Tetenskas, Vytautas

XX a. lietuvių liaudies instrumentinė muzika Klaipėdos krašte // Liaudies kultūra.

- 1994, Nr. 4, p. 30-32.

1238. Valionis, Dainius

Liaudies muzika ir ornamentas : [apie grafinį simetrinį liaudies muzikos užrašymo

būdą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p. 28-38.

Recenzijos

1239. Klova, Algirdas

Ilgai laukta ir labai reikalinga : [recenzija]. - Rec. kn.: Smuikas ir smuikavimas

lietuvių etninėje kultūroje / Gaila Kirdienė. Vilnius, 2002 // Liaudies kultūra. - 2003,

Nr. 1, p. 83-84.

LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTAI

1240. Apanavičius, Romualdas

Piemenų muzikos instrumentai: retesni gamybos papročiai. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 44.

1241. Apanavičius, Romualdas

Senųjų baltų muzikos instrumentų kilmė : [habilitanto įžanginė kalba, pasakyta

1994-10-06 ginant disertaciją] // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 44-46.

1242. Apanavičius, Romualdas

Ten, kur buvo senoji Sėla : [apie muzikos instrumentus] // Liaudies kultūra. - 1992,

Nr. 1, p. 20-21.

1243. Baltrėnienė, Marija

Kurtas Zachsas: lietuvių liaudies muzikos instrumentai ir jų sąsajos su pasaulio

instrumentais. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 20-29.

1244. Motuzas, Alfonsas

Jonas Bretkūnas ir XVI a. Rytų Prūsijos lietuvių tautiniai muzikos instrumentai.

- Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 36-37.

1245. Motuzas, Alfonsas

Medinio trimito aidais : [apie daudytes]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1991, Nr. 6, p. 37-39.

1246. Motuzas, Alfonsas

Tautiniai instrumentai ir Kalnų giesmės Žemaičių Kalvarijoje // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 3, p. 28.

1247. Motuzas, Alfonsas

Trimitai ikikrikščioniškoje apeiginėje kultūroje. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 15-19.

1248. Nemčinskienė, Birutė

Gyvūnų balsų imitavimas medžioklėje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr.

2, p. 42-45.

1249. Sliužinskas, Rimantas

Pūskim Labanoro dūdą. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 43-44.

1250. Sliužinskas, Rimantas

Pūskim Labanoro dūdą. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 37-39.

Apie kankles

1251. Alenskas, Vytautas

Laikas kanklėms medį kirsti : [in memoriam kanklininkui Antanui Degučiui]. -

iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 31-32.

1252. Alenskas, Vytautas

Senosios lietuvių kanklės ir kankliavimas: suvalkiečių kanklės. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 38-40.

1253. Apanavičius, Romualdas

Baltijos tautų kanklių ir folkloro tyrimai : [apie 1994 m. surengtas tarptautines

konferencijas  :  „Baltijos  tautų  kanklės:  nuo  kaimo  gryčios  iki  koncertų  salės”  ir

„Profesorius Augustas Niemis ir baltų bei Baltijos finų folkloro lyginamieji tyrimai”] //

Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 52.

1254. Apanavičius, Romualdas; Palubinskienė, Vida

Senosios lietuvių kanklės ir kankliavimas. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr.

2, p. 40-44.

1255. Baltrėnienė, Marija

Etninio kankliavimo šaknų beieškant. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. -

1996, Nr. 3, p. 23-27.

1256. Baltrėnienė, Marija

Kanklių raida XIX a. pabaigoje - XX a. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 36-41.

1257. Baltrėnienė, Marija

Mažosios Lietuvos kanklės rašytiniuose šaltiniuose. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 43-45.

1258. Baltrėnienė, Marija

Senieji Lietuvos kanklininkai: Balio Buračo rankraščius pasklaidžius. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 27-33.

1259. Kulevičius, Česlovas

Gamintojams - kanklių akustikos pagrindai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1993, Nr. 1, p. 42-44.

1260. Lietuvos muziejų fonduose saugomų kanklių lentelė

// Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 42-45.

1261. Palubinskienė, Vida

Pradžia : [apie kanklininkų kursus] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, gegužė-birželis, p. 21-22.

1262. Palubinskienė, Vida

Senosios lietuvių kanklės ir kankliavimas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1990, Nr. 3, p. 39-42.

1263. Palubinskienė, Vida

Tradicinio repertuaro kankliavimas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002,

Nr. 2, p. 75-81.

1264. Palubinskienė, Vida

Tradicinio repertuaro kankliavimas : [str. tęsinys]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. -2002, Nr. 3, p. 80-83.

1265. Palubinskienė, Vida

Tradicinio repertuaro kankliavimas : [str. tęsinys]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 82-86.

1266. Palubinskienė, Vida

Tradicinis kankliavimas šiandien. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 34-37.

1267. Stepulis, Pranas

Pranas Puskunigis (1860-1946) : [apie kanklininką] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr.

3, p. 36.

1268. Šimonytė-Žarskienė, Rūta

Baltijos tautų kanklių ornamentika. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995,

Nr. 2, p. 28-30.

1269. Visockaitė, Nida

Dabar jau tik primins Praną Dargį : [apie kanklininką]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1990, Nr. 3, p. 38-39.

1270. Zimavičienė, Alvyda

Kankliavimas muzikos mokyklose // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 35.

APIE FOLKLORO ANSAMBLIUS

1271. Alperytė, Irena

Ar mes nestandartiniai ? … [apie Veterinarijos akademijos folklorinį ansamblį

„Kupolė”, vadovas Antanas Bernatonis]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir

praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 22-24.

1272. Alperytė, Irena; Savickaitė, Sigita

Atokiau  autostradų  :  [apie  Kalvių  kaimo  etnografinį  ansamblį,  vadovė  Algė Armalienė]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, rugsėjis-spalis, p. 4-7.

1273. Baniulaitytė, Zita; Šeduikienė, Diana; Jakubauskas, Kazimieras ir kt.

Žemaitijos  folkloro  pakylėjimai  [pokalbis  su  folkloro  kolektyvu  „Mėguva”]  /

kalbėjosi Juozas Šorys // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 1-7.

1274. Bradauskienė, Daiva; Deksnienė, Dalia; Pečiulienė, Ramunė ir kt.

Vaikų folklorinio dainavimo mokymo būdai : [su vaikų folkloro ansamblių vado-

vėmis kalbėjosi Jūratė Šemetaitė] / parengė Juozas Šorys. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 2003, Nr. 3, p. 81-84.

1275. 2000-ųjų „Aukso paukštės” nominantai

: [straipsniai]. - Iliustr. - Turinys : Su daina susipynęs gyvenimas / Rasa Norinkevičiūtė; Gyvybinga žemaitiškai dzūkiška tėkmė / Bronė Stundžienė; Daigeliu kilta, čiruliu užgiedota / Nida Lungienė // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 73-77.

1276. Giedraitis, Liudvikas

Mūsų buvimas. „Raskila” : [apie liaudies dainos klubą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1998, Nr. 3, p. 38-43.

1277. Kakanauskas, Antanas

„Čiučiuruks” žemaitiškai reiškia žirnį : [apie vaikų folkloro ansamblį]. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 1, p. 44-46.

1278. Lungienė, Nida

Daigeliu kilta, čiruliu užgiedota : [2000 m. „Aukso paukštės” nominantas vaikų

folkloro ans. „Čirulis”]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 76-77.

1279. Misiūnienė, Joana

Dainos atgaiva : [apie Luokės etnografinį ansamblį „Šatrija” ] . - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 16-17.

1280. Norinkevičiūtė, Rasa

Su daina susipynęs gyvenimas : [2000 m. „Aukso paukštės” nominantas Kalvių -

Lieponių (Trakų r.) folkloro ans.]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 73-75.

1281. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Folkloro ansamblio „Visi” kelias. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 55-57.

1282. Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva

Vaikų folkloro ansamblių repertuaro formavimas // Liaudies kultūra. - 2003, Nr.

4, p. 82-83.

1283. Seliukaitė, Irena; Kelmickaitė, Zita; Šemetaitė, Jūratė

Pagavę „Aukso paukštę”. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 74-80.

1284. Stundžienė, Bronė

Gyvybinga žemaitiškai dzūkiška tėkmė : [2000 m. „Aukso paukštės” nominantas

folkloro ans. „Ūla”] . - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 75-76.

1285. Šorys, Juozas

„Aukso  paukštės”  laureatai  :  [apie  2001  m.  nugalėtojus  pasakoja  Veronika

Povilionienė, Vaidotas Macijauskas, Zita Kelmickaitė ir kt.]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 2002, Nr. 3, p. 72-79.

1286. Vakarinienė, Audronė

Vaikų folkloro ansambliai ir choreografinis folkloras // Liaudies kultūra. - 2002,

Nr. 6, p. 79-80.

CHORAI

1287. Andrejauskaitė, Aurelija

Dainuoja darbo Lietuva : [apie II-ąjį sąjunginį liaudies kūrybos festivalį „Dainuoja

darbo Lietuva”] // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 3-5.

1288. Arminas, Anicetas

Išmokyti dainuoti galima kiekvieną : [apie chormeisterio darbą] // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 10-11.

1289. Arminas, Anicetas

Pirmieji lietuviški chorai. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 29-31.

1290. Dumbliauskaitė, Lina

Šiltu žvilgsniu - į chorą „Leliumai”. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir

praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 16-17.

1291. Junevičienė, Virginija

Neleiskime išblėsti : [apie chorus] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, gegužė-birželis, p. 15.

1292. Karlonas, Vaidotas

Norint neatsilikti nuo gyvenimo : [apie chorų festivalį „Dainuoju Lietuvą”, vykusį

1988 m. lapkričio 28 d.; apie choreografų pasitarimą 1988 m. Meno darbuotojų rūmuose]

// Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 33.

1293. Katinas, Raimondas

Su daina į ketvirtą dešimtmetį : [apie moterų chorą „Eglė”]. - Iliustr. // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 12-13.

1294. Lopas, Laurynas Vakaris

Chorų konkursai // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 37-38.

1295. Stravinskas, Antanas

Ilgas „Dainos” kelias : [chorinės draugijos istorija]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 37-43.

1296. Usonis, Mykolas

Pamaina, profesionalumas : [apie saviveiklinių chorų būklę] // Liaudies kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 13-14.

Recenzijos

1297. Savickas, Juozas

Kelminykų choras : [recenzija]. - Rec. kn.: Ein Dorf zwischen grössen Wäldern /

Agota Bartnykaitė-Savickienė. Wien, 1997 // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 57-58.

1298. Tarandaitė, Dalia

Padėti chorams : [recenzija]. - Rec. kn.: Kostiumai chorams / Giedrė Puodžiukai-

tytė. Vilnius, 1989 // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 49.

TEATRAS

1299. Jacovskytė, Aleksandra

Kai veiksmas vyksta scenoje : [apie oficialių renginių scenos apipavidalinimą]. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 30-31.

1300. Jacovskytė, Aleksandra

Kai veiksmas vyksta scenoje : [folkloro vakaronės apipavidalinimas]. - Iliustr. //

Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 27.

1301. Jacovskytė, Aleksandra

Kai veiksmas vyksta scenoje. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, kovas-balandis, p. 31-32.

1302. Maknys, Vytautas

Kaip radosi profesionalusis lietuvių teatras // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 46-48.

1303. Truskauskaitė, Vitalija

Religinis teatras. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 22-28.

MĖGĖJŲ TEATRAS

1304. Buožis, Zenonas

Esmė - tautiškumas : [pokalbis apie respublikos teatro mėgėjų veiklą] / kalbėjosi

Audronė Sabaliauskienė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 22-23.

1305. Buožis, Zenonas; Stoškus, Krescencijus; Bielskis, Petras

Kuo vertingas klojimo teatras? : [pokalbis] / kalbėjosi Irena Maciulevičienė //

Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 26.

1306. Giedraitis, Liudvikas

Lietuvos teatro istorijos pašvęstasis [in memoriam Vytautui Makniui] // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 60-65.

1307. Jakelaitis, Vytautas

Petras Bielskis : [apie klojimo teatrų kūrėją] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 21.

