LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Geriausias kultūros centras 2021

GERIAUSI 2021 M. LIETUVOS KULTŪROS CENTRAI


Aukščiausioje kategorijoje geriausiu pripažintas

Palangos kultūros ir jaunimo centras

Palangos kultūros ir jaunimo centras – atvira kultūrinės edukacijos erdvė, skatinanti visų amžiaus grupių bendruomenės saviraišką, puoselėjanti etninę kultūrą, profesionalaus meno sklaidą, pasižyminti daugiasluoksne veikla, kuri skatina reflektyvų kultūrinės veiklos procesą. Šio kultūros centro misija – į Palangos miesto kultūrinį gyvenimą įtraukti kuo didesnę bendruomenės dalį, kūrybiškai stiprinti gyventojų potyrius kultūros ir meno srityse.

Palangos kultūros ir jaunimo centras (PKJC) kasmet vidutiniškai suorganizuoja iki 300 įvairaus žanro renginių: nuo folkloro, valstybinių ir kalendorinių švenčių, teatro, mėgėjų meno iki kino, gatvės teatrų festivalių, profesionalaus meno koncertų ciklų ir edukacinių programų. Pagrindiniai metų renginiai: Valstybinės ir kalendorinės šventės, Jurginių festivalis „Jurgi, paimk raktus“, liaudiškų šokių festivalis „Palangos miestely“, menų festivalis vaikams „Kurhauzo nykštukas“, kultūros forumas „Kultūros jūra“, Tarptautinė Baltų vienybės diena, socialinė akcija „Pasveikink jūrą Palangoje“, chorinės muzikos šventės „Cantate Palangai“ ir “Su jūra dainuok”, Joninės Šventojoje, Tarptautinių filmų vasara Šventojoje, šeimų šventė „Pozityviai“ ir kt. Parengti ir įgyvendinti novatoriški projektai: kartu su bendruomene iš juostelių surišta ilgiausia vėliava su šūkiu „Išsirink ką myli“ (užfiksuotas Lietuvos rekordas), sukurta instaliacija „Atrask Palangą pozityviai“, šviesų instaliacija/Valstybinių švenčių trilogija “Laisvės šviesa”, projektas „Džiaugsmo kiemas“, su PKJC mėgėjų meno kolektyvais Palangos ir Šventosios gyvenamųjų namų kiemuose. Ypatingas dėmesys skiriamas profesionalaus meno sklaidai. 2019 m. pirmą kartą įgyvendinta iniciatyva – kurhauze surengta pasaulinio garso orkestro Kremerata Baltica kūrybinė rezidenzija su Gidonu Kremeriu, inicijuotas ir įgyvendinamas koncertų ciklas „Muzikos vakarai kurhauze“ ir kt. Siekiant užtikrinti benduomenių dalyvavimą renginiuose, ypatingai Valstybinių švenčių minėjimuose, naudojamos naujos inovatyvios renginių formos, šviesos instaliacijos, kurios įtraukia įvairaus amžiaus bendruomenės narius ir skatina juos prisiminti reikšmingus Lietuvai įvykius šiuolaikiniame kontekste. Didelis dėmesys skiriamas edukacinėms programoms, ypač šeimoms, kurios vyksta ne tik kalendorinių švenčių metu. PKJC yra įsikūrusi atvira jaunimo erdvė „Be stogo“, kurios veikla yra neatsiejama PKJC veiklos dalis. Jaunimas aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, didelį dėmesį skiria savanorystei.Kartu su įvairiomis bendruomeninėmis organizacijomis plėtoja ir įgyvendina įvairius projektus. Su verslo ir lyderystės akademija „Incorpore“ įgyvendintas projektas „Kartų dialogas: išgirsk, pamatyk, atrask“. Taip pat bendradarbiaujama su verslo ir lyderystės akademija pildant paraiškas tarptautiniams Erasmus plius konkursams.

 Nuotraukų autorius Aldas Kazlauskas

   
   


Pirmoje kategorijoje geriausiu pripažintas

Pabradės miesto kultūros centras

 

Pabradės miesto kultūros centras – moderni, tautines ir vietos tradicijas puoselėjanti ir naujas kurianti, profesionaliojo meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojanti, bendruomenės kultūrinius poreikius tenkinanti meninio ugdymo įstaiga. Pagrindiniai kultūros centro veiklos principai – teikiamų paslaugų kokybė bei įvairovė, profesionalumas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Didelis dėmesys skiriamas materialinei bazei stiprinti, palankiam mikroklimatui kurti.

Pabradės miesto kultūros centre ir jo skyriuose dirba 20 darbuotojų, iš jų 18 kultūros ir meno specialistų. 2017–2021 m. čia veikė 12 mėgėjų meno kolektyvų, iš jų 3 apdovanoti „Aukso paukštės“ nominacijomis. 

