LNKC logotipas

Dainų diena 2018
LNKC leidiniai - etnologija, etnografija, metodika

 ETNOLOGIJOS STUDIJOS, STRAIPSNIŲ, ETNOGRAFINĖS MEDŽIAGOS RINKINIAI, METODINĖ, POPULIARINIMO LITERATŪRA


 

 

Iš lauko į namus: Laukiniai augalai tradicinėje mityboje ir buityje. Sudarytoja Nijolė Marcinkevičienė. – Vilnius: LNKC, 2016.

Metai už stalo: Kalendorinių švenčių ir sezoniniai valgiai. Sudarytoja Nijolė Marcinkevičienė, – Vilnius: LLKC, 2009.  350 p. (Parduota)

Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje: mokslinių straipsnių rinkinys (lietuvių, rusų, anglų kalbomis). Sudarytoja Dr. Alė Počiulpaitė. – Vilnius: LLKC, 2008.  199 p. 

Kaina 2,90 Eur

Konferencijos „Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje“ tezės, 2006

Lyčių samprata tradicinėje kultūroje: konferencijos medžiaga iš konferencijų ciklo: „Gimtis. Būtis. Mirtis. Pasaulėžiūros ir pasaulėjautos aspektai." Sudarytojos Birutė Imbrasienė ir Vida Šatkauskienė.  Vilnius: LLKC, 2006.  166 p.

Kaina 2,90 Eur

Žmogus ir gyvenamoji aplinka: konferencijos medžiaga iš konferencijų ciklo „Būtis, gimtis, mirtis". Sudarytoja Nijolė Marcinkevičienė.  Vilnius: LLKC, 2007.  208 p.:iliustr.

Kaina 2,90 Eur

Žmogus ir gyvenamoji aplinka: konferencijos medžiaga iš konferencijų ciklo „Būtis, gimtis, mirtis". Sudarytoja Rita Balkutė.  Vilnius: LLKC, 2005.  244 p.:iliustr., gaid. 

Kaina 2,90 Eur

   

Kupole rože: Sekminių – Joninių dainuojamoji tautosaka. Iš serijos „Gyvoji tradicija“. Sudarytoja Loreta Mukaitė – Sungailienė, Vilnius: LLKC, 2004. 

Kaina 4,34 Eur 

 

 

Velykų rytą lelija pražydo: Verbų sekmadienis, Velykų, Jurginių papročiai ir tautosaka. Iš serijos „Gyvoji tradicija“. Sudarytojos Nijolė Marcinkevičienė, Loreta Sungailienė, Audronė Vakarinienė. – Vilnius: LLKC, 2006.  791 p. 

Kaina 7,24 Eur 

   

Atvažiuoja Kalėdos: advento - Kalėdų papročiai ir tautosakaIš serijos „Gyvoji tradicija“. – Vilnius: LLKC, 2000.  191 p.

Komplektas – knyga ir garsajuostė.
Knygoje trumpai apžvelgti šio laikotarpio papročiai, tautosaka ir pateikta daug dainų, žaidimų, burtų, orų ir ateities spėjimų, pasakojimų, bei kitų pavyzdžių. Jais patogu pasinaudoti folkloro ansamblių (vaikų ir suaugusiųjų) vadovams, pedagogams, kultūros darbuotojams, visuomenei.
(Parduota)

Vyšniauskaitė, Angelė. Lietuvio namaiIš serijos „Gyvoji tradicija“. – Vilnius: LLKC, 1999.  166 p.

Detaliai aprašomi XIX a. pab.-XX a. pr. lietuvių namų aplinka, sodybos trobesiai, ypač sutelkiant dėmesį į gyvenamąjį namą, jo vidų. Pasitelkiant paprotinę, tautosakinę medžiagą, atskleidžiamas giluminis namų, tėviškės, kaip dvasios tvirtovės ir šventovė, suvokimas. 

Kaina 5,79 Eur 

Lithuanian Roots. An Overwiev of the Lithuanian Traditional CultureLietuvių tradicinės kultūros apžvalga. Sudarytojas Rytis Ambrazevičius.- 3 – iasis leid.  Vilnius: LLKC, 2003.  23 p.: iliustr.: 1 – as leid. 1994, 2 – as leid. 2003 m.

Kaina 2,90 Eur 

(visas tekstas, HTML)

Juozas Kudirka: bibliografijos rodyklė 1964-1998. Sudarytojas Žilvytis Šaknys.  Vilnius: LLKC, 1999.  49 p.

Žymaus etnografo darbų - straipsnių ir knygų bibliografinė rodyklė (Parduota).

Kudirka Juozas. Plikių kaimo papročiai. – Vilnius: LLKC, 1998.  37 p.

Pateikiamos žinios apie lietuviškąją kultūrą Plikių kaime, Varanavo krašte (Parduota).

Lietuvių kalendoriniai metai: anketų rinkinys. Sudarytojas Juozas Šorys. – Vilnius: LLKC, 1998.  95 p.

Tai išsamus, visas pagrindines kalendorines šventes, laikotarpius apimantis klausimynus, kuriuo norima ne tik suteikti metodinę paramą miestų ir rajonų etnocentrų, kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojams, folkloro ansamblių dalyviams, bet ir suaktyvinti etnografinės medžiagos rinkimą (Parduota).

Maistas, jo gamyba ir vaišių papročiai: anketa. Sudarytoja Birutė Imbrasienė.  Vilnius: LLKC, 1998.  39 p.

Klausimynas - praktinio pobūdžio leidinys renkantiems etnografinę medžiagą (Parduota).

Marcinkevičienė Nijolė. Pavarėnis. – Vilnius: LLKC, 1998.  292 p.: iliustr.