1308. Jansonas, Egmontas

Marijos Misiūnaitės teatras // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 22-23.

1309. Jansonas, Egmontas

Postfestivaliniai pasvarstymai - 2 : [apie mėgėjų teatrų festivalį „Baltijos rampa -

90”. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 28-30.

1310. Lozoraitienė, Liliana

Lazdelinės lėlės. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-

vasaris, p. 32.

1311. Maciulevičienė, Irena

Juozas Gaidys iš Margionių: [apie klojimo teatrą]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

Metodika ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 9-10.

1312. Platūkis, Sigitas

Zastaučiuose: fotoreportažas iš klojimo teatrų šventės // Liaudies kultūra. - 1990,

Nr. 1, p. 24-25.

1313. Sabaliauskienė, Audronė

Kretingos penktasis : [apie vaikų liaudies teatrų festivalį]. - Iliustr. // Kultūrinis

švietimas. Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 12-14.

1314. Sabaliauskienė, Audronė

Šventinis  vaikų  teatrų  šurmulys  :  apžiūrai  pasibaigus  //  Kultūrinis  švietimas.

Metodika ir praktika. - 1988, balandis-birželis, p. 8.

1315. Vaineikis, Liudas

Iš atsiminimų apie pirmąjį vaidinimą Palangoj Keturakio veikalo „Amerika pirtyje”.

- Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 7-8.

1316. Vengris, Antanas

Spektakliui „Amerika pirtyje - 90” // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. -

1989, liepa-rugpjūtis, p. 6-7.

1317. Vičius, Vacys

Iki pasimatymo klojime! : [apie klojimo teatrų šventę Agluonėnuose 1988-07-16-

17]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 18-20.

1318. Vičius, Vasys

Palangoje vėl liaudies teatrai : [apie 1-ąją liaudies teatrų šventę Palangoje]. //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, sausis-vasaris, p. 33.

1319. Vičius, Vacys

Pirmą kartą : [apie Vilniaus universiteto kiemo teatro kūrybinę kelionę į Austriją,

pas Insbruko universiteto teatrą] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

kovas-balandis, p. 26-27.

1320. Vizgirda, Alvydas

Keliais  štrichais  :  [apie  poezijos  teatrus]  //  Kultūrinis  švietimas.  Metodika  ir

praktika. - 1988, [Nr. 1], p. 22-24.

CHOREOGRAFIJA

1321. Barkauskaitė, Giedrė

Lietuvių etniniai ir autoriniai šokiai Dainų šventėse. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 2003, Nr. 4, p. 52-58.

1322. Breichmanienė, Genovaitė

Su lietuvių tautinių šokių gaivintoja Marija Baronaite atsisveikinant // Liaudies

kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 59-61.

1323. Dautartas, Žilvinas

Terpsichorės  veidai  ir  grimasos  :  [apie  choreografijos  problemas]  //  Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 38-39.

1324. Duja

: [šokis] / užrašė Juozas Lingys; parengė Eugenija Venskauskaitė. - Brėž. - Aprašymas. - Gaid. // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 30.

1325. Einikytė, Snieguolė

Juozo Lingio premijos laureatai : [1997 m. laureatais tapo prof. Juozas Gudavičius

ir  Klaipėdos  universiteto  Choreografijos  katedros  docentė  Almutė  Gražulienė]  //

Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 1, p. 60.

1326. Jagutytė, Tulija

Ką ir kaip šoka mūsų vaikai. - Iliustr. // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika.

- 1988, [Nr. 3], p. 10-11.

1327. Juknevičienė, Genovaitė

Mokytoja, vadovė, kūrėja : [apie choreografę Danutę Radvilavičienę]. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 10-12.

1328. Kirvaitienė, Alina

Liaudies šokio tradicijos ir sceninė kūryba. - Bibliogr. // Kultūrinis švietimas.

Metodika ir praktika. - 1988, [Nr. 3], p. 24-25.

1329. Kirvaitienė, Alina; Kisielienė, Laima

Šokio pamoka mažiesiems // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 35.

1330. Pasėjau kanapę

: [parodė ir padainavo Julija Reikienė iš Suvalkų vaiv. Šlynakiemio k., užrašė Alina Kirvaitienė. - Brėž. - Gaid. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 49.

1331. Poškaitis, Kazys

Ar leisime žūti liaudies choreografijai? // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika.

- 1988, [Nr. 1], p. 12-13.

1332. Poškaitis, Kazys

Lietuvių choreografinės liaudies kūrybos savitumas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1998, Nr. 3, p. 23-26.

1333. Šatkauskienė, Vida

Atsisveikinimas  vieversiams  čiulbant  :  [Lietuvos  liaudies  kultūros  centro

Choreografinio folkloro sektoriaus vadovės Eugenijos Venskauskaitės atminimui] //

Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 53-54.

1334. Šoks tėvelis

: [ratelis] / aprašė Eugenija Venskauskaitė. - Apraš. - Brėž. - Gaid. // Liaudies kultūra. - Metodika ir praktika. - 1989, gegužė-birželis, p. 32.

1335. Umbrasas, Vytautas

Kai buvome tautiški „bitnikai” [in memoriam Lietuvos liaudies kultūros centro

Choreografinio  folkloro  sektoriaus  vedėjai  Eugenijai  Venskauskaitei]  //  Liaudies

kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 54-55.

1336. Urbanavičienė, Dalia

Apeiga lietuvių liaudies vestuviniuose šokiuose. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 10-12. - Žr. Vestuvių papročiai.

1337. Urbanavičienė, Dalia

Apeiginis judesys gimtuvių ir krikštynų ritualuose. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 6, p. 22-23. - Žr. Gimimas. Krikštas.

1338. Urbanavičienė, Dalia

Apeiginis judesys laidotuvėse ir mirusiųjų minėjimuose. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 15-19. - Žr. Laidojimo apeigos ir papročiai.

1339. Urbanavičienė, Dalia

Autentiškas liaudies šokis: įtakos ir pasekmės // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 2, p. 5-9.

1340. Urbanavičienė, Dalia

Šokamosios sutartinės: užrašymai ir tyrinėjimai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 2003, Nr. 3, p. 8-16.

1341. Urbanavičienė, Dalia

Vasaros ciklo lietuvių etnochoreografija. - Iliustr. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies

kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 22-30.

1342. Urbanavičienė, Dalia

Vasaros ciklo lietuvių etnochoreografija. - Iliustr. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies

kultūra. - 1997, Nr. 4, p. 27-35.

1343. Urbanavičienė, Dalia

Vasaros ciklo lietuvių etnochoreografija : darbų pabaigtuvės - tarpinė grandis tarp

vasaros ir žiemos ciklų. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 35-46.

1344. Urbanavičienė, Dalia

Žiemos žaidimai ir šokiai. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 17-19.

1345. Urbanavičienė, Dalia

Žiemos žaidimai ir šokiai. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 20-23.

1346. Urbanavičienė, Dalia

Žiemos žaidimai ir šokiai. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 4, p. 20-25.

1347. Uzdila, Algis

Šokių šventė Kanadoje : [apie VIII-ąją šokių šventę] // Liaudies kultūra. Metodika

ir praktika. - 1989, lapkritis-gruodis, p. 28-29.

1348. Vaičiulėnienė, Ligija

„Kol dirbu, esu gyva” : [pokalbis su choreografe] / kalbėjosi Danutė Skersytė. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 8-10.

1349. Vėdaras

: [šokis] / užrašė Juozas Lingys. - Aprašymas. - Gaid. - Brėž. // Kultūrinis švietimas. Metodika ir praktika. - 1988 [Nr. 3], p. 26.

Recenzijos

1350. Urbanavičienė, Dalia

Ratelių ir šokių aprašymo sūkury : [recenzija]. - Rec. kn.: Lietuvių liaudies rateliai

ir šokiai. Vilnius, 1989 // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 39.

KALBOTYRA

1351. Klimavičius, Jonas

Arklys, žirgas, eržilas, kumelys, kumelė, ašva, ašvienis: šių žodžių reikšmės ir kilmė

// Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 14-16.

1352. Klimavičius, Jonas

Vesti, tekėti, tuoktis, vestuves kelti : [kalbininko pastabos] // Liaudies kultūra. -

1991, Nr. 1, p. 18-19.

1353. Motiejūnas, Vladas

Šventežerio frazeologizmai // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 5, p. 65-71.

1354. Razauskas, Dainius

Dar kartą apie „sutvėrimą”. Papildoma „kūrybinės” žodžio reikšmės argumenta-

cija. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 39-41.

1355. Razauskas, Dainius

Liaudies kultūra: štai taip originaliai „Liaudies kultūra” sveikinama 50-ojo numerio

proga : [apie žodžių „liaudis” bei „kultūra” etimologines sąsajas bei užuominas]. -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 7-13.

1356. Razauskas, Dainius

Lingvistinė beprotybė ir šventoji kalba : [pranešimas, skaitytas konferencijoje

„Sakralumo problema kultūroje” Vilniuje 1996-10-15] // Liaudies kultūra. - 1997, Nr.

1, p. 10-18.

1357. Razauskas, Dainius

Rusiški keiksmažodžiai. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 1, p. 30-35.

1358. Rimša, Vytautas

Elegija „Vytylė” (Eteokiprietiškas įrašas) // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 3, p. 29.

1359. Straižys, Vytautas

Apie Kretos ir Kipro senųjų įrašų dešifravimą. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1992,

Nr. 3, p. 27-28.

1360. Šukys, Jonas

„Armonikieriai, dainoriai” ir panašiai : [kalbininko pastabos] // Liaudies kultūra.

- 1991, Nr. 3, p. 45.

1361. Trasauskienė, Marija

Kodėl mūsų kaimas taip pavadintas? : [apie vietovardžius] // Liaudies kultūra. -

1999, Nr. 2, p. 62-70.

1362. Vitkauskas, Vytautas

Gyvoji kalba - mūsų tautos šaknys // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 1-2.

1363. Zavjalova, Marija

Skoliniai iš rusų kalbos dabartiniame lietuvių žargone: jų semantinė „aura” ir

likimas. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 3, p. 24-30.

1364. Zinkevičius, Zigmas

Pavardžių ir vietovardžių atlietuvinimas grįžus Vilniui // Liaudies kultūra. - 1995,

Nr. 1, p. 1-2.

GROŽINĖ LITERATŪRA

1365. Ambraziejūtė-Steponaitienė, Agnietė

[Eilėraščiai. Paveikslai] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 22-25.

1366. Bradūnas, Kazys

[Eilėraščiai]. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 1, p. 1-3.

1367. Degutis, Antanas

Pavasarėlio sulaukę… : [eilėraštis] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 31.

1368. Gendvilas, Kostas

[Eilėraščiai] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 2.

1369. Kaškauskas, Regimantas

Prisimenu tėvą // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 5-6, p. 13-14.

1370. Lapinas, Kazimieras

Pamoka, kurią prisimenu visą amžių // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 2-3.

1371. Pimpytė, Elena

[Eilėraščiai] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 6-7.

1372. Poška, Antanas

Juzė raganius // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 18-19.

1373. Poška, Antanas

Mortai reikia vaiko // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 19-20.

1374. Poška, Antanas

Žvirgždynės pieva // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 17.

1375. Saja, Kazys

Blusų marintojai: konfidencialus pokalbis : [pjesė] // Liaudies kultūra. Metodika

ir praktika. - 1989, liepa-rugpjūtis, p. 28-32.

1376. Užkurnys, Ipolitas

[Eilėraščiai]. - Portr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 2, p. 1-2.

1377. Žiupsnytė, Albina

Girelės angelas : [pasaka] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 25-28.

Recenzijos

1378. Vaitkevičienė, Laima

Žvilgsnis iš sodybos : [recenzija]. - Portr. - Rec. kn.: Sodyba ant Mūšos kranto. Prisi-

minimai / Eugenija Karoblienė. Vilnius, 1999 // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 46-47.

LITERATŪROS MOKSLAS

1379. Drungytė, Erika

Dichotominės struktūros kaip pagrindiniai polifoninio teksto elementai Vytauto P. Bložės kūryboje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 4, p. 30-33.

