LNKC logotipas

Dainų diena 2018
LNKC leidiniai - folkloras

DAINUOJAMOJO, INSTRUMENTINIO, CHOREOGRAFINIO, KITŲ RŪŠIŲ FOLKLORO RINKINIAI, STUDIJOS, INFORMACINĖ LITERATŪRA

Tradiciniai žaidimai. Tradiciniai žaidimai, rateliai ir šokiai jaunimui. I knyga. Sudarytoja Audronė Vakarinienė, redaktorė Renata Radavičiūtė, korektorė ir pratarmės redaktorė Greta Bakienė, natografas Arvydas Adamonis. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2020. – 230 p.

Kaina 10,00 Eur

 

Kicu kicu bė bė: Lietuvių liaudies lopšinės ir žaidinimai. Sudarytoja Jūratė Šemetaitė, iliustravo Rasa Špokauskaitė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2017. - 72 p.


Kaina 5,00 Eur

 

Muzika lamzdeliui: Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos natų rinkinys. Sudarytojas Arūnas Lunys.– Vilnius: LNKC, 2017.–72 p.

Atsisiųsti (visas tekstas, PDF).

 

Muzika dūdmaišiui: Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos natų rinkinys.Sudarytojas Arūnas Lunys. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2014. – 54 p.

 Atsisiųsti (visas tekstas, PDF).

Lietuvių liaudies smuiko muzika 100 kūrinių. Sudarytoja Gaila Kirdienė. – Vilnius: LLKC, 2007. – 273 psl.
Kaina 4,34 Eur

Šoks broliukai šokinį: Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos bei Žemaitijos žaidimai, rateliai, šokiai. Sudarytoja Audronė Vakarinienė.– Vilnius: LLKC, 2001.– 320 p., apraš., brėž., gaid.

Nemažos apimties leidinyje pateikiami 158 kitur neskelbti choreografinio folkloro pavyzdžiai: šokiai, rateliai, žaidimai iš visų Lietuvos regionų, atspindintys kiekvienos lokalinės tradicijos savitumą. Regionais jie ir sugrupuoti, taip pat pagal žanrus (į atskirą grupę išskiriant apeiginius šokius, ratelius ar žaidimus). Skiriama folkloro ansamblių vadovams, pedagogams, visiems liaudies šokių mėgėjams.


Kaina 2,90 Eur

 

Muzika cimbolams: Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos natų rinkinys. Sudarytojas Evaldas Vyčinas. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012. – 42 p.

Atsisiųsti (visas tekstas, PDF).

Stravinskas, A. Lietuvos kalvystė. – Vilnius: Lietuvos kraštotyros draugija, 2004.– 232 p.: iliustr.

Knyga skirta besidomintiems Lietuvos kalvystės istorija ir etnografija.

Pirmoje knygos dalyje sustojama tik prie svarbesnių ir įdomesnių Lietuvos kalvystės ypatumų, pradedant pirmu tūkstantmečiu po Kr. ir baigiant XX amžiaus pirmąja puse. Antroje knygos dalyje straipsnių ir pranešimų įvairiomis kalvystės temomis tekstai, parašyti, išskyrus vieną kitą, sovietmečiu (Parduota).

Lietuvių kalendoriniai metai. Anketų rinkinys. Sudarytojas Juozas Šorys. – Vilnius: LLKC, 1998. – 95 p.

Tai išsamus, visas pagrindines kalendorines šventes, laikotarpius apimantis klausimynus, kuriuo norima ne tik suteikti metodinę paramą miestų ir rajonų etnocentrų, kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojams, folkloro ansamblių dalyviams, bet ir suaktyvinti etnografinės medžiagos rinkimą (Parduota).

Počiulpaitė, Alė. Liaudies mažoji architektūra: Kryždirbystė. Anketos. – Vilnius: LLKC, 2000. – 120 p.

Metodinė priemonė, kaip pažinti ir detaliai aprašyti įvairių formų mažosios architektūros statinius kryžius, koplytėles, koplytstulpius, stogastulpius ir kt., užfiksuoti žinias apie meistrus, paprotinį kontekstą (apeigas, giedojimą).
Kaina 1,45 Eur

Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai: metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams. Sudarytoja Alina Kirvaitienė.- 4-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: LLKC, 2004.  108 p.: apraš., brėž., gaid.: 1-as leid. 1992 m., 2-as leid. 1996 m., 3-iasis – 1998 m.
Metodinėje priemonėje pateikiama choreografinio folkloro pavyzdžių, parinktų atsižvelgiant į pradinių klasių mokinių amžiaus ypatumus. Mokytojui ši knyga pravers ne tik per šokio pamokas, bet ir apskritai lavinant vaikų judesio estetikos supratimą, ugdant kultūringo bendravimo įgūdžius (Parduota).