Pabradės miestas išskirtinis, nes čia nuo seno gyvena  įvairių tautybių žmonės – lietuviai, lenkai, žydai. rusai, baltarusiai, ukrainiečiai.  1997 m. įsteigus Užsieniečių registracijos centrą, Pabradėje padaugėjo kitataučių, prieglobsčio prašytojai tapo bendruomenės nariais, aktyviai įsitraukė į kultūrinę veiklą.

Kultūros centras įgyvendina tęstinius projektus: rengia pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalį „Sidabriniai vasaros akordai“, kurio tikslas – pučiamųjų instrumentų orkestrų kultūros tradicijų, meninės ir kultūrinės veiklos puoselėjimas; tautinių mažumų festivalį ,,Kultūrų daug – širdis viena“, skirtą Pietryčių Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų atskirčiai mažinti, bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimui skatinti; interaktyvų teatro projektą ,,Žaiskime Pabradę“, kuriuo siekiama pristatyti Pabradę kaip gyvą, įdomių asmenybių bei istorijos miestą.

Organizuojant renginius bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis, verslininkais, ūkininkais, pavieniais asmenimis, taip pat su kitais ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje veikiančiais kultūros centrais, kitomis kultūros įstaigomis.

2019 m. centre įkurta atskira, saugi erdvė jaunimui „KiTaip“, atvira visiems Pabradės ir jos apylinkėse gyvenantiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinio statuso.

Pabradės miesto kultūros centras – patrauklus visuomenei ir kultūros vartotojui, atviras bendruomenės meninei ir kultūrinei saviraiškai, miesto ir jo apylinkių kultūrinio identiteto savimonės saugotojas ir puoselėtojas, virtualus, bendradarbiaujantis ir nuolat besikeičiantis.

 Nuotraukų autorius  Vladas Šarėjus

 

 

Antroje kategorjoje geriausiu pripažintas

Kauno rajono Ramučių kultūros centras


Kauno rajono Ramučių kultūros centras – tai daugiafunkcė kultūros įstaiga, kultūra aptarnaujanti virš 25 000 gyventojų, turinti 4 laisvalaikio sales: Domeikavos, Lapių, Neveronių ir Voškonių. Įstaigoje dirba 19 kultūros ir meno darbuotojų bei 6 pagalbinio personalo darbuotojai.

Ramučių kultūros centras kryptingai vykdo nacionalines ir vietos savivaldos kultūros strategijas, tenkina vietos bendruomenių kultūrinius poreikius bei laisvalaikio užimtumą, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meno tradicijas, organizuoja įvairiažanres šventes, renginius, įgyvendina netradicinius projektus.

Sėkmingiausiai vykdomos veiklos kryptys: partnerystė su VšĮ „Kaunas2022“, projektinė, edukacinė veiklos, efektyvus komandinis darbas ir įstaigos mikroklimato kūrimas, tamprūs ryšiai su socialiniais partneriais, šiuolaikinio meno bei tautodailės parodų organizavimas, tarptautinių santykių – partnerysčių mezgimas, materialinės bazės stiprinimas.

2022 m. pavasarį baigta kapitalinė Ramučių kultūros centro rekonstrukcija, po kurios įgyvendinimo pastatas tapo visiškai pritaikytas kultūros poreikiams, atsirado naujo erdvės renginiams.

Tradiciniai renginiai ir veiklos, reprezentuojančios įstaigos veiklos turinį: roko kultūros festivalis „Gatvės rokas“, regioninis protų mūšis „Išlukštenk kietą riešutėlį“, advento vakaras „Sninga iš meilės“, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirti renginiai pogrindžio spaustuvėje „ab“, sakralinės muzikos festivalis „Sacrum Convivium“, liaudies šokių šventė „Motinėlė Obelėlė“, liaudiškos muzikos kapelų šventė „Muzikontai, trenkit polką“, kalėdinių dainų festivalis „Betliejaus žvaigždė“, tarptautiniai teatrų festivaliai „Maskaradas“ ir „Geriausias vitaminas – teatras“, Lapių tvarumo idėjų festivalis, etninės kultūros renginiai „Su Nerim ir Nemunu atplaukit, sveteliai“, „Etno mozaika“, šeimų etno festivalis „Sukutynė“, našlaičių dainų koncertas „Toli mano giminėla“ ir kt. Taip pat Ramučių kultūros centras aktyviai veikia neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo kryptimis, organizuodamas stovyklas, edukacijų ciklus „Mano rankos kuria“, „Kultūros Odisėja“ ir pan.

Sėkmingiausiai įgyvendinta projektinė veikla: H. Nagio ir A. Stankevičiaus kantata „Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“, video misterija „Barboros Radvilaitės meilė“, muzikos, teatro ir dailės sintezė „Metų laikai su V. Mačerniu ir A. Vivaldi“, etno šeimų festivalis „Sukutynė“, vaikų vasaros stovyklų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektai.

Nuotraukų autorius: Edmundas Mališauskas