1380. Drungytė, Erika

Žalčio figūra: iš mitologinės erdvės į originaliąją XX a. lietuvių literatūrą. - Bibliogr.

// Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 26-28.

1381. Matulevičienė, Saulė

Pokario  atminties  formos  :  [apie  partizanų  dainas  ir  pokario  atsiminimus].  -

Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 22-27.

1382. Mikulėnaitė, Ema

Sėmiau šviesą Utenoje : [apie rašytojo Antano Miškinio sukaktuves] // Liaudies

kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 15-16.

1383. Prėskienis, Bronius

Juozapas Miliauskas - Miglovara lietuvių kultūroje. - Bibliogr. // Liaudies kultūra.

- 1998, Nr. 3, p. 45-47.

1384. Skabeikytė, Gražina

Pasaulio sąranga poezijoje mažiesiems : [folklorinė tendencija J. Degutytės, S.

Gedos, L. Gutausko ir M. Vainilaičio kūryboje]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996,

Nr. 4, p. 44-46.

1385. Vyšniauskaitė, Angelė

Iš tų pačių šaknų ir šaltinių : [apie poetą Kazį Bradūną] // Liaudies kultūra. -

1997, Nr. 1, p. 1.

ARCHEOLOGIJA

1386. Bliujienė, Audronė

Universalusis  svastikos  simbolis  baltų  archeologinėje  medžiagoje  //  Liaudies

kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 16-27. - Žr. Ženklai ir simboliai.

1387. Daugudis, Vytautas

Kumelionių piliakalnių tyrinėjimų reikšmė senųjų baltų genčių praeities pažinimui

: [Marijampolės r.]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p. 16-24.

1388. Genys, Jonas

[Archeologas Jonas Genys iš Klaipėdos per Liudviką Giedraitį pasakoja apie savo

pastarųjų metų archeologinius atradimus Kuršių žemėje] // Liaudies kultūra. - 1992,

Nr. 4, p. 23.

1389. Girininkas, Algirdas

Apie Stajėtiškio aukų akmenį : [Švenčionių r.]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 8.

1390. Iš  paskutiniųjų  profesorės  Marijos  Gimbutienės  susitikimų  su  Lietuvos

žmonėmis 1993 metų birželio mėn.

: Susitikimas su visuomene Švietimo ir kultūros m-joje : [pokalbis] / pokalbį vedė Norbertas Vėlius. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 2-6.

1391. Iš  paskutiniųjų  profesorės  Marijos  Gimbutienės  susitikimų  su  Lietuvos žmonėmis  1993  m.  birželio  mėn.

:  Susitikimas  „Santaros  -  Šviesos”  jubiliejinėje konferencijoje Vilniaus universitete : [pokalbis] / pokalbį vedė dr. Ingė Lukšaitė. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 7-11.

1392. Jennbert, Kristina

Archeologija  ir  ikikrikščioniškoji  religija  Skandinavijoje  /  vertė  Vykintas

Vaitkevičius. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 2, p. 50-59.

1393. Katalynas, Kęstutis

Šventaragio gelmėmis : [apie Šventaragio slėnio paslaptis] / kalbėjosi Liudvikas

Giedraitis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 9-15.

1394. Kulakovas, Vladimiras

Vikingų epochos memorialinis kapinynas Šiaurės Semboje / iš rusų k. vertė Jolanta

Zabulytė. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 11-17.

1395. Luchtanas, Aleksas; Grigonis, Giedrius

Kernavė,  Kernavė…  :  [pokalbis]  /  kalbėjosi  Liudvikas  Giedraitis.  -  Iliustr.  //

Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 1-9.

1396. Marler, Joana

Marijos Gimbutienės palikimas: archeomitologinis Europos civilizacijos šaknų

tyrinėjimas / iš anglų k. vertė Dalia Merkevičienė // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 7-17.

1397. Michelbertas, Mykolas

Archeologų dienos : [pokalbis] / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis // Liaudies kultūra.

- 1994, Nr. 2, p. 12-16.

1398. Nakaitė, Laima

Paslaptingieji žemaičiai. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 14-16.

1399. Sedovas, Valentinas

Vakarų baltų įtaka kaimyninių slavų kultūrai ankstyvaisiais viduramžiais: Mozūrijos

ir Polesės akmeninės kapavietės / iš rusų k. vertė Liudvikas Giedraitis. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 6, p. 4-5.

1400. Talmantas, Gytis

Žvilgsnis į senovės prūsų keramiką. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 5, p. 9-12.

1401. Vaitkevičius, Vykintas

Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės. - Iliustr. - Bibliogr. - B. d. //

Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 31-34.

1402. Vaitkevičius, Vykintas

Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 11-16.

1403. Vaitkevičius, Vykintas

Senosios šventvietės prie Dubysos. (Kontekstų beieškant). - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 20-27.

1404. Varnas, Algirdas

Verkių virsmai : [apie archeologinius tyrimus kalbėjosi Liudvikas Giedraitis]. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 6, p. 1-6.

1405. Zabiela, Gintautas

Paslapties sostinė : [pokalbis apie Vorutos pilį] / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 1-6.

Recenzijos

1406. Butrimas, Adomas

Gyvųjų  deivių  beieškant  :  [recenzija].  -  Rec.  kn.:  The  living  goddesses  /  M.

Gimbutas. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1999 //

Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2.

1407. Žilienė, Irena

Kiek daug Žemaitijoje šventviečių : [recenzija]. - Rec. kn.: Senosios Lietuvos

šventvietės: Žemaitija / Vykintas Vaitkevičius. Vilnius, 1998 // Liaudies kultūra. - 1999,

Nr. 1, p. 57.

KRAŠTOTYRA

1408. Ambraziejūtė-Steponaitienė, Agnietė

Šienapjūtė, mėšlavėžis, pūdymo arimas : [aprašoma vieta - Žvirgždaičių k. (Vilka-

viškio r.), laikas - XIX a. pab.-XX a. pr.] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 26-27.

1409. Ar bus medalis už lietuvių išgelbėjimą?

: [apie 1993 m. Valstybinės J. Basanavičiaus premijos įteikimą kompleks. kraštotyros ekspedicijų organizatoriams: kalbos su J. Marcinkevičiaus pristatomąja kalba]. - Portr. - Aut.: Norbertas Vėlius, Aloyzas Vidugiris, Antanas Tyla, Rimvydas Kunskas, Vacys Milius // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 4, p. 1-5.

1410. Bielinis, Antanas

Žlugčio velėjimo talka : [Tverečiaus apyl.] // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 5, p. 60-62.

1411. Biržinytė, Regina

Pašiaušė : [kaimas Kelmės r.]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr.

2, p. 31-33.

1412. Blažys, Kazys

Kapčiamiesčio kryžiai : [Lazdijų r.]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 55-56.

1413. Blažys, Kazys

Nidos lėkiai : [apie trobesių stogų galų dekoratyvinę puošybą]. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 23-25.

1414. Bružaitė, Alma

Medeinos žemėje : [apie Viduklę, Varnius, Kražius]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1990, Nr. 2, p. 34-35.

1415. Gudavičius, Henrikas

Šiliniai dzūkai : [apie etnografinius kaimus prie Skroblaus ir Grūdos upių]. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 3, p. 4-13.

1416. Gustainis, Valentinas

Vinkšnupių kaimas (Šakių r.) XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje / parengė habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 30-33.

1417. Jablonskis, Ignas

Žiemovidžio ir pavasario darbai : [Budrių kaimo (Skuodo r.) monografijos fragmentai

apie XIX a. pab. ir XX a. pr. žemdirbių darbus] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 5-8.

1418. Jacėnaitė, Genovaitė

Kuršėnai prisiminimų akimis : [Šiaulių r.] // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 4, p. 63-64.

1419. Kišonaitė, Judita

Kaimo erdvė: Kunioniai, Kėdainių r. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 5, p. 30-31, 37-40.

1420. Laurinkienė, Nijolė

Marija Alseikaitė - apie Vilniaus krašto lietuvius. - Portr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 33-34.

1421. Lopeta, Anicetas

Apie medžius, kurą, štakietus, kūliukus… / pasakojimą užrašė Vidmantas Lopeta

// Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 63-64.

1422. Marcinkevičienė, Nijolė

„Pavarėnis”: nuo aprašų žaliavos iki dzūkų kaimo monografijos [pokalbis su kn.

autore apie leidinio atsiradimą] / kalbėjosi Juozas Šorys. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1999, Nr. 4, p. 69-79.

1423. Misiūnienė, Joana

Pravardės Luokės apylinkėse // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 5, p. 21.

1424. Misiūnienė, Joana

Telšių krašto vietovardžiai // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 42-43.

1425. Mockutė, Skaistė

Dargaičių kaimas prieš šešias dešimtis metų. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999,

Nr. 4, p. 51-57.

1426. Musteikis, Vytautas

Amžiaus galo Apsas: užtvindomų salų atmintis : [pokalbis su buvusiu Lietuvos

liaudies kultūros centro darbuotoju Vytautu Musteikiu apie lietuviškąjį Apso kraštą

Gudijoje] / kalbėjosi Juozas Šorys // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 68-71.

1427.  Naktigonės  Anykščių  rajone

/  senųjų  gyventojų  pasakojimus  pateikė V. Dimavičiūtė ir R. Banienė // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 2, p. 61-62.

1428. Nausutytė, Teresė

Seirijų impresijos. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 1, p. 14-16.

1429. Nausutytė, Teresė

Žemaičių Kalvarijoje. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 22-27.

1430. Savickaitė, Dalia

Reškutėnai - „antrasis Kaunas”: mokytojo Nikodemo Jasiulionio atsiminimus

vartant. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 85-87.

2003, p. 85-87.

1431. Seliukaitė, Irena

Ėmiau išaudžiau audimėlį : [apie Agnietę Ambraziejūtę-Steponaitienę - kraštoty-

rininkę, liaudies menininkę]. - Portr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 22.

1432. Umbražiūnas, Kazimieras

Kelias  iš  tamsos:  Vilniaus  krašto  lietuvių  šv.  Kazimiero  draugijos  veikėjo  ir

metraštininko K. Umbražiūno prisiminimų ištraukos / spaudai parengė Danutė Skersytė

// Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 36-39.

1433. Veteikis, Povilas

Kimėnuose, palei Uteną : [mokytojo P. Veteikio pasakojimas apie savo gyvenimą,

gimtąjį kaimą, buitį] / parengė Vladas Motiejūnas. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2001,

Nr. 3, p. 72-79.

1434. Vitaitė, Rima

Zarasų krašto paveldo bruožai // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 1, p. 41-45.

1435. Vitkus, Viktoras

Smalininkai // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 39-41.

1436. Vitkus, Viktoras

Viešvilė // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 39-41.

1437. Vyšniauskaitė, Angelė

„Jei kas pagauna atlėkusį bičių rojų…” : [apie 1956 m. ekspediciją Gudijoje, Apso, Brėslaujos apyl.] / užrašė Juozas Šorys. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 68-76.

1438. Žiurinskienė, Genovaitė

Apie kaimo kultūrą - dzūkai // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

gegužė-birželis, p. 10-11.

Recenzijos

1439. Jakubynienė, Andžela

Suneštinė knyga apie Širvintas : [recenzija]. - Rec. kn.: Širvintos. Vilnius, 2000 //

Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 2, p. 66-67.

1440. Kalnius, Petras

Áamžintas dingusio žemaičių kaimo atminimas : [recenzija]. - Rec. kn.: Budrių

kaimas / Jonas Jablonskis. Vilnius, 1993 // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 37-38.

1441. Musteikis, Vytautas

Sartų žemės rasmė : [recenzija]. - Rec. kn.: Obeliai. Kriaunos. Vilnius, 1998 //

Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 50-52.

1442. Šaknys, Žilvytis

Stambiausioji „Lietuvos valsčių” knyga - „Žiobiškis” : [recenzija]. - Rec. kn.:

Žiobiškis. Vilnius, 2000 // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 49-50.

1443. Šaknys, Žilvytis

Stambus kraštotyros leidinys : [recenzija]. - Rec. kn.: Obeliai. Kriaunos. Vilnius,

1998 // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 49-50.

