LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Ataskaitų formų taisymai ir kiti išaiškinimai

Ataskaitų formų taisymai:

            3 Darbuotojų lentelėje atsirado 2 nauji stulpeliai, kurie pažymėti raudonai:
            Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius ir užimtų pareigybių skaičius. Nebeliko etatų stulpelio.

           5 Veiklos lentelėje 5 stulpelyje nesumuojamas 3 stulpelis (išvykose Lietuvoje), o prie 43 stulpelio nesumuojamas 6 stulpelis (dalyvių išvykose).
            Jūsų patogumui formose pakeitimai pažymėti raudonai.
            Ataskaitų formose tuos stulpelius, kuriuos reikia supliuosuoti - juose formulės jau sudėtos.
            Skaičius rašykite tik pirminiuose stulpeliuose. Ten kur yra nuliai - skaičiai turėtų susidėti patys.

PAPILDOMI IŠAIŠKINIMAI:

Kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius – iš savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus išskirtas kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius, kuris išreiškiamas sveiku skaičiumi (be kablelių). Atkreiptinas dėmesys, kad pareigybė yra įstaigos darbuotojo darbo pareigų ir darbo teisių, atliekant tam tikras funkcijas, visuma ir ji nėra daloma.

VISOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUOSE TURI BŪTI PATVIRTINUSIOS DIDŽIAUSIĄ LEISTINĄ PAREIGYBIŲ SKAIČIŲ remiantis šiais dokumentais.

Valstybės tarnybos įstatymo 8 str. 1 p sakoma kad  „Didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtina savivaldybės taryba“

Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 13 p. savivaldybės funkcija..... muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); 18 str.1p. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 str. 3 d. 7 p. sprendžia kitus šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus, o pagal to paties įstatymo  9 str. BĮ vadovas tvirtina struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.