Aprašoma jau beveik išnykusio kaimo istorija, gyventojai. Pateikti autentiški pasakojimai apie tradicines kalendorines šventes, tikėjimus, buitį ir kt (Parduota).

Kudirka, Juozas. Apso ir Pelekų lietuviškoji kultūra. – Vilnius: LLKC, 1997. – 78 p.:iliustr.

Aprašoma Apso ir Pelekų (Baltarusijos Respublika) parapijų istorija ir lietuviškoji kultūra XX a.: švietimas, darbo, kalendoriniai ir šeimos papročiai (Parduota).

Liaudies kūryba, 4 kn.Red. komisija K. Grigas (pirmininkas), L. Burkšaitienė, J. Mikutavičius ir kt.  Vilnius: Lietuvos etninės kultūros draugija; LLKC, 1996.  302 p.

Leidinys skirtas įvairių liaudies meno sričių istorijos klausimams. Siekta atspindėti liaudies meno žanrų ir formų įvairovę, tautos meninio mąstymo ypatybes (Parduota). 

Kudirka, Juozas. Lietuviškos Kūčios: istorinė lyginamoji medžiaga. – Vilnius: LLKC, 1994.  64 p.

Kūčių vyksmas nagrinėjamas kaip kaime gyvenančių tikinčiųjų elgsena baigiant advento pasninką. Daugiau dėmesio skirta ankstesnių tyrinėjimų šaltinių apžvalgoms, ryšių su gretimų tautų papročiais, sritiniams ir tautiniams lietuviškų Kūčių ypatumams ir kilmei išaiškinti.

Skanuota kopija (visas tekstas, PDF).

 

Kudirka, Juozas. Lietuvių sportiniai žaidimai. – Vilnius: LLKC, 1993. 78 p.

Leidinyje apibūdinamas lietuvių liaudies sportas. Skelbiama daugiau kaip 100 žaidimų aprašai. Skiriama jaunimo organizacijų, kultūros, sporto, švietimo įstaigų darbuotojams, visuomenei.

Skanuota kopija (visas tekstas, PDF).

 

Kudirka, Juozas. Užgavėnės: etnografinė studija. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1992.  64 p.: iliustr.

Aptariama Užgavėnių kilmė ir raida, aiškinama šventės prasmė. Patariama, kaip pasigaminti vieno ar kito personažo kaukę.

Skanuota kopija (visas tekstas, PDF).

Kudirka, Juozas. Velykų šventės: etnografinė studija. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2-asis papild. leid., 1992.  96 p.: iliustr.

Supažindinama su senaisiais velyknakčio ir kitais papročiais, lalauninkų oracijomis, žaidimais ir dainų pavyzdžiais, su kiaušinių marginimu vašku.

Liaudies kūryba, 3 kn: straipsnių rinkinys. Sudarytojai:  L. Burkšaitienė, K. Grigas (pirmininkas), J. Korsakaitė ir kt.  Vilnius: Lietuvos etninės kultūros draugija; LLKC, 1992.  294 p.

Straipsnių apie tradicinio meno vertybes, žaidimus ir šokius, vaizduojamąjį liaudies meną rinkinys.

Kudirka, Juozas. Joninės: etnografinė studija. – Vilnius: LLKC, 1991.  62 p.

Nagrinėjama šventės kilmė Lietuvoje, jos raida nuo 16-ojo amžiaus iki mūsų dienų. Aptariamos lietuviškosios šventės sudedamosios dalys - ateities spėjimas, ugnies pagerbimas ir kt. 

Skanuota kopija (visas tekstas, PDF).

Kudirka, Juozas. The Lithuanians: an ethnic portrait. – Vilnius: Lithuanian Folk Culture Centre publication, 1991.  88 p.

Lietuvių tradicinės kultūros ir svarbiausių kalendorinių švenčių apžvalga. 

(visas tekstas, HTML)

Kudirka, Juozas. Vėlinės: etnografinė studija. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991. 64 p.

Pasakojama apie šios šventės kilmę, laidojimo papročius , mirusiųjų paminėjimo tradicijas. 

Lietuvių liaudies papročiai: mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Sudarytojas Juozas Kudirka.  Vilnius: LLKC, 1991.  262 p.

Straipsnių rinkinyje aptariama papročių socialinė paskirtis, jų dorovinė ir estetinė reikšmė. Nagrinėjami senieji papročiai, istorinė raida. 

Skanuota kopija (PDF).

Marcinkevičienė, Nijolė. Rasos. Joninės. Kupolės: etnografinė studija. – Vilnius: LLKC, 1991.  32 p.

Pateikiama istorinė medžiaga apie senųjų Rasų dievybes, apeigas, akcentuojami pagrindiniai šventės komponentai: vanduo, ugnis, augalas

Skanuota kopija (visas tekstas, PDF).

Kudirka, Juozas. Kūčių naktis. – Vilnius: LLKC, 1990.  39 p.

Kalbama apie Kūčių nakties papročius: ateities spėjimus pagal orą, vėją, sodo ir bičių lankymą, tikėjimus. Pateikta 50 kalėdinių ateities spėjimo būdų. 

Skanuota kopija (visas tekstas, PDF).

Lietuvių kalendorinės šventės: straipsnių rinkinys. Sudarytoja Birutė Imbrasienė.  Vilnius: LLKC, 1990.  95 p.

Leidinys supažindina su kalendorinių švenčių papročių ir apeigų tyrinėjimais.

Skanuota kopija (visas tekstas, PDF).

 

Marcinkevičienė, Nijolė. Melagio diena. – Vilnius: MMKC, 1990  18 p.

 

Skanuota kopija (visas tekstas, PDF).