1444. Urbonienė, Skaidrė

Monografija  apie  Platelius  :  [recenzija].  -  Rec.  kn.:  Plateliai.  Vilnius,  1999  //

Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 44-45.

ISTORIJA

1445. Bieliauskienė, Inga

Europos samprata nuo Ovidijaus iki šių laikų // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 8-14.

1446. Powell, T. G. E.

Keltai / iš anglų k. vertė Dainius Razauskas // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 5,

p. 58-66.

LIETUVOS ISTORIJA

1447. Aleksiejūnas, Vytautas

Pirmasis Lietuvos valstybės monetos spaudas. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1994,

Nr. 1, p. 53.

1448. Bugailiškis, Peliksas

Dvarų archyvų pėdsakais // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 3, p. 39-41.

1449. Girininkienė, Vida

Šventaragio slėnio mįslė : [Vilnius] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 4, p. 8-15.

1450. Gudavičius, Edvardas

Dar kartą vieno mito pėdsakais : [M. Jermalovičiaus knygoje „Па слядах аднаго мiфа” (Mihck, 1989) iškeltos idėjos dėl liet. etnoso kritika]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 5, p. 25-33.

1451. Kazėnas, Pranas

Blaškė Baikalo bangos : [tremties liudijimai] // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 6, p. 74-79.

1452. Milius, Vacys

Kaip Lietuvoje drausti ir naikinti kryžiai. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1995,

Nr. 5, p. 13-15.

1453. Misius, Kazys

Rusijos caro valdžios požiūris į kryžius Lietuvoje : [kryžių ir koplytstulpių statymo

apribojimai]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 1, p. 41-47.

1454. Ramanauskas, R.

Birželio 14-ąją Gargžduose ir aplinkinėse gyvenvietėse gyvenantys buvę tremtiniai

paminėjo… // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, rugsėjis-spalis, p.31.

1455. Skersytė, Danutė

Tremtis. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 1.

1456. Vitkus, Vytautas

Kas giesmėn sudėta…: legendinio Pietų Lietuvos laisvės kovotojų vado Juozo

Vitkaus - Kazimieraičio šimtosioms metinėms. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr.

1, p. 56-58.

LIETUVOS PRIEŠISTORĖ

1457. Rimantienė, Rimutė

Apie akmens amžiaus Lietuvos gyventojų pasaulėžiūrą. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 1992, Nr. 5, p. 12-13.

1458. Simniškytė, Audra

Sėliai : [apie vieną paslaptingiausių Lietuvos teritorijoje gyvenusių baltų genčių].

- Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 5, p. 26-35.

1459. Šimėnas, Valdemaras

Jotvingiai: seniausioji Seinų ir Punsko krašto praeitis. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 3-12.

1460. Vaškevičiūtė, Ilona

Žiemgaliai V-XII amžiais. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 4, p. 13-21.

LIETUVOS TAUTINĖS MAŽUMOS

1461. Bacevičienė, Daiva

Apie Šakių žydus : [užrašyta Batkojų, Gudlaukio, Valenčiūnų k. 1989-1990 metais]

// Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 42.

1462. Bairašauskaitė, Tamara

Lietuvos totorių savivoka XIX a. - XX a. pirmojoje pusėje. - Iliustr. - Bibliogr. //

Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p. 31-34.

1463. Ženkienė, Nomeda

Čigonai : paslaptinga tauta: kas ji? - Iliustr. - Bibliogr. - B. d. // Liaudies kultūra.

- 1993, Nr. 2, p. 34-39.

1464. Zienkienė, Nomeda

Čigonai: etnoso savimonė. - Iliustr. - Bibliogr. - Pabaiga. // Liaudies kultūra. -

1993, Nr. 3, p. 38-41.

PERSONALIJOS

1465. Aleksynas, Kostas

Matas Slančiauskas - tautosakininkas // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 3, p. 53-56.

1466. Amžiams atsisveikinome su Salomonu Sverdiolu

// Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 1, p. 76-78.

1467. Balys, Jonas

Atsakomoji laureato daktaro Jono Balio kalba : [1994 metų Lietuvos valstybinės

Jono Basanavičiaus premijos gavimo proga] // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 4-5.

1468. Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia; Petrauskaitė, Žydrė

Akvilę Mikėnaitę prisimenant… : [in memoriam]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

2001, Nr. 4, p. 58-61.

1469. Budrys, Romualdas

Per penkiasdešimt darbo metų : [muziejininkės Akvilės Mikėnaitės 50-mečiui]. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 1, p. 3-4.

1470. Galaunienė, Kazimiera

Ieškojęs liaudies meno šaknų: Pauliaus Galaunės 110-osioms gimimo metinėms. -

Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 6, p. 53-57.

1471. Galaunienė, Kazimiera

Prasmingai gyvenusi ir dirbusi: Mikalinos Glemžaitės (1881-09-02-1985-03-29) 100-

ųjų gimimo metinių proga. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 4, p. 18-19.

1472. Giedraitis, Liudvikas

Antrojoj mėnulio pusėj : [apie kalbos tyrinėtoją Vytautą Rimšą] // Liaudies kultūra.

- 1992, Nr. 3, p. 26-27.

1473. Giedraitis, Liudvikas

Pasiburblenimas Paties su Savimi : „Liaudies kultūros” žurnalo Folkloro skyriaus

redaktoriaus Liudviko Giedraičio pokalbis su 1992-ųjų metų Mateušo Slančiausko

premijos laureatu Liudviku Giedraičiu // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 6, p. 52-53.

1474. Giedraitis, Liudvikas

Skola habilituotiems daktarams : [apie Reginą Merkienę, Angelę Vyšniauskaitę

ir Vacį Milių]. - Portr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 4, p.49-52.

1475. Giedraitis, Liudvikas

Žmogus, einantis lauku : apie tautosakos rinkėją M. Slančiausko premijos laureatą

Jurgį Dovydaitį]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 2, p. 8-9.

1476. Ikamaitė, Austėja

Žmogiškoji Marija : [pokalbis su knygos „Marija Gimbutienė: Laimos palytėta” (Vilnius, 2002) sudarytoja] / kalbėjosi Juozas Šorys // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 5, p. 72-73.

1477. Juodelė, Petras

Pranas Tamošaitis - jubiliejų pakilumoje : [MA profesoriaus 70-metis, kūrybinės

veiklos 50-metis, jo išugdyto ansamblio „Sutartinė” - 45-metis]. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 59-61.

1478. Kalnius, Petras

Vienas iš lietuvių etnologijos klasikų: Izidoriaus Butkevičiaus 75-osioms gimimo

metinėms. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1999, Nr. 4, p. 65-67.

1479. Kanarskas, Julius

Apie istoriką ir tautosakininką Juozą Mickevičių. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 54.

1480. Karčiauskas, Mykolas

Su naščiais mėnulyje : [liaudies poetei Elenai Pimpytei atminti]. - Portr. // Liaudies

kultūra. - 1991, Nr. 3, p. 5.

1481. Kargaudienė, Aušra

Adomas Galdikas ir tautodailė: 100-ųjų gimimo metų jubiliejui. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1994, Nr. 6, p. 46-48.

1482. Kargaudienė, Aušra

Antano Jaroševičiaus 125-osioms gimimo metinėms. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1995, Nr. 6, p. 50-52.

1483. Lazauskaitė, Elvyda

Neskaičiavusi darbo valandų : [in memoriam Stasei Stulgytei-Bernotienei]. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 4, p. 56-57.

1484. Lukenskienė, Laura

Netekome Liongino Kurkliečio // Liaudies kultūra. - 2003, Nr. 5, p. 72.

1485. Lukšaitė, Ingė

[Apie profesorę Mariją Alseikaitę-Gimbutienę] // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 2, p. 1.

1486. Mikelinskas, Jonas

Pažinimas - gyvenimo tikslas : [apie keliautoją, antropologą, mokslininką, vedų

tyrinėtoją, žurnalistą Antaną Pošką]. - Portr. // Liaudies kultūra. - 1993, Nr. 1, p. 16-17.

1487. Milius, Vacys

Antanas Stravinskas - 2000-ųjų Jono Basanavičiaus premijos laureatas. - Iliustr. //

Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 1, p. 58.

1488. Milius, Vacys

Etnologas Juozas Kudirka: 1999-ųjų Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos

laureatas // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 61-62.

1489. Milius, Vacys

Ignas Končius - kryžių ir koplytėlių tyrinėtojas. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 2, p. 56-58.

1490. Milius, Vacys

Tarp  etninės  kultūros  vertybių  :  [pokalbis  su  habilituotu  etnologijos  daktaru

profesoriumi Vaciu Miliumi 70-mečio proga / kalbėjosi Liudvikas Giedraitis. - Iliustr.

// Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 6, p. 1-6.

1491. Milius, Vacys

Žodis apie dr. Joną Balį : [1994 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos

paskyrimo proga] // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 5.

1492. Monologas bus ilgas

: [in memoriam Algirdui Juliui Greimui]. - Portr. // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 2, p. 32.

1493. Pauliaus Galaunės šimtąsias gimimo metines prisiminus

// Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 3, p. 17.

1494. Počiulpaitė, Alė

Giedrė… : [in memoriam Giedrei Puodžiukaitytei (1946-1998)]. - Portr. // Liaudies kultūra. - 1998, Nr. 6, p. 61-63.

1495. Počiulpaitė, Alė

In memoriam Aldonai Ulevičienei : [apie dailininkę] // Liaudies kultūra. - 1993,

Nr. 6, p. 54.

1496. Počiulpaitė, Alė

Paulius Galaunė / In memoriam // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989,

sausis-vasaris, p. 4.

1497. Purlienė, Laima

Ko dainom neišsakė… : [apie dainininką, tautosakos pateikėją Juozą Averką]. -

Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1990, Nr. 4, p. 26-27.

1498. Pšibilskis, Vytautas Bronius

[Apie visuomenės veikėją, kraštotyrininką Peliksą Bugailiškį] // Liaudies kultūra.

- 1994, Nr. 3, p. 38-39.

1499. Repšienė, Rita

Tėvynės labui: lietuvių folkloristas Jonas Balys užsienyje : [gyvenimo ir kūrybos

apžvalga]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 5, p. 13-15.

1500. Rimkus, Vytenis

Dirbęs  liaudies  dailės  baruose  :  [in  memoriam  dailėtyrininkui  Aleksandrui

Budrikui] // Liaudies kultūra. Metodika ir praktika. - 1989, kovas-balandis, p. 7.

1501. Sabaliauskas, Algirdas

Sveikinimas  Vladimirui  Toporovui  :  [akademiko  70-mečio  proga]  //  Liaudies

kultūra. - 1998, Nr. 3, p. 71.

1502. Seliukaitė, Irena

Neprašytasis Jurgio Dovydaičio vargas : [in memoriam]. - Iliustr. // Liaudies kultūra.

- 2001, Nr. 5, p. 65-67.

1503. Sruoginytė, Laimutė

Mes buvom idealistai : [autobiografija] // Liaudies kultūra. - 1991, Nr. 1, p. 38-39.

1504. Stoškus, Krescencijus

Žmogus iš elito : [apie istoriką Stasį Samalavičių]. - Iliustr. // Liaudies kultūra. -

1993, Nr. 2, p. 24-25.

1505. Stravinskas, Antanas

Seredžiaus šviesuolis : [apie Pranciškų Viraką]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies

kultūra. - 1997, Nr. 5, p. 47-52.

1506. Stundžienė, Bronė

Prisimenant Antaną Jušką : [darbų apžvalga] // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 3, p. 35-36.

1507. Šatavičiūtė, Lijana

Antano Tamošaičio tautinės veiklos tąsa Lietuvoje : [apie tekstilininką lietuvių

liaudies meno puoselėtoją]. - Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 2, p. 71-74.

1508. Šatkauskienė,Vida

Jono Basanavičiaus premija - Daivai ir Evaldui Vyčinams. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 72-73.

1509. Tumėnas, Vytautas

Laiminti ir laisva… : [in memoriam etnologei, mokslų daktarei Laurai Piškinaitei-

Kazlauskienei] // Liaudies kultūra. - 2001, Nr. 3, p. 48.