Lietuvos folkloro ansambliai: informacinis žinynas. Sudarytoja Inga Kriščiūnienė.  Vilnius: LLKC, 2000. 55 p.
Skelbiami ansamblių adresai, telefonai, instrumentinių grupių sudėtis, koncertinės išvykos, publikacijų pavadinimai. 

Liaudies meno paroda: spalvotas katalogas. Sudarytoja Alė Počiulpaitė. Vilnius: LLKC, 2003.  48 p. 


Kaina 2,90 Eur 
Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija. Sudarytoja Inga Kriščiūnienė.  Vilnius: LLKC, 2000.  150 p.
Pateikiami 216 publikacijų - 30 plokštelių, 153 garsajuosčių ir 33 kompaktinių plokštelių – turiniai.

Muzika armonikoms: armonika, bandonija, koncertina. Sudarytojas Albertas Baika.  Vilnius: LLKC, 1998.  265 p.: gaid.: iš ciklo "Lietuvių liaudies instrumentinė muzika" 1-oji knyga.
Tai atrinkti ir transkribuoti geriausių Lietuvos kaimo muzikantų įrašyti kūriniai, folkloro ansamblių, pavienių jaunesnės kartos armonikininkų repertuarui papildyti. Pratarmėje apibūdintos šių instrumentų ypatybės, paplitimas.


Kaina 2,90 Eur 

Vaikai vaikai vanagai: Švenčionių krašto vaikų ir piemenų folkloras pagal Antano Bielinio ir kitų surinktą medžiagą. Sudarytojos: Eugenija Venskauskaitė ir Jūratė Šemetaitė.  Vilnius: LLKC, 1997.  110 p.: apraš., gaid.


Šokiai: Skamba skamba kankliai ’94. Sudarytoja Eugenija Venskauskaitė. – Vilnius: LLKC; Vilniaus m. v-bos kultūros skyrius, 1994.  30 p.: apraš., brėž., gaid. 

Liaudies kūryba. 5 kn.: straipsnių rinkinys. Sudarytojai: V. Milius (pirmininkas),G. Beresnevičius, L. Burkšaitienė ir kt.– Vilnius: LLKC, 2002.– 504 p.

Dešimtyje skyrių pateikiami 33 autorių straipsniai apie tautosaką ir choreografiją, papročius, mitologiją, liaudies muziką (dainuojamą ir instrumentinę), tautodailę, mėgėjų kūrybą, šiuolaikinius folkloro reiškinius ir pan., išsami etnologijos leidinių apžvalga.

Kudirka, Juozas. Lietuvių sportiniai žaidimai.  Vilnius: LLKC, 1993.  78 p.
Pateikta daugiau kaip 100 suklasifikuotų žaidimų aprašymų, apibūdinamos lietuvių liaudies sportinių žaidimų rūšys.  

Skanuota kopija (visas tekstas, PDF).

Lopšinės ir žaidinimai. Sudarytoja Jūratė Šemetaitė.  Vilnius: LLKC, 1992. 80 p: gaid.
Įvairių Lietuvos regionų suaugusiųjų kurtos dainelės kūdikiui liūliuoti arba žaidinti.  
Poškaitis, Kazys. Liaudies choreografija.  Vilnius: LLKC, 1992.  268p.
Aptariama judesio meno kilmė, pateikiama istorinių žinių apie lietuvių liaudies choreografiją, nagrinėjami šio žanro formos bei nacionalinio savitumo klausimai, svarstomos liaudies ir sceninio šokio santykio bei raidos problemos.
Poškaitis, Kazys. Šokio aprašymas.  Vilnius: LLKC, 1992.  104 p.
Siekiama atkreipti etnografų, kraštotyrininkų, liaudies meno ir visų šokių mylėtojų dėmesį į choreografinio liaudies kūrybos palikimo svarbą ir reikšmę, padėti jiems rinkti šokius ir juos aprašinėti.