1510. Umbražiūnas, Kazimieras

Vieno likimo ir laiško istorija : [apie dainų pateikėją Kristiną Skrebutėnienę ir

tautosakos rinkėją Juozą Aidulį] // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 2, p. 47-49.

1511. Vaicekauskienė, Aldona

Etnografas, muziejininkas Juozas Vaina - 1999-ųjų Valstybinės Jono Basanavičiaus

premijos laureatas // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 62-64.

1512. Vaiškūnas, Jonas

Dainių tauta prisikelia dainuodama : [apie latvių dainų rinkėją Krišjanį Baruoną].

- Iliustr. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1994, Nr. 4, p. 45-48.

1513. Vyšniauskaitė, Angelė

Paprastumo aukštumas [pokalbis su profesore, etnologe Angele Vyšniauskaite J.

Basanavičiaus premijos įteikimo proga] / kalbėjosi Dalia Rastenienė. - Iliustr. // Liaudies

kultūra. - 1999, Nr. 2, p. 1-9.

1514. Vyšniauskaitė, Angelė

Valentinas Gustainis - etnografų talkininkas // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 1, p. 13.

1515. Vyžintas, Algirdas

Ir pavirto sėlių kultūros smiltim : [in memoriam pedagogui mokslininkui Stasiui

Paliuliui]. - Bibliogr. // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 6, p. 31-32.

APIE PROF. N. VĖLIŲ

1516. Giedraitis, Liudvikas

Šalia Norberto Vėliaus : [atsiminimai] // Liaudies kultūra. - 1996, Nr. 4, p. 9-11.

1517. Giedraitis, Liudvikas

Tarp trijų kalnų : [apie Norbertą Vėlių] // Liaudies kultūra. - 1992, Nr. 4, p. 5-7.

1518. Rastenienė, Dalia

Pilnatvės akimirką : [profesoriaus Norberto Vėliaus atminimui] // Liaudies kultūra.

- 1996, Nr. 4, p. 1.

1519. Stoškus, Krescencijus

Lemtingi susitikimai su žmogum, kuris padėjo iš naujo atpažinti lietuvių dievus :

[prof. Norberto Vėliaus atminimui] // Liaudies kultūra. - 1997, Nr. 3, p. 47-50.

1520. Vėlius, Norbertas

[Pristatomoji kalba, pasakyta Jono Basanavičiaus premijos įteikimo Veronikai

Janulevičiūtei-Povilionienei proga 1993-02-15 Vilniaus Rotušės rūmuose] // Liaudies

kultūra. - 1993, Nr. 2, p. 15.

1521. Vėlius, Norbertas

Prof. Norberto Vėliaus pristatomoji kalba, pasakyta 1995 m. vasario 15 d. Vilniaus Rotušėje : [už lietuvių folkloristikos ir etnologijos darbus Jonui Baliui suteikta 1994 m. Valstybinė Jono Basanavičiaus premija] // Liaudies kultūra. - 1995, Nr. 2, p. 4.

Recenzijos

1522. Giedraitis, Liudvikas

Dėl aukurų ir židinių kovoti : [recenzija]. - Rec. kn.: Norbertas Vėlius. Vilnius, 1999 // Liaudies kultūra. - 2000, Nr. 2, p. 1-2.

1523. Vyšniauskaitė, Angelė

Paminklas profesoriui Pranui Dovydaičiui : [recenzija]. - Rec. kn.: Akmenuotas patrioto kelias / Aldona Vasiliauskienė. Vilnius, 2001 // Liaudies kultūra. - 2002, Nr. 6, p. 78.

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 ABCČDEĖFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

A

Abaris, Leonidas 274, 1169, 1176, 1192, 1195

Abarius, Lionginas 1170

‘Abd al –‘Ati, Hammūdah 312

Acus, Arūnas 1092

Adomaitienė, Elena, apie 1040–1041, 1055

Adomaitienė, Nijolė 1039

Adomaitis, Stasys 1041

Aidulis, Juozas, apie 1510

Al Batini, Bazza 335

Aleknavičienė, Jurgita 94

Aleknienė, Ona Danutė 423

Aleksiejūnas, Vytautas 1447

Aleksynaitė, Jurga 1042

Aleksynas, Kostas 1465

Alenskas, Vytautas 1251–1252

Alminas, Leandras, apie 1078

Alperytė, Irena 261, 357, 1271–1272

Alseikaitė, Marija 350, 1410

Ambrazevičius, Rytis 35, 743, 819, 1162, 1190

Ambraziejūtė–Steponaitienė, Agnietė 1365, 1408; apie 1431

Andrejauskaitė, Aurelija 1171, 1287

Andrijauskas, Alfredas 717

Andrijauskas, Antanas 1, 2, 877–880

Andrikonytė, Asta 36, 279

Anglickienė, Laima 597–600

Antanaitis, Kazimieras 37

Apanavičius, Romualdas 351, 1141–1144, 1152, 1215, 1240–1242, 1253–1254

Armalienė, Algė 1272

Arminas, Anicetas 1288–1289

Armoškaitė, Solveiga 592

Astikas, Algimantas 280

Astrauskas, Rimantas 3, 278, 1145, 1216

Ašmonaitienė, Laisvė 833

Augėnaitė, Loreta 1217

Aurobindo, Sri 185, 230

Averka, Juozas apie 1497

B

Babikas, Stasys, apie 1060

Bacevičienė, Daiva 1461

Bagdonas, Algirdas 284

Bagdonavičius, Stasys 820

Baika, Albertas, V. 1165, 1218

Bairašauskaitė, Tamara 1462

Bakanas, Jonas 269

Balčiūnaitė, Renata 527

Balčiūnas, Gintaras 1219

Balčiūnas, Vytautas 1154

Balčiūnienė, Jolanta 282

Balčius, Kersta, apie ją 759

Balys, Jonas 246, 636, 693, 744, 843, 855; apie 1467, 1491, 1499, 1521

Balkutė, Rita 218, 528, 601–602, 694, 726, 738, 742, 857–858

Balsys, Rimantas 151; rec. 618, 745

Baltokaitė, Aistė 603

Baltrėnienė, Marija 1220, 1243, 1255–1258

Baltrušaitis, Vingaudas 1043

Banienė, R. 1427

Baniulaitytė, Zita 1273

Bareikytė–Nakienė, Austė 105, 1221–1222

Barkauskaitė, Giedrė 1321

Barkus, Arūnas 887

Baronaitė, Marija, apie 1322

Bartkus, Gvidas 852

Bartkuvienė, Linara 319

Bartminski, Jerzy 621

Bartnykaitė–Savickienė, Agota 1297

Bartninkas, M. 691

Bartsch, Christian 1166

Baruonas, Krišjanis, apie 1512

Basanavičius, Jonas, apie 684; premija, 1409, 1487–1488, 1491, 1511, 1513, 1520–1521

Bataitytė, Albina 529

Batūra, Romas 1111

Baumilaitė, Emilija 1044

Beinorius, Audrius 8, 18, 27, 156, 186–188, 192, 198, 202–204, 231–234, 244–245, 492, 881, 922

Beitnerė, Dagmara 313

Bėkšta, Arūnas 39

Bėkštienė, Vida 904–905

Beliauskienė, Dalia 454

Bendes, Rita 622

Benedict, Ruth 882, 892

Berenis, Vytautas 38, 352

Beresnevičius, Gintaras 247–250, 267, 353, 637, 844

Bernatonis, Antanas 1271

Bernotaitė–Beliauskienė, Dalia 1468

Bernotienė, Stasė 454

Bertašiūtė, Rasa 1106

Bičiūnas, Rimas 948, 1083

Bičiūnas, Vytautas 954

Bičiūnienė, Monika apie 1045–1046

Bieliauskienė, Inga 1445

Bielinis, Antanas 481, 493–494, 731, 848, 1223, 1410

Bielinis, Jonas 945

Bielskis, Petras 1305, apie 1307

Biržinytė, Regina 40, 41, 1411

Blachovskis, Aleksanderis 903

Blavatskaja, Jekaterina, apie 232, 234

Blaževičius, Petras 73

Blažienė, Almina 718

Blažys, Kazys 1412–1413

Bliujienė, Audronė 152, 1386

Bložė, Vytautas, P. 1379

Blūšius, Vytautas 1192

Boas, Franz 883, 904–905

Bogucka, Maria 314

Bogušas, Pranciškus Ksaveras Mykolas 907

Borisevičiūtė, Irena 552

Boruta, Jonas, SJ 219

Bradaitytė, Kristina 772

Bradauskienė, Daiva 1274

Bradūnaitė–Aglinskienė, Elena 4, 746

Bradūnas, Kazys 1366, 1385

Brajinskienė, Emilija 773–774

Brandis, Rudolfas 1146

Braunas, Harfmutas 1146

Brazaitienė, Ramutė 1047

Brazauskas, Arūnas 5

Brazytė–Bindokienė, Danutė 811

Bražėnaitė, Irena 530

Breichmanienė, Genovaitė 1322

Brenšteinas, Michalas 949

Briedė, Ainė 17

Brūzgienė, Rūta 747

Bružaitė, Alma 1414

Bučaitė, Filomena 847

Būdelis, Antanas 719

Budrikas, Aleksandras apie 1500

Budrys, Romualdas 1469

Budrytė, Rūta 1048

Bugailiškis, Peliksas 1448; apie 1498

Buivienė, Aurelija 1104

Buožis, Zenonas 1304–1305

Buračas, Balys 495, 620, 809, 1038, 1050, 1258; apie 1020

Burinskas, Vytas 141

Burkšaitienė, Laima 42; rec. 769–770

Burlingis, Ignas 1047

Burneika, Stasys, apie 1050

Būtėnas, Petras 377

Butkevičius, Izidorius, apie 1478

Butkevičius, Ričardas 1093

Butkus, Antanas 906

Butkuvė, Rimantė, apie 1084

Butrimas, Adomas 251; rec. 1406

Butvilaitė, Rasa 625

C

Canetti, Elias 153

Capra, Fritjof 189

Chatterji, Suniti K. 6

Cholopovas, Dmitrijus 396

Cibulskas, Valentinas 907

Cijūnėlytė, Gražina 21,22, 315, 317, 894–895

Ciplijauskas, Andrius 69

Cleary, Thomas 7

Cohen, Est 315

Coomaraswamy, Ananda K. 8

Coomaraswamy, Rama P. 623

Corbin, Henry 9

Č

Čepaitienė, Auksuolė 10, 21, 337–338, 354, 883, 904–905, 950; rec. 419

Čepaitienė, Giedrė 355

Čepaitienė, Rasa 15, 220

Čepienė, Irena 283, 421–422, 884, 908

Čepulis, Pranas 927

Čerbulėnas, Klemensas, apie 989

Česnys, Gintautas 885

Čiubrinskas, Vytis 356–357; rec. 855

Čiurlionis M. K. 917, 921

D

Dainius, Rožės 162, 194–196

Danielienė, Janina 97, 284–285

Dapkutė, Rita 554

Daraškevičius, Vytautas 1198

Dargis, Pranas, apie 1269

Darius 141

Daugirdaitė, Vilma 748

Daugudis, Vytautas 252, 1387

Dauguvietis, Borisas 76

Daujotytė, Viktorija 43, 44, 358

Daukšienė, Lina 253, 519

Daunienė, Gražina 951–953

Daunys, Stasys 74, 775, 1049

Daunys, Vaidotas 168; apie 1030

Dautartas, Žilvinas 1323

Degutis, Antanas, apie 1251, 1367

Degutytė, Janina 1384

Deksnienė, Dalia 1274

Devinduonis, R. 45

Dimavičiūtė, V. 1427

Dineika, V. 45

Donskis, Leonidas 11, 12, 13, 46

Dovydaitis, Jurgis, apie 1475, 1502

Dovydaitis, Pranas, prof. apie 1523

Dovydėnienė, Roma 47

Driskius, Klaudijus 496, 821

Drobelienė, Onutė 525

Drungytė, Erika 1379–1380

Dubeneckienė–Kalpokienė, O. 913

Dubinskaitė, Birutė 853

Dučic, Liudmila 316, 424

Dumbliauskaitė, Lina 1290

Dziarnovičius, Alegas 154

E

Eidukevičius, Juozas 721

Eimaitytė, Elena 827, 834, 954

Einikytė, Snieguolė 286, 1325

Elertienė, Bronė 48, 553

Endriukaitienė, Aušra 425–426

Erdeszas, Sándoras 587

Ė

Ėringis, Kazys 359–360

F

Fillipetti, Herve 859

Fishmanas, Joshua A. 317

Franz, Marie–Louse von 588

Frazer, James George 318–319

Frėjienė, L. 285

Frobeniusas, L. 877

G

Gaál, Károly 14

Gačevas, Georgijus 190, 320

Gadeikienė, Lionė 67

Gaidamovičienė, Irena 49

Gaidelienė, P. 731

Gaidys, Juozas, apie 1311

Gaižauskas, V. 285

Gaižutis, Algirdas 59

Galaunė, Paulius, premija 76, 1044

Galaunė, Paulius 955; apie 1470, 1493, 1496

Galaunienė, Kazimiera 1470–1471; apie 957

Galčienė, Jonė 722

Galdikas, Adomas, apie 923, 1481

Garbenčiūtė, Daiva 930

Gasparavičienė, Izolina 1172

Gaška, Alfonsas 482

Gavrilenkienė, Laima 132

Gečas, Steponas 141

Geda, Sigitas 1384

Gedutytė, Laura, rec. 1165

Gegeckas, Stanislovas, apie 1064

Geertruyen, Godelieve van 15

Gendrolis, Edmundas 886

Gendvilas, Kostas, apie 1076, 1368

Genys, Jonas 1094, 1388

Gennep, Arnold von 321–323

Gerlikienė, Petronėlė, apie 1053

Gerulaitis, Viktoras 62

Giedraitienė, Dangirutė 866

Giedraitis, Liudvikas 42, 52, 54–56, 63, 72, 96, 102, 120, 129–131, 181, 221, 259, 262, 276, 282, 307, 310, 316, 319, 339–344, 361, 424, 520–521, 604–607, 621, 661, 689, 708–712, 765, 776, 784, 812, 860–862, 866, 909, 925, 931, 1111, 1173–1174, 1187, 1190, 1199–1200, 1276, 1306, 1388, 1393, 1395, 1397, 1399, 1404–1405, 1472, 1474–1475, 1490, 1516–1517; apie 1473; rec. 1522

Gylikienė, Vitalija 16

Gimbutas, Jurgis 1107, 1125

Gimbutienė, Marija 254–255, 531, 1390–1391, 1406; apie 251, 1476, 1485

Girėnas 141

Girininkas, Algirdas 361, 1389

Girininkienė, Vida 532, 910, 1449

Giriūnienė, Marijona 523

Glemža, J. 84

Glemžaitė, Mikalina, apie 1471

Galjevšček, Alenka 533

Gražulienė, Almutė 1325

Greimas, Algirdas Julius, apie 1492

Grybas, Sigitas 554

Grigas, Kazys 607, 713

Grigas, Romualdas 50, 51, 52

Grigonis, Giedrius 1395

Grigošaitis, Z. 1095

Grincer, Pavel 235

Grinius, Jonas, dr. 956

Gromov, Urvė 17

Grumadaitė, Rūta 287

Gudaitytė–Černiauskienė, Magdalena 777

Gudavičius, Edvardas 1450

Gudavičius, Juozas 1325

Gudavičius, Henrikas 362–363, 723, 1415

Gudelis, Regimantas 1175

Guenon, Rene 18, 155

Guerber, H. A. 624

Gumiliov, Levas 211, 324–325

Guobis, Raimondas 1224

Gurevičius, Kostas, apie 1169, 1176

Gustainis, Valentinas 364, 497, 1416

Gutauskas, Leonardas 1384

Gutautas, Stasys 813, 1110

Guzevičiūtė, Rūta 427–442

H

Hall, Edward T. 19, 20

Henderson, Joseph L. 625

Hillman, James 191

Hoppálu, Mihaly 326

I

Ikamaitė, Austėja 1476

Ilgievič, Henryka 498

Imbrasienė, Birutė 17, 483, 522, 539, 555–557, 773–774, 828, 845

Ivanauskaitė, Vita 1225

J

Jablonskis, Ignas 778, 959, 1108–1109, 1417

Jablonskis, Jonas 1440

Jacėnaitė, Genovaitė 829, 835, 1418

Jackūnas, Žibartas 101, 278

Jacovskytė, Aleksandra 1299–1301

Jagutytė, Tulija 1326

Jakelaitis, Vytautas 1192, 1307

Jakštas, Petras 558

Jakubauskas, Kazimieras 1273

Jakubynienė, Andžela rec. 1439

Jankauskas, Rimantas 887

Jankauskas, Skirmantas 132

Jankevičienė, Algė 1036, 1126–1130; rec. 1125

Jankevičiūtė, Giedrė 911

Janson, Anna 1177

Jansonas, Egmontas 1308–1309

Jansonas, Maris 591

Janulaitis, Kęstutis Augustinas 888

Janulevičiūtė–Povilionienė, Veronika, apie 1520; žr. taip pat Povilionienė–Janulevičiūtė, Veronika

Jarašiūnaitė, Aušra 779

Jaroševičius, Antanas, apie 1062, 1482

Jasevičienė, Bronė 1051

Jasiulionis, Nikodemas 1430

Jasukaitienė, Regina 288

Jazbutienė, Elena 443

Jennbert, Kristina 1392

Jermalovičius, M. 1450

Johansson, Ella 327

Johnston, Basil 626

Jonaitytė, Živilė 534

Jonas Paulius II 227

Joneliūnienė, Jūratė 960

Jonynaitė, Dalia 213, 626

Juciuvienė–Gailevičiūtė, Violeta 638

Jučas, Mečislovas 639

Juknevičienė, Genovaitė 932, 1171, 1327

Juknevičius, Petras 522

Juknevičius, Stanislovas 193

Junevičienė, Virginija 1291

Jung, Carl Gustav 194–197

Juodelė, Petras 1477

Juozaitis, Arvydas 59

Jurkuvienė, Sigita 1148

Jurkuvienė, Teresė 455–475, 1024, 1205

Jurnienė, Dalia 97

Juškevičienė, Ona 106

Juška, Antanas, apie 1506

Juškos 769

K

Kabašinskas, Vytas 289

Kadžytė, Gražina 780

Kairys, Algirdas 53, 821

Kairys, Andrius 1155

Kairytė, Genovaitė 1096–1100

Kakanauskas, Antanas 1277

Kalenda, Česlovas 640

Kalimachas, Pilypas (1437–1496) 641, 678, 685

Kalina, Antanas 912

Kalinauskaitė, Rasa 587, 627

Kalnius, Petras 368–370, 559, 810, 1478; rec. 1440

Kalojanovas, Ančo 236

Kalvet, Tónu 326

Kaminskaitė, Audrė 750

Kanarskas, Julius 142, 1131, 1479

Kapustas, Andris 591

Karaliūnas, Simas 256, 371, 642

Karanauskas, Stasys, apie 1090

Karčiauskas, Mykolas 1480

Kargaudienė, Aušra 143, 444–447, 476, 570, 814–815, 836, 913–914, 951, 962–964, 1016, 1035, 1052–1054, 1481–1482

Karlonas, Vaidotas 1178–1181, 1292

Karoblienė, Eugenija 1378

Karsukaitė–Sakavičienė, Marytė 724

Kasperavičius, Vladas 571

Kašelionis, B. 332

Kašinskas, Virginijus 535–537

Kaškauskas, Regimantas 933, 1369

Katalynas, Kęstutis 1393

Katinas, Raimondas 1293

Katkevičienė, Stefanija, apie 1042

Kaukienė, Audronė 68

Kaušakytė, Liliana 84, 87

Kavaliauskas, Stanislovas 54

Kavaliauskienė, Aušra 68, 157, 608, 643, 781, 965

Kavolis, Vytautas 609

Kazėnas, Pranas 1451

Kazlauskienė–Dzinzalietaitė, Zosė 725

Kazokienė, Genovaitė 477

Kėdaitis–Kėdavičius, Kazys 1110

Kelmickaitė, Zita 55, 1197, 1283, 1185

Kempinas, Juozas 934

Kerbelytė, Bronislava 610, 644, 695–696, 714; rec. 807

Keršienė, Milda 258

Keršytė, Nastazija 144–147, 271, 290

Kibildienė, Regina 1171

Kyburz, Josef A. 328

Kynas, Arūnas 158–159, 915, 966–969

Kinderys, Jonas 1156

Kirda, Arvydas 740

Kirdienė, Gaila 499, 1146–1147, 1226–1227, 1239

Kirvaitienė, Alina 935, 1328–1330

Kišonaitė, Judita 1419

Kitkauskas, Napaleonas 1111–1113

Klein, Manfred 645

Klimas, Rimantas 56

Klimavičius, Jonas 1351–1352

Klimka, Libertas 373–375, 568, 782–783, 869–870, 970–971

Kliukas, Algirdas 916

Klotinš, Arnolds 1148

Klova, Algirdas rec. 1239

Knabikienė, Gina 697

Kniūkštaitė, Elena, apie 1073

Kodžima, Ryo 21, 22

Kolehmainenas, Ilkka 589, 1149

Končius, Algirdas 972

Končius, Ignas 376, 972; apie 1489

Kondrotas, Romas 1201

Korkiško, Elena 23, 1175

Korzeniewska, Katarzyna 538

Korzonaitė, Edita 646

Krajinienė, Aniceta 936, 1055

Krakauskas, Edmundas 132

Krasauskienė–Minkevičienė, Petronė 726

Krasninkevičius, Romanas, apie 1077

Krėvė–Mickevičius, Vincas 500

Krikštopaitis, Juozas Algimantas 889

Kriščiūnienė, Inga 57, 1196

Krištopaitė, Danutė rec. 619

Krivickienė, Gražina 751

Krukauskienė, Eugenija 24

Kubiliūnienė, Ona 917

Kubilius, Augustas 752

Kuckaitė, Birutė, apie 1056

Kučėnienė, Dalia 58

Kučinskas, Vaidutis 890

Kudaba, Česlovas  84

Kudirka, Juozas 560–561, 849–850, 949, 1057; apie 1488

Kugler, Paul 199

Kukaitis, Alfredas 1157

Kukercas, Jozefas 1146

Kulakauskienė, Uršulė 731

Kulakovas, Vladimiras 1394

Kulevičius, Česlovas 1259

Kulikauskienė, Vida 454

Kulvietis-Suarezas, Aleksas Eugenijus 25, 973

Kunčienė, Ona 727

Kunskas, Rimvydas 1409

Kuodienė, Marija 974

Kuolys, Darius 61

Kuprevičius, Giedrius 62, 1182

Kurklietis, Lionginas, apie 1484

Kursite, Janina 160–161, 590, 647

Kutorga, Viktoras 393

Kuzmickas, Bronislovas 63

Kviatkouskaja, Ala 154

Kvieskienė, Giedrė 4, 59, 62, 64, 101,133, 222, 272–274, 285, 918

L

Lajošas, Ami, apie jį 587

Lampickas, Saulius, apie 1058

Lanzbergienė, Audronė 291

Lapinas, Kazimieras, apie 1075, 1370

Lapinskienė, Lionė 377

Lasinskienė, Audronė 65

Lasockis, Mikalojus (–1450) 648, 686

Laučienė, Birutė 66

Laurinkienė, Nijolė 102, 256, 642, 649–654, 1410

Laužikaitė, Lijana 1101, 1114, 1132

Laužikas, Rimvydas 1133–1137

Laužinskaitė, Andra 1102

Lazauskaitė, Elvyda 502, 1483

Leinasare, Ingrida 784

Leon–Portilla, Miguel 200

Leonavičius, Vylius 132, 882, 891–893

Lepneris, Teodoras 906

Lesevičius, R. 1193

Leščinskas, Vytautas 26

Lévi–Straussas, Claude’as 627

Liaudanskaitė, Liuda 816, 1228

Liaudanskas, Juozas, apie 1082

Lingys, Antanas 539

Lingys, Juozas 1324–1325, 1349

Lings, Martin 162, 753

Linionienė, Nijolė 67

Lips, Eva 329

Litvinaitė, Sabina 853

Liutkevičiūtė, Rita 859

Liutkutė, Varsa 211

Lobačius, Uladzimieras 862

Lobačiūtė, Ieva 303

Lopas, Laurynas Vakaris 1294

Lopeta, Anicetas 1421

Lopeta, Vidmantas 725, 1421

Lovčikas, Klemensas 976

Lovčikas, Saulius 874

Lovčikienė, Dalia, apie 1081

Lozoraitienė, Liliana 1310

Luchtanas, Aleksas 1395

Lukenskienė, Laura 1484

Lukoševičienė, Rūta 591

Lukoševičiūtė, Rūta 1202

Lukšaitė, Ingė 314, 1391, 1485

Lukšas, Gytis 62

Lungienė, Nida 68, 1275, 1278

Lunys, Arūnas 1190, 1205

M

Maatee, Aet 1183

Maceina, Antanas 201

Maciejauskienė, Vitalija 484

Macijauskas, Vaidotas 1285

Maciulevičienė, Irena 1305, 1311

Mačiekus, Venantas 378–381

Maknys, Vytautas 1302; apie 1306

Makselytė–Bingelienė, Stasė 863

Makselytė–Veidienė, Pranė 863

Malakauskienė, Danutė 60, 73

Malinauskas, Jonas 69

Maniukaitė, Gražina 70

Marcinkas, Feliksas 977, 1060–1061

Marcinkevičienė, Dalia 382

Marcinkevičienė, Nijolė 383–384, 523, 540, 722, 728–729, 785–786, 817, 828, 848, 863, 868, 897–900, 1422

Marcinkevičius, Justinas 1409

Mardosa, Jonas 385–386, 787, 1197

Markevičienė, Jūratė 71

Martinaitienė, Gražina Marija 1062–1064

Martinaitis, Albertas 96

Martinaitis, Marcelijus 72, 278, 754–756, 978, 1065

Martišienė, Janina 73, 292

Masėnienė, Aldona, apie 935

Masytė, Laima 236, 533, 628

Matulevičienė, Saulė 135, 296, 611, 647, 688, 757, 974, 979, 1066, 1381

Matulionienė, Elena 478

Matulis, L. 60

Matutis, Anzelmas 1161

Mažeika, Antanas 558

Mead, Margaret 891, 893–894

Merkevičiūtė, Austėja 153, 190, 320

Merkienė, Regina 163, 554, 830; apie 1474

Merkienė, Stasė 523

Meškaitytė, Lidija, apie 1074

Mezjeras, Pilypas, de (1327–1405) 655, 658

Mežs, Ilmārs 270

Michelbertas, Mykolas 1397

Michon, Jean Louis 237

Mickevičius, Juozas 365, 503–505; apie 1479

Mickus, Antanas 910

Mičiulis, Andris 164

Miliauskas–Miglovara, Juozapas 1383

Mieliauskaitė, Dalia 1175

Mieliauskienė, Marijona 1067–1068

Mikalauskas, Vladas 831

Mikelinskas, Jonas 1486

Mikelsaras, Ch. 324

Mikėnaitė, Akvilė 980, 1069; apie 1468–1469

Mikhailov, Nikolai 628, 656

Mikuckienė, Angelė 523

Mikučionis, Ugnius 624, 629–631

Mikulėnaitė, Ema 223, 1382

Mikutavičius, Juozas 59, 60, 74, 181, 274,

1184–1186, 1192

Milaševičienė (Boreikaitė), Elena 1051

Milius, Vacys 148, 172, 293, 387–388, 419–420, 539, 558, 981, 1108, 1115, 1409, 1453, 1487–1491; rec. 518, 856, 1035, 1452; apie 1474, 1490

Misevičienė, Vanda 758

Misiulis, E. 84

Misiūnaitė, Marija 1308

Misiūnienė, Joana 848, 1279, 1423–1424

Misius, Kazys 837, 1453

Mišeikis, Vytautas apie 1105

Miškinis, Algimantas rec. 1036

Miškinis, Antanas, apie 1382

Miškinis, Vytautas 294, 1161, 1187

Mockevičienė, Vanda 937

Mockus, Antanas 769

Mockutė, Skaistė 1425

Morkūnienė, Janina 389, 572–576

Motiejūnaitė, Albina 730

Motiejūnas, Vladas 719–720, 903, 1353, 1433

Motuzas, Alfonsas 224–226, 541, 1229–1230, 1244–1247

Mukaitė, Loreta 759

Mukienė, Danutė 75

Muktupāvela, Rūta 160, 591, 1033

Muktupāvels, Valdis 1148

Musteikis, Vytautas 261, 838, 938, 971, 1203, 1426; rec. 1441

N

Nakaitė, Laima 1398

Nakamura, Hajime 203

Nakienė, Austė 610, 1150, 1204, 1231

Nakienė–Bareikytė, Austė 760

Narbutas, Ignas 257, 657

Narbutienė, Ona 1187

Narmontaitė, Gintarė 303

Nasr, Seyyed Hossein 27

Naujokaitienė, Danutė 853

Nausutytė, Teresė 78, 79, 80, 84, 106, 117, 137, 1095, 1192, 1428–1429

Navasaitis, Jonas 577

Navickas, Eduardas 7, 238, 328, 623

Nemčinskienė, Birutė 1248

Nėnienė, Inga 448

Nevskaja, Lidija Georgijevna 542

Nhimot, Sadju 33

Niemis, Augustas Robertas 612, 1253

Nikžentaitis, Alvydas 658

Nomeika, Algirdas 45

Norinkevičiūtė, Rasa 543, 1275, 1280

Nosevičiūtė, Stefa 941

Novikovas, Jurijus 659

O

Ostašenkovas, Vykintas 734

Oškeliūnienė–Brazdžionytė, Aldona 330

Ozolas, Romualdas 81, 82, 84

P

Page, Raymond Ian 331

Pajk, Andrej 734

Paliulis, Stasys, rec. 1167; apie 1515

Palubinskienė, Vida 1232, 1254, 1261–1266

Patackas, Algirdas 121

Patandžalis 204

Patašius, Algimantas 983–984

Paukštytė, Rasa 10, 485–489, 491, 810

Paukštytė–Šaknienė, Rasa rec. 420

Paulavičiūtė, Angelė 83, 942–943

Paulikaitė, S. 45

Pečiulienė, Ramunė 1274

Perpetua, sesuo 222

Petrauskaitė, Birutė 200, 326, 329, 594, 864

Petrauskaitė, Žydrė 985, 1468

Petrauskienė, Teresė 986

Petrauskienė–Basiliauskaitė, Joana 865

Petravičius, Leonas 949

Petrulienė, Veronika 804

Pilkaitė–Butvilienė, Rita 1110

Pimpytė, Elena 1371; apie 1480

Pipinis, Juozas, apie 1061

Pipirienė, Janina 741

Piškinaitė–Kazlauskienė, Laura 14, 390–392; apie 1509

Platūkis, Sigitas 1191, 1312

Plioplienė, Eglė 851

Plytnikas, Gintaras 528

Pliuraitė–Andrejevienė, Nijolė 393, 1070

Pocius, Gerald L. dr. 593

Pocius, Martynas 919–920, 987–989

Počiulpaitė, Alė 165, 990–1006, 1071–1078, 1205, 1494–1496

Počiulpienė, Michalina, apie 1057, 1079

Poderys, Romas 85

Poška, Antanas 1372–1374; apie 1486

Poškaitė, Loreta 28, 205

Poškaitis, Kazys 86, 1331–1332

Poškus, Kostas 1007

Potašenko, Grigorijus 394–396

Powell, T. G. E. 1446

Povilaitis, Leonas 1158

Povilaitis, Vytautas 97

Povilionienė, Veronika 1197, 1285; apie 1520

Povilionis, Vidmantas 732

Povilionytė, Elzbieta 732

Prakopimaitė, Daiva 296

Pranienė, Joana 96

Prapiestis, Juozas 733

Prapuolenis, Jonas, apie 1043

Preikšas, Kazimieras, apie jį 909

Prėskienis, Bronius 1383

Pšibilskis, Vytautas Bronius 1498

Puhvel, Jaan 258, 660

Puodžiukaitytė, Giedrė 1008, 1298; apie 1494

Puodžiukienė, Dalė 1116–1117

Purlienė, Laima 313, 1497

Purvinas, Martynas 397–398, 1118–1121

Purvinienė, Marija 398, 1121, 1138

Puskunigis, Pranas, apie 1267

Puzinas, Jonas Dr. 399

R

Rabikauskas, Paulius, SJ 227

Račiūnaitė, Daiva 297, 506, 613, 1206

Račiūnaitė–Vyčinienė, Daiva 761–764, 770,

1233, 1281–1282; rec. 1166–1167

Račiūnaitė, Rasa 544, 788, 808

Račius, Egdūnas 29, 206, 239–240, 312, 335

Račkauskas, Kazimieras 87

Radušis–Lapinas, Kazimieras, apie 1072

Radvilavičienė, Danutė, apie 1327

Radzevičienė, Evelina 298–301

Ragevičienė, Aldona 1207

Ramanauskaitė, Egidija 345, 400

Ramanauskas, R. 1454

Ramaneckas, Vytautas 401

Ramonienė, Frozina 958, 1080

Ramoškaitė, Živilė 749, 1170

Rapoportas, Sergejus 88

Rastenienė, Dalia 2, 12, 21, 23, 58, 60–61, 71, 89–90, 99, 138, 181, 183, 211, 273–275, 278, 302–303, 314, 325, 554, 556, 596, 610, 727, 736, 789, 874, 948, 1081, 1177, 1183–1186, 1189, 1518

Rastenis, Kęstutis 921

Raugienė, Algimanta 866

Razauskas, Dainius 6, 9, 19–20, 34, 154–155, 166, 189, 191, 199, 207–208, 216, 235, 241, 243, 318, 321–323, 331, 334, 336, 588, 624, 632–635, 656, 664–673, 1354, 1357, 1446; rec. 690

Reidzane, Beatrise 765

Reikienė, Julija 1330

Reizniece, Ilga 596

Rekašius, Albinas 167, 402–403, 832

Remeikienė, Irena 91

Repšienė, Rita 545, 698–700, 1499; rec. 691

Riauba, Stanislovas, apie 1023, 1089

Rimantienė, Rimutė 1457

Rimavičius, Vytautas 92, 944

Rimkus, Vytenis 1010–1013, 1082, 1500

Rimša, Vytautas 1358; apie 1472

Ryžakova, Svetlana 661

Rudytė, Danutė 449

Rudzinskas, Jonas 1014

Rukuižaitė, Greta 303

Rušdo, Ibn 206

Rutkūnas, Valdas 261

Ružinskaitė, Viliutė 737

S

Sabaliauskaitė, Danutė 593

Sabaliauskaitė, Jurga 542

Sabaliauskas, Adolfas 771

Sabaliauskas, Algirdas 1501; rec. 692

Sabaliauskienė, Audronė 1304, 1313–1314

Sabataitis, Vytautas, apie 1054

Saja, Kazys 1375

Sakalauskienė, Bronė 450

Salve, Kristi 594

Samalavičius, Stasys 524, 578–580; apie 1504

Samulionytė, Janina 546, 790

Samulionienė, Adelė 715

Samuolytė, Rūta 1015

Sauka, Donatas 93

Savickaitė, Dalia 1430

Savickas, Juozas rec. 1297

Savickienė, Janina 1016

Savoniakaitė, Vida 404, 896

Schlemüler 332

Schneider, Delwin Byron 243

Schuon, Frithjof 922

Sedovas, Valentinas 1399

Seibutis, Kazimieras 30, 185, 197, 209, 230, 242

Seliukaitė, Irena 94, 95; 1283, 1431, 1502; rec. 1168

Senvaitytė, Dalia 662

Senvaitytė–Kietienė, Dalia 701

Simniškytė, Audra 1458

Simoniuškytė, Aušra 405

Sinkevičienė, Lina 735

Sirvydas, Stanislovas 737

Skabeikytė–Kazlauskienė, Gražina 808

Skabeikytė, Gražina 1384

Skersytė, Danutė 17, 74, 139, 283, 539, 562, 822, 848, 852, 1091, 1348, 1432, 1455

Skrebutėnienė, Kristina, apie 1510

Skrodenis, Stasys 31, 406, 589, 595, 612, 1151

Skruibytė, Alma 139, 1045–1046, 1083

Slančiauskas, Matas, apie 1465; premija 1473, 1475

Sliužinskas, Rimantas 1235, 1249–1250

Smilingytė, Skirmantė 923, 1139

Snarskytė–Urbonavičienė, Antanina 736

Sopanenas, Ismo 1152

Soraka, Antanas, apie 1063

Sotirovič, Vladislav 333

Spengler, Oswald 209, 878

Spičius, Ernestas 591

Spudytė, Elvyra 1018

Sruoginytė, Laimutė, apie 1503

Stalgys, Algis 1103

Staniulytė–Liaudanskienė, Anastazija 841

Stankevičienė, Regimanta 1019

Stankūnaitė–Stankūnienė, Birutė, apie 918

Stankūnienė, Vlada 275

Stankuvienė, Rūta 96, 407

Stepanova, Sandra 595

Steponavičienė, Daiva 663

Steponavičius, Zbignevas 97

Stepukonis, Aivaras 98

Stepulis, Pranas 1267

Stoškus, Krescencijus 99, 100, 101, 210–211, 325, 408, 625, 1305, 1504, 1519

Straižys, Vytautas 1359

Stravinskas, Antanas 184, 581–582, 1020–1021, 1295, 1505; rec. 421, 620, 809; apie 1487

Stravinskienė, Aldona 839–841

Strazdas, Dainius 212

Strioga, Mykolas, apie 1070

Strubel, Robert 213

Stukaitė, Virginija 766

Stulgytė–Bernotienė, Stasė, apie 1483

Stundžienė, Bronė 102, 767, 771, 1275, 1284, 1506

Stungurys, Aleksas 725

Surginienė, Lidija 103

Sverdiolas, Salomonas, apie 1466

Svidinskaitė, Danguolė 791

Svidinskas, Algirdas 68, 284

Svirskis, Vincas, apie 1020

Š

Šakėnaitė, Jurgita 1022

Šaknys, Žilvytis 409, 491, 563–565, 568, 792–796, 807; rec. 422, 1442–1443

Šaltenis, Liudas 1159

Šatavičiūtė, Lijana 1507

Šatkauskienė, Vida 95, 104, 105, 1184, 1190, 1196–1197, 1333, 1508

Šeduikienė, Diana 1273

Šemetaitė, Jūratė 1196, 1274, 1283

Šepka, Lionginas 911, 999, 1049, 1059, 1067–1068, 1085

Šeškauskaitė, Daiva 768

Šidiškienė, Irma 451, 479, 547

Šidlauskas, Aleksandras 94, 106, 583, 946

Šimėnas, Valdemaras 1459

Šimkevičius, Šarūnas 584

Šimkus, S. 76

Šimonis, Kazys, apie 1020

Šimonytė, Rūta 1149, 1208

Šimonytė–Žarskienė, Rūta 410, 1236, 1268

Šinkūnaitė, Laima 1084

Šlekys, Vincas 507

Šliogeris, Arvydas 214

Šmits, Pēteris 664–673

Šorys, Anicetas 867

Šorys, Juozas 57, 69, 75, 94, 95, 105, 108, 109, 110, 346, 356, 443, 508, 548, 566, 568, 777, 820, 828, 851, 854, 867, 931, 1023, 1056, 1058, 1079, 1086, 1196, 1209, 1273–1274, 1285, 1422, 1426, 1437

Šukys, Jonas 1360

Švedas, J. 76, 1160

T

Talmantaitė, Agnė 753

Talmantas, Gytis 1400

Tamošaitis, Antanas 1024; apie 1507

Tamošaitis, Pranas, apie 1477

Tamošaitytė, Daiva 215, 217, 1153

Tarandaitė, Dalia 304; rec. 1298

Tatariūnienė, Rita 674, 702–703

Tetenskas, Vytautas 1160, 1237

Tetenskienė, Nijolė 1237

Tyla, Antanas 1409

Tynuristas, Igoris 276

Tiškutė, Kristina 69

Tõns, Meelis 594

Toporovas, Vladimiras 216, 675–677, 692; apie 1501

Trakelytė, Stanislava 738

Trapikaitė, Leonora 868

Trasauskienė, Marija 1361

Treinytė, Nijolė 924

Trimakas, Ramūnas 901–902

Trimonienė, Natalija 1025

Trinkūnas, Dainius 1192

Trinkūnas, Jonas 259–262

Trinkūnienė, Inija 111, 262, 347, 1210

Triponis, Saulius 112

Truncaitė-Čereškevičienė, Izabelė 739

Truskauskaitė, Vitalija 1303

Tumelis, Juozas 641, 678

Tumėnas, Stasys 305

Tumėnas, Vytautas 480, 679, 1026–1028, 1509

Tumėnienė, Nijolė rec. 1037

Tureikytė, Danutė 113

Turneris, Victoras 334

U

Ulčinas, Augustinas apie 1080

Ulevičienė, Aldona, apie 1495

Umbrasas, Vytautas 114, 1335

Umbrasienė–Vyšniauskaitė, Ona 738

Umbražiūnas, Kazimieras 1432, 1510

Urbanavičienė, Dalia 115, 278, 490, 509, 549, 1162, 1336–1346; rec. 1350

Urbanavičienė, Saulė 452

Urbanavičius, Vytautas 263

Urbonas, Virginijus 1104

Urbonienė, Skaidrė 797, 1029, 1086–1088; rec. 1038, 1444

Urmas, Karu 326

Usačiovaitė, Elvyra 168, 823, 1030

Usonis, Mykolas 1296

Utovka, Tatjana rec. 810

Uzdila, Algis 846, 1347

Uždavinys, Algis 169

Užkurnys, Ipolitas 1376

Užpelkis, Martynas 327, 798

V

Vaicekauskas, Arūnas 567

Vaicekauskienė, Aldona 518, 1511

Vaicenavičienė, Dalia 348

Vaičiulėnienė, Ligija, apie 1348

Vaičiulytė, Audronė 177

Vaičiūnas, Jonas 585–586

Vaidogas, Gintaras 1031

Vaidotas, Petras 306

Vaina, Juozas, apie 1511

Vaineikis, Liudas 1315

Vainilaitis, Martynas 1158, 1384

Vaiškūnas, Jonas 170–171, 260, 262, 824, 871–876, 1512; rec. 266–267

Vaišvilienė, Stasė 842

Vaitkevičienė, Daiva 568, 614, 680–682, 825

Vaitkevičienė, Laima rec. 1378

Vaitkevičius, Vykintas 260, 704–706, 1392, 1401–1403, 1407

Vakarinienė, Audronė 1286

Valantiejus, Algimantas 116

Valentukevičienė, Danutė 741

Valionis, Dainius 1238

Valiukaitė, Lina 707

Valiulis, Skirmantas 888

Valiulytė, Skirmantė 411

Valotka, Audrius 716

Vanagas, Romanas 1177

Varanavičius, Aloyzas 132

Vareikis, Vygandas 132

Varnas, Adomas, apie 985

Varnas, Algirdas 1404

Vasiliauskas, Kazimieras 117

Vasiliauskienė, Aldona 1523

Vasiliūnienė, Dalia 1122–1124

Vaškevičiūtė, Ilona 1460

Vatsyayan, Kapila 217

Vazalinskienė, Jolanta 453

Velykienė, Adelė, apie 1052

Vėlius, Norbertas 74, 118, 258, 268, 658, 683–686, 1390, 1409, 1520–1521; apie 1516– 1519, 1522

Wells, Suzi 335

Vengris, Antanas 1316

Venskauskaitė, Eugenija 178, 277, 284, 349, 724, 1205, 1211–1213, 1324, 1334; apie 1333, 1335

Venskienė, Asta 412

Verseckienė, Ona 282

Veteikis, Povilas 1433

Whorf, Benjamin Lee 336

Vyčinai, Daiva, Evaldas, apie 1508

Vyčinas, Evaldas 105, 120

Vičius, Vaclovas 947, 1317–1319

Vidugiris, Aloyzas 1409

Vidūnas, Vytis 32

Vylius, Jaunius 507

Vilys, Gvidas 510, 799, 853

Vike-Freiberga, Vaira 687, 688

Villarubia, Pabllo 33

Vilkaitė, Dainė 119

Vindašienė, Eglė 307–308

Vinikaitienė–Pajaujūtė, Ona 738

Virakas, Pranciškus apie 1505

Virkutis, Ramūnas 53, 1191

Visockaitė, Nida 1269

Višinskis, Povilas, apie jį 884

Vyšniauskaitė, Angelė 101, 140, 413–414, 511–515, 550, 615, 800–805, 810, 818, 826, 856, 1385, 1416, 1437, 1514; rec. 268, 309, 811, 1523; apie 1474, 1513

Vitaitė, Rima 80, 1434

Vitkauskas, Vytautas 1362

Vitkus, Viktoras 1225, 1435–1436

Vitkus, Vytautas 1456

Vitkus–Kazimieraitis, Juozas, apie 1456

Vizgirda, Alvydas 1320

Vižinienė, Jolanta 645

Vyžintas, Algirdas 1187, 1516

Vyžintas, Arūnas 121, 415

Volodina, Tatjana 689

Volskytė, Vaidilutė 122

Vorobjovas, Nikolajus 925,

Vorobjovas, Mikolajus 1032

Worsley, Peter 34

Vosyliūtė, Anelė 123, 228

Voverienė, Dalia 177

Z

Zabiela, Gintautas 1405

Zabulytė–Sapijanskienė, Jolanta 551, 1140

Zabulytė, Jolanta 1394

Zachsas, Kurtas 1243

Zavjalova, Marija 616–617, 1363

Zelbienė, Bronė 124

Zemytis, Guntis 1033

Ziegoraitis, Antanas 1163

Zienkienė, Nomeda 1464

Zimavičienė, Alvyda 1270

Zinkevičius, Zigmas 1364

Zinkevičiūtė–Česnulienė, Juzė 525

Zubriakova, Erna 569

Zulonas, Kazimieras 149

Zuokienė, Genoveta 539

Ž

Žabaitė, Danutė 125

Žakaitis, Povilas 126

Žaldokaitė, Janina 106, 1193

Žaldokaitė, J. 1193

Žalpys, Edmundas 1164

Žarskienė, Rūta 806

Žarskus, Aleksandras 416, 516–517

Žemaitytė, Zita 1089–1090

Ženkienė, Nomeda 1463, žr. Zienkienė, Nomeda

Žilėnas, Algimantas 127

Žilienė, Irena 417, 865; rec. 1407

Žilinskaitė, Julija 44, 675–677

Žilinskaitė, Mildutė, apie 1091

Žilinskienė, Ona 1034

Žilionienė, Marijona 735

Žilionytė, Venesa 930

Žiupsnytė, Albina, apie 1071, 1377

Žiurinskienė, Genovaitė 1438

Žmuidienė, Dalia 310

Žostautienė, Petronėlė 150, 229

Žukas, Vladas 1214

Žumbakienė, Gražina 418

Žutautienė, Teresė 311

Žvikaitė, Janina 1105

Žvirgždinaitė–Vasiliauskienė, Domicėlė 742

 

Turinys


Teksto paieškai šiame puslapyje naudokite naršyklės funkciją: CTRL+F.

Parengta pagal leidinį:

LIAUDIES KULTŪRA 1988 - 2003 Bibliografinė rodyklė

© Lietuvos liaudies kultūros centras, 2004

ISBN 9986-529-49-2

UDK 016:008(474.5)

Li 56 Liaudies kultūra: 1988 – 2003. Bibliografinė rodyklė / Lietuvos

Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras;

Sudarė  Dalia  Rastenienė,  Rima  Navickaitė,  Audronė  Vaičiulytė.  –

Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2004. - 120 p.

„Liaudies kultūros” žurnalo redakcija

Barboros Radvilaitės 8,  LT01124 Vilnius

(Leidinys pdf